Документ 1077-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.10.2009, підстава - 1119-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 грудня 2008 р. N 1077
Київ
Про затвердження плану заходів на 2009 рік
із запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }

Кабінет Міністрів України і Національний банк України
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити план заходів на 2009 рік із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму, що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади надсилати Державному комітету фінансового моніторингу
щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про виконання
плану заходів, затвердженого цією постановою, для подання
щокварталу до 20 числа наступного місяця звіту Кабінетові
Міністрів України і Національному банку України.

Прем'єр-міністр України Голова
Національного банку України
Ю.ТИМОШЕНКО В.СТЕЛЬМАХ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 10 грудня 2008 р. N 1077
ПЛАН
заходів на 2009 рік із запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Запобігання виникненню передумов
для легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
1. Переглянути власні нормативно-правові акти та в разі
потреби підготувати і подати пропозиції щодо внесення змін,
зокрема в частині впровадження на основі оцінки ризиків системи
нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового
моніторингу у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки,
Мінтрансзв'язку, Мінфін, Мін'юст,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Національний банк.
Протягом трьох місяців після
прийняття Закону України про внесення
змін до Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом" щодо визначення
системи оцінки ризиків.
2. За результатами опрацювання стандартів Групи з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF),
визначених положеннями Сорока рекомендацій FATF ( 835_001 ),
Дев'яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням
тероризму, а також методології проведення взаємної оцінки подавати
до зазначеної Групи пропозиції щодо їх удосконалення.
Держфінмоніторинг, МВС, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, ДПА, СБУ,
Національний банк.
Протягом року.
3. Розробити заходи, спрямовані на виконання рекомендацій за
результатами оцінки в рамках третього раунду експертами
Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної
оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL) ефективності
функціонування системи запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму в Україні.
Держфінмоніторинг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Національний банк.
У двомісячний строк з дати
надходження звіту.
4. За результатами аналізу слідчої практики здійснення
превентивних заходів щодо забезпечення вилучення та конфіскації
доходів, одержаних злочинним шляхом (заборона відчуження майна,
накладення арешту на кошти тощо), подати пропозиції щодо внесення
до відповідних нормативно-правових актів змін стосовно підвищення
ефективності здійснення таких заходів та розроблення нових.
МВС, Мінфін, Мін'юст,
Держфінмоніторинг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, ДПА, СБУ,
Національний банк, Генеральна
прокуратура України (за згодою).
IV квартал.
4-1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України
проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" (реєстраційний номер 3062).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону
Верховною Радою України.
{ Розділ доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
4-2. Взяти участь у роботі комітетів Верховної Ради України
та у пленарних засіданнях під час розгляду проектів Законів
України:
"Про внесення змін до деяких законів України (щодо боротьби з
фінансуванням тероризму)" (реєстраційний номер 4309).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону
Верховною Радою України;
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом)" (реєстраційний номер 4819).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону
Верховною Радою України.
{ Розділ доповнено пунктом 4-2 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
4-3. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до Законів України:
"Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) у частині
встановлення процедури розгляду узагальнених матеріалів
Держфінмоніторингу.
МВС, Мін'юст, ДПА, СБУ,
Держфінмоніторинг, за згодою -
Генеральна прокуратура України і
Верховний Суд України.
IV квартал;
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) у частині
вдосконалення положень про застосування заходів впливу та санкцій
за порушення банками законодавства, визначення терміна "бездоганна
ділова репутація".
Національний банк, Мін'юст, МВС, ДПА,
СБУ, Держфінмоніторинг, за згодою -
Генеральна прокуратура України і
Верховний Суд України.
IV квартал;
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) у частині встановлення вимог:
- щодо недопущення володіння особами, які мають судимість,
контрольним пакетом акцій (або значною його часткою) професійних
учасників ринку цінних паперів;
- до утворених професійними учасниками ринку цінних паперів
філій і представництв за кордоном щодо організації фінансового
моніторингу.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Мін'юст.
IV квартал;
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) щодо реалізації положень 23
рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням коштів (FATF) ( 835_001 ) у частині встановлення вимог
до керівників фінансових установ та осіб, які мають істотну участь
у суб'єкті господарювання, і визначення термінів "бездоганна
ділова репутація", "власник фінансової установи" та "особа, яка
здійснює контроль за фінансовою установою".
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Мін'юст.
IV квартал;
"Про державну службу" ( 3723-12 ) щодо скорочення строку між
черговим підвищенням кваліфікації державними службовцями.
Головдержслужба, Мін'юст, інші
заінтересовані органи виконавчої
влади.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 4-3 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
4-4. Подати пропозиції щодо встановлення в
нормативно-правових актах вимог до зберігання неприбутковими
організаціями (благодійними і громадськими організаціями,
політичними партіями тощо):
інформації про осіб, які здійснюють управління неприбутковими
організаціями та/або розпоряджаються їх майном (коштами),
включаючи керівників, членів правління і довірених осіб, а також
щодо забезпечення відкритого доступу до такої інформації, у тому
числі про мету і завдання діяльності зазначених організацій;
документів, на підставі яких такі організації здійснюють
внутрішні та міжнародні фінансові операції, відповідних облікових
даних строком не менш як 5 років.
Мін'юст, ДПА, СБУ, Держкомстат,
обласні, районні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 4-4 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
4-5. Забезпечити приведення наказу Українського державного
підприємства поштового зв'язку від 16 травня 2007 р. N 164 "Про
затвердження та введення в дію Положення про поштовий переказ" у
відповідність з Положенням про діяльність в Україні
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 25 вересня
2007 р. N 348 ( z1173-07 ), та положеннями VII спеціальної
рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням коштів (FATF) ( 835_001 ).
Мінтрансзв'язку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 4-5 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
4-6. Забезпечити встановлення суб'єктами первинного
фінансового моніторингу вимог до професійної придатності, ділової
репутації керівників та інших працівників у разі їх прийому на
роботу та порядку відбору зазначеного персоналу.
Держфінмоніторинг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Мінфін,
Держкомпідприємництво, Національний
банк.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 4-6 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
4-7. Внести пропозиції щодо удосконалення порядку надання
правової допомоги у кримінальних справах, зокрема стосовно
деталізації процедур.
Мін'юст, Генеральна прокуратура
України (за згодою).
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 4-7 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
4-8. Провести аналіз відповідності нормативно-правових актів
з питань екстрадиції осіб, пов'язаних з легалізацією доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, Сорока
рекомендаціям ( 835_001 ) та Дев'яти спеціальним рекомендаціям
щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), Директиві
2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання
використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та
фінансування тероризму ( 994_774 ) від 26 жовтня 2005 р. і
підготувати пропозиції стосовно внесення змін до законодавства.
Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ,
Держфінмоніторинг, за згодою -
Генеральна прокуратура України і
Верховний Суд України.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 4-8 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
Мінімізація ризиків використання фінансової системи
з метою легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
5. Забезпечити узагальнення виявлених схем легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням
набутого у 2008-2009 роках досвіду компетентних органів іноземних
держав, фінансових, правоохоронних і контролюючих органів України
для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів
та довести їх до відома суб'єктів первинного фінансового
моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті
Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторинг, МВС, Державна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Держмитслужба, ДПА, СБУ, Національний
банк.
IV квартал.
5-1. Провести роботу з виявлення підприємств з ознаками
фіктивності і припинення їх діяльності.
ДПА, МВС, Держкомпідприємництво,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
Удосконалення механізму регулювання та нагляду
за суб'єктами первинного фінансового моніторингу
6. Вивчити питання щодо можливості покладення в установленому
порядку на органи державної контрольно-ревізійної служби
повноважень стосовно подання Держфінмоніторингу інформації про
фінансові операції, щодо яких існують мотивовані підозри, що вони
здійснюються з метою легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму, що стала їм відомою у зв'язку
з виконанням своїх функцій, та звільнення у такому разі від
відповідальності посадових осіб цих органів за надання
Держфінмоніторингу інформації з обмеженим доступом.
Держфінмоніторинг, ГоловКРУ.
II квартал.
7. Визначити вимоги до керівників та інших працівників
суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за
організацію та проведення фінансового моніторингу, щодо їх
професійної придатності та бездоганної ділової репутації.
Держфінмоніторинг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Національний банк.
III квартал.
8. Підготувати методичні рекомендації для гральних закладів у
частині виконання ними вимог законодавства щодо проведення
фінансового моніторингу.
Мінфін, Держкомпідприємництво,
Держфінмоніторинг.
II квартал.
9. Внести зміни до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей ( z1005-02 ) у частині
додержання суб'єктами господарювання законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Мінфін, Мін'юст,
Держкомпідприємництво.
III квартал.
9-1. Провести перевірки діяльності суб'єктів первинного
фінансового моніторингу щодо дотримання ними вимог законодавства
про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зокрема:
фінансових установ, які здійснюють електронні перекази, є
учасниками та членами платіжних систем, надають послуги з обміну
валют.
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Національний банк.
IV квартал;
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері
грального бізнесу (з урахуванням вимог Закону України "Про
заборону грального бізнесу в Україні") ( 1334-17 ).
Мінфін, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
У місячний строк після прийняття
спеціального законодавства, що
передбачає право здійснення грального
бізнесу.
{ Розділ доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
9-2. Установити вимоги до фінансових установ та інших
суб'єктів відносин, які здійснюють перекази за допомогою
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, щодо
забезпечення формування ними та зберігання переліку клієнтів, які
здійснюють такі перекази.
Національний банк, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Мінтрансзв'язку.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 9-2 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
9-3. Розробити план заходів щодо забезпечення дотримання
вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму нефінансовими установами (суб'єкти господарювання, які
здійснюють торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та виробами з них, предметами антикваріату
або мистецтва, проводять лотереї та інші азартні ігри (з
урахуванням Закону України "Про заборону грального бізнесу в
Україні") ( 1334-17 ), надають послуги з бухгалтерського обліку,
юридичні та аудиторські послуги), нотаріусами, адвокатами,
фізичними особами - підприємцями, що надають юридичні послуги,
аудиторами та забезпечити його виконання.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
У місячний строк з дня набрання
чинності Законом України "Про
внесення змін до Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом".
{ Розділ доповнено пунктом 9-3 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
9-4. Розробити план заходів з виявлення суб'єктів
господарювання, що провадять незаконну діяльність у сфері
грального бізнесу, та забезпечити його виконання.
МВС, ДПА, Мінфін, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 9-4 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
Підвищення ефективності діяльності
правоохоронних органів
10. Провести аналіз:
досудової та судової практики в кримінальних справах про
легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за
результатами якого розробити методичні рекомендації щодо
виявлення, документування та розслідування таких злочинів і у разі
потреби ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів, а
також діючих методичних рекомендацій.
МВС, Держмитслужба, ДПА, СБУ,
Держфінмоніторинг, Генеральна
прокуратура України (за згодою),
Верховний Суд України (за згодою).
IV квартал;
причин та умов, що сприяють легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних внаслідок торгівлі людьми і наркобізнесу, з урахуванням,
зокрема, способів, засобів, місць вчинення та концентрації таких
злочинів і за результатами аналізу внести пропозиції щодо
зменшення виявлених ризиків легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
МВС, СБУ, Адміністрація
Держприкордонслужби.
III квартал;
причин та умов, що сприяють легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних внаслідок службових злочинів (під час розподілу
земельних ресурсів, у сфері будівництва, при реалізації проектів,
що фінансуються з державного бюджету, тощо), у тому числі
хабарництва, з урахуванням, зокрема, способів, засобів, місць
вчинення та концентрації таких злочинів і за результатами аналізу
внести пропозиції щодо зменшення виявлених ризиків легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
МВС, СБУ.
IV квартал.
11. Вивчити питання щодо законодавчого врегулювання
повноважень органів державної влади щодо проведення перевірок
інформації про власників (засновників) юридичних осіб та у разі
потреби підготувати відповідні пропозиції стосовно внесення змін
до законодавства.
Держкомпідприємництво, Мінфін,
Мін'юст, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, ДПА,
Держфінмоніторинг, Національний банк.
IV квартал.
11-1. Вивчити питання щодо можливості притягнення особи до
кримінальної відповідальності за статтею 209 "Легалізація
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ) без попереднього або одночасного
обвинувачення в предикатному злочині, а також у разі неможливості
надання особою підтвердження про отримання нею коштів або іншого
майна на законних підставах та за результатами підготувати
пропозиції.
Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ, за згодою -
Генеральна прокуратура України і
Верховний Суд України.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
11-2. Переглянути порядки формування та передачі
правоохоронним органам узагальнених матеріалів щодо фінансових
операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму,
та у разі необхідності внести зміни до них.
Держфінмоніторинг, МВС, ДПА, СБУ,
Генеральна прокуратура України (за
згодою).
{ Розділ доповнено пунктом 11-2 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
11-3. Узагальнити проблемні питання, які виникають у
діяльності правоохоронних органів під час дослідчої перевірки заяв
та повідомлень про злочини, пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму,
та досудового слідства у відповідних кримінальних справах,
зокрема, щодо отримання документів та інформації, необхідних для
розслідування кримінальних справ, порушених за такими злочинами,
та підготувати пропозиції щодо їх вирішення.
МВС, ДПА, СБУ, Генеральна прокуратура
України (за згодою).
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 11-3 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
11-4. Проводити оцінювання (перевірки) відповідності ділових
якостей працівників правоохоронних органів і судів установленим
професійним та етичним вимогам.
МВС, ДПА, СБУ, за згодою - Генеральна
прокуратура України і Верховний Суд
України.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 11-4 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
11-5. Розробити та затвердити:
порядок отримання Держфінмоніторингом електронних
вантажно-митних декларацій та інформації про підозрілі випадки
переміщення громадянами товарів через митний кордон України.
Держмитслужба, Держфінмоніторинг.
IV квартал;
порядок зберігання в електронній формі митних декларацій та
обліку відомостей про підозрілі випадки переміщення громадянами
товарів через митний кордон України.
Держмитслужба.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 11-5 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
11-6. Розробити рекомендації щодо:
порядку надання правової допомоги у кримінальних справах та
здійсненні процедури екстрадиції.
Генеральна прокуратура України (за
згодою).
IV квартал;
організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму, та виявлення ризиків і
здійснення заходів, спрямованих на захист суб'єктів первинного
фінансового моніторингу від зловживань у зазначеній сфері, для
представників нефінансових установ (суб'єкти господарювання, які
здійснюють торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та виробами з них, предметами антикваріату
або мистецтва, проводять лотереї, надають послуги з
бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські послуги),
нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб - підприємців, що надають
юридичні послуги, аудиторів.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, СБУ, ДПА.
Протягом року з дня набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до
Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом".
{ Розділ доповнено пунктом 11-6 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
11-7. Подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
удосконалення процедури відбору кадрів та фінансового забезпечення
підрозділів державних органів, які:
виконують функції з виявлення та запобігання незаконному
переміщенню через митний кордон готівки, у тому числі дорожніх
чеків, а також платіжних документів та інших цінних паперів на
пред'явника.
Держмитслужба.
IV квартал;
здійснюють регулювання та нагляд за дотриманням суб'єктами
первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Мінфін.
IV квартал;
здійснюють надсилання (отримання) запитів про правову
допомогу у кримінальних справах та екстрадицію.
Мін'юст, Генеральна прокуратура
України (за згодою).
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 11-7 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
11-8. Провести аналіз кадрового та фінансового забезпечення
підрозділів Національного банку України, які здійснюють нагляд за
дотриманням банками вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму, у разі доцільності збільшити їх
чисельність і обсяг фінансування.
Національний банк.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 11-8 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
11-9. Провести роботу із запобігання здійсненню корупційних
правопорушень працівниками Держмитслужби.
Держмитслужба.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 11-9 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
11-10. Розробити та затвердити план заходів щодо запобігання
відпливу кадрів.
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 11-10 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
11-11. Здійснювати розгляд питань, винесених на засідання
Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у
відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням
рекомендацій, наданих Спеціальним комітетом експертів Ради Європи
з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та
фінансуванню тероризму в рекомендованому плані заходів за
результатами третього раунду оцінки.
Держфінмоніторинг, Міжвідомча робоча
група з дослідження методів та
тенденцій у відмиванні доходів,
одержаних злочинним шляхом.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 11-11 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
11-12. Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що
стосуються функціонування системи запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму в Україні, у тому числі до розроблення
нормативно-правових актів у зазначеній сфері, шляхом проведення
спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій
тощо.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, МВС,
Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба,
СБУ, ДПА, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку,
Держкомпідприємництво, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, Національний
депозитарій, Національний банк, за
згодою - Асоціація українських банків
і Ліга страхових організацій України.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 11-12 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
Підвищення кваліфікації спеціалістів
12. Проводити навчання та підвищення кваліфікації працівників
державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму.
Держфінмоніторинг, МВС, Мінфін,
Мін'юст, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, ДПА, СБУ,
Національний банк.
Протягом року.
13. Продовжити поширення практики проведення державними
органами регіональних, міжвідомчих та міжнародних семінарів для
спеціалістів у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму.
Держфінмоніторинг, МВС, Мінфін,
Мін'юст, ДПА, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, СБУ, Національний
банк.
Протягом року.
13-1. Продовжити проведення державними органами, у тому
числі правоохоронними, із залученням суддів (за згодою) семінарів
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму для
спеціалістів регіональних підрозділів.
Держфінмоніторинг, МВС, Мінфін,
Мін'юст, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, ДПА, СБУ,
Головдержслужба, Національний банк,
Верховний Суд України (за згодою).
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
13-2. Переглянути навчальні програми підвищення кваліфікації
для працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з метою
включення до них тем щодо застосування підходу, заснованого на
оцінці ризику, порядку виявлення підозрілих фінансових операцій та
інформування про них Держфінмоніторинг.
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванням тероризму (за
згодою), Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Держфінмоніторинг,
Національний банк.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 13-2 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
13-3. Розробити разом з навчальними закладами навчальні
програми для підвищення кваліфікації працівників органів
прокуратури та суддів з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму, з метою підвищення ефективності їх роботи.
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванням тероризму (за
згодою), Національна академія
прокуратури України, Академія суддів
України, Держфінмоніторинг, Мін'юст,
Національний банк, за згодою -
Генеральна прокуратура України і
Верховний Суд України.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 13-3 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
13-4. Проводити навчання представників нефінансових установ
(суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю нерухомістю,
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них,
предметами антикваріату або мистецтва, проводять лотереї; надають
послуги з бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські
послуги), нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб - підприємців, що
надають юридичні послуги, аудиторів з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації,
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванням тероризму (за
згодою).
Протягом року з дня набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до
Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом".
{ Розділ доповнено пунктом 13-4 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
13-5. Проводити аналіз практики застосування суб'єктами
первинного фінансового моніторингу засобів і методів виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за
результатами якого готувати та доводити до відома таких суб'єктів
узагальнені огляди практики використання за різними напрямами
діяльності найбільш ефективних засобів і методів виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг.
IV квартал. { Розділ доповнено пунктом 13-5 згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
Участь у міжнародному співробітництві
14. Проводити роботу з укладення міжнародних договорів про
розподіл конфіскованих активів, одержаних злочинним шляхом в
Україні, з державами, на території яких можуть перебувати такі
активи.
Мін'юст, МВС, МЗС, Мінфін,
Держмитслужба, ДПА,
Держфінмоніторинг, СБУ, Генеральна
прокуратура України (за згодою).
Протягом року.вгору