Документ 1074-98-п, попередня редакція — Редакція від 29.04.2004, підстава - 557-2004-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 липня 1998 р. N 1074
Київ
Питання діяльності Української частини Комітету
з питань співробітництва між Україною та Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом)
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1289 ( 1289-2000-п ) від 21.08.2000
N 424 ( 424-2001-п ) від 06.05.2001
N 1664 ( 1664-2001-п ) від 13.12.2001
N 561 ( 561-2002-п ) від 26.04.2002
N 895 ( 895-2002-п ) від 01.07.2002
N 1441 ( 1441-2002-п ) від 26.09.2002
N 601 ( 601-2003-п ) від 26.04.2003
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 557 ( 557-2004-п ) від 29.04.2004 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Українську частину Комітету з
питань співробітництва між Україною та Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом), що додається.

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1289
( 1289-2000-п ) від 21.08.2000 )

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 1998 р. N 1074
ПОЛОЖЕННЯ
про Українську частину Комітету з питань співробітництва
між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом)
1. Українська частина Комітету з питань співробітництва між
Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)
(далі - Українська частина Комітету) утворена на виконання Указу
Президента України від 24 лютого 1998 р. N 148 ( 148-98-п ) "Про
забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво
між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським
Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом)", є постійно діючим
допоміжним органом Української частини Ради з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом) (далі - Українська частина Ради). Українська частина Комітету підпорядкована і підзвітна
Прем'єр-міністру України.
2. У своїй діяльності Українська частина Комітету керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами
Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, Угодою про партнерство та співробітництво між
Європейськими Співтовариствами та Україною (далі - Угода), іншими
міжнародними договорами України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Української частини Комітету є: допомога Українській частині Ради у виконанні нею своїх
обов'язків; здійснення повноважень, переданих Українською частиною Ради; забезпечення безперервності партнерських стосунків України з
Європейським Союзом (далі - ЄС); забезпечення додержання та виконання положень Угоди, аналіз
та контроль за ходом реалізації Угоди; сприяння політичному діалогу в рамках Ради з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом) (далі - Рада) та розвитку політичних
відносин України з ЄС; сприяння координації діяльності міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади України з питань економічного
та соціального співробітництва України з ЄС, а також з питань
гармонізації законодавства України з законодавством ЄС; здійснення аналізу актів законодавства України з метою
приведення їх у відповідність з Угодою; підготовка пропозицій щодо директив делегаціям України на
засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) (далі -
Комітет) та Ради; забезпечення розгляду Комітетом, його підкомітетами і
робочими групами актуальних питань реалізації Угоди і
співробітництва України з ЄС; моніторинг виконання рішень і домовленостей з питань
реалізації Угоди, досягнутих під час роботи Комітету та Ради; підготовка пропозицій до порядку денного засідань Комітету,
Української частини Ради та Ради; підготовка пропозицій до рекомендацій для розгляду їх
Комітетом і подальшого прийняття Радою; проведення консультацій щодо виконання Угоди та розроблення
необхідних заходів; підготовка засідань Української частини Ради.
4. Українська частина Комітету відповідно до покладених на
неї завдань: розробляє за участю відповідних центральних органів
виконавчої влади пропозиції щодо визначення, погодження та
коригування напрямів діяльності України стосовно інтеграції з ЄС; подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
координації роботи відповідних органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з політичних, економічних, соціальних,
торгівельних, науково-технічних та інших галузевих і міжгалузевих
питань, спрямованої на реалізацію Угоди, аналізує хід її
виконання; бере участь у розробленні проектів нормативних актів з питань
діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
та державних органів України щодо реалізації політики України
стосовно ЄС та подає відповідні пропозиції Українській частині
Ради; розробляє пропозиції щодо відміни актів центральних органів
виконавчої влади та інших державних органів України, що суперечать
договорам між Україною та Європейським Союзом; готує пропозиції щодо проектів директив делегаціям України на
засідання Комітету, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо персонального складу цих делегацій та їх
керівників, сприяє організації та координації роботи делегацій; надає Секретарю Української частини Ради пропозиції щодо
включення окремих питань до порядку денного засідань Ради; щорічно готує План першочергових заходів для забезпечення
виконання Угоди і вносить його на затвердження Українській частині
Ради; готує пропозиції щодо гармонізації українського законодавства
відповідно до законодавства ЄС; готує пропозиції щодо програм технічної допомоги, спрямованих
на забезпечення спроможності Української Сторони реалізувати
положення Угоди; бере участь у реалізації Стратегії інтеграції України до
Європейського Союзу та виконанні Програми інтеграції України до
Європейського Союзу ( n0001100-00 ); ( Абзац одинадцятий пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1664
( 1664-2001-п ) від 13.12.2001 ) бере участь у підготовці та реалізації галузевих концепцій та
програм розвитку стосунків з ЄС; сприяє проведенню наукових досліджень з питань інтеграції
України до ЄС; інформує державні органи України та громадськість про питання
співробітництва з ЄС.
5. Українська частина Комітету має право: одержувати від органів виконавчої влади інформацію,
статистичні та інші аналітичні матеріали, необхідні для виконання
покладених на неї завдань; залучати до вирішення питань, що належать до її компетенції,
спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади України, установ, організацій за погодженням з їх
керівниками, а також провідних вчених; виступати замовником видань українською та іноземними мовами
інформаційно-аналітичних матеріалів, довідників тощо про стан та
напрями подальшого співробітництва України з ЄС та його
країнами-членами; проводити в установленому порядку конференції, семінари,
зустрічі, в тому числі міжнародні, з питань взаємних зв'язків і
співробітництва України з ЄС.
6. Українська частина Комітету утворюється у складі Голови,
першого заступника та двох заступників Голови, секретаря та членів
Української частини Комітету.
Головою Української частини Комітету є за посадою Міністр
економіки та з питань європейської інтеграції.
Голова Української частини Комітету:
затверджує персональний склад Української частини Комітету за
поданням керівників центральних органів виконавчої влади та інших
державних органів;
спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво роботою
Української частини Комітету;
визначає завдання членам Української частини Комітету та
контролює їх виконання.
Першим заступником Голови Української частини Комітету із
загальних питань діяльності Української частини Комітету та з
питань здійснення міжвідомчої координації економічного та
соціального співробітництва між Україною та ЄС є за посадою перший
заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції.
Заступниками Голови Української частини Комітету є за
посадами:
з питань забезпечення політичних відносин України з ЄС та
координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішньої
політики та політики безпеки - перший заступник Міністра
закордонних справ;
з питань міжвідомчої координації діяльності органів
виконавчої влади у сфері юстиції, координації та контролю за
нормотворчою діяльністю органів виконавчої влади у сфері адаптації
законодавства України до законодавства ЄС - перший заступник
(заступник) Міністра юстиції.
Членами Української частини Комітету є за посадами:
перший заступник (заступник) Міністра аграрної політики;
перший заступник (заступник) Міністра внутрішніх справ;
перший заступник (заступник) Міністра охорони навколишнього
природного середовища;
перший заступник (заступник) Міністра палива та енергетики;
перший заступник (заступник) Міністра з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи;
перший заступник (заступник) Міністра культури і мистецтв;
перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки;
перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров'я;
перший заступник (заступник) Міністра праці та соціальної
політики;
перший заступник (заступник) Міністра промислової політики;
перший заступник (заступник) Міністра транспорту;
перший заступник (заступник) Міністра фінансів;
перший заступник (заступник) Міністра оборони;
перший заступник (заступник) Голови Держкомзв'язку;
перший заступник (заступник) Голови Держкомтелерадіо;
перший заступник (заступник) Голови Адміністрації
Держприкордонслужби;
перший заступник (заступник) Голови Держспоживстандарту;
перший заступник (заступник) Голови Держкомстату;
перший заступник (заступник) Голови Держкомнацміграції;
перший заступник (заступник) Голови Держатомрегулювання;
перший заступник (заступник) генерального директора НКАУ;
перший заступник (заступник) Голови Антимонопольного
комітету;
перший заступник (заступник) Голови Державної податкової
адміністрації;
перший заступник (заступник) Голови Держмитслужби;
перший заступник (заступник) Голови Держпідприємництва;
член НКРЕ;
член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
перший заступник (заступник) Голови Фонду державного майна;
перший заступник (заступник) Голови СБУ;
голови підкомітетів Української частини Комітету, які
затверджуються Головою Української частини комітету з числа перших
заступників (заступників) керівників центральних органів
виконавчої влади за погодженням з керівником відповідного
центрального органу виконавчої влади;
заступник Представника України при Європейських
Співтовариствах (Європейському Союзі);
керівник торговельно-економічної місії у складі Постійного
Представництва України при Європейських Співтовариствах
(Європейському Союзі);
заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони;
перший заступник (заступник) Голови Національного банку;
керівник (заступник керівника) структурного підрозділу
Адміністрації Президента України, до компетенції якого належать
питання співробітництва з ЄС;
керівник (заступник керівника) структурного підрозділу
Секретаріату Кабінету Міністрів України, до компетенції якого
належать питання співробітництва з ЄС;
віце-президент УСПП;
керівник (заступник керівника) структурного підрозділу
Мінекономіки, до компетенції якого належать питання
співробітництва з ЄС - секретар Української частини Комітету. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою N 424
( 424-2001-п ) від 06.05.2001, в редакції Постанов КМ N 1289
( 1289-2000-п ) від 21.08.2000, N 1664 ( 1664-2001-п ) від
13.12.2001, N 561 ( 561-2002-п ) від 26.04.2002, із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 895 ( 895-2002-п ) від
01.07.2002, N 1441 ( 1441-2002-п ) від 26.09.2002, N 601
( 601-2003-п ) від 26.04.2003, N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003, в редакції Постанови КМ N 557 ( 557-2004-п ) від
29.04.2004 )
7. Українська частина Комітету проводить засідання відповідно
до регламенту, затвердженого її Головою. Засідання Української частини Комітету є правомочним, якщо на
ньому присутні більше половини її членів. У разі неможливості
забезпечити свою присутність на засіданні член Української частини
Комітету може письмово делегувати свій голос іншому члену
Української частини Комітету або спеціально уповноваженій особі. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів
Української частини Комітету, присутніх на засіданні. За рівного
розподілу голосів голос Голови є вирішальним. На засіданнях Української частини Комітету, які проводяться
за рішенням її Голови в міру потреби, але не рідше як один раз на
три місяці, розглядаються питання діяльності Української частини
Комітету, Комітету та стан виконання Угоди. Рішення Української частини Комітету оформляється протоколом,
який підписується Головою Української частини Комітету, а за його
відсутності - його заступником, а також секретарем Української
частини Комітету. Копії протоколів засідань Української частини Комітету та
інформація про їх виконання надсилаються Уповноваженому України з
питань європейської і євроатлантичної інтеграції. ( Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1664 ( 1664-2001-п )
від 13.12.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 601
( 601-2003-п ) від 26.04.2003 )
8. Для оперативного вирішення питань Українська частина
Комітету за погодженням із Стороною ЄС може утворювати підкомітети
та робочі групи. Персональний склад підкомітетів та робочих груп
затверджується Головою Української частини Комітету за погодженням
з керівниками установ, які делегують працівників для участі у
зазначених структурах. Підкомітети та робочі групи підзвітні Українській частині
Комітету і надають їй доповіді після кожного свого засідання.
9. Для організаційного забезпечення діяльності Української
частини Комітету створюється секретаріат, функції якого здійснює
структурний підрозділ Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції, до компетенції якого віднесені питання
співробітництва з ЄС. Положення про секретаріат затверджує Голова
Української частини Комітету. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1289
( 1289-2000-п ) від 21.08.2000, 1664 ( 1664-2001-п ) від
13.12.2001 )
10. Фінансування діяльності Української частини Комітету, в
тому числі витрат на проведення засідань та закордонні
відрядження, проводиться за рахунок коштів, передбачених державним
бюджетом на здійснення міжнародної діяльності.вгору