Про затвердження плану заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 26.10.20111074-р
Документ 1074-2011-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.04.2013, підстава - 281-2013-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 жовтня 2011 р. N 1074-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 281-р ( 281-2013-р ) від 29.04.2013 }
Про затвердження плану заходів
з подолання негативного сальдо
у зовнішній торгівлі
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

1. Затвердити план заходів з подолання негативного сальдо у
зовнішній торгівлі, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р.
N 1509 ( 1509-2008-р ) "Про затвердження плану заходів із
зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня
2009 р. N 943 ( 943-2009-р ) "Про внесення зміни до плану заходів
із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1074-р
ПЛАН
заходів з подолання негативного сальдо
у зовнішній торгівлі

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Відповідальні за | Строк виконання | | | виконання | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |1. Розроблення і |Мінекономрозвитку |грудень 2011 року| |подання Кабінетові |Мінфін | | |Міністрів України |Агентство держмайна | | |пропозицій щодо |Мін'юст | | |нормативно-правового |Мінагрополітики | | |забезпечення |Держінвестпроект | | |функціонування | | | |механізмів підтримки | | | |експорту | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |2. Розширення |Мінекономрозвитку | постійно | |можливостей веб-порталу|МЗС | | |"Комплексна система | | | |інформаційно- | | | |консультаційної | | | |підтримки та розвитку | | | |експорту" і здійснення | | | |заходів щодо | | | |удосконалення | | | |інформаційної системи | | | |проведення моніторингу | | | |зовнішніх ринків і | | | |надання консультаційних| | | |послуг вітчизняним | | | |товаровиробникам | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |3. Здійснення заходів |Міненерговугілля | 2012 рік | |щодо перегляду чинних |Мінекономрозвитку | | |та/або укладення нових |Мінінфраструктури | | |міжнародних договорів |МЗС | | |стосовно зниження рівня|Мін'юст | | |цін на природний газ та| | | |нафту, скасування | | | |обмежень у торгівлі | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |4. Розроблення |Мінагрополітики | -"- | |національних |МОЗ | | |стандартів, |Мінекономрозвитку | | |гармонізованих з |Мінприроди | | |міжнародними та |Держмитслужба | | |європейськими, у сфері |Національна комісія | | |агропромислового |Кодексу аліментаріус | | |комплексу (зокрема | | | |стандартів, | | | |гармонізованих із | | | |стандартами Codex | | | |alimentarius), | | | |переробної | | | |промисловості, а також | | | |посилення контролю за | | | |дотриманням | | | |відповідності товарів, | | | |які імпортуються, | | | |національним | | | |стандартам | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |5. Запровадження |Мінагрополітики |грудень 2011 року| |системи диференціації |Мінфін | | |компенсаційних виплат з|Мінекономрозвитку | | |Державного бюджету | | | |України виробникам за | | | |умови підвищення | | | |якості вітчизняної | | | |сільськогосподарської | | | |продукції | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |6. Розроблення проектів|Мінекономрозвитку | постійно | |Законів України щодо |інші центральні органи| | |внесення змін до Закону|виконавчої влади | | |України "Про Митний | | | |тариф України" у | | | |частині зміни ставок | | | |мита | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |7. Розроблення проектів|Мінекономрозвитку | -"- | |законів та міжнародних |МЗС | | |договорів між Україною |Мін'юст | | |та державами - |асоціації | | |кандидатами на вступ |товаровиробників | | |до СОТ з метою |(за згодою) | | |забезпечення доступу | | | |українських товарів на | | | |ринки таких держав | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |8. Сприяння створенню |Мінекономрозвитку | -"- | |зони вільної торгівлі з|МЗС | | |перспективними |Мінагрополітики | | |торговельними | | | |партнерами України, | | | |зокрема Сирією, | | | |Туреччиною, Канадою, з | | | |метою створення умов | | | |для сталого зростання | | | |обсягів експорту | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |9. Урегулювання питання|Мінекономрозвитку |грудень 2011 року| |доступу продукції |Мінагрополітики | | |українського походження|Агентство держмайна | | |на ринки держав - |Держмитслужба | | |членів СНД |Мінфін | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |10. Розвиток виробничої| | | |кооперації галузей | | | |промисловості шляхом: | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |забезпечення ввезення у|Мінекономрозвитку | постійно | |рамках виробничої |Агентство держмайна | | |кооперації товарів, які|МЗС | | |за своїми властивостями|Мінфін | | |технологічно пов'язані |Держмитслужба | | |(необхідні) для | | | |виготовлення кінцевої | | | |продукції і не мають | | | |вітчизняних аналогів | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |розроблення на |Мінекономрозвитку |грудень 2011 року| |виконання підпункту |МЗС | | |"Торгівля цивільною |Агентство держмайна | | |авіатехнікою" пункту | | | |"С" розділу IV звіту | | | |Робочої групи з питань | | | |вступу України до СОТ | | | |від 25 січня 2008 р. | | | |( 981_c62 ) проектів | | | |рішень Президента | | | |України стосовно | | | |участі делегації | | | |України у переговорах | | | |щодо приєднання України| | | |до Угоди про торгівлю | | | |цивільною авіатехнікою | | | |( 981_051 ) з метою | | | |розвитку міжнародної | | | |торгівлі такою | | | |авіатехнікою з | | | |державами ЄС, США та | | | |Канадою | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |11. Сприяння зростанню | | | |обсягу експорту | | | |туристичних послуг, | | | |підвищенню | | | |конкурентоспроможності | | | |національного | | | |туристичного продукту | | | |та його просуванню на | | | |міжнародному | | | |туристичному ринку | | | |шляхом: | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |розроблення і подання |Мінінфраструктури | 2012 рік | |Кабінетові Міністрів |Держтуризмкурорт | | |України пропозицій щодо|МЗС | | |удосконалення |Мін'юст | | |нормативно-правового |Адміністрація | | |забезпечення у сфері |Держприкордонслужби | | |туризму, впровадження |Рада міністрів | | |методики проведення |Автономної | | |статистичного аналізу і|Республіки Крим | | |спостереження |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські| | | |держадміністрації | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |розроблення та |Мінінфраструктури | -"- | |впровадження системи |Держтуризмкурорт | | |технічного регулювання | | | |і стандартизації у | | | |сфері туризму | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |спрощення правил |Мінінфраструктури | -"- | |проведення розрахунків |Держтуризмкурорт | | |між українськими |Національний банк (за | | |суб'єктами туристичної |згодою) | | |діяльності та | | | |замовниками | | | |туристичного продукту -| | | |нерезидентами з | | | |використанням платіжних| | | |карток та електронних | | | |платіжних систем | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |12. Збереження обсягів |Національний банк (за | постійно | |міжнародних резервів |згодою) | | |України на рівні, | | | |достатньому для | | | |забезпечення | | | |стабільності валютного | | | |курсу, шляхом | | | |проведення Національним| | | |банком політики | | | |активних валютних | | | |інтервенцій | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |13. Удосконалення | -"- |червень 2012 року| |інструментів хеджування| | | |валютних ризиків шляхом| | | |створення умов для | | | |форвардних валютних | | | |операцій | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |14. Здійснення заходів |Мінінфраструктури | постійно | |щодо створення |Мінекономрозвитку | | |конкурентного |Мінфін | | |середовища на ринку | | | |транспортних послуг та | | | |забезпечення розвитку | | | |інфраструктури галузі | | | |шляхом оновлення | | | |рухомого складу, | | | |розширення та | | | |модернізації | | | |транспортної | | | |інфраструктури, | | | |підвищення | | | |ефективності | | | |логістичної системи | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |15. Запобігання | | | |підвищенню рівня | | | |споживчого кредитування| | | |та запровадження | | | |пріоритетного | | | |фінансування розвитку | | | |вітчизняного реального | | | |сектору економіки | | | |шляхом: | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |посилення вимог щодо |Національний банк (за | постійно | |надання фінансовими |згодою) | | |установами споживчих | | | |кредитів з урахуванням | | | |платоспроможності | | | |позичальника - фізичної| | | |особи | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |спрямування кредитних |Мінфін |грудень 2011 року| |коштів із сфери |Мінекономрозвитку | | |споживчого кредитування|Національний банк (за | | |до сфери виробництва |згодою) | | |(компенсація | | | |відсоткових ставок за | | | |кредитами, що | | | |спрямовані на розвиток | | | |або організацію | | | |виробництва) | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |16. Запровадження |Мінприроди | 2012 рік | |державного стимулювання|Держгеонадра | | |та надання підтримки |Міненерговугілля | | |розвитку вітчизняної |Мінекономрозвитку | | |мінерально-сировинної |Мінфін | | |бази і вжиття заходів |Національний банк (за | | |до забезпечення |згодою) | | |енергетичної безпеки як| | | |умови для забезпечення | | | |нарощення обсягів | | | |експорту вітчизняної | | | |продукції | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |17. Запобігання | | | |витісненню із | | | |внутрішнього ринку | | | |товарів вітчизняного | | | |виробництва шляхом: | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |запровадження сучасних |Мінфін |грудень 2011 року| |інструментів митного |Мінекономрозвитку | | |контролю та проведення |ДПС | | |оцінки митної вартості |Держмитслужба | | |усіх груп імпортованих |Мін'юст | | |товарів | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |створення та |Мінфін | -"- | |запровадження |Держмитслужба | | |автоматизованої системи|Мінекономрозвитку | | |управління ризиками під|ДПС | | |час проведення митних |СБУ | | |процедур | | | |-----------------------+----------------------+-----------------| |удосконалення порядку |Держмитслужба | -"- | |обміну інформацією щодо|Мінфін | | |визначення та |Мінекономрозвитку | | |постійного оновлення |МЗС | | |цінових показників | | | |імпортованих товарів | | | |(вартість товару, | | | |страхування та | | | |перевезення в іноземних| | | |державах) | | | ------------------------------------------------------------------
{ План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }вгору