Документ 1073-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.12.2001, підстава - 1655-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 1993 р. N 1073
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1655 ( 1655-2001-п ) від 13.12.2001 )
Про затвердження Положення про порядок
здійснення державного обліку в галузі
охорони атмосферного повітря

На виконання Закону України "Про охорону атмосферного
повітря" ( 2707-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок здійснення державного
обліку в галузі охорони атмосферного повітря, що додається.
2. Міністерству статистики за поданням Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та Міністерства охорони
здоров'я до кінця 1995 року переглянути діючі форми державної
статистичної звітності у галузі охорони атмосферного повітря.
3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
разом з Міністерством охорони здоров'я та за погодженням з
Міністерством статистики до 1 жовтня 1994 р. подати Кабінетові
Міністрів України пропозиції про порядок здійснення державного
обліку обсягів атмосферного повітря, що використовується як
сировина основного виробничого призначення.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.19

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 1993 р. N 1073
Положення
про порядок здійснення державного обліку в галузі
охорони атмосферного повітря

1. Це Положення визначає єдиний порядок здійснення державного
обліку в галузі охорони атмосферного повітря і є обов'язковим для
виконання органами державної виконавчої влади, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності.
2. Основним завданням державного обліку в галузі охорони
атмосферного повітря є забезпечення одержання даних про об'єкти,
що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан атмосферного
повітря, види та обсяги шкідливих речовин, які викидаються в
атмосферу, а також види і рівні шкідливого впливу фізичних і
біологічних факторів на атмосферне повітря.
Ці дані використовуютья для:
розроблення міждержавних, державних, регіональних, місцевих
та інших територіальних екологічних програм, медико-гігієнічних
програм, спрямованих на профілактику захворюваності населення;
розроблення екологічних нормативів вмісту забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі та викидах, рівнів допустимого
впливу фізичних і біологічних факторів на нього, а також
санітарно-гігієнічних нормативів;
регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу та
рівнів впливу фізичних і біологічних факторів на неї;
розміщення та проектування підприємств, споруд та інших
об'єктів, що впливають на атмосферне повітря;
здійснення державного контролю за охороною атмосферного
повітря;
прогнозування змін якості атмосферного повітря та інших
потреб.
3. Відповідно до цього Положення державному обліку
підлягають:
об'єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан
атмосферного повітря;
види і обсяги шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне
повітря;
види і рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних
факторів на атмосферне повітря;
показники якості атмосферного повітря.
4. Державний облік здійснюється за критеріями, які в частині
викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря визначаються
Мінприроди, а в частині шкідливого впливу фізичних і біологічних
факторів на атмосферне повітря - МОЗ.
Типові форми первинного обліку шкідливих впливів на
атмосферне повітря, а також форми і терміни подання державної
статистичної звітності з обліку таких впливів та інструкції щодо
заповнення цих форм затверджуються Мінстатом за поданням
Мінприроди та МОЗ.
5. Підприємства, установи та організації незалежно від форм
власності:
здійснюють лабораторне визначення видів та обсягів шкідливих
речовин, що викидаються в атмосферне повітря, а також видів і
рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на
атмосферне повітря;
ведуть в установленому порядку первинний облік видів та
обсягів шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, а
також видів і рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних
факторів на атмосферне повітря;
надають безплатно державну статистичну інформацію в галузі
охорони атмосферного повітря за формами, у терміни та відповідно
до інструкцій, затверджених Мінстатом.
6. Мінстат та його органи на місцях здійснюють обробку форм
первинного обліку і забезпечують безплатне подання Мінприроди, МОЗ
та їх органам на місцях, а також іншим органам державної
виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного
середовища у погоджених з ними обсягах зведених статистичних даних
щодо охорони атмосферного повітря.
7. Під час здійснення державного обліку в галузі охорони
атмосферного повітря:
Мінприроди:
веде облік підприємств, установ, організацій та об'єктів, що
здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря,
видів і кількісних характеристик цих викидів;
контролює правильність ведення на підприємствах, в установах
і організаціях первинного обліку шкідливих речовин, що викидаються
в атмосферне повітря, наявність і стан обладнання та апаратури для
обліку зазначених викидів і дотримання встановлених термінів
державної атестації цього обладнання та апаратури;
МОЗ:
веде облік підприємств, установ, організацій та об'єктів,
діяльність яких пов'язана з шкідливим впливом фізичних і
біологічних факторів на атмосферне повітря, видів та рівнів цих
впливів;
контролює правильність ведення на підприємствах, в установах
і організаціях первинного обліку видів шкідливого впливу фізичних
і біологічних факторів на атмосферне повітря, що негативно
впливають на здоров'я людей та навколишнє природне середовище,
наявність і стан обладнання для обліку зазначених впливів і
дотримання встановлених термінів державної атестації цього
обладнання і апаратури.
8. Міністерства, відомства та інші органи, уповноважені
управляти державним майном:
організують на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до сфери їх управління, ведення первинного обліку
шкідливих впливів на атмосферне повітря і здійснюють контроль за
його достовірністю;
сприяють створенню на підприємствах, в установах і
організаціях, що перебувають у сфері їх управління, лабораторій і
оснащенню їх необхідним обладнанням і апаратурою для контролю за
шкідливими впливами на атмосферне повітря.
9. Міністерства і відомства за погодженням з Мінстатом,
Мінприроди та МОЗ розробляють і затверджують форми галузевої
статистичної звітності, інструкції та форми первинної облікової
документації, необхідної для здійснення галузевої статистики, а
також можуть визначати особливості застосування підприємствами,
установами та організаціями галузі інструкцій щодо заповнення
форм державної статистичної звітності про шкідливий вплив на
атмосферне повітря.вгору