Документ 1073-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2013, підстава - 440-2013-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 10 листопада 2010 р. N 1073
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 440 ( 440-2013-п ) від 05.06.2013 }
 
Про внесення змін
до Порядку видачі органами державного
пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 ( 150-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285; 2003 р., N 23, ст. 1080; 2006 р., N 1-2, ст. 43; 2007 р., N 52, ст. 2097; 2008 р., N 69, ст. 2314; 2010 р., N 7, ст. 326, N 45, ст. 1469), зміни, що додаються.
 
     2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести у тримісячний строк власні акти у відповідність з цією постановою.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 33

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2010 р. N 1073
 
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі
органами державного пожежного нагляду дозволу
на початок роботи підприємств та оренду приміщень
( 150-2001-п )
 
     1. У пункті 2:
 
     1) абзац перший викласти в такій редакції:
 
     "2. Дозвіл видається урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки та територіальними органами державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах безоплатно.";
 
     2) в абзаці другому:
 
     у першому реченні слова "Центральний орган державного пожежного нагляду" замінити словами "Урядовий орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки";
 
     у другому реченні слова "Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя" замінити словами "в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі";
 
     3) в абзаці третьому:
 
     слова "територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду" замінити словами "територіальними органами державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах".
 
     2. Перше речення пункту 5 викласти в такій редакції: "Орган державного пожежного нагляду протягом десяти робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за формою згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі.".
 
     3. Доповнити Порядок ( 150-2001-п ) пунктом 5-1 такого змісту:
 
     "5-1. Підставами для відмови у видачі дозволу відповідно до закону є:
 
     подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;
 
     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 
     виявлення за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей.".
 
     4. У пункті 7 слова "вищестоящого органу державного пожежного нагляду або арбітражного суду (суду)" замінити словами "урядового органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки або до суду".
 
     5. У пункті 11:
 
     1) в абзаці другому слова ", капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку" замінити словами "в установленому законодавством порядку";
 
     2) в абзаці третьому слова "відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду" замінити словами ", на експлуатацію яких видано дозвіл, відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду в установленому порядку".
 
     6. У пункті 12 слова "та продукції" замінити словами ", транспортних засобів і продукції, у стандартах на які містяться вимоги щодо пожежної безпеки,".
 
     7. Пункт 13-1 викласти в такій редакції:
 
     "13-1. Дозвіл переоформляється відповідно до закону у разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.".
 
     8. Доповнити Порядок ( 150-2001-п ) пунктом 13-2 такого змісту:
 
     "13-2. Підставами для анулювання дозволу відповідно до закону є:
 
     звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
     припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
 
     припинення суб'єктом господарювання вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на вчинення яких було надано дозвіл;
 
     виявлення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей;
 
     виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;
 
     недопущення посадових осіб органів державного пожежного нагляду до здійснення заходів державного нагляду у сфері пожежної безпеки;
 
     встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
     інші підстави, передбачені законом.
 
     Анулювання дозволу здійснюється за формою згідно з додатком 4.
 
     Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта господарювання права на подання документів на його отримання після усунення виявлених порушень.".
 
     9. У додатку 4 до Порядку ( 150-2001-п ) слова "факти порушення правил пожежної безпеки чи невиконання умов дії дозволу, що є підставою для його анулювання" замінити словами "зазначаються підстави для анулювання дозволу", а слова і цифру "пунктом 5 Порядку" - словами і цифрами "пунктом 13-2 Порядку".вгору