Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Заходи від 30.08.20071071
Документ 1071-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2007


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 30 серпня 2007 р. N 1071
Київ
 
Про затвердження Державної цільової
соціальної програми "Школа майбутнього"
на 2007-2010 роки

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (далі - Програма), що додається.
 
     2. Міністерству економіки щороку за поданням Міністерства освіти і науки включати визначені Програмою завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.
 
     3. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, Міністерству економіки, Міністерству регіонального розвитку та будівництва під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти на виконання завдань та заходів Програми, у тому числі за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів.

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 28

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2007 р. N 1071
 
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Школа майбутнього" на 2007-2010 роки

 
Загальна частина
 
     Ця Програма спрямована на удосконалення національної системи освіти, вироблення інноваційної освітньої та наукової стратегії з урахуванням перспективи якісних змін в державі, а також на створення належних умов для забезпечення громадянам рівного доступу до здобуття якісної освіти, оновлення її змісту, навчально-виховного процесу, підготовки учнів до життя в умовах інформаційного суспільства, інтеграції української освіти в світовий освітній простір.
 
     Пріоритетами державної політики є розроблення і втілення в життя освітніх інновацій, що якісно змінюють зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології навчання і виховання.
 
     Якість і доступність освіти потребує прискореного інноваційного розвитку, який ґрунтується на прогресивних світових освітніх тенденціях, сучасних навчальних технологіях та забезпечує цілеспрямований навчально-виховний процес, що відповідає запитам учнів та дає змогу вільно розвивати здібності і таланти. Визначальною рисою інноваційного пошуку моделі "Школа майбутнього" (далі - новітній навчальний заклад) є вибір найдоцільніших педагогічних новацій у створенні навчальних закладів, що будуть своєрідним еталоном організації навчально-виховного процесу.
 
Мета Програми
 
     Мета Програми полягає у створенні та випробуванні п'яти інноваційних моделей новітніх навчальних закладів, діяльність яких спрямовується на удосконалення механізму надання освітніх послуг.
 
Шляхи і способи розв'язання проблеми
 
     Можливі два варіанти виконання Програми.
 
     Перший варіант передбачає збереження нинішнього обсягу бюджетного фінансування, що дасть змогу вдосконалити нормативно-правову базу галузі освіти, частково провести наукові дослідження, розробити і впровадити індивідуальні програми та інноваційні методики і технології навчання та виховання учнівської молоді.
 
     Однак зазначений варіант не може забезпечити в повному обсязі виконання Програми, оскільки обмежений обсяг фінансування галузі освіти призвів до погіршення стану матеріально-технічної бази навчальних закладів, що уповільнює роботу з впровадження сучасних інноваційних технологій та засобів навчання.
 
     Другий варіант є оптимальним і передбачає поєднання державної підтримки та участі органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання у розробленні та реалізації інноваційних моделей новітніх навчальних закладів у п'яти регіонах. Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
 
     У ході виконання Програми планується:
 
     утворити в Автономній Республіці Крим навчально-виховний осередок новітнього навчального закладу, що формується навколо загальноосвітньої школи I-III ступеня N 2 м. Ялти, адаптований до умов конкретного населеного пункту, що дасть змогу задовольняти різнобічні освітні потреби і запити учасників навчально-виховного процесу;
 
     утворити новітні навчальні заклади та забезпечити їх діяльність у Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській областях.
 
     З метою забезпечення раціонального використання коштів, виділених на створення матеріально-технічної бази зазначених новітніх навчальних закладів, передбачається можливість застосування різних будівельних проектів, оскільки в одних випадках може проводитися реконструкція приміщення навчального закладу, а в інших - будівництво нових споруд з усією необхідною інфраструктурою. Застосування єдиного типового проекту призведе до неефективного використання коштів та неврахування демографічних, економічних, соціальних і культурних особливостей регіонів.
 
     Виконання Програми проводитиметься у два етапи.
 
     На першому етапі (2007-2008 роки) передбачається:
 
     розроблення та реалізація інноваційних моделей новітніх навчальних закладів з високим рівнем якості освіти, новітнім навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним кадровим потенціалом;
 
     проведення наукових досліджень інноваційної діяльності новітніх навчальних закладів;
 
     удосконалення нормативно-правової бази проведення інноваційного навчально-виховного процесу;
 
     удосконалення змісту та поліпшення якості освіти; розроблення, апробація та виконання інноваційних навчальних планів, програм, запровадження сучасних курсів за вибором, факультативів тощо; проведення відповідних моніторингових досліджень якості освіти та особистісного розвитку учнів, запровадження рейтингової системи оцінювання їх навчальних досягнень;
 
     виховання різнобічної та гармонійно розвинутої, національно свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в інформаційному суспільстві;
 
     організація системної міжнародної співпраці, виконання спільних з Радою Європи програм інноваційного розвитку школи XXI століття;
 
     розроблення та впровадження нових сучасних моделей освітнього менеджменту;
 
     створення ефективної системи профорієнтаційної роботи з учнями відповідно до вимог сучасних світових економічних відносин;
 
     розроблення проектно-технічної документації для спорудження шкільних приміщень або їх реконструкції; будівництво (реконструкція) новітніх навчальних закладів у п'яти регіонах;
 
     забезпечення новітніх навчальних закладів сучасним матеріально-технічним обладнанням, електронними підручниками, посібниками тощо; інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного та управлінського процесу; утворення інформаційно-бібліотечних центрів підвищення освітнього рівня учнів та педагогів;
 
     удосконалення системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів.
 
     На другому етапі (2009-2010 роки) планується:
 
     проведення аналізу роботи новітніх навчальних закладів та поширення набутого досвіду;
 
     впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення процесу навчання, виховання та управлінської діяльності;
 
     створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 
     удосконалення освітніх стандартів відповідно до засад демократичного суспільства, нових економічних умов і технологій навчання з метою формування ключових компетентностей учнів та приведення вітчизняних підходів до змісту загальної середньої освіти у відповідність із загальноєвропейськими;
 
     впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання, зокрема дистанційної;
 
     приведення системи оцінювання навчальних досягнень учнів у відповідність із сучасними вимогами; проведення моніторингу якості освіти та особистісного розвитку учнів;
 
     створення умов для оптимального вибору учнями новітніх навчальних закладів майбутньої професії відповідно до їх індивідуальних особливостей, здібностей з урахуванням потреб ринку праці, формування в них прагнення до трудової діяльності, професійної самореалізації;
 
     започаткування та щорічне проведення відповідних всеукраїнських наукових конференцій, засідань за круглим столом з проблем становлення новітнього навчального закладу;
 
     висвітлення у засобах масової інформації досягнень новітнього навчального закладу, поширення досвіду педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 
     підготовка і видання науково-методичних праць з питань розвитку новітніх навчальних закладів, педагогіки і психології життєтворчості.
 
Завдання і заходи
 
     Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
 
Очікувані результати та ефективність Програми
 
     Виконання Програми дасть змогу підвищити якість освітніх послуг відповідно до потреб та здібностей учасників навчально-виховного процесу і забезпечити новітні навчальні заклади кваліфікованими педагогічними працівниками. Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
 
Обсяги та джерела фінансування
 
     Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах, та інших джерел.
 
     Загальні обсяги фінансування становлять 163,56 млн. гривень, у тому числі з державного бюджету - 120,71 млн., бюджету Автономної Республіки Крим - 6,12 млн., місцевих бюджетів - 36,73 млн. гривень.

 
Додаток 1
до Програми
 
ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
"Школа майбутнього" на 2007-2010 роки

 
     1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. N 160 ( 160-2007-р ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 28, ст. 1119).
 
     2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 N 1071.
 
     3. Державний замовник-координатор - МОН.
 
     4. Державні замовники:
 
     Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська, Херсонська обласні державні адміністрації.
 
     5. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.
 
     6. Виконавці Програми - управління освіти і науки Донецької, Кіровоградської, Тернопільської, Херсонської обласних державних адміністрацій.
 
     7. Строк виконання - 2007-2010 роки.
 
     8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
 
(млн. гривень)
------------------------------------------------------------------
|Джерела фінансування |Обсяг фінансування |У тому числі за роками|
|           |          |----------------------|
|           |          |2007| 2008| 2009| 2010|
|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|
|Державний бюджет   |   120,71    | 10|55,64|34,64|20,43|
|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|
|Бюджет Автономної  |    6,12    |0,02| 1,03|2,53 | 2,54|
|Республіки Крим   |          |  |   |   |   |
|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|
|Місцевий бюджет   |    36,73    |2,88|17,32|11,05| 5,48|
|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|
|Інші джерела     |          |  |   |   |   |
|---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----|
|Усього        |   163,56    |12,9|73,99|48,22|28,45|
------------------------------------------------------------------ 

Додаток 2
до Програми
 
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,
спрямовані на виконання Державної цільової
соціальної програми "Школа майбутнього"
на 2007-2010 роки

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування |  Значення показника  |  Найменування  | Відповідальні | Джерело  |Прогнозо- |У тому числі за роками |
|  завдання  |  показника  |--------------------------|   заходу   | за виконання |фінансування| ваний  |-----------------------|
|        |        |усього|   за роками   |         |        |(державний, | обсяг  |2007 |2008 |2009 |2010 |
|        |        |   |-------------------|         |        | місцевий |фінансових|   |   |   |   |
|        |        |   |2007|2008|2009|2010|         |        | бюджет та |ресурсів |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |  інше)  |  для  |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |      |виконання |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |      | завдань, |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |      |  млн.  |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |      | гривень |   |   |   |   |
|----------------+----------------+------+----+----+----+----+------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|1. Проведення  |закінчення   |   5|  |  |  |  5|реконструкція та |управління   |державний  |   15,9| 8,9|  7|   |   |
|реконструкції, |реконструкції, |   |  |  |  |  |проведення    |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|будівництва та |будівництва та |   |  |  |  |  |ремонтних робіт у |Ялтинської   |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|обладнання   |обладнання   |   |  |  |  |  |загальноосвітній |міськради   |бюджет   |     6|   |  1| 2,5| 2,5|
|приміщень    |приміщень    |   |  |  |  |  |школі N 2 м. Ялти,|        |Автономної |     |   |   |   |   |
|навчальних   |навчальних   |   |  |  |  |  |Автономна     |        |Республіки |     |   |   |   |   |
|закладів, на  |закладів, на  |   |  |  |  |  |Республіка Крим  |        |Крим    |     |   |   |   |   |
|базі яких    |базі яких    |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|створюються   |створюються   |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |    2,9| 2,2|   | 0,5| 0,2|
|інноваційні   |інноваційні   |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|моделі новітніх |моделі новітніх |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|навчальних   |навчальних   |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |   24,8| 11,1|  8|  3| 2,7|
|закладів в   |закладів в   |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|Автономній   |Автономній   |   |  |  |  |  |у тому числі   |        |державний  |   15,9| 8,9|  7|   |   |
|Республіці Крим,|Республіці Крим,|   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|Донецькій,   |Донецькій,   |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|Кіровоградській,|Кіровоградській,|   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     6|   |  1| 2,5| 2,5|
|Тернопільській, |Тернопільській, |   |  |  |  |  |         |        |Автономної |     |   |   |   |   |
|Херсонській   |Херсонській   |   |  |  |  |  |         |        |Республіки |     |   |   |   |   |
|областях    |областях    |   |  |  |  |  |         |        |Крим    |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |    2,9| 2,2|   | 0,5| 0,2|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |модернізація   |управління   |державний  |   11,1| 1,1| 3,8| 4,8| 1,4|
|        |        |   |  |  |  |  |матеріально-   |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |технічної бази  |Ялтинської   |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |навчально-    |міськради   |місцевий  |    1,6| 0,6|  1|   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |виховного     |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |комплексу,    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |утвореного на базі|        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |загальноосвітньої |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |школи N 2 м. Ялти,|        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Автономна     |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Республіка Крим  |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |   12,7| 1,7| 4,8| 4,8| 1,4|
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |у тому числі   |        |державний  |   11,1| 1,1| 3,8| 4,8| 1,4|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |    1,6| 0,6|  1|   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |реконструкція та |управління   |державний  |    4,9|   | 2,4| 1,5|  1|
|        |        |   |  |  |  |  |проведення    |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |ремонтних робіт у |Донецької   |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |приміщенні    |міськради   |місцевий  |    1,9|   | 1,1| 0,5| 0,3|
|        |        |   |  |  |  |  |загальноосвітньої |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |школи N 61    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |м. Донецька    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |    6,8|   | 3,5|  2| 1,3|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |державний  |    4,9|   | 2,4| 1,5|  1|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |    1,9|   | 1,1| 0,5| 0,3|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |обладнання    |управління   |державний  |    4,3|   | 1,3| 2,6| 0,4|
|        |        |   |  |  |  |  |навчально-    |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |виховного     |Донецької   |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |комплексу "Школа |міськради   |місцевий  |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |майбутнього",   |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |утвореного на   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |базі       |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |загальноосвітньої |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |школи N 61    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |м. Донецька    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |    4,3|   | 1,3| 2,6| 0,4|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |державний  |    4,3|   | 1,3| 2,6| 0,4|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |реконструкція та |управління   |державний  |   32,39|   |14,97| 7,2|  10|
|        |        |   |  |  |  |  |проведення    |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |ремонтних робіт у |Кіровоградської|------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |приміщенні    |міськради   |місцевий  |   6,15|   | 3,22| 2,25| 0,9|
|        |        |   |  |  |  |  |загальноосвітньої |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |школи N 13    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |м. Кіровограда  |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |   38,54|   |18,19| 9,45| 10,9|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |державний  |   32,39|   |15,19| 7,2|  10|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |   6,15|   |  3| 2,25| 0,9|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |модернізація   |управління   |державний  |     4|   |   |   |  4|
|        |        |   |  |  |  |  |матеріально-   |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |технічної бази  |Кіровоградської|------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |навчально-    |міськради   |місцевий  |   3,71|   |   |   | 3,71|
|        |        |   |  |  |  |  |виховного     |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |комплексу "Школа |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |майбутнього",   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |утвореного на базі|        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |загальноосвітньої |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |школи N 13    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |м. Кіровограда  |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |   7,71|   |   |   | 7,71|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |державний  |     4|   |   |   |  4|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |   3,71|   |   |   | 3,71|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |реконструкція та |управління   |державний  |   7,95|   | 2,4| 3,45| 2,1|
|        |        |   |  |  |  |  |проведення    |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |ремонтних робіт у |Тернопільської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |приміщенні    |міськради   |місцевий  |   3,65|   | 1,8| 1,15| 0,7|
|        |        |   |  |  |  |  |загальноосвітньої |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |школи N 24    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |м. Тернополя   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |   11,6|   | 4,2| 4,6| 2,8|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |державний  |   7,95|   | 2,4| 3,45| 2,1|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |   3,65|   | 1,8| 1,15| 0,7|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |модернізація   |управління   |державний  |   4,17|   | 1,05| 1,59| 1,53|
|        |        |   |  |  |  |  |матеріально-   |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |технічної бази  |Тернопільської |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |загальноосвітньої |міськради   |місцевий  |   1,34|   | 0,3| 0,53| 0,51|
|        |        |   |  |  |  |  |школи N 24    |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |м. Тернополя   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |   5,51|   | 1,35| 2,12| 2,04|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |державний  |   4,17|   | 1,05| 1,59| 1,53|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |   1,34|   | 0,3| 0,53| 0,51|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |будівництво    |управління   |державний  |    33|   | 22,5| 10,5|   |
|        |        |   |  |  |  |  |загальноосвітнього|освіти і науки |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |навчального    |Херсонської  |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |закладу      |облдерж-    |місцевий  |    15|   |  10|  5|   |
|        |        |   |  |  |  |  |I-III ступеня у  |адміністрації |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |с. Любимівка   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Каховського району|        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Херсонської    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |області      |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |    48|   | 32,5| 15,5|   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |державний  |    33|   | 22,5| 10,5|   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |    15|   |  10|  5|   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |матеріально-   |управління   |державний  |    2,2|   |   | 2,2|   |
|        |        |   |  |  |  |  |технічне     |освіти і науки |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |забезпечення   |Херсонської  |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |загальноосвітнього|облдерж-    |місцевий  |    0,8|   |   | 0,8|   |
|        |        |   |  |  |  |  |навчального    |адміністрації |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |закладу      |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |I-III ступеня у  |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |с. Любимівка   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Каховського району|        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Херсонської    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |області      |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |     3|   |   |  3|   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |державний  |    2,2|   |   | 2,2|   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |    0,8|   |   | 0,8|   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом на виконання|        |      |  162,96| 12,8|73,84|48,07|28,25|
|        |        |   |  |  |  |  |завдання     |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |у тому числі   |        |державний  |  120,71|  10|55,64|34,64|20,43|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |   36,25| 2,8| 17,2|10,93| 5,32|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     6|   |  1| 2,5| 2,5|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Автономної |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Республіки |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Крим    |     |   |   |   |   |
|----------------+----------------+------+----+----+----+----+------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|2. Забезпечення |перепідготовка | 100 | 45 | 55 | 85 |100 |забезпечення   |Рада міністрів |бюджет   |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|новітніх    |та підвищення  |   |  |  |  |  |новітніх     |Автономної   |Автономної |     |   |   |   |   |
|навчальних   |кваліфікації  |   |  |  |  |  |навчальних    |Республіки Крим|Республіки |     |   |   |   |   |
|закладів    |педагогічних  |   |  |  |  |  |закладів     |        |Крим    |     |   |   |   |   |
|кваліфікованими |працівників   |   |  |  |  |  |кваліфікованими  |        |      |     |   |   |   |   |
|педагогічними  |(відсотків)   |   |  |  |  |  |педагогічними   |        |      |     |   |   |   |   |
|кадрами     |        |   |  |  |  |  |кадрами      |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |перепідготовка та |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |підвищення    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |кваліфікації   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |педагогічних   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |працівників в   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Автономній    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Республіці Крим  |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Автономної |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Республіки |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Крим    |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |перепідготовка та |управління   |місцевий  |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |підвищення    |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |кваліфікації   |Донецької   |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |педагогічних   |міськради   |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |працівників у   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Донецькій області |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |перепідготовка та |управління   |місцевий  |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |підвищення    |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |кваліфікації   |Кіровоградської|      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |педагогічних   |міськради   |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |працівників у   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Кіровоградській  |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |області      |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |перепідготовка та |управління   |місцевий  |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |підвищення    |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |кваліфікації   |Тернопільської |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |педагогічних   |міськради   |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |працівників у   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Тернопільській  |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |області      |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |перепідготовка та |управління   |місцевий  |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |підвищення    |освіти     |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |кваліфікації   |Херсонської  |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |педагогічних   |міськради   |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |працівників у   |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |Херсонській    |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |області      |        |      |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом       |        |      |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Разом на виконання|        |      |    0,6| 0,1| 0,15| 0,15| 0,2|
|        |        |   |  |  |  |  |завдання     |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |державний  |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцеві   |   0,48| 0,08| 0,12| 0,12| 0,16|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджети   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |   0,12| 0,02| 0,03| 0,03| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Автономної |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Республіки |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Крим    |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |Усього на     |        |      |  163,56| 12,9|73,99|48,22|28,45|
|        |        |   |  |  |  |  |виконання Програми|        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |державний  |  120,71|  10|55,64|34,64|20,43|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |   6,12| 0,02|1,03 | 2,53| 2,54|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Автономної |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Республіки |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Крим    |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |   36,73| 2,88|17,32|11,05| 5,48|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |------------------+---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |у тому числі   |Рада міністрів |      |   37,62|12,82|12,83| 7,83| 4,14|
|        |        |   |  |  |  |  |         |Автономної   |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |Республіки Крим|бюджет   |   6,12| 0,02| 1,03|   | 2,54|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Автономної |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Республіки |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |Крим    |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |державний  |    27|  10| 10,8| 4,8| 1,4|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |Ялтинська   |місцевий  |    4,5| 2,8|  1| 0,5| 0,2|
|        |        |   |  |  |  |  |         |міськрада   |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |Донецька    |      |   11,22| 0,02| 4,83| 4,63| 0,74|
|        |        |   |  |  |  |  |         |облдерж-    |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |адміністрація |державний  |    9,2|   |  4| 4,1| 0,4|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |   2,02| 0,02| 0,83| 0,53| 0,34|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |Кіровоградська |      |   46,37| 0,02|18,22| 9,48|18,65|
|        |        |   |  |  |  |  |         |облдерж-    |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |адміністрація |державний  |   36,39|   |14,97| 7,2|  14|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |   9,98| 0,02| 3,25| 2,28| 4,65|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |Херсонська   |      |   51,12| 0,02|32,53|18,53| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |         |облдерж-    |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |адміністрація |державний  |   35,2|   | 22,5| 12,7|   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |   15,92| 0,02|10,03| 5,83| 0,04|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |---------------+------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |Тернопільська |      |   17,23| 0,02| 5,58| 0,75| 4,88|
|        |        |   |  |  |  |  |         |облдерж-    |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |адміністрація |державний  |   12,12|   | 3,45| 5,04| 3,63|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |------------+----------+-----+-----+-----+-----|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |місцевий  |   5,11| 0,02| 2,13| 1,71| 1,25|
|        |        |   |  |  |  |  |         |        |бюджет   |     |   |   |   |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Додаток 3
до Програми
 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми
"Школа майбутнього" на 2007-2010 роки

 
(відсотків)
------------------------------------------------------------------
|  Найменування  |  Найменування  |  Значення показників  |
|   завдання   |  показників  |--------------------------|
|         |виконання завдання|усього| у тому числі за |
|         |         |   |   роками    |
|         |         |   |-------------------|
|         |         |   |2007|2008|2009|2010|
|------------------+------------------+------+----+----+----+----|
|1. Розроблення та |проведення    |  100|  5| 55| 90| 100|
|реалізація п'яти |реконструкції,  |   |  |  |  |  |
|інноваційних   |будівництво    |   |  |  |  |  |
|моделей новітніх |приміщень     |   |  |  |  |  |
|навчальних    |навчальних    |   |  |  |  |  |
|закладів в    |закладів, на базі |   |  |  |  |  |
|Автономній    |яких створюються |   |  |  |  |  |
|Республіці Крим, |інноваційні моделі|   |  |  |  |  |
|Донецькій,    |новітніх     |   |  |  |  |  |
|Кіровоградській, |навчальних    |   |  |  |  |  |
|Тернопільській,  |закладів в    |   |  |  |  |  |
|Херсонській    |Автономній    |   |  |  |  |  |
|областях     |Республіці Крим, |   |  |  |  |  |
|         |Донецькій,    |   |  |  |  |  |
|         |Кіровоградській, |   |  |  |  |  |
|         |Тернопільській,  |   |  |  |  |  |
|         |Херсонській    |   |  |  |  |  |
|         |областях     |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |обладнання    |  100|  3| 13| 80| 100|
|         |приміщень     |   |  |  |  |  |
|         |навчальних    |   |  |  |  |  |
|         |закладів, на базі |   |  |  |  |  |
|         |яких створюються |   |  |  |  |  |
|         |інноваційні моделі|   |  |  |  |  |
|         |новітніх     |   |  |  |  |  |
|         |навчальних    |   |  |  |  |  |
|         |закладів в    |   |  |  |  |  |
|         |Автономній    |   |  |  |  |  |
|         |Республіці Крим, |   |  |  |  |  |
|         |Донецькій,    |   |  |  |  |  |
|         |Кіровоградській, |   |  |  |  |  |
|         |Тернопільській,  |   |  |  |  |  |
|         |Херсонській    |   |  |  |  |  |
|         |областях     |   |  |  |  |  |
|------------------+------------------+------+----+----+----+----|
|2. Підвищення   |охоплення дітей  |  80| 54| 65| 70| 80|
|якості освітніх  |дошкільного віку |   |  |  |  |  |
|послуг відповідно |відповідною    |   |  |  |  |  |
|до потреб та   |освітою      |   |  |  |  |  |
|здібностей    |------------------+------+----+----+----+----|
|учасників     |охоплення дітей  | 99,7|99,7|99,8|99,8|99,9|
|навчально-    |повною загальною |   |  |  |  |  |
|виховного процесу |середньою освітою |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |створення умов для|  95 | 20| 45| 75| 95|
|         |дітей, які    |   |  |  |  |  |
|         |потребують    |   |  |  |  |  |
|         |корекції фізичного|   |  |  |  |  |
|         |та (або)     |   |  |  |  |  |
|         |розумового    |   |  |  |  |  |
|         |розвитку     |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |охоплення учнів  |  100| 24| 55| 75| 100|
|         |позашкільною   |   |  |  |  |  |
|         |освітою      |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |охоплення учнів  |  65 | 25| 35| 50| 65|
|         |загальноосвітніх |   |  |  |  |  |
|         |навчальних    |   |  |  |  |  |
|         |закладів     |   |  |  |  |  |
|         |II ступеня    |   |  |  |  |  |
|         |допрофільним   |   |  |  |  |  |
|         |навчанням     |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |охоплення учнів  |  100| 29| 45| 70| 100|
|         |загальноосвітніх |   |  |  |  |  |
|         |навчальних    |   |  |  |  |  |
|         |закладів усіма  |   |  |  |  |  |
|         |видами профільного|   |  |  |  |  |
|         |навчання     |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |підготовка    |  100| 35| 45| 70| 100|
|         |навчальних програм|   |  |  |  |  |
|         |з предметів,   |   |  |  |  |  |
|         |спецкурсів,    |   |  |  |  |  |
|         |факультативів   |   |  |  |  |  |
|         |варіативної    |   |  |  |  |  |
|         |складової     |   |  |  |  |  |
|         |навчального плану |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |організаційне,  |  100| 50| 70| 90| 100|
|         |наукове,     |   |  |  |  |  |
|         |навчально-    |   |  |  |  |  |
|         |методичне     |   |  |  |  |  |
|         |забезпечення   |   |  |  |  |  |
|         |інноваційних   |   |  |  |  |  |
|         |процесів     |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |проведення    |  100| 35| 45| 55| 100|
|         |профорієнтаційної |   |  |  |  |  |
|         |роботи з учнями  |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |створення умов для|  100| 45| 50| 70| 100|
|         |всебічного    |   |  |  |  |  |
|         |духовного і    |   |  |  |  |  |
|         |полікультурного  |   |  |  |  |  |
|         |розвитку     |   |  |  |  |  |
|         |учнівської молоді |   |  |  |  |  |
|         |та гуманізації  |   |  |  |  |  |
|         |навчально-    |   |  |  |  |  |
|         |виховного процесу |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |забезпечення учнів|  100| 65| 75| 85| 100|
|         |1-11 класів    |   |  |  |  |  |
|         |гарячим      |   |  |  |  |  |
|         |харчуванням    |   |  |  |  |  |
|------------------+------------------+------+----+----+----+----|
|3. Забезпечення  |підвищення    |  100| 20| 45| 70| 100|
|новітніх     |кваліфікації   |   |  |  |  |  |
|навчальних    |педагогічних   |   |  |  |  |  |
|закладів     |працівників    |   |  |  |  |  |
|кваліфікованими  |------------------+------+----+----+----+----|
|педагогічними   |створення     |  100| 145| 65| 85| 100|
|працівниками   |соціально-    |   |  |  |  |  |
|         |педагогічних умов |   |  |  |  |  |
|         |для заохочення  |   |  |  |  |  |
|         |педагогів до   |   |  |  |  |  |
|         |пошукової,    |   |  |  |  |  |
|         |дослідницької   |   |  |  |  |  |
|         |діяльності, вміння|   |  |  |  |  |
|         |адаптуватися до  |   |  |  |  |  |
|         |освітніх     |   |  |  |  |  |
|         |трансформацій та |   |  |  |  |  |
|         |професійних вимог |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |залучення науково-|  90| 45| 55| 65| 90|
|         |педагогічних   |   |  |  |  |  |
|         |працівників до  |   |  |  |  |  |
|         |профорієнтаційної |   |  |  |  |  |
|         |роботи      |   |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------ вгору