Документ 1069/2000, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.08.2006, підстава - 678/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 678/2006 ( 678/2006 ) від 04.08.2006 }
Про внесення змін до Положення
про Міністерство закордонних
справ України

Внести до Положення про Міністерство закордонних справ
України, затвердженого Указом Президента України від 3 квітня 1999
року N 357 ( 357/99 ), такі зміни і доповнення:
1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Міністерство закордонних справ України (МЗС України) як
центральний орган виконавчої влади є головним (провідним) органом
у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення
реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України та
координації заходів у цій сфері".
2. Пункт 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом
такого змісту:
"забезпечення реалізації державної політики з питань
інтеграції України до Європейського Союзу у сфері зовнішньої
політики та безпеки".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно
абзацами п'ятим - восьмим.
3. У пункті 4:
1) доповнити пункт підпунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) розробляє та подає Президентові України та Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо реалізації державної політики з
питань інтеграції України до Європейського Союзу у сфері
зовнішньої політики та безпеки, провадить відповідні заходи та
координує заходи, здійснювані органами виконавчої влади у цій
сфері";
2) підпункт 18 викласти в такій редакції:
"18) координує заходи, здійснювані органами виконавчої влади
у сфері зовнішніх зносин".
4. У пункті 10:
1) після абзацу першого доповнити пункт новими підпунктами
такого змісту:
"1) особисто відповідає за розроблення і запровадження
Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині
проведення державної політики у сфері зовнішніх зносин України, за
реалізацію державної політики у цій сфері;
2) здійснює управління у сфері зовнішніх зносин України,
спрямовує і координує діяльність інших органів виконавчої влади з
питань, віднесених до його відання".
У зв'язку з цим підпункти 1-14 вважати відповідно підпунктами
3 - 16;
2) у підпункті 13 слова "центрального апарату" виключити;
3) у підпункті 15 слова "і відзнаками Президента України"
виключити.
5. Пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Гранична чисельність працівників МЗС України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру Міністерства затверджує Міністр закордонних справ
України.
Штатний розпис, кошторис видатків МЗС України затверджує
Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1069/2000вгору