Документ 1069-2017-п, действует, текущая редакция — Редакция от 26.06.2018, основание - 507-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 1069
Київ

Про затвердження Типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 507 від 13.06.2018}

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України “Про Державне бюро розслідувань” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типовий порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, що додається.

2. Установити, що до створення веб-сайту Державного бюро розслідувань інформація щодо проведення конкурсу та його результатів розміщується на спеціальній сторінці Урядового веб-порталу.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1069

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК
проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань

Загальні положення

1. Цей Типовий порядок визначає загальну процедуру проведення відкритого конкурсу на заміщення посад у центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних органах (далі - орган Бюро), на основі якого Директор Державного бюро розслідувань (далі - Директор Бюро) затверджує порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в органі Бюро, крім посад, визначених частиною першою статей 10, 13 і 24 Закону України “Про Державне бюро розслідувань” (далі - конкурс).

На зайняття посад в органі Бюро, що пов’язані із здійсненням оперативно-розшукової діяльності та державною таємницею, конкурс проводиться з урахуванням особливостей проведення закритого конкурсу, пов’язаних з питаннями державної таємниці, передбачених Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163).

2. Для проведення конкурсу в органі Бюро рішенням Директора Бюро утворюється конкурсна комісія, затверджується її персональний склад.

3. Конкурсна комісія утворюється у складі п’яти осіб і включає представників органу Бюро. До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, а також за письмовим клопотанням керівника органу Бюро можуть залучатися представники інших державних органів (за згодою).

4. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

5. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування з висловленням кожним її членом позиції “за” чи “проти”, крім випадку, коли конкурсною комісією прийнято рішення про неголосування членом комісії у разі наявності у нього конфлікту інтересів або інших обставин, які впливають на його неупередженість.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів конкурсної комісії.

6. Усі рішення конкурсної комісії оформлюються протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу Бюро наступного робочого дня після підписання протоколу.

7. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду в установленому законодавством порядку.

8. Члени конкурсної комісії на першому її засіданні обирають із свого складу голову та секретаря конкурсної комісії, визначають регламент своєї роботи.

9. Організаційне та функціональне забезпечення роботи конкурсної комісії покладається на орган Бюро в межах коштів, передбачених на його функціонування.

10. Строк проведення конкурсу визначається конкурсною комісією з урахуванням строків, відведених на кожний етап його проведення.

11. Конкурс проводиться за такими етапами:

оголошення про проведення конкурсу;

прийняття та розгляд поданих документів для участі в конкурсі;

кваліфікаційний іспит;

{Абзац п'ятий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

співбесіда;

визначення переможців конкурсу.

Оголошення про проведення конкурсу

12. Не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку проведення конкурсу згідно з рішенням Директора Бюро (директора територіального органу) на офіційному веб-сайті органу Бюро оприлюднюється оголошення про проведення конкурсу на заміщення посад в органі Бюро. З метою поширення інформації про вакантну посаду оголошення про проведення конкурсу може бути додатково оприлюднено в друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

13. Оголошення про проведення конкурсу має містити:

1) найменування та місцезнаходження органу Бюро, в якому оголошується конкурс, та строки його проведення;

2) перелік та кількість вакантних посад, на які оголошується конкурс;

3) перелік обмежень, за наявності яких особа не може претендувати на посаду в органі Бюро;

4) кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття відповідної посади в органі Бюро;

5) перелік документів, які претендент на посаду має подати до конкурсної комісії, та строки їх подання (не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня оприлюднення оголошення);

6) адресу та контакти конкурсної комісії, яка здійснює прийом документів.

Прийняття та розгляд поданих документів для участі в конкурсі

14. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто або поштою з описом вкладення подають до конкурсної комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі в органі Бюро за формою, визначеною порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в органі Бюро, затвердженим Директором Бюро;

2) автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) копії паспорта громадянина України, документів про освіту та трудової книжки (за її наявності);

4) інші документи, передбачені порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в органі Бюро, затвердженим Директором Бюро.

15. Особи мають право подавати інші документи та надавати відомості, які можуть підтвердити їх досвід роботи та спроможність займати відповідну посаду.

16. Забороняється вимагати документи та відомості, не передбачені законом, цим Типовим порядком та порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в органі Бюро, затвердженим Директором Бюро.

17. У разі надсилання документів поштовим відправленням з описом вкладення датою їх подання вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, надіслані поштовим відправленням або подані особисто після встановленого строку, не розглядаються та повертаються відправнику.

18. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є кандидатами на зайняття посади в органі Бюро (далі - кандидати).

19. Конкурсна комісія перевіряє подані документи, їх відповідність вимогам, встановленим законом та порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в органі Бюро, затвердженим Директором Бюро, а також кваліфікаційним вимогам у триденний строк з дня їх надходження.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам та/або подані не в повному обсязі, до конкурсу не допускаються.

Про результати проведеної перевірки кандидати інформуються в письмовому вигляді протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

20. Інформація про час і місце проведення кваліфікаційного іспиту оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу Бюро не пізніше ніж за три дні до початку його проведення.

Кваліфікаційний іспит

21. Кваліфікаційний іспит передбачає надання кандидатами відповідей на тестові питання щодо знання Конституції України, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства, зокрема щодо діяльності Бюро, а також завдання практичного характеру.

22. Перелік тестових питань для кваліфікаційного іспиту, а також завдання практичного характеру, критерії їх оцінювання затверджуються керівником органу Бюро з урахуванням специфіки посад, на які оголошено конкурс.

Перелік тестових питань для кваліфікаційного іспиту розміщується на офіційному веб-сайті органу Бюро не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення кваліфікаційного іспиту.

23. Тестування проходить автоматизовано з використанням комп’ютерної техніки у присутності членів конкурсної комісії.

Завдання практичного характеру передбачають надання кандидатом письмових відповідей на питання з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидата використовувати свої знання та досвід під час виконання службових обов’язків відповідно до посади, на яку претендує.

24. Порядок та умови проведення кваліфікаційного іспиту в органі Бюро визначаються в порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в органі Бюро, затвердженому Директором Бюро.

25. Під час складання кваліфікаційного іспиту кандидатам забороняється спілкуватися між собою, користуватися будь-якими джерелами інформації, мобільним зв’язком, виходити з приміщення.

26. За результатами кваліфікаційного іспиту шляхом підсумовування балів за тестові питання та завдання практичного характеру конкурсною комісією виставляється загальний бал, який фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

27. Інформація про отримані бали особами, які склали кваліфікаційний іспит, розміщується на офіційному веб-сайті органу Бюро.

28. Відповідно до отриманого загального бала за результатами кваліфікаційного іспиту конкурсна комісія формує рейтинг кандидатів, який розміщує на офіційному веб-сайті органу Бюро.

Співбесіда

29. Кандидати, які успішно пройшли кваліфікаційний іспит, допускаються до співбесіди. Список таких кандидатів, а також інформація про час і місце проведення співбесіди розміщуються на офіційному веб-сайті органу Бюро не пізніше ніж за три дні до початку співбесіди.

{Пункт 30 виключено на підставі Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

{Пункт 31 виключено на підставі Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

{Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

{Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

34. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з кандидатами особисто державною мовою в усній формі згідно із затвердженим конкурсною комісією графіком.

Проведення співбесіди фіксується за допомогою аудіо- або відеозасобів, про що кандидати обов’язково інформуються до початку її проведення.

35. Співбесіда передбачає вільне спілкування з можливістю обговорення уявних ситуацій, пов’язаних з майбутнім виконанням посадових (службових) обов’язків кандидатом. Під час співбесіди оцінюються, зокрема, рівень мотивації претендента, його комунікабельність, ерудованість, емоційна врівноваженість та професіоналізм.

36. До співбесіди з кандидатами можуть запрошуватися науковці та експерти у сфері правоохоронної діяльності та психології (за згодою), рекомендації яких враховуються конкурсною комісією під час прийняття рішень щодо переможців конкурсу.

37. Після закінчення проведення співбесіди конкурсна комісія розпочинає обговорення кандидатів та шляхом відкритого голосування приймає рішення щодо отриманих кандидатами балів за результатами співбесіди.

Критерії оцінювання кандидатів за результатами співбесіди визначаються в порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в органі Бюро, затвердженому Директором Бюро.

Визначення переможців конкурсу

38. Шляхом підсумовування балів, отриманих кандидатами за результатами кваліфікаційного іспиту та співбесіди, конкурсна комісія формує загальний рейтинг кандидатів, який розміщується на офіційному веб-сайті органу Бюро.

39. Переможцем конкурсу на відповідну посаду оголошується кандидат, який отримав найбільшу кількість балів у загальному рейтингу.

40. У разі набрання кандидатами рівної кількості балів у загальному рейтингу переможець конкурсу визначається конкурсною комісією з числа таких кандидатів після додаткового обговорення та голосування. При цьому голос головуючого на засіданні є вирішальним.

41. Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

42. Під час початкового формування підрозділів Бюро визначення переможця конкурсу на відповідні посади здійснюється конкурсною комісією з урахуванням квот, передбачених абзацом другим пункту 3 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Державне бюро розслідувань”.

43. Якщо за результатами конкурсу або в інших передбачених законодавством випадках конкурсна комісія не змогла визначити переможців, приймається рішення про оголошення повторного конкурсу згідно з процедурою, визначеною цим Типовим порядком.вверх