Документ 1065-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.11.2017, підстава - 846-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1065
Київ

Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 846 від 08.11.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}

2. Установити, що вимоги, затверджені цією постановою, застосовуються до об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, проектування яких розпочинається з 1 січня 2018 року.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 846 від 08.11.2017}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1065

ВИМОГИ
щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування

{Назва Вимог із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}

{У тексті Вимог слова “технічний нагляд на автомобільних дорогах загального користування” в усіх відмінках замінено словами “технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг загального користування” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}

1. Контроль якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування здійснюється з метою забезпечення відповідності виконаних дорожніх робіт проектній документації, вимогам будівельних норм. Такий контроль якості здійснюється в межах технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}

2. Технічний нагляд під час нового будівництва об’єкта архітектури здійснюється відповідно до Закону України “Про архітектурну діяльність”, Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2107), та цих вимог.

3. У цих вимогах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

дорожні консультаційні послуги - послуги із здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування та вироблення вимог і рекомендацій щодо вдосконалення організаційних та технологічних підходів до виконання дорожніх робіт з метою запобігання, виявлення та усунення недоліків, які виникають у ході виконання підрядником таких робіт;

дорожні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}

замовник - юридична особа, яка має у власності або в користуванні земельну ділянку чи на балансі якої перебувають наявні автомобільні дороги загального користування і яка розміщує замовлення на виконання дорожніх робіт, приймає завершені роботи та оплачує їх;

інженер-консультант - суб’єкт господарювання, який надає дорожні консультаційні послуги з урахуванням умов, визначених у контрактах міжнародної федерації інженерів-консультантів FIDIC, або із залученням спеціалістів, що мають виданий відповідно до законодавства кваліфікаційний сертифікат для здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування;

{Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 846 від 08.11.2017}

підрядник - юридична особа будь-якої форми власності, що уклала із замовником договір підряду про виконання дорожніх робіт;

технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг загального користування - забезпечення здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог будівельних норм, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування.

{Абзац сьомий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 846 від 08.11.2017}

4. Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 846 від 08.11.2017}

5. Для здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування та розроблення вимог і рекомендацій щодо вдосконалення організаційних і технологічних підходів до виконання дорожніх робіт замовник має право залучати інженера-консультанта. У разі залучення замовником інженера-консультанта закупівлі дорожніх консультаційних послуг проводяться відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 846 від 08.11.2017}

6. Інженер-консультант виконує свої обов’язки відповідно до цих вимог та умов договору із замовником.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 846 від 08.11.2017}

7. Здійснення інженером-консультантом технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування не знімає з органу державного управління автомобільними дорогами загального користування та підрядника відповідальності за якість виконання дорожніх робіт.

8. Здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування не передбачає здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

9. Основним завданням інженера-консультанта є забезпечення якісного виконання підрядником дорожніх робіт.

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 846 від 08.11.2017}

11. Інженер-консультант зобов’язаний:

здійснювати контроль за якістю та обсягами виконаних підрядником дорожніх робіт;

разом з представниками підрядника проводити огляд і оцінку виконаних дорожніх робіт, які на наступних етапах їх виконання буде неможливо провести (приховані роботи);

здійснювати контроль за дотриманням підрядником затвердженого замовником графіка виконання дорожніх робіт;

проводити нагляд за здійсненням підрядником вхідного та операційного контролю, зокрема перевіряти наявність документів, що засвідчують якість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця виконання дорожніх робіт (технічних паспортів, сертифікатів відповідності, результатів лабораторних випробувань);

здійснювати в рамках технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування суцільний або вибірковий контроль за якістю та обсягами виконаних дорожніх робіт з використанням візуального та інструментальних методів контролю;

інформувати замовника про наявність проблемних питань, які виникли або можуть виникнути в ході виконання дорожніх робіт;

надавати підряднику рекомендації щодо усунення порушень під час виконання дорожніх робіт та контролювати хід виконання таких рекомендацій;

здійснювати контроль за усуненням підрядником дефектів, що впливають на безпеку дорожнього руху або збереження автомобільних доріг загального користування;

здійснювати приймання виконаних підрядником дорожніх робіт за умови відповідності якості та обсягів таких робіт проектній документації, вимогам будівельних норм, у тому числі в частині створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

{Абзац десятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}

здійснювати погодження актів приймання виконаних робіт, наданих підрядником, та подання їх замовнику для оплати;

розглядати надані підрядником пропозиції щодо продовження строків виконання дорожніх робіт, необхідності виконання додаткових робіт;

забезпечити приймання та збереження всіх гарантійних документів і сертифікатів відповідності на всі будівельні матеріали, вироби і конструкції та передачу їх замовнику після закінчення виконання дорожніх робіт;

інформувати замовника про припинення або зупинення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування за якістю виконаних дорожніх робіт у строки, встановлені відповідним договором.

12. Інженер-консультант має право:

проводити перевірку дорожніх робіт у ході їх виконання;

вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до затвердженої проектної документації, дотримання вимог будівельних норм;

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}

вимагати подання підрядником виконавчої документації на дорожні роботи;

пред’являти до посадових осіб підрядника письмові вимоги про усунення порушень і причин їх виникнення;

вимагати від підрядника усунення виявлених порушень у встановлені строки;

вимагати від підрядника вжиття заходів до усунення виявлених порушень, які виникли під час виконання дорожніх робіт, які не відповідають проектній документації, вимогам будівельних норм, а також виконання дорожніх робіт, які фактично не були виконані підрядником;

{Абзац сьомий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}

вносити замовнику пропозиції щодо розірвання договору про виконання дорожніх робіт з підрядниками, які систематично порушують правила їх виконання.

12-1. Зазначені у пунктах 11 і 12 цих вимог права і обов’язки інженера-консультанта є обов’язковими. Додаткові права і обов’язки інженера-консультанта можуть бути визначені договором.

{Вимоги доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}

13. Взаємовідносини замовника, підрядника та інженера-консультанта регулюються договорами між замовником та підрядником і замовником та інженером-консультантом.

14. Договір між замовником та інженером-консультантом укладається за результатами тендера на закупівлю дорожніх консультаційних послуг, проведеного відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

15. У вимогах, рекомендаціях та інших повідомленнях, які інженер-консультант подає підряднику, зазначаються строки виконання дорожніх робіт. Копії таких вимог, рекомендацій та повідомлень надсилаються замовнику.

16. Вимоги, рекомендації, інші повідомлення, які інженер-консультант подає підряднику, зберігаються інженером-консультантом протягом гарантійного строку на виконані дорожні роботи, а копії таких документів - у замовника.

17. Підрядник у строк, визначений інженером-консультантом і погоджений із замовником, повинен усунути виявлені порушення та повідомити про це інженеру-консультанту та замовнику.

18. У разі невиконання більше одного разу інженером-консультантом своїх обов’язків замовник у письмовій формі інформує його про необхідність усунення порушень та має право відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України вжити заходів до розірвання договору з інженером-консультантом.

19. Взаємодія інженера-консультанта і підрядника здійснюється відповідно до узгодженого та затвердженого замовником графіка виконання дорожніх робіт.

20. Підрядник може звернутися до замовника, якщо має обґрунтовані докази про те, що дії інженера-консультанта є неправомірними та можуть призвести до виникнення негативних наслідків.

21. Спеціалісти інженера-консультанта повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до професій працівників для здійснення технічного нагляду в Україні. Залежно від обсягу та умов дорожніх робіт з урахуванням вимог Закону України “Про публічні закупівлі” замовник може висувати додаткові вимоги до досвіду і кваліфікації працівників, підпорядкованих інженеру-консультанту, наявності та виду обладнання, необхідного для належного виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування, зважаючи на основні вимоги до будівель і споруд, визначених Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 51, ст. 3415).

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}

22. Інженер-консультант несе відповідальність відповідно до законів за надані дорожні консультаційні послуги.

{Вимоги доповнено пунктом 22 згідно з Постановою КМ № 846 від 08.11.2017}вгору