Про утворення Національного антидопінгового центру
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 25.07.20021063
Документ 1063-2002-п, поточна редакція — Редакція від 24.06.2017, підстава - 446-2017-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2002 р. N 1063
Київ
 
Про утворення Національного
антидопінгового центру
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004 N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006 N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }

 
{ У тексті Постанови слова "Державний комітет з питань фізичної культури і спорту" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006 }

 
     На виконання Закону України "Про антидопінговий контроль у спорті" ( 2353-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Утворити Національний антидопінговий центр і розмістити його в приміщенні Спортивного медико-відновного центру по вул. Велика Васильківська, 55, у м. Києві.
 
     2. Затвердити Положення про Національний антидопінговий центр (додається).

 
{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }

 
{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }

 
     5. Міністерству молоді та спорту здійснювати видатки, пов'язані з діяльністю Національного антидопінгового центру, за рахунок коштів, передбачених цьому Міністерству в державному бюджеті.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }

 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
     Інд. 28

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1063
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Національний антидопінговий центр
 
{ У тексті Положення слова "Держкомспорт" в усіх відмінках замінено словами "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006 }

 
     1. Національний антидопінговий центр (далі - Центр) є спеціалізованою державною установою, що належить до сфери управління Мінмолодьспорту. Центр утворюється з метою профілактики, запобігання застосуванню і розповсюдженню допінгу в спорті.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про антидопінговий контроль у спорті" ( 1835-19 ), "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ), Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті ( 952_007 ), ратифікованою Законом України від 3 серпня 2006 р. N 68-V ( 68-16 ), Антидопінговою конвенцією ( 994_228 ), ратифікованою Законом України від 15 березня 2001 р. N 2295-III ( 2295-14 ), іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відповідні правовідносини, та цим Положенням.
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     3. Центр співпрацює з Національним олімпійським комітетом та Національним комітетом спорту інвалідів, федераціями з видів спорту, фізкультурно-спортивними товариствами, Спортивним комітетом, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями та правоохоронними органами.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     4. Основними завданнями Центру є:
 
     1) організація та здійснення на території України допінг-контролю у спорті, що включає планування, проведення тестувань, відбір, зберігання і транспортування допінг-проб, проведення лабораторного аналізу, дослідження, роботу з результатами, слухання та апеляції;
 
     2) сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції, оплата послуг, пов’язаних з відбором, транспортуванням та проведенням аналізу допінг-проб в акредитованих лабораторіях допінг-контролю Всесвітньою антидопінговою агенцією;
 
     3) затвердження антидопінгових правил;
 
     4) забезпечення дотримання міжнародних стандартів антидопінгової діяльності;
 
     5) забезпечення організації впровадження антидопінгових правил;
 
     6) забезпечення проведення досліджень, пов’язаних з визначенням заборонених речовин;
 
     7) видача дозволів на терапевтичне використання заборонених речовин;
 
     8) складення щорічного плану тестувань та проведення таких тестувань;
 
     9) проведення навчання допінг-офіцерів та уповноваження їх на проведення тестувань;
 
     10) забезпечення моніторингу результатів тестувань та розслідування порушень антидопінгових правил;
 
     11) провадження інформаційної та просвітницької діяльності серед суб’єктів спорту;
 
     12) сприяння міжнародному співробітництву між державами-учасницями та провідними організаціями у сфері боротьби з допінгом у спорті, зокрема співробітництву із Всесвітнім антидопінговим агентством;
 
     13) здійснення інших повноважень, визначених Законом України "Про антидопінговий контроль у спорті" ( 1835-19 ).
{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     5. Центр має право:
 
     1) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій, інших організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 
     2) залучати в установленому порядку вчених, спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду актуальних питань з антидопінгового контролю;
 
     3) укладати у разі потреби із спеціалізованими закладами, які проводять відповідні хіміко-аналітичні дослідження, угоди про виконання робіт з антидопінгового контролю;
 
     4) надавати платні послуги фізичним та юридичним особам відповідно до законодавства;
{ Пункт 5 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006 }
 
     5) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити семінари, тренінги, конференції, форуми, інші заходи з питань, що належать до його компетенції;
{ Пункт 5 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     6) співпрацювати з іншими заінтересованими національними організаціями, агентствами та іншими антидопінговими організаціями міжнародного рівня.
{ Пункт 5 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     6. Центр очолює директор, який обирається Наглядовою радою антидопінгового контролю на конкурсних засадах та з яким укладається контракт на п’ять років. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006; в редакції Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     Директор Центру:
 
     здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, визначає ступінь відповідальності його працівників;
 
     в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Центру;
 
     з урахуванням пропозицій Наглядової ради антидопінгового контролю та Мінмолодьспорту застосовує стимулювання та відзначення працівників у межах загального кошторису Центру; { Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;
 
     видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
 
     розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису витрат;
 
     накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру; { Абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     подає Наглядовій раді антидопінгового контролю щорічний звіт про діяльність Центру; { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     призначає заступника (заступників) Центру, головного бухгалтера та керівника юридичної служби Центру за погодженням з Мінмолодьспортом; { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 
     7. Нагляд за діяльністю Центру здійснює Наглядова рада антидопінгового контролю, що діє в межах повноважень, визначених Законом України "Про антидопінговий контроль у спорті" ( 1835-19 ).
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004, N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006; в редакції Постанови КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     8. У складі Центру в межах граничної чисельності його працівників утворюється лабораторія антидопінгового контролю.
 
     9. Видатки на утримання Центру здійснюються з державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     9-1. Структура та штатний розпис Центру затверджується Мінмолодьспортом з урахуванням пропозицій Наглядової ради антидопінгового контролю.
{ Положення доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }
 
     10. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.вгору