Документ 1062-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2010, підстава - 397-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1995 р. N 1062
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }
Про організацію виконання Монреальського
протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 433 ( 433-2002-п ) від 29.03.2002
N 440 ( 440-2002-п ) від 30.03.2002
Розпорядженнями КМ
N 492-р ( 492-2004-р ) від 13.07.2004
N 451-р ( 451-2005-р ) від 05.11.2005
Постановами КМ
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
N 564 ( 564-2007-п ) від 28.03.2007
N 188 ( 188-2009-п ) від 11.03.2009 }

З метою забезпечення виконання вимог Монреальського протоколу
по речовинах, що руйнують озоновий шар, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу координаційну комісію з питань
організації виконання вимог Монреальського протоколу по речовинах,
що руйнують озоновий шар ( 995_215 ).
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну комісію
з питань організації виконання вимог Монреальського протоколу по
речовинах, що руйнують озоновий шар (додається).
3. Призначити головою Міжвідомчої координаційної комісії з
питань організації виконання вимог Монреальського протоколу по
речовинах, що руйнують озоновий шар, заступника Міністра охорони
навколишнього природного середовища. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 440
( 440-2002-п ) від 30.03.2002, Розпорядженнями КМ N 492-р
( 492-2004-р ) від 13.07.2004, N 451-р ( 451-2005-р ) від
05.11.2005, Постановами КМ N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006,
N 564 ( 564-2007-п ) від 28.03.2007, N 188 ( 188-2009-п ) від
11.03.2009 }
4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
затвердити персональний склад Міжвідомчої координаційної комісії з
питань організації виконання вимог Монреальського протоколу по
речовинах, що руйнують озоновий шар, разом з нею забезпечити у
тримісячний термін розроблення Державної програми припинення
виробництва та використання озоноруйнуючих речовин і подати її на
розгляд Кабінету Міністрів України. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 433
( 433-2002-п ) від 29.03.2002, N 188 ( 188-2009-п ) від
11.03.2009 }
5. Міністерству фінансів передбачити асигнування Міністерству
охорони навколишнього природного середовища на розроблення
зазначеної Програми. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 188
( 188-2009-п ) від 11.03.2009 }

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1995 р. N 1062
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну комісію з питань організації
виконання вимог Монреальського протоколу по речовинах,
що руйнують озоновий шар

{ У тексті Положення слово "відомств" в усіх відмінках
замінено словами "інших центральних органів виконавчої
влади" у відповідному відмінку, а слово "Мінекобезпеки"
замінено словом "Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ
N 433 ( 433-2002-п ) від 29.03.2002 }
{ У Положенні слово "Мінекоресурсів" замінено словом
"Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 564
( 564-2007-п ) від 28.03.2007 }

1. Міжвідомча координаційна комісія з питань організації
виконання вимог Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують
озоновий шар (далі - Комісія), утворюється з метою координації
діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій для забезпечення
виконання вимог Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують
озоновий шар (далі - Монреальський протокол).
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної Ради
України указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням.
3. Комісія взаємодіє з відповідними комісіями Верховної Ради
України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади, місцевими органами влади та самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями.
4. Основними завданнями Комісії є: координація виконання заходів, пов'язаних із припиненням
виробництва та використання озоноруйнуючих речовин, а також
розроблення відповідних рекомендацій для міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій; підготовка звітів і довідок про стан виробництва,
використання, експорту та імпорту озоноруйнуючих речовин; сприяння реалізації зобов'язань України щодо виконання вимог
Монреальського протоколу; розгляд матеріалів, що надходять з Глобального Екологічного
Фонду, Всесвітнього банку розвитку і реконструкції, інших
міжнародних організацій і підготовка на їх основі відповідних
пропозицій.
5. Комісія має право: вносити в межах своєї компетенції в установленому порядку
пропозиції до Кабінету Міністрів України; утворювати робочі групи та залучати в установленому порядку
працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, учених і спеціалістів різних галузей до проведення
експертизи окремих проектів і розробок, пов'язаних із припиненням
виробництва та використання озоноруйнуючих речовин; одержувати в установленому порядку від міністерств і
інших центральних органів виконавчої влади, інших органів
державної виконавчої влади інформацію та інші матеріали, необхідні
для виконання покладених на Комісію завдань.
6. Комісію очолює голова - національний координатор
Монреальського протоколу, який призначається Кабінетом Міністрів
України за поданням Мінприроди. Голова Комісії відповідає за виконання вимог Монреальського
протоколу. Голова Комісії забезпечує проведення її засідань, організує
контроль за виконанням прийнятих рішень, координує діяльність
Комісії з відповідними виконавчими структурами Конвенції щодо
виконання Монреальського протоколу.
7. Відповідальний секретар Комісії забезпечує організацію її
роботи, підготовку матеріалів до засідань Комісії, а також виконує
інші обов'язки організаційного характеру.
8. До складу Комісії входять представники міністерств і
інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ та
організацій, діяльність яких пов'язана з виробництвом,
використанням, експортом та імпортом озоноруйнуючих речовин.

{ Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 188 ( 188-2009-п ) від 11.03.2009 }

9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні більш як половина її складу. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів.
10. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої
координаційної комісії здійснює Мінприроди.вгору