Про утворення Міжвідомчої ради з питань удосконалення державного регулювання ринку комунальних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 26.11.20081062
Документ 1062-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
вді 26 листопада 2008 р. N 1062
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення Міжвідомчої ради з питань
удосконалення державного регулювання
ринку комунальних послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу раду з питань удосконалення державного
регулювання ринку комунальних послуг у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань
удосконалення державного регулювання ринку комунальних послуг, що
додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. N 1062
СКЛАД
Міжвідомчої ради з питань удосконалення
державного регулювання ринку комунальних послуг

Міністр з питань житлово-комунального господарства, голова
Міжвідомчої ради
Голова НКРЕ, заступник голови Міжвідомчої ради
Директор департаменту державного регулювання
Мінжитлокомунгоспу, секретар Міжвідомчої ради
Заступник Міністра економіки
Заступник Міністра палива та енергетики
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра юстиції
Заступник Голови Антимонопольного комітету
Заступник Голови Держфінінспекції
Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради
України з питань будівництва, містобудування і
житлово-комунального господарства та регіональної політики (за
згодою)
Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради
України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики
та ядерної безпеки (за згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. N 1062
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з питань удосконалення
державного регулювання ринку комунальних послуг

1. Міжвідомча рада з питань удосконалення державного
регулювання ринку комунальних послуг (далі - Міжвідомча рада) є
постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті
Міністрів України.
2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Рада діє на принципах відкритості та прозорості.
3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:
1) розроблення пропозицій щодо:
визначення шляхів, способів і форм реалізації стратегічних
напрямів удосконалення державного регулювання ринку комунальних
послуг та контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій у
зазначеній сфері;
здійснення правових, економічних, організаційних та
соціальних заходів, спрямованих на удосконалення державного
регулювання ринку комунальних послуг;
забезпечення захисту прав споживачів на отримання комунальних
послуг належної якості за економічно обґрунтованими цінами і
тарифами;
сприяння ефективній діяльності суб'єктів природних монополій
на ринку комунальних послуг з урахуванням інтересів суспільства,
суб'єктів природних монополій та споживачів комунальних послуг;
стимулювання роботи з підвищення якості послуг (товарів),
сприяння розвитку конкуренції на суміжних ринках;
підвищення ефективності діяльності органів державного
контролю;
2) проведення аналізу:
результатів діяльності центральних органів виконавчої влади з
підвищення ефективності державного регулювання і контролю за
діяльністю суб'єктів природних монополій на ринку комунальних
послуг та підготовка за його результатами відповідних висновків і
пропозицій;
стану дотримання суб'єктами природних монополій на ринку
комунальних послуг вимог до забезпечення прозорості складення
фінансово-господарської звітності та встановлення і застосування
тарифів на комунальні послуги;
3) підготовка в установленому порядку пропозицій до проектів
нормативно-правових актів;
4) інформування Кабінету Міністрів України та громадськості
про стан державного регулювання та контролю за діяльністю
суб'єктів природних монополій на ринку комунальних послуг.
4. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань
має право:
1) вносити в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України, центральним органам виконавчої влади розроблені за
результатами її роботи пропозиції;
2) розглядати звернення та звіти суб'єктів природних
монополій на ринку комунальних послуг, заслуховувати на своїх
засіданнях інформацію посадових осіб центральних та місцевих
органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;
3) одержувати в установленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
4) утворювати постійні та тимчасові робочі групи, комісії,
залучати для участі в їх роботі спеціалістів центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, представників підприємств, установ та організацій
(за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;
5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів.
5. Міжвідомча рада під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє із Секретаріатом Президента України, комітетами
Верховної Ради України, органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, а також громадянами.
6. Склад Міжвідомчої ради затверджує Кабінет Міністрів
України.
7. Міжвідомчу раду очолює голова, який здійснює керівництво
діяльністю Ради, затверджує персональний склад Ради, плани роботи,
порядок денний засідань та рішення Ради.
За дорученням голови його обов'язки виконує заступник голови
або секретар Ради.
8. Секретар Міжвідомчої ради забезпечує організацію її
роботи, зокрема виконання планів роботи, веде протоколи засідань
Ради та проводить моніторинг стану виконання прийнятих нею рішень.
9. Голова, заступник голови та секретар Міжвідомчої ради
представляють її у відносинах з органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями.
10. Регламент Міжвідомчої ради затверджує голова за поданням
секретаря Ради.
11. План роботи Міжвідомчої ради і порядок денний засідань
формує її секретар з урахуванням пропозицій членів Ради.
12. Формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які
проводяться головою згідно з планом її роботи або за рішенням
голови Ради.
13. Засідання Міжвідомчої ради є правоможним, якщо на ньому
присутні більш як половина її членів.
14. Рішення Міжвідомчої ради вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні
членів Ради, і оформляється протоколом, що підписується головою та
секретарем Ради.
Рішення Міжвідомчої ради обов'язкові для розгляду
центральними та місцевими органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями.
15. Рішення Міжвідомчої ради можуть бути реалізовані шляхом
прийняття відповідного акта Кабінетом Міністрів України.
16. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності Міжвідомчої ради здійснює
Мінжитлокомунгосп.
17. Міжвідомча рада використовує в роботі бланк із своїм
найменуванням.вгору