Документ 1058-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 р. № 1058
Київ

Про внесення змін до Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 651 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 55, ст. 2207), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 р. № 1058

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном

1. У пункті 5:

1) у підпункті 1 слово “разової” виключити;

2) у підпункті 5 слово “похованням” замінити словами “репатріацією в Україну”;

3) доповнити пункт підпунктами 5-1 та 7-1 такого змісту:

“5-1) оплати вартості послуг з надання професійної правничої допомоги;”;

“7-1) оплати витрат з оренди автомобільного та інших видів транспорту для перевезення громадян України з території держави, в якій виникли надзвичайна ситуація, стихійне лихо, техногенна катастрофа, або від місця попереднього збору до пунктів евакуації, а також для перевезення продуктів харчування, питної води, санітарно-гігієнічних засобів, теплих речей, предметів першої необхідності з метою задоволення потреб таких громадян;”;

4) підпункт 8 викласти у такій редакції:

“8) тимчасового залучення у державі перебування за цивільно-правовими договорами осіб для проведення робіт, пов’язаних з виконанням закордонними дипломатичними установами консульських функцій, у разі, коли неможливо забезпечити виконання штатними працівниками таких робіт;”.

2. У пункті 6:

1) в абзаці першому слова “(грабіж чи розбій)” виключити;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Матеріальна допомога, зазначена у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, надається не більше одного разу на місяць у розмірі, що не перевищує двократної суми добових витрат, установлених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

3) абзац четвертий після слова “органами” доповнити словами “, установами чи організаціями”.

3. Абзац перший пункту 7 після слів “за власний рахунок” доповнити словами “, документів про склад сім’ї померлого, а також документів, що підтверджують родинний зв'язок родичів з померлою особою”;

4. Доповнити Порядок пунктом 7-1 такого змісту:

“7-1. Кошти, передбачені для фінансування витрат, що зазначені у підпункті 5-1 пункту 5 цього Порядку, використовуються закордонними дипломатичними установами з метою забезпечення захисту прав та інтересів громадян України, які незаконно утримуються на території держави-агресора та/або кримінально переслідуються за політично умотивованими звинуваченнями, чи звинувачуються у вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів, що передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення чи смертної кари згідно із законодавством відповідної держави.

Для одержання відповідної допомоги громадяни України особисто або через своїх законних представників звертаються до закордонної дипломатичної установи з письмовою заявою.

Рішення про надання зазначеної допомоги приймається керівником закордонної дипломатичної установи за погодженням з Державним секретарем МЗС та після консультацій з Громадською радою при МЗС.”.

5. Абзац другий пункту 8 викласти у такій редакції:

“Закордонні дипломатичні установи, на які покладається забезпечення проведення евакуації, ведуть облік осіб, евакуйованих з небезпечного району, і подають МЗС копії реєстрів таких осіб разом із звітом про кошти, використані для організованого вивезення громадян України та членів їх сімей з небезпечного району.”.

6. В абзаці другому пункту 10 слова “розташованих у державах” замінити словами “розташованих (акредитованих) у державах, або до сфери відповідальності яких належать держави”.вгору