Документ 1056-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.01.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 1056
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 76, ст. 2323, № 88, ст. 2698), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1056

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

1. В абзаці першому пункту 69 слово і цифри “додатками 10-12” замінити словом і цифрами “додатками 9-1-12”.

2. У пункті 77:

1) в абзаці третьому слова “категорій “Б” та “В” обираються” замінити словами “категорій “А”, “Б” та “В” обираються Комісією або”;

2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“Ситуаційні завдання для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорії “А” розробляються та затверджуються Комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим.

3. Доповнити Порядок додатком 9-1 такого змісту:


“Додаток 9-1
до Порядку


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
__________________________
від _____________ р. № ____

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, його заступників, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступників, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ*

Загальні умови

Посадові обов’язки


Умови оплати праці


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду


Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання


Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

Місце, час та дата початку проведення конкурсу


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу


Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***


2.

Досвід роботи***


3.

Володіння державною мовою


Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне бачення

- розуміння загальної ситуації, що склалася у відповідній сфері діяльності;
- здатність до концептуального мислення;
- здатність визначати напрям розвитку;
- здатність до інноваційного мислення;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів

2.

Управління змінами

- вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

3.

Прийняття ефективних рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

4.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

5.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

7.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики

8.

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;
- вміння управляти якісним обслуговуванням;
- здатність до мотивування;
- вміння управляти людськими ресурсами

9.

Робота з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

10.

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення;
- здатність до абстрактного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

11.

Числове мислення****

- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

12.

Вербальне мислення****

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця


3.

Знання основ державного управління у відповідній галузі*****

- розуміння мети та завдань відповідної державної політики;
- знання системи управління галуззю

4.

Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів


...


__________

* Заповнення полів в цих умовах є обов’язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, його заступників, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступників, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі “Професійні знання” зазначається не більше п’яти вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог, які перевищують встановлені Законом України “Про державну службу” загальні вимоги, зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового мислення або вербального мислення.

***** У вимозі та її компонентах зазначається необхідна галузь та сфера державної політики.”.

4. У додатках до Порядку:

1) у додатку 10 у розділі “Загальні умови” слова

“Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат, що підтверджує володіння однією з офіційних мов Ради Європи”

замінити словами

“Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи”;

2) у додатку 11 у розділі “Загальні умови” слова

“Додаткові (необов’язкові) документи”


замінити словами

“Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи”;

3) у додатку 12 у розділі “Загальні умови” слова

“Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат, що підтверджує володіння однією з офіційних мов Ради Європи”

замінити словами

“Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи”.

5. Додаток 13 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 13
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1056)

МЕТОДИ
оцінювання вимог, визначених в умовах проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ

Вимоги

Методи оцінювання

Компетентність

Стратегічне бачення

ситуаційне завдання (в усній формі)

Впровадження змін

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Прийняття ефективних рішень

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Лідерство

співбесіда

Комунікація та взаємодія

ситуаційне завдання (в усній формі)

Досягнення результатів

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Стресостійкість

ситуаційне завдання (в усній формі)

Концептуальне та інноваційне мислення

ситуаційне завдання (в усній формі)

Управління організацією роботи

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

співбесіда

Управління персоналом

співбесіда

Управління змінами

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Робота з інформацією

ситуаційне завдання

Ефективність аналізу та
висновків

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Командна робота

співбесіда

Аналітичні здібності

тестування на абстрактне мислення

Числове мислення

тестування на числове мислення

Вербальне мислення

тестування на вербальне мислення

Професійні знання

Знання законодавства

тестування на знання законодавства

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця

ситуаційне завдання

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

ситуаційне завдання

Знання основ державного управління у відповідній галузі

співбесіда

Управління публічними
фінансами

співбесіда”.
вгору