Документ 1050-2002-п, попередня редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 868-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2002 р. N 1050
Київ
Про затвердження Положення про
Представництво Міністерства закордонних
справ України на території України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1227 ( 1227-2011-п ) від 30.11.2011
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Відповідно до статті 6 Закону України "Про дипломатичну
службу" ( 2728-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Представництво Міністерства
закордонних справ України на території України, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1050
ПОЛОЖЕННЯ
про Представництво Міністерства закордонних
справ України на території України

1. Це Положення визначає статус, завдання і функції
Представництва МЗС на території України.
2. Представництво МЗС на території України (далі -
Представництво) входить до системи органів дипломатичної служби,
утворюється Кабінетом Міністрів України і підпорядковується МЗС.
Представництво утворюється в регіонах України, де є іноземні
консульські установи чи представництва міжнародних організацій.
3. Округ Представництва (частина території України, в межах
якої Представництво здійснює свої повноваження) визначається МЗС
з урахуванням меж консульських округів іноземних дипломатичних
представництв і консульських установ.
4. У своїй роботі Представництво керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим
Положенням, а також наказами та інструкціями МЗС.
5. Основними завданнями Представництва є:
сприяння розвитку дружніх відносин України з іноземними
державами, розширенню економічних, науково-технічних,
гуманітарних, культурних, спортивних зв'язків і туризму;
подання допомоги іноземним консульським установам у виконанні
ними функцій щодо захисту прав і законних інтересів іноземних
фізичних та юридичних осіб, у здійсненні інспекцій щодо суден,
літаків та їх екіпажів, а також інших функцій;
сприяння місцевим органам виконавчої влади у здійсненні ними
міжнародних зв'язків, подання їм відповідної методичної,
консультаційної та інформаційної допомоги;
виконання інших завдань згідно із законодавством України.
6. Представництво відповідно до покладених на нього завдань:
а) оформляє візи для в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну;
б) запитує та легалізує документи;
в) веде облік працівників іноземних консульських установ,
членів їх сімей, а також інших категорій іноземців, реєструє їх
паспортні документи;
г) сприяє іноземним дипломатичним представництвам і
консульським установам, представництвам міжнародних організацій в
організації поїздок їх посадових осіб по округу Представництва,
зустрічей з представниками місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, у проведенні протокольних та
культурних заходів, подає необхідну допомогу іноземним делегаціям
і посадовим особам МЗС у розробленні та виконанні програм
перебування в окрузі;
ґ) інформує іноземні консульські установи, розташовані в
межах округу Представництва, про факти затримання, взяття під
варту або смерті громадян держав, які вони представляють, про
дорожньо-транспортні пригоди, катастрофи, нещасні випадки і подає
допомогу в установленні контактів представників цих установ з
компетентними органами України; { Підпункт "ґ" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
д) здійснює у межах своїх повноважень загальний нагляд за
виконанням місцевими органами виконавчої влади і територіальними
органами центральних органів виконавчої влади міжнародних
договорів України та надає відповідні роз'яснення;
е) сприяє місцевим органам виконавчої влади і територіальним
органам центральних органів виконавчої влади в установленні
контактів з іноземними консульськими установами;
є) здійснює прийом громадян України, іноземців та осіб без
громадянства з питань, що належать до його компетенції;
ж) виконує інші функції відповідно до законодавства.
7. Керівництво Представництвом здійснює Міністр закордонних
справ.
8. Представництво очолює Представник МЗС, який призначається
на посаду і звільняється з посади Міністром закордонних справ.
( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
У разі відсутності Представника МЗС його обов'язки виконує
старший за посадою працівник Представництва.
9. Представництво регулярно інформує МЗС з усіх питань своєї
діяльності, а також подає Міністерству в установлені терміни
перспективний план роботи, звіт про роботу за рік, проект
кошторису Представництва, фінансово-бухгалтерські та інші звіти.
10. Структура Представництва та гранична чисельність його
працівників у межах граничної чисельності працівників МЗС
затверджуються Міністром закордонних справ.
Кошторис та штатний розпис Представництва затверджуються
заступником Міністра - керівником апарату. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003; в редакції Постанови КМ N 1227
( 1227-2011-п ) від 30.11.2011 }
11. Для забезпечення виконання своїх функцій Представництво
за погодженням з МЗС може залучати згідно із законодавством осіб,
які не перебувають у штаті представництва.
12. Дипломатичним працівникам Представництва присвоюються
дипломатичні ранги відповідно до Закону України "Про дипломатичну
службу" ( 2728-14 ).
Ротація дипломатичних працівників Представництва, їх
навчання, підвищення кваліфікації, стажування в підрозділах МЗС та
закордонних дипломатичних установах України здійснюється згідно із
загальним планом ротації та іншими планами МЗС.
13. Представництво утримується за рахунок коштів державного
бюджету в межах видатків, передбачених для МЗС.
14. Представництво є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки у відповідному органі Державного казначейства,
штампи, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.вгору