Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.20121048
Документ 1048-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.11.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2012 р. № 1048
Київ

Про внесення змін до Порядку відчуження об’єктів державної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 43, ст. 1714; 2008 р., № 6, ст. 146, № 28, ст. 874; 2009 р., № 48, ст. 1624; 2010 р., № 16, ст. 741; 2011 р., № 35, ст. 1451), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2012 р. № 1048

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку відчуження об’єктів державної власності

1. Пункт 2 після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“організатор продажу нерухомого майна - Фонд державного майна;

ліцитатор - призначена організатором аукціону особа, що володіє технікою проведення торгів і веде аукціон в установленому порядку.”.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.

2. У пункті 7:

1) у підпункті 5 слово “третього” замінити словом “шостого”;

2) доповнити пункт підпунктом 10 такого змісту:

“10) пропозиції щодо організатора аукціону з продажу нерухомого майна.”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим;

3) абзац дванадцятий після слів “Фонду державного майна” доповнити словами “разом з інформацією суб’єкта управління стосовно впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу і провадження суб’єктом господарювання виробничої або іншої діяльності та пропозиціями щодо організатора аукціону з продажу нерухомого майна”;

4) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі виявлення у документах недоліків (наявність суперечностей та/або неповної чи неточної інформації про майно, яке пропонується до відчуження) суб’єкт управління або Фонд державного майна обов’язково пропонують суб’єктові господарювання усунути протягом 25 робочих днів такі недоліки і подати доопрацьовані документи, про що повідомляють йому листом у строки, що не перевищують строки прийняття рішення про надання згоди або погодження на відчуження майна.

Документи, що надійшли після доопрацювання, розглядаються суб’єктом управління або Фондом державного майна у строки, передбачені цим Порядком.”.

3. У пункті 8:

1) доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

“Фонд державного майна як організатор продажу нерухомого майна:

погоджує його відчуження та пропозицію щодо організатора аукціону, погоджену суб’єктом управління;

погоджує висновок про вартість такого майна та за зверненням суб’єкта управління забезпечує рецензування звіту про оцінку вартості такого майна;

визначає відповідність документів з оцінки такого майна вимогам законодавства;

погоджує протокол аукціону;

погоджує зміну умов продажу, включаючи початкову вартість, на повторному аукціоні.

Фонд державного майна відмовляє в погодженні пропозиції стосовно організатора аукціону в разі:

коли організатор аукціону відмовився або не може провести відповідний аукціон на умовах, визначених суб’єктом господарювання, про що він повідомив Фондові державного майна;

коли запропонована юридична особа не є організатором аукціону відповідно до цього Порядку;

наявності у Фонді державного майна документів, які підтверджують факт порушення запропонованим організатором аукціону вимог цього Порядку.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами тринадцятим - вісімнадцятим;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“суб’єктом оціночної діяльності та/або оцінювачами порушено вимоги законодавства під час оцінки майна;

суб’єктом управління не подано інформацію про вплив відчуження майна на цілісність майнового комплексу та провадження суб’єктом господарювання виробничої або іншої діяльності;

відповідно до вимог, установлених цим пунктом, пропозиції щодо організатора аукціону з продажу нерухомого майна не можуть бути погодженими.”.

4. Пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Висновок про вартість майна, що пропонується до відчуження, погоджується відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669), за умови, що звіт про оцінку такого майна за результатами рецензування класифікується за ознаками, наведеними в абзаці другому чи третьому пункту 67 Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1995).

Рецензування звітів про оцінку майна проводиться рецензентами, зазначеними у статті 13 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Висновок про вартість майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, а також майна, згода на відчуження якого надається Фондом державного майна, погоджується Фондом державного майна за умови дотримання вимог законодавства з питань оціночної діяльності.

Висновок про вартість майна, погоджений Фондом державного майна, видається разом з погодженням на відчуження майна відповідному суб’єктові управління.

Висновок про вартість іншого майна, яке пропонується до відчуження, за результатами рецензування, що відповідають визначеним в абзаці другому цього пункту умовам, погоджується державним органом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання. Для погодження висновку про вартість такого майна суб’єкт господарювання подає державному органу приватизації разом із звітом про оцінку майна документи, зазначені у підпунктах 2-4 пункту 7 цього Порядку.

Погодження висновку про вартість майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, здійснюється не пізніше шести місяців з дати оцінки майна. У разі перевищення цього строку проводиться оцінка майна на нову дату оцінки.”.

5. Абзац другий пункту 12 викласти у такій редакції:

“Погоджений висновок про вартість майна діє не більш як 12 місяців з дати його погодження.”.

6. Пункт 13 викласти у такій редакції:

“13. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні, який проводиться організатором аукціону.”.

7. Пункт 14 виключити.

8. У пункті 15 слова “через біржі,” виключити.

9. Пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Фонд державного майна на підставі отриманих звітів, зазначених в абзаці першому цього пункту, подає щокварталу Мінфіну зведену інформацію про результати відчуження нерухомого майна та використання коштів, що надійшли від продажу такого майна.”.

10. Пункт 20 викласти у такій редакції:

“20. Інформація про майно (об’єкт основних фондів (засобів), його частина або група об’єктів основних фондів (засобів), що підлягає продажу, повинна містити відомості про:

найменування та місцезнаходження майна;

майно (зокрема, технічні характеристики, рік випуску чи введення в експлуатацію);

кадастровий номер та розмір земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на майно (для нерухомого майна);

початкову вартість продажу майна (без врахування податку на додану вартість);

суму реєстраційного внеску, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, та суму гарантійного внеску у розмірі 10 відсотків початкової вартості майна (без врахування податку на додану вартість), що повинні сплачуватися учасниками шляхом безготівкового перерахування з відкритих ними в банках рахунків;

номер рахунка організатора аукціону та реквізити банку, в якому відкрито рахунок для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні;

час та місце ознайомлення з майном;

час та місце проведення аукціону;

адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

Інформація про майно може містити інші умови його продажу, зокрема відшкодування витрат, пов’язаних з продажем майна, порядок розрахунків за придбане майно.”.

11. У пункті 22 цифру і слова “6 місяців з дня надання згоди на продаж майна” замінити цифрами і словами “11 місяців з дати погодження висновку про вартість майна”.

12. Пункт 26 доповнити абзацами такого змісту:

“Юридична або фізична особа, що виявила намір зареєструватися як учасник аукціону, подає його організаторові:

заяву про участь в аукціоні згідно з додатком 4;

документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;

документ банку, яким підтверджується відкриття рахунка, з якого були перераховані реєстраційний та гарантійний внески;

копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) (для громадян України);

витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення (для нерезидентів);

завірену копію установчих документів (для нерезидентів зазначені документи повинні бути легалізовані та перекладені українською мовою);

рішення уповноваженого органу юридичної особи, що виявила намір взяти участь в аукціоні, про участь в аукціоні та документи, які підтверджують повноваження такого органу;

нотаріально засвідчену копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом провадження господарської діяльності на території України.

Під час подання заяви про участь в аукціоні пред’являється паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка подає заяву, а якщо така особа діє як представник іншої особи, - засвідчене в установленому порядку відповідне доручення.

Організатор аукціону відмовляє в реєстрації заяви, якщо:

заява про участь в аукціоні містить виправлення, подана не за встановленою формою або після закінчення кінцевого строку її подання;

відсутні або подані не в повному обсязі документи, передбачені абзацами третім - одинадцятим цього пункту;

рішення про участь юридичної особи в аукціоні прийнято не уповноваженим на такі дії органом;

юридична особа перебуває у стані ліквідації.

Організатор аукціону письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дати подання заяви та документів заявникові про реєстрацію як учасника аукціону або відмову у такій реєстрації.

До початку аукціону його організатор вносить до книги реєстрації учасників аукціону із зазначенням порядкового номера такі відомості:

для фізичних осіб, що є:

- громадянами України, - прізвище, ім’я та по батькові, адреса (місце проживання) і реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

- іноземцями, особами без громадянства, - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), адреса (місце проживання за межами України);

для юридичних осіб, що є:

- резидентами - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- нерезидентами - найменування, місцезнаходження юридичної особи та найменування країни, у якій зареєстрована така особа.”.

13. Пункт 28 після слова “три” доповнити словом “робочих”.

14. У пункті 29:

1) перше речення абзацу першого викласти у такій редакції: “Аукціон проводиться організатором аукціону на підставі договору із суб’єктом господарювання.”;

2) в абзаці третьому слова “і порядок її зниження” виключити;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Для проведення аукціону суб’єкт господарювання подає його організаторові:

документи, які підтверджують надання згоди на відчуження майна суб’єктом управління та погодження з Фондом державного майна;

інформацію про майно та умови його продажу;

пропозиції щодо строку проведення аукціону.”.

15. Абзац другий пункту 30 після слова “особи” доповнити словами “(за плату, яка дорівнює сумі реєстраційного внеску)”.

16. Пункт 31 викласти у такій редакції:

“31. Аукціон проводиться безпосередньо ліцитатором.

До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно та умови його продажу.

Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості майна.

Якщо запропонована учасником аукціону ціна перевищує запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової вартості майна.

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення ціни не пропонується наступна ціна, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, що запропонував найвищу ціну.”.

17. У пункті 33:

1) в абзаці другому слово “покупцем” замінити словами “переможцем аукціону”;

2) абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“Організатор аукціону надсилає протягом трьох робочих днів після проведення аукціону протокол суб’єкту господарювання, на балансі якого перебуває майно. Суб’єкт господарювання протягом 10 робочих днів з дати надходження протоколу затверджує його, в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому затвердженні. Копії затвердженого протоколу чи рішення про відмову в його затвердженні подаються переможцю та організаторові аукціону.

Протокол аукціону з продажу нерухомого майна затверджується суб’єктом господарювання за умови його додаткового погодження з державним органом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання. Погодження протоколу здійснюється шляхом засвідчення підписом керівника державного органу приватизації (уповноваженої на це особи) та скріплення печаткою.

Для погодження протоколу аукціону з продажу нерухомого майна суб’єкт господарювання подає у дводенний строк з дати надходження протоколу державному органові приватизації разом з протоколом завірені копії розпорядчого акта, яким була надана згода на відчуження майна, договору з організатором аукціону, публікації інформації про майно, що підлягає продажу, в друкованому засобі масової інформації.

Державний орган приватизації погоджує протягом п’яти робочих днів з дати надходження копій зазначених документів протокол аукціону, а в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому погодженні.

Якщо аукціон не відбувся, організатор аукціону протягом п’яти робочих днів з дати призначення аукціону письмово повідомляє про це суб’єктові господарювання.

Організатор аукціону перераховує гарантійний внесок учасника, який став переможцем аукціону, на рахунок такого учасника протягом 10 робочих днів після отримання нотаріально засвідченої копії договору купівлі-продажу майна.

Учасникам, що не перемогли в аукціоні, гарантійні внески повертаються протягом 10 робочих днів з дати затвердження протоколу аукціону.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу чи договору купівлі-продажу або не з’явився для його підписання протягом 30 днів з дати затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого майна. Сплачений такою особою гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, укладеного суб’єктом господарювання з організатором аукціону.

У разі коли учасник (його представник) не з’явився на аукціон, сплачений ним гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, укладеного суб’єктом господарювання з організатором аукціону.

Сплачені реєстраційні внески не підлягають поверненню.”.

18. У пункті 34:

1) абзац третій виключити;

2) абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“коли протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості майна жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за оголошену ліцитатором;”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“коли договір купівлі-продажу не було укладено протягом 30 календарних днів з дати затвердження протоколу аукціону.”.

19. У пункті 45:

1) в абзаці першому слова і цифри “Затверджений протокол є підставою для укладення протягом 10 днів” замінити словами і цифрами “Протокол, затверджений та погоджений відповідно до вимог пункту 33 цього Порядку, є підставою для укладення протягом 30 календарних днів з дати його затвердження”;

2) доповнити пункт підпунктом 9-1 такого змісту:

“9-1) кадастровий номер та розмір земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на майно (для нерухомого майна);”.

20. Пункт 50 викласти у такій редакції:

“50. Рішення про надання згоди суб’єктом управління на відчуження майна дійсне до закінчення строку дії погодженого висновку про вартість такого майна.”.

21. Доповнити Порядок додатком 4 такого змісту:


“Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА
про участь в аукціонівгору