Документ 1046-2013-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.12.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 грудня 2013 р. № 1046-р
Київ

Про внесення змін до Концепції розвитку Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування

Внести до Концепції розвитку Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 711 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 48, ст. 1628, № 59, ст. 2073; 2010 р., № 51, ст. 1696; 2011 р., № 80, ст. 2947, № 91, ст. 3301; 2012 р., № 58, ст. 2344), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2013 р. № 1046-р

ЗМІНИ,
що вносяться до Концепції розвитку Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування

1. У розділі “Проблема, на розв’язання якої спрямована Концепція”:

1) перше речення абзацу п’ятого після слів “забезпечення ефективного державного управління” доповнити словами “, реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, вчинення консульських дій”;

2) доповнити розділ після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:

“У м. Брюсселі 22 листопада 2010 р. на саміті Україна - Європейський Союз схвалено План дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

З метою запровадження безвізового режиму короткострокових поїздок громадян України до держав - членів Європейського Союзу Указом Президента України від 22 квітня 2011 р. № 494 затверджено Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

Верховною Радою України прийнято Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, який визначає правові та організаційні засади створення і функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов’язки осіб, на ім’я яких видані такі документи.

Верховною Радою України прийнято Закон України “Про адміністративні послуги”, який визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

3) в абзаці десятому слова “подальше формування через неї державного інформаційного ресурсу реєстраційного обліку фізичних осіб” і “посвідчують особу та підтверджують громадянство України” замінити відповідно словами “забезпечення на її базі функціонування інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр)” та “підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

4) абзац одинадцятий виключити.

2. Розділи “Мета створення ДІС”, “Шляхи і засоби розв’язання проблеми” і “Структура, склад і функції ДІС” викласти в такій редакції:

Мета створення ДІС

Метою створення ДІС є:

підвищення якості та оперативності ведення реєстраційного обліку фізичних осіб на основі новітніх інформаційних технологій та із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина;

застосування засобів ДІС для забезпечення функціонування Реєстру;

забезпечення надання адміністративних послуг та вчинення консульських дій, що стосуються оформлення та видачі фізичній особі документів із застосуванням засобів ДІС;

надання в установленому законодавством порядку органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам військового управління, установам та іншим суб’єктам відносин у межах їх компетенції актуальної і достовірної інформації про фізичних осіб для підвищення ефективності державного управління і перспективного планування, проведення моніторингу та аналізу динаміки міграційних процесів, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, надання адміністративних послуг та вчинення консульських дій;

узгодження дій ДМС та центральних органів виконавчої влади, які формують ДІС (далі - суб’єкти формування ДІС), пов’язаних з веденням реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документуванням;

забезпечення функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у частині надання доступу до баз даних ДІС на безоплатній основі уповноваженим суб’єктам, на яких у визначеному законом порядку покладено завдання з надання адміністративних послуг чи вчинення консульських дій, якщо інше не передбачено законом;

упровадження міжнародних стандартів щодо форматів біометричних даних і даних у цифровому вигляді для ідентифікації пред’явників документів;

сприяння забезпеченню виконання міжнародних зобов’язань України щодо боротьби з тероризмом, незаконною міграцією і міжнародною організованою злочинністю;

забезпечення зберігання та захисту інформації, отриманої в результаті надання адміністративних послуг чи вчинення консульських дій.

Забезпечення функціонування ДІС потребує вжиття заходів до формування відповідної нормативно-правової бази.

Створення ДІС дасть змогу забезпечити виконання таких завдань:

обробку інформації про фізичних осіб відповідно до законодавства;

оформлення, видачу, обмін, переоформлення, продовження строку дії, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, із застосуванням засобів ДІС та використанням бланків документів, у тому числі тих, які використовуються для в’їзду/виїзду з території України, що виготовляються відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), державних (національних) та міжнародних стандартів і мають ступінь захисту, яка унеможливлює їх підроблення;

застосування інфраструктури відкритих ключів (Public Key Infrastructure, PKI) та надійних засобів електронного цифрового підпису для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності персональних і біометричних даних, параметрів та іншої інформації про фізичну особу, що внесені до безконтактного електронного носія;

забезпечення функціонування Реєстру на базі ДІС;

подання відомостей про фізичних осіб органам ведення Державного реєстру виборців для періодичного поновлення персональних даних, внесених до зазначеного Реєстру;

персоналізація документів відповідно до міжнародних стандартів.

Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Здійснення комплексу організаційних, нормативно-правових, технічних, програмних, інших заходів, застосування засобів забезпечення проведення реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування сприятимуть координації діяльності та злагодженій роботі заінтересованих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а також дадуть можливість із застосуванням засобів ДІС проводити моніторинг та аналіз динаміки міграційних і демографічних процесів, інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління у правовій і соціальній сфері.

Заходи з реалізації Концепції, що стосуються сфери інформатизації, виконуються як складові Національної програми інформатизації.

Запровадження новітніх технологій виготовлення документів, а також використання обладнання для їх машинної обробки дадуть можливість забезпечити оперативне здійснення повної ідентифікації фізичної особи, належний захист документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи від підроблення та їх незаконного використання, а також задовольнити потреби фізичних осіб у своєчасному оформленні та отриманні документів.

Виготовлення, видача та облік документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, здійснюються із застосуванням засобів ДІС відповідно до встановленого законодавством порядку за зразками таких документів.

З метою застосування біометричних технологій для ідентифікації фізичних осіб у ДІС необхідно забезпечити підтримку процедур і операцій біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів, вимог IКAO та законодавства України у сфері захисту інформації, яка базується на принципах:

удосконалення наявних інформаційних систем, які забезпечують збирання інформації про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, оформлення яких здійснюється за допомогою засобів ДІС, та здійснення контролю за достовірністю такої інформації;

використання централізованого способу внесення інформації про фізичну особу до безконтактного електронного носія біометричної інформації та бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;

забезпечення захисту документів, які містять безконтактний електронний носій інформації, від підроблення шляхом використання високотехнологічних методів і засобів;

виключення можливості відтворення біометричних даних, які містяться на безконтактному електронному носії інформації;

централізація управління інформаційно-технологічним забезпеченням;

забезпечення комплексної інформаційної безпеки;

забезпечення реалізації прав фізичної особи як суб’єкта персональних даних на захист його персональних даних, що зберігаються в ДІС;

забезпечення оперативного телекомунікаційного санкціонованого доступу працівників уповноважених органів до інформаційних ресурсів ДІС;

забезпечення взаємодії ДІС з національними і міжнародними системами біометричної ідентифікації;

забезпечення конфіденційності інформації і обмеження її обсягу тільки відомостями, які необхідні для біометричної верифікації та ідентифікації особи;

фіксування біометричних даних, параметрів фізичної особи, що не повинне принижувати її честь та гідність.

Структура, склад і функції ДІС

Складовими ДІС є:

вузли, що створюються замовниками і суб’єктами формування ДІС як програмно-технічні комплекси, призначені для автоматизації певних процесів;

телекомунікаційна мережа, яка функціонує з використанням захищених каналів відомчих мереж та/або національної системи конфіденційного зв’язку.

З урахуванням адміністративно-територіального устрою України, а також організаційної структури замовників та суб’єктів формування ДІС створюються вузли:

центрального рівня - у структурному підрозділі ДМС та на державному підприємстві “Державний центр персоналізації документів”;

регіонального рівня - у територіальних органах ДМС, у МЗС та територіальних органах суб’єктів формування ДІС;

місцевого рівня - у територіальних органах і підрозділах ДМС, МЗС, дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном.

Створення та введення в експлуатацію зазначених вузлів здійснюється замовниками ДІС, на яких актами Президента України та Кабінету Міністрів України покладено завдання із створення та розвитку ДІС.

Обробка інформації в ДІС, у тому числі її збирання і зберігання, здійснюється відповідно до Законів України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, “Про Державний реєстр виборців”, “Про громадянство України”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про імміграцію”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про телекомунікації” та інших законодавчих актів, що регулюють питання громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб, виготовлення документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус. У разі внесення змін до законодавства з питань обробки інформації відповідно формуватиметься перелік інформації, що обробляється в ДІС, та порядок її обробки.

Інформаційне наповнення баз даних ДІС здійснюється шляхом введення інформації, яка міститься у виданих на ім’я фізичної особи документах, відомостей, що надаються фізичною особою на підставі її письмової згоди, які надходять від вузлів регіонального і місцевого рівня.

Введення первинної інформації про фізичну особу (прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідним органам державної влади, що підтверджується відміткою в паспорті), стать, відомості щодо реєстрації за місцем проживання та місцем перебування, про громадянство або його відсутність і підстави набуття громадянства України, щодо зміни прізвища, імені та по батькові, видачі документів, сімейного стану, відомості про батьків і дітей), даних біометричної ідентифікації в цифровому вигляді (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи), здійснення контролю за її достовірністю, а також введення інформації про подані особою інші документи здійснюється замовниками та суб’єктами формування ДІС у вузлах регіонального і місцевого рівня.

В інтегрованій базі даних Головного обчислювального центру ДІС також зберігаються відомості про документи, виготовлені та видані замовниками і суб’єктами формування ДІС, зокрема втрачені та визнані недійсними.

З метою забезпечення гарантованого збереження, резервування та безперервного доступу до інформаційних ресурсів ДІС повинен функціонувати резервний банк даних, територіально віддалений від Головного обчислювального центру ДІС.

У зазначеному центрі здійснюється обробка, верифікація, накопичення, узагальнення, аналіз інформації та управління вузлами ДІС, забезпечується взаємодія з іншими суб’єктами формування ДІС та інформаційними системами центральних органів виконавчої влади.

Забезпечення виконання функцій, покладених на ДІС, потребує системного об’єднання в єдину мережу відповідних засобів телекомунікацій, а також обов’язкового використання складових Національної системи конфіденційного зв’язку.

Організація обміну інформацією між вузлами ДІС здійснюється шляхом забезпечення:

дистанційного управління вузлами мережі ДІС з вузла центрального рівня ДІС;

надання користувачам доступу до інформаційних ресурсів ДІС та захисту інформації в ДІС;

підтримання взаємодії між вузлами ДІС, створеними на різних програмно-технічних платформах, за принципом відкритих систем;

нарощення обсягу ресурсів мережі ДІС.

У разі коли законодавством визначено необхідність створення державних реєстрів, для ведення яких може використовуватися інформація, що зберігається в ДІС, надання такої інформації з ДІС здійснюється в установленому законодавством порядку.”.

3. У розділі “Принципи побудови та забезпечення функціонування ДІС”:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“Побудова ДІС спрямовується на вдосконалення основних системотехнічних принципів та проектно-технічних рішень, які використовувалися під час її створення, зокрема архітектури системи, телекомунікаційної інфраструктури, технологій доступу, компонентів захисту інформації в системі, політики безпеки інформації для забезпечення функціонування Реєстру та використання його засобів для надання адміністративних послуг.”;

2) у другому реченні абзацу дев’ятого слова “буде утворено” замінити словами “слід утворити”.

4. У розділі “Захист інформації в ДІС”:

1) у першому реченні абзацу першого слова “є інформацією з обмеженим доступом” замінити словами “є конфіденційною інформацією”;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“Архітектура КСЗІ узгоджується з архітектурою ДІС, для чого КСЗІ створюється як централізована ієрархічна система, що складається з комплексу засобів захисту інформації окремих вузлів рівнів ДІС. При цьому комплекси засобів захисту інформації вузлів ДІС створюються за уніфікованою структурою та включають засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу, засоби захисту телекомунікацій, криптографічного захисту інформації, захисту документів та засоби здійснення контролю за їх автентичністю.”.

5. Абзац сімнадцятий розділу “Очікувані результати” викласти в такій редакції:

“налагодження міжнародного інформаційного обміну зразками документів, оформлення яких здійснюється із застосуванням засобів ДІС та в які імплантовано безконтактний електронний носій.”.вгору