Документ 1045-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.11.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 листопада 2010 р. N 1045
Київ
Про внесення змін до Порядку
провадження діяльності з усиновлення
та здійснення нагляду за дотриманням
прав усиновлених дітей

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Порядку провадження діяльності з усиновлення та
здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
2008 р. N 905 ( 905-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 79, ст. 2660; 2010 р., N 1, ст. 38), зміни, що додаються.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією
постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 1045
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку провадження діяльності
з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням
прав усиновлених дітей ( 905-2008-п )

1. Абзаци другий і третій пункту 7 замінити абзацом такого
змісту:
"Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,
діти, батьки яких дали згоду на усиновлення, беруться на місцевий
облік службою у справах дітей за місцем їх походження протягом
місяця після виникнення підстав для усиновлення.".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.
2. В абзаці першому пункту 8 слова "та анкету дитини, яка
може бути усиновлена (далі - анкета)" виключити.
3. У пункті 9:
в абзаці першому слова "з Єдиного банку даних роздруковуються
три примірники анкети" замінити словами "служба у справах дітей
складає в Єдиному банку даних анкету дитини, яка може бути
усиновлена (далі - анкета), та роздруковує її у трьох
примірниках";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Анкета не складається у разі, коли протягом строку
перебування дитини на місцевому обліку:
1) виявилися громадяни, які бажають її усиновити і отримали
позитивний висновок районної, районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті
ради про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам
дитини;
2) серед осіб, що перебувають на обліку потенційних опікунів
та піклувальників, виявилася особа, яка бажає взяти її під опіку
чи піклування, про що до районної, районної у мм. Києві та
Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради або суду нею подано відповідну заяву та
документи. Рішення про призначення опіки чи піклування приймається
районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією,
виконавчим органом міської, районної у місті ради протягом одного
місяця від дня отримання відповідної заяви та документів.
Якщо протягом місяця після отримання висновку про доцільність
усиновлення та відповідність його інтересам дитини кандидати в
усиновлювачі не звернулися до суду із заявою про усиновлення
дитини або суд постановив рішення про відмову в усиновленні дитини
чи районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація,
виконавчий орган міської, районної у місті ради або суд прийняв
рішення про відмову в установленні опіки чи піклування складається
пояснення у двох примірниках за формою, затвердженою
Мінсім'ямолодьспортом, яке разом з двома примірниками анкети
передається до Міністерства у справах сім'ї та молоді Автономної
Республіки Крим, служби у справах дітей обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрацій.".
4. У пункті 10:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Дата взяття
дитини на регіональний облік заноситься до Єдиного банку даних.";
абзац четвертий після слів "бути усиновлена," доповнити
словами "або в анкеті чи документах виявлені виправлення,
неточності,".
5. Пункт 12 доповнити абзацами такого змісту:
"Анкета не передається до Департаменту у разі, коли протягом
строку перебування дитини на регіональному обліку:
1) виявилися громадяни, які бажають її усиновити і отримали
позитивний висновок районної, районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті
ради про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам
дитини;
2) серед осіб, що перебувають на обліку потенційних опікунів
та піклувальників, виявилася особа, яка бажає взяти її під опіку
чи піклування, про що до районної, районної у мм. Києві та
Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради або суду нею подано відповідну заяву та
документи. Рішення про призначення опіки чи піклування приймається
районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією,
виконавчим органом міської, районної у місті ради протягом одного
місяця від дня отримання відповідної заяви та документів.
Якщо протягом місяця після отримання висновку про доцільність
усиновлення та відповідність його інтересам дитини кандидати в
усиновлювачі не звернулися до суду із заявою про усиновлення
дитини або суд постановив рішення про відмову в усиновленні дитини
чи районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація,
виконавчий орган міської, районної у місті ради або суд прийняв
рішення про відмову в установленні опіки чи піклування складається
пояснення за формою, затвердженою Мінсім'ямолодьспортом, яке разом
з анкетою передається до Департаменту.".
6. У пункті 13:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Дата взяття
дитини на централізований облік заноситься до Єдиного банку
даних.";
абзац четвертий після слів "бути усиновлена," доповнити
словами "або в анкеті чи документах виявлені виправлення,
неточності,".
7. Абзац перший пункту 15 викласти в такій редакції:
"15. У разі зміни місця проживання (перебування), форми
влаштування, статусу дитини, яка може бути усиновлена, служба у
справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом
п'яти робочих днів письмово повідомляє про це службу у справах
дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку, а також
Міністерство у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим,
службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської
міської держадміністрації. До повідомлення, що адресується службі
у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку,
додаються копії документів про зміну місця проживання
(перебування), форми влаштування, статусу дитини, засвідчені в
установленому порядку.".
8. У першому реченні абзацу другого пункту 16 слова ",
тринадцяти та шістнадцяти" замінити словами "та тринадцяти".
9. Доповнити Порядок ( 905-2008-п ) пунктом 16-1 такого
змісту:
"16-1. Анкета дитини може бути анульована службою у справах
дітей, яка її склала, у разі:
отримання анкети, повернутої відповідно до пунктів 10 і 14
цього Порядку;
виявлення факту:
- повторного складення анкети на одну і ту ж дитину;
- безпідставного складення анкети на дитину.
Анулювання анкети є підставою для зняття дитини з місцевого,
регіонального та централізованого обліку.".
10. У пункті 17:
після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого
змісту:
"Діти також знімаються з регіонального обліку в разі
отримання Міністерством у справах сім'ї та молоді Автономної
Республіки Крим, службою у справах дітей обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації анкети, повернутої
Департаментом відповідно до пункту 13 цього Порядку.
Зняття дитини з місцевого обліку здійснюється протягом трьох
робочих днів після отримання службою у справах дітей документів,
які є підставою для такого зняття.
Повідомлення про зняття дитини з місцевого обліку
надсилається до Міністерства у справах сім'ї та молоді Автономної
Республіки Крим, служби у справах дітей обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації протягом п'яти робочих
днів після зняття дитини з обліку.
Зняття дитини з регіонального обліку здійснюється протягом
трьох робочих днів після отримання службою у справах дітей
повідомлення про зняття дитини з місцевого обліку.
Повідомлення про зняття дитини з регіонального обліку
надсилається до Департаменту щомісяця до 10 числа місяця, що
настає за тим, у якому дитину знято з такого обліку.
Інформація про зняття дитини з місцевого, регіонального та
централізованого обліку заноситься до Книги обліку дітей, які
можуть бути усиновлені, та Єдиного банку даних.".
У зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим;
доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:
"11) анулювання анкети службою у справах дітей, яка її
склала.".
У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий і дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами дев'ятнадцятим і двадцятим;
абзаци дев'ятнадцятий і двадцятий викласти в такій редакції:
"Анкети дітей, знятих з обліку з підстав, передбачених
підпунктами 1-8 цього пункту, зберігаються службами у справах
дітей та Департаментом до досягнення дитиною вісімнадцяти років,
після чого знищуються, про що складається акт згідно з додатком
14.
Анкети дітей, знятих з обліку з підстав, передбачених
підпунктами 9-11 цього пункту, знищуються після зняття дитини з
обліку, про що складається акт згідно з додатком 14.".
11. Пункт 23 викласти в такій редакції:
"23. Під час приймання документів заявникам роз'яснюються
порядок та умови усиновлення, права і обов'язки кандидатів в
усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок
здійснення контролю за умовами проживання і виховання усиновленої
дитини, про що складається акт за формою, затвердженою
Мінсім'ямолодьспортом.".
12. Пункт 26 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"вони відмовилися від підписання акта, передбаченого пунктом
23 цього Порядку.".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим.
13. У пункті 27:
абзаци третій і п'ятий викласти в такій редакції:
"Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами
становить один рік від дати видачі. Строк дії висновку може бути
продовжений, але не більш як на один рік.";
"Якщо протягом строку дії висновку про можливість бути
усиновлювачами кандидати в усиновлювачі не здійснили усиновлення,
вони можуть звернутися до служби у справах дітей за місцем обліку
із заявою про продовження строку дії висновку. До заяви додаються
документи, зазначені у пункті 22 цього Порядку. Служба у справах
дітей перевіряє подані документи, складає акт обстеження
житлово-побутових умов заявників та готує довідку про продовження
строку дії висновку за формою, затвердженою Мінсім'ямолодьспортом,
або у разі виявлення обставин, що унеможливлюють усиновлення
письмово повідомляє заявників про відмову у продовженні
зазначеного строку. Документи, подані кандидатами в усиновлювачі,
пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені
підписом керівника (заступника керівника) служби у справах дітей,
повертаються заявникам.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Довідка про продовження строку дії висновку про можливість
бути усиновлювачами або повідомлення про відмову у продовженні
зазначеного строку оформляється на бланку служби у справах дітей,
підписується її керівником та засвідчується печаткою.".
14. В абзацах дев'ятому і десятому пункту 29 слова "із
складенням відповідного акта" замінити словами ", про що
складається акт згідно з додатком 15".
15. У пункті 33:
підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
"Іноземцям, які постійно проживають на території України, що
підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні,
виданою органами МВС, висновок готує служба у справах дітей за
місцем їх проживання;";
підпункт 4 після слів "усиновленої дитини" доповнити словами
", крім іноземців, які проживають на території країни, з якою
Україна має безвізовий режим";
у підпункті 5:
абзац перший після слів "заявника" доповнити словами
"нотаріально засвідчене";
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"У зобов'язанні повинна зазначатися адреса проживання
заявника (за наявності кількох місць проживання зазначається
адреса кожного з них), паспортні дані, номер телефону та
електронна адреса;";
підпункт 7 після слова "довідка" доповнити словами "з місця
роботи";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Документи, передбачені підпунктами 1, 3, 5-7, 9, 10 і 12
цього пункту, подаються в оригіналах. У разі коли оригінал
документа зберігається органом, який його видав (про що повинно
бути зазначено в самому документі), подається його копія,
нотаріально засвідчена.
Документи, передбачені цим пунктом, оформляються в країні
проживання заявників. Іноземці, які постійно проживають на
території України, що підтверджується посвідкою на постійне
проживання в Україні, виданою органами МВС, оформляють документи
на території України. Іноземці, які тимчасово проживають на
території України, оформляють документи в країні постійного
проживання.".
16. Пункт 37 викласти в такій редакції:
"37. Відомості про заявників, які беруться на облік
кандидатів в усиновлювачі, заносяться до Єдиного банку даних та
Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою
згідно з додатком 6.
Про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі заявники
повідомляються письмово.".
17. У пункті 43:
в абзаці другому слово "державний" виключити;
в абзаці третьому слова "із складенням відповідного акта"
замінити словами ", про що складається акт згідно з додатком 15".
18. Пункт 46 викласти в такій редакції:
"46. З метою заохочення громадян до усиновлення повідомлення
про дітей, які можуть бути усиновлені, розміщуються в засобах
масової інформації, на офіційних веб-сайтах районних, районних у
мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів
міських, районних у містах рад, Міністерства сім'ї та молоді
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій та Департаменту,
веб-сайтах установ і організацій, з якими служби у справах дітей
районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчих органів міських, районних у містах рад, Міністерство у
справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, служби у
справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій та Департамент уклали договори про співпрацю.".
19. Абзаци перший і третій пункту 48 викласти в такій
редакції:
"48. Для отримання інформації про дітей, які можуть бути
усиновлені, кандидати в усиновлювачі мають право звернутися до
служби у справах дітей за місцем їх обліку, Міністерства у справах
сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, служб у справах дітей
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
та Департаменту.";
"Служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах рад, Міністерство у справах сім'ї та молоді
Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та
Департамент ведуть Книгу обліку кандидатів в усиновлювачі -
громадян України, яким надана інформація про дітей, які можуть
бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16.".
20. Пункт 49 викласти в такій редакції:
"49. Служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в
усиновлювачі після взяття їх на облік ознайомлює кандидатів в
усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому
обліку.
Першочергове право на усиновлення дитини мають її родичі.
Іншим кандидатам в усиновлювачі інформація про дітей, які
перебувають на місцевому обліку, надається в порядку черги.".
21. Пункт 55 після слів "особисто кандидатам в усиновлювачі"
доповнити словами "(якщо усиновлювачами є подружжя - кожному з
них)".
22. У пункті 58:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Не
допускається видача кандидатам в усиновлювачі направлення для
одночасного знайомства з двома і більше дітьми, які не є між собою
братами і сестрами, крім випадків, коли усиновлюються
діти-інваліди, які виховуються в одному закладі або сім'ї.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Якщо кандидати в усиновлювачі і дитина, з якою вони виявили
бажання познайомитися, перебувають на обліку в одній службі у
справах дітей, направлення для знайомства з дитиною адресується
керівникові закладу, прийомним батькам, батькам-вихователям,
опікунові, піклувальникові.".
23. У пункті 74:
в абзаці сьомому слова "про згоду" замінити словами "про
надання (ненадання) згоди";
в абзаці восьмому слова "про згоду" замінити словами "про
надання (ненадання) згоди", а після слів "причини її надання"
доповнити словом "(ненадання)".
24. У пункті 75:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його
інтересам дитини видається особисто кандидатам в усиновлювачі під
розписку для подання його до суду. До висновку додаються
документи, зазначені у пункті 73 цього Порядку, згода дитини на
усиновлення, повідомлення районної, районної у мм. Києві та
Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради про надання (ненадання) згоди на роз'єднання
братів і сестер при усиновленні.";
після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"У разі усиновлення дитини громадянами України, які
проживають за межами України, та іноземцями зазначені документи
видаються у двох примірниках, один з яких подається до
Департаменту, другий - до суду.".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
25. В абзаці першому пункту 76 слова "про згоду" замінити
словами "про надання (ненадання) згоди".
26. В абзаці першому пункту 77 слова "документи, зазначені"
замінити словами "копії документів, зазначених", а слова
"повідомлення про згоду" - словами "копію повідомлення про надання
(ненадання) згоди".
27. В абзаці першому пункту 86 цифри "2, 3" замінити цифрами
"1-3".
28. У пункті 91:
після абзацу одинадцятого доповнити пункт новим абзацом
такого змісту:
"висновок компетентного органу країни проживання, який
підтверджує можливість заявника бути усиновлювачем (подається у
разі, коли усиновлювач проживає за межами України). У висновку
зазначаються адреса, житлово-побутові умови, біографічні дані
заявника, стосунки в сім'ї, ставлення до усиновлення. Якщо
висновок видано недержавним органом, до нього додається копія
ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов'язаної з
усиновленням.".
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим;
абзац тринадцятий після слів "обстеження житлово-побутових
умов дитини," доповнити словами "з'ясовує чи згодна дитина на
усиновлення відповідно до пункту 72 цього Порядку,".
29. Абзац перший пункту 96 викласти в такій редакції:
"96. Документи щодо усиновлення одним з подружжя дитини
другого з подружжя зберігаються службою у справах дітей до
досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років, після чого
знищуються, про що складається акт згідно з додатком 15.".
30. У тексті Порядку ( 905-2008-п ) слова "Міністерство
молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим" в
усіх відмінках замінити словами "Міністерство у справах сім'ї та
молоді Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку.
31 Додатки 7 і 8 до Порядку ( 905-2008-п ) викласти в
редакції, що додається.
32. Доповнити Порядок ( 905-2008-п ) додатками 14-16, що
додаються.

Додаток 7
до Порядку
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 1045)
____________________________________
(найменування служби у справах дітей
____________________________________
за місцем перебування дитини (дітей)

НАПРАВЛЕННЯ
для знайомства з дитиною
Направляються _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові кандидатів в усиновлювачі,
_________________________________________________________________,
громадянство)
які перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачів у ___________
(найменування
_________________________________________________________________
органу, в якому кандидати в усиновлювачі перебувають на обліку)
за N _________________ від _____________________, для знайомства з
дитиною (дітьми) _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
Місце проживання (перебування) дитини (дітей)________________
__________________________________________________________________
У разі коли кандидати в усиновлювачі не встановлять контакт з
дитиною (дітьми), просимо в установлений строк повідомити про це _
__________________________________________________________________
(найменування органу, який видав направлення)
Кандидатам в усиновлювачі видані документи на _____ аркушах*.
______________________________ ________ _______________________
(найменування посади керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
служби у справах дітей чи
Державного департаменту з
усиновлення та захисту прав
дитини)
М.П.
_______________
* Інформація зазначається в направленнях, виданих Державним
департаментом з усиновлення та захисту прав дитини.

Додаток 8
до Порядку
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 1045)
АКТ
про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною

Цей акт складено про те, що _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові кандидатів в
__________________________________________________________________
усиновлювачі, громадянство)
за направленням N ___ від _____________, виданим _________________
(найменування _________________________________________________________________,
органу, який видав направлення)
особисто познайомилися з дитиною (дітьми) ________________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові, дата народження)
Дата та місце знайомства ____________________________________
Знайомство відбулося в присутності представника служби у
справах дітей ___________________________________________________,
(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові
представника)
представника закладу, в якому перебуває дитина, або прийомних
батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника _____________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові)
_____________________ _______________________________
(ініціали та прізвище (ініціали та прізвище
представника служби у представника закладу , в якому
справах дітей) перебуває дитина, або прийомних
батьків, батьків-вихователів,
опікуна, піклувальника)
___________________ ____________________
(підпис) (підпис)
Факт складення цього акта засвідчуємо*
______________________________ __________________________________
(найменування посади керівника (найменування посади керівника
служби у справах дітей) закладу, в якому перебуває дитина)
______________________________ __________________________________
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)
______________________________ __________________________________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.
_______________
* У разі усиновлення дитини з прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу, сім'ї опікуна, піклувальника факт
складення акта засвідчується тільки керівником служби у справах
дітей.

Додаток 14
до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ _____________________________________
(найменування посади керівника
служби у справах дітей чи
Державного департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини)
___________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
____ _____ ______________ 20__ р.
М.П.
АКТ
про знищення анкет дітей, які можуть бути усиновлені

Комісією у складі:
_______________________ __________________________________ (прізвище та ініціали) (найменування посади)
_______________________ __________________________________ (прізвище та ініціали) (найменування посади)
_______________________ __________________________________ (прізвище та ініціали) (найменування посади)
знищено ________________ згідно з переліком анкети дітей, знятих з
(дата)
_______________________ обліку ___________________________________
(місцевий, регіональний (служба у справах дітей чи
або централізований) Державний департамент з усиновлення
та захисту прав дитини)
Перелік анкет
------------------------------------------------------------------ | Порядковий |Номер анкети| Прізвище, | Дата | Причина | | номер | | ім'я, по | народження | знищення | | | | батькові | | анкети | | | | дитини | | | ------------------------------------------------------------------
_____________________ __________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)
_____________________ __________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)
_____________________ __________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 15
до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ _____________________________________
(найменування посади керівника
служби у справах дітей чи
Державного департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини)
___________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
____ _____ ______________ 20__ р.
М.П.
АКТ
про знищення справ кандидатів в усиновлювачі

Комісією у складі:
_______________________ __________________________________ (прізвище та ініціали) (найменування посади)
_______________________ __________________________________ (прізвище та ініціали) (найменування посади)
_______________________ __________________________________ (прізвище та ініціали) (найменування посади)
знищено _____ згідно з переліком справи кандидатів в усиновлювачі,
(дата) знятих з обліку __________________________________________________
(служба у справах дітей чи Державний департамент з
усиновлення та захисту прав дитини)
Перелік справ
------------------------------------------------------------------ | Порядковий | Обліковий | Прізвище, |Дата зняття | Причина | | номер | номер | ім'я, по | з обліку | знищення | | |кандидатів в| батькові | | справи | | |усиновлювачі|кандидатів в| | | | | |усиновлювачі| | | ------------------------------------------------------------------
_____________________ __________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)
_____________________ __________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)
_____________________ __________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 16
до Порядку
КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України,
яким надана службою у справах дітей чи
Державним департаментом з усиновлення
та захисту прав дітей інформація про дітей,
які можуть бути усиновлені

Розпочато ________________ 20___ р. N ___
Закінчено _________________ 20___ р. N ___

-------------------------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий| Дата | Прізвище, | Обліковий |Прізвище, | Видано | Відмова в | Підпис | | номер |проведення| ім'я, | номер | ім'я, по |направлення| отриманні | кандидата | | |співбесіди|по батькові | кандидата |батькові, | (номер, |направлення|(кандидатів)| | | | кандидата |(кандидатів) | дата | дата | із | в | | | |(кандидатів)| в |народження| видачі, |зазначенням|усиновлювачі| | | | в |усиновлювачі,| дитини | прізвище, | причини | | | | |усиновлювачі|найменування | (дітей), | ім'я, по | | | | | | | служби у | про яку | батькові, | | | | | | |справах дітей| (яких) | дата | | | | | | | | надана |народження | | | | | | | |інформація| дитини | | | | | | | | | (дітей) | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------вгору