Документ 1044-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.08.2011, підстава - 866-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 серпня 2007 р. N 1044
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 866 ( 866-2011-п ) від 03.08.2011 }
Про затвердження Положення про
Комісію з підготовки та проведення
конкурсу на кращий ескіз великого
Державного Герба України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Комісію з підготовки та проведення
конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України, що
додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2007 р. N 1044
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з підготовки та проведення конкурсу
на кращий ескіз великого Державного Герба України

1. Комісія з підготовки та проведення конкурсу на кращий
ескіз великого Державного Герба України (далі - Комісія) є
консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України,
утвореним відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від
16 травня 2007 р. N 283 ( 283-2007-р ) з метою забезпечення
проведення кваліфікованої та об'єктивної експертизи проектів
ескізів великого Державного Герба України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Комісія провадить свою діяльність на засадах відкритості
та гласності.
4. Основним завданням Комісії є відбір проектів ескізів,
поданих на конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба
України (далі - конкурс), та визначення його переможців.
5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
бере участь у розробленні програми та умов проведення
конкурсу, зокрема вимог до проектів ескізів великого Державного
Герба України та критеріїв їх оцінки;
розглядає та проводить експертизу проектів ескізів великого
Державного Герба України, поданих на конкурс, здійснює їх відбір;
підбиває підсумки та визначає переможців конкурсу;
визначає кращий ескіз великого Державного Герба України;
забезпечує в установленому порядку висвітлення у засобах
масової інформації ходу проведення конкурсу та оприлюднення його
результатів;
здійснює інші функції, передбачені програмою та умовами
проведення конкурсу;
інформує Президента України, Кабінет Міністрів України про
результати конкурсу.
6. Комісія має право:
отримувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання
покладених на неї завдань;
утворювати робочі та експертні групи;
залучати в установленому порядку до роботи в Комісії
працівників органів виконавчої влади, а також провідних учених і
фахівців та незалежних експертів (за їх згодою).
7. Комісію очолює Віце-прем'єр-міністр України.
8. До складу Комісії входять Міністр культури і туризму та
Міністр юстиції, представники центральних органів виконавчої
влади, інших державних органів, наукових установ, вищих навчальних
закладів, а також творчих спілок (за згодою).
9. Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом
Міністрів України.
10. Діяльність Комісії здійснюється на громадських засадах.
11. Члени Комісії не мають права консультувати учасників
конкурсу.
12. Основною формою роботи Комісії є засідання, яке
скликається головою у міру потреби. Порядок денний, дату, час і
місце проведення засідання Комісії визначає її голова.
13. Засідання Комісії веде її голова, а у разі відсутності
голови за його дорученням - один із заступників голови Комісії.
Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини її членів.
14. Комісія приймає рішення відкритим голосуванням простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Рішення Комісії щодо підсумків конкурсу приймається таємним
голосуванням двома третинами голосів присутніх на засіданні членів
Комісії.
15. Рішення Комісії оформляється протоколом, який
підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії. У
протоколі в обов'язковому порядку зазначається думка незалежних
експертів у разі їх залучення.
16. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення
діяльності Комісії здійснюється МКТ.вгору