Документ 104-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.02.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2018 р. № 104
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 1710; 2012 р., № 27, ст. 1014; 2013 р., № 26, ст. 862, № 31, ст. 1077; 2017 р., № 59, ст. 1801), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 104

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

1. Пункт 2 виключити.

2. У пункті 5:

1) підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80 відсотків здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без урахування сум податку на додану вартість), але не більше встановлених Мінагрополітики нормативів за умови закладення насаджень у поточному році;”;

2) підпункти 3-5 виключити;

3) у підпункті 6 слова і цифри “(до 35 відсотків бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства та садівництва)” виключити;

4) абзац десятий виключити;

5) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Залежно від обсягів бюджетних коштів на відповідний бюджетний рік та пріоритетності окремих напрямів державної підтримки Мінагрополітики визначає напрями, за якими буде надаватися державна підтримка у такому бюджетному році.”.

3. У пункті 6:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“Комісії, утворені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, районні та обласні комісії проводять протягом п’яти робочих днів з моменту отримання від суб’єкта господарювання документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, виїзні перевірки для підтвердження фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб’єктами господарювання.”;

2) абзац третій виключити.

4. Доповнити Порядок пунктом 6-1 такого змісту:

“6-1. Суб’єкт господарювання, який претендує на отримання компенсації за напрямом, визначеним підпунктами 1 і 2 пункту 5 цього Порядку, подає до Мінагрополітики в електронному чи паперовому вигляді заяву за встановленою Мінагрополітики формою, на підставі якої комісія Мінагрополітики приймає рішення щодо включення суб’єкта господарювання до переліку претендентів на державну підтримку (далі - перелік претендентів), який розміщується протягом 10 робочих днів на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

Підставами для відмови у включенні суб’єкта господарювання до переліку претендентів є:

невідповідність статусу суб’єкта господарювання вимогам абзацу першого пункту 5 Порядку;

невідповідність сортового складу насаджень вимогам законодавства.

Інформація про суб’єктів господарювання, яких не включено до переліку претендентів, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики із зазначенням підстав відмови.”.

5. У пункті 7:

1) абзац перший і підпункт 1 викласти в такій редакції:

“7. Для надання компенсації витрат за напрямами, визначеними підпунктами 1 і 2 пункту 5 цього Порядку, районні комісії (у разі їх відсутності - комісія, утворена Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або обласні комісії) і комісія, утворена Севастопольською міською держадміністрацією, приймають від суб’єктів господарювання, включених до переліку претендентів, такі документи:

1) один раз на рік:

документи, що посвідчують право власності, користування земельною ділянкою;

проектну документацію на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень та хмільників та затверджену Мінагрополітики проектну документацію на створення виноградників технічних сортів;

довідку про банківські реквізити (у разі зміни реквізитів довідка видається повторно);

зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;”;

2) абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:

“2) до 20 червня та 20 листопада:”;

3) в абзаці сімнадцятому слова “документи, що підтверджують походження садивного матеріалу та його категорію” замінити словами “сертифікати на садивний матеріал: для вітчизняного виробництва - сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України - фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера”;

4) абзаци вісімнадцятий і дев’ятнадцятий виключити.

6. В абзаці другому пункту 8 слова і цифри “щомісяця до 15 числа” замінити словами і цифрами “до 1 липня та 1 грудня”.

7. Пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Підставами для відмови Мінагрополітики у виплаті компенсації витрат суб’єктам господарювання є:

визнання їх банкрутами або порушення щодо них справи про банкрутство, перебування у процесі реорганізації чи ліквідації або наявність простроченої більш як півроку заборгованості за податками та зборами, що контролюються контролюючими органами;

подання документів у неповному обсязі;

подання недостовірної інформації;

встановлення контролюючими органами факту нецільового та/або неефективного використання бюджетних коштів;

виявлення порушень технології створення та зрошення багаторічних насаджень;

невідповідність розрахунків попередніх обсягів компенсації затвердженим Мінагрополітики нормативам витрат;

невідповідність вимогам, установленим цим Порядком, для отримання компенсації за окремим напрямом;

порушення вимог, установлених пунктом 13-1 цього Порядку.”.

8. Доповнити Порядок пунктом 13-1 такого змісту:

“13-1. Придбані суб’єктами господарювання лінії товарної обробки плодів, механізми та техніка, за які надавалася компенсація, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням.

У разі відчуження протягом трьох років з моменту отримання компенсації зазначених ліній товарної обробки плодів, механізмів та техніки суб’єкт господарювання повертає отримані бюджетні кошти до державного бюджету.

Суб’єкт господарювання, який допустив порушення вимог цього пункту, позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання компенсації за бюджетною програмою.”.вгору