Про Положення про Міністерство культури і мистецтв України
Указ Президента України; Положення від 31.08.20001038/2000
Документ 1038/2000, попередня редакція — Редакція від 06.04.2004, підстава - 280/2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Міністерство культури
і мистецтв України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1152/2001 ( 1152/2001 ) від 27.11.2001
N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

1. Затвердити Положення про Міністерство культури і мистецтв
України (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 9 грудня 1995 року N 1136
( 1136/95 ) "Про Положення про Міністерство культури і
мистецтв України";
пункт 52 Змін, що вносяться до актів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70
( 70/99 ) "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Президента України".
3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 серпня 2000 року
N 1038/2000
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 серпня 2000 року N 1038/2000
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство культури і мистецтв України
1. Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінкультури України є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації
державної політики у сфері культури і мистецтв.
2. Мінкультури України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Мінкультури України
організовує виконання актів законодавства України і здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією.
Мінкультури України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінкультури України є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і
мистецтв, державної політики з питань охорони культурної спадщини,
національної музейної політики;
підготовка пропозицій щодо основних напрямів державної мовної
політики та участь у її реалізації;
здійснення відповідно до законодавства державного управління
і контролю у сфері охорони культурної спадщини, вивезення,
ввезення і повернення культурних цінностей, музейної та
бібліотечної справи, кінематографії;
забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної
і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких
процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та
культурної діяльності для кожного громадянина;
створення умов для задоволення національно-культурних потреб
українців, які проживають за межами України, розвитку міжнародного
культурного співробітництва; ( Абзац шостий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1152/2001 ( 1152/2001 ) від
27.11.2001 )
координація діяльності органів виконавчої влади з питань
реалізації державної політики у сфері культури і мистецтв,
державної політики з питань охорони культурної спадщини,
національної музейної політики, державної політики щодо
бібліотечної справи;
захист відповідно до законодавства прав і законних інтересів
вітчизняних творчих працівників і творчих спілок, а також
закладів, підприємств та організацій, що діють у сфері культури і
мистецтв;
створення умов для розвитку соціальної та ринкової
інфраструктури у сфері культури і мистецтв,
організація її матеріально-технічного забезпечення.
4. Мінкультури України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) розробляє і забезпечує реалізацію державних програм
розвитку культури і мистецтв;
2) бере участь у розробленні проектів Державної програми
соціального і економічного розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
3) розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення умов для
відродження і розвитку культури української нації, культурної
самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх
видів мистецтв, самодіяльної творчості, осередків традиційної
народної творчості, художніх промислів та ремесел;
4) готує пропозиції та в межах своїх повноважень здійснює
заходи щодо державної підтримки вітчизняних суб'єктів діяльності у
сфері культури;
5) організовує популяризацію культурних надбань Українського
народу за межами України і світової культури в Україні, сприяє
задоволенню національно-культурних потреб українців і прихильників
української культури, які проживають за межами України, залучає
представників української діаспори до участі у
культурно-мистецьких процесах;
6) бере участь у межах повноважень, визначених
законодавством, у реалізації державної політики у сфері оплати
праці та соціального захисту професійних творчих працівників і
працівників культури, організовує відповідно до законодавства
надання таким працівникам державної підтримки в реалізації їх
художніх задумів;
7) розробляє пропозиції з питань державного регулювання
концертної, виставкової, гастрольної, фестивальної діяльності,
захисту інтелектуальної власності, реалізації авторських і
суміжних прав, розповсюдження та популяризації творів літератури і
мистецтва та в межах повноважень, визначених законодавством,
здійснює таке регулювання;
8) розробляє вимоги щодо створення на території кожної
адміністративно-територіальної одиниці соціально необхідного
комплексу закладів, підприємств, організацій культури, нормативи
мінімального забезпечення громадян культурними послугами, здійснює
відповідно до законодавства контроль за додержанням цих вимог і
нормативів;
( Підпункт 9) пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 1152/2001 ( 1152/2001 ) від 27.11.2001 )
10) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у
межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України,
забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними
договорами у сфері культури і мистецтв;
11) вживає заходів, спрямованих на інтеграцію України у
світовий культурно-мистецький процес, стимулювання міжнародного
культурного обміну;
12) забезпечує у межах своїх повноважень галузеве
співробітництво України з Європейським Союзом, виконання
Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та
співробітництво між Україною та Європейським Союзом, адаптацію
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського
Союзу;
13) здійснює в межах своїх повноважень заохочення благодійної
діяльності, спрямованої на розвиток культури і мистецтв; сприяє
діяльності творчих спілок, а також молодіжних, дитячих та інших
громадських організацій, що функціонують у сфері культури і
мистецтв;
14) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
15) організовує проведення міжнародних, всеукраїнських,
регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної
творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також мистецьких
аукціонів, виставок-продажів тощо;
16) організовує створення та розповсюдження культурноосвітніх
телерадіопередач і програм, запис та тиражування на різних типах
носіїв аудіовізуальної інформації творів літератури і мистецтва;
17) організовує відповідно до законодавства підготовку,
публікацію і розповсюдження підручників, посібників, методичної і
мистецтвознавчої літератури для потреб естетичного виховання,
спеціальної освіти в сфері культури і мистецтв, популяризації
наукових досліджень у цій сфері;
18) забезпечує налагодження співробітництва з установами та
організаціями культури і мистецтв іноземних держав;
19) порушує в установленому порядку клопотання про надання
закладам культури і мистецтв статусу національних; готує і подає
відповідно до законодавства пропозиції щодо нагородження
професійних творчих працівників, працівників культури, митців
державними нагородами України;
20) забезпечує інформування громадськості, в тому числі через
засоби масової інформації, про стан реалізації державної політики
у сфері культури і мистецтв;
21) здійснює відповідно до законодавства занесення об'єктів
національного культурного надбання до Державного реєстру
національного культурного надбання;
22) бере участь у визначенні перспектив, напрямів розвитку та
змісту спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв,
організаційному та методичному забезпеченні підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників культури;
23) визначає пріоритетні напрями наукових досліджень у сфері
культури і мистецтв;
24) бере участь у реалізації єдиної науково-технічної
політики, в тому числі з питань розвитку та технічного
переоснащення матеріально-технічної бази закладів, підприємств та
організацій, що належать до сфери його управління, забезпечення
ефективного використання ними бюджетних коштів та
матеріально-технічних ресурсів;
25) організовує в межах своїх повноважень проектування
пам'ятників і монументів;
26) забезпечує через Державну службу контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон відповідно до
законодавства контроль за вивезенням, ввезенням і поверненням
культурних цінностей;
27) здійснює відповідно до законодавства
організаційно-методичне керівництво у сфері музейної справи,
державне управління музеями, формування Музейного фонду України,
контроль за станом обліку, збереження, використання та переміщення
державної частини цього фонду; здійснює методичне керівництво
бібліотеками та координацію їх роботи, контроль за діяльністю
бібліотек, що перебувають у державній власності; веде Державний
реєстр нерухомих пам'яток України, здійснює науково-методичне
керівництво з питань охорони культурної спадщини та контроль за
додержанням законодавства про її охорону, організовує роботу
органів охорони культурної спадщини; готує пропозиції щодо
державної підтримки суб'єктів кінематографії та в межах своїх
повноважень забезпечує таку підтримку; здійснює відповідно до
законодавства інші функції та повноваження центрального органу
виконавчої влади у сфері музейної та бібліотечної справи, охорони
культурної спадщини, кінематографії;
28) бере участь у розробленні нормативів матеріального та
фінансового забезпечення державних закладів культури, підприємств
та організацій, що належать до сфери його управління;
29) готує в межах своїх повноважень пропозиції щодо
приватизації державного майна, забезпечує додержання
антимонопольного законодавства, сприяє розвитку конкуренції;
30) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті Мінкультури України, у
закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до сфери його управління;
31) бере участь у забезпеченні реалізації державної політики
в галузі пожежної безпеки та охорони праці;
32) розробляє у межах своїх повноважень і вносить в
установленому порядку пропозиції щодо формування державного
замовлення;
33) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
5. Мінкультури України має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, закладів культури, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,
що належать до його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
створювати за погодженням з іншими центральними органами
виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні
ради, робочі групи;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів
України;
засновувати в установленому порядку засоби масової інформації
з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері
культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, національної
музейної політики, кінематографії, інших питань, що належать до
його компетенції.
6. Мінкультури України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
громадян, а також з відповідними органами інших держав.
7. Мінкультури України в межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Нормативно-правові акти Мінкультури України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення Мінкультури України, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, закладами культури, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності і громадянами.
Мінкультури України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
8. Мінкультури України очолює Міністр, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку
Президент України.
Міністр:
1) керує міністерством, як член Кабінету Міністрів України
особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики
у сфері культури і мистецтв та виконання Міністерством своїх
завдань і функцій;
2) спрямовує і координує здійснення центральними органами
виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
3) визначає на виконання вимог законодавства у межах наданих
повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи
Міністерства, шляхи досягнення поставлених цілей;
4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство;
5) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посади перших заступників та
заступників Міністра; ( Підпункт 5 пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Указами Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від
27.03.2002, N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
6) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт
про їх виконання; ( Підпункт 6 пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 )
від 05.03.2004 )
7) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
8) доповідає законопроекти та інші питання, що належать до
компетенції Міністерства, на пленарних засіданнях Верховної Ради
України;
9) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
10) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінкультури України; ( Підпункт 10 пункту 8 в
редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
11 ) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства; ( Підпункт 11 пункту 8 в
редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
12) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації та ліквідації у складі Міністерства
урядових органів державного управління, призначення на посади та
звільнення з посад їх керівників;
13) за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів; ( Підпункт 13 пункту 8 в редакції
Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
14) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності перших заступників та
заступників; ( Підпункт 14 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
15) вносить у встановленому порядку подання щодо нагородження
державними нагородами України працівників Міністерства;
16) ( Підпункт 16 пункту 8 виключено на підставі Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
16-1) ( Підпункт 16-1 пункту 8 виключено на підставі Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 1152/2001 ( 1152/2001 )
від 27.11.2001 )
9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), та
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінкультури
України, його поточної роботи, а також забезпечення діяльності
Міністра організовується першим заступником Міністра - керівником
апарату Мінкультури України. ( Пункт 9 в редакції Указу Президента N 1152/2001 ( 1152/2001 )
від 27.11.2001, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002, в редакції Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінкультури України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у
складі Міністра (голова колегії), перших заступників та
заступників Міністра (за посадою), а також інших керівних
працівників Мінкультури України. ( Абзац перший пункту 10 в
редакції Указу Президента N 1152/2001 ( 1152/2001 ) від
27.11.2001, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
У разі потреби до складу колегії Мінкультури України можуть
входити в установленому порядку інші особи. ( Абзац другий пункту
10 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінкультури
України.
11. У складі Мінкультури України Кабінетом Міністрів України
можуть бути утворені урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
головних напрямів розвитку культури, обговорення найважливіших
програм та інших питань у Мінкультури України можуть утворюватися
наукова рада, інші консультативні та дорадчі органи.
Склад цих органів та положення про них затверджує Міністр.
13. Гранична чисельність працівників Мінкультури України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінкультури України затверджує
Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України. ( Абзац
другий пункту 13 в редакції Указів Президента N 304/2002
( 304/2002 ) від 27.03.2002, N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
Штатний розпис і кошторис видатків Мінкультури України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України. ( Абзац третій пункту 13 в редакції Указу Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінкультури України затверджує Міністр. ( Пункт 13 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 ) ( Пункт 13 в редакції Указу Президента N 1152/2001 ( 1152/2001 )
від 27.11.2001 )
14. Мінкультури України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку
із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору