Документ 1036-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 серпня 2004 р. N 1036
Київ
Деякі питання випуску облігацій внутрішньої
державної позики для погашення простроченої
бюджетної заборгованості з податку
на додану вартість

У зв'язку з прийняттям Закону України від 17 червня 2004 р.
N 1801-IV ( 1801-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що випуск облігацій внутрішньої державної
позики із строком обігу п'ять років для погашення простроченої
бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, що
утворилася на 1 листопада 2003 р. і не відшкодована до
1 січня 2004 р., здійснений до 1 липня 2004 р. відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2003 р.
N 2014 ( 2014-2003-п ) "Про випуск облігацій внутрішньої державної
позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з
податку на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 52, ст. 2791), є випуском серії I.
2. Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики із
строком обігу п'ять років для погашення простроченої бюджетної
заборгованості з податку на додану вартість, що утворилася на
1 червня 2004 р. і не відшкодована на 1 липня 2004 р. (крім
заборгованості, що утворилася у зв'язку з вивезенням за межі
митної території України товарів, які підпадають під визначення
кодів УКТЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00
( 2371а-14 ), серії II.
Датою випуску облігацій серії II є 1 липня 2004 року.
3. Установити, що випуск, обіг та погашення облігацій
серії II здійснюється відповідно до Основних умов випуску
облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої
бюджетної заборгованості з податку на додану вартість та Порядку
випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики
із строком обігу п'ять років, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 2003 р. N 2014 ( 2014-2003-п )
(далі - Основні умови, Порядок), з урахуванням особливостей,
визначених у цій постанові.
Облігації серії II випускаються обсягом емісії, визначеним
Міністерством фінансів на підставі реєстрів інвентаризації
платників податку в межах загального обсягу емісії
1 926 000 000 гривень з урахуванням обсягу випущених облігацій
серії I.
Нарахування доходу за облігаціями серії II здійснюється
щороку у період з 1 липня по 30 червня протягом строку обігу
цінних паперів виходячи із амортизаційної вартості облігацій,
зазначеної у додатку 1, одночасно з проведенням щорічних виплат.
Розміщення облігацій серії II розпочинається протягом двох
робочих днів з дня набрання чинності цією постановою. Погашення
основної суми боргу та сплата доходів за облігаціями серії II
здійснюється у безготівковій формі 30 червня. У разі коли
зазначена дата припадає на вихідний день, погашення і сплата
здійснюється в останній робочий день червня.
4. Облігаціями серії II оформляється прострочена бюджетна
заборгованість з податку на додану вартість, що утворилася на
1 червня 2004 р. і не відшкодована на 1 липня 2004 р. (крім
заборгованості, що утворилася у зв'язку з вивезенням за межі
митної території України товарів, які підпадають під визначення
кодів УКТЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00
( 2371а-14 ) платникам податку, включеним до реєстру
інвентаризації платників податку, складеного згідно з додатком 2.
Таке оформлення здійснюється відповідно до Порядку з урахуванням
особливостей, визначених у цій постанові.
5. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 2003 р. N 2014 ( 2014-2003-п ) зміни, що додаються.
6. Державній податковій адміністрації забезпечити подання:
Міністерству фінансів до 18 серпня 2004 р. реєстру
інвентаризації платників податку, яким бюджетна заборгованість з
податку на додану вартість, що утворилася на 1 червня 2004 р., не
відшкодована на 1 липня 2004 р., погодженого з Державним
казначейством не пізніше ніж наступного робочого дня після його
отримання;
органами державної податкової служби органам Державного
казначейства за місцем реєстрації платника податку висновків
згідно з реєстром інвентаризації платників податку, яким бюджетна
заборгованість з податку на додану вартість, що утворилася на
1 червня 2004 р., не відшкодована до 1 липня 2004 р., - у
триденний строк після подання Міністерству фінансів зазначеного
реєстру.
7. Міністерству фінансів на дату розміщення облігацій
серії II:
виступити емітентом облігацій серії II згідно з Основними
умовами та Порядком з урахуванням особливостей, визначених у цій
постанові;
надати Національному банку глобальний сертифікат, яким
оформляється випуск облігацій серії II;
здійснити заміну глобального сертифіката, наданого
Національному банку відповідно до вимог пункту 8 Порядку, на
глобальний сертифікат облігацій серії I;
передбачати у проекті Державного бюджету України на
відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення
облігацій серії II.
8. Взяти до відома, що Національний банк виступить
генеральним агентом з обслуговування обігу, сплати доходу та
погашення облігацій серії II.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2004 р. N 1036
ТАБЛИЦЯ
амортизаційної вартості облігацій внутрішньої
державної позики серії II протягом строку їх обігу

(гривень) ------------------------------------------------------------------ Дата зміни |Номінальна|Щорічна виплата|Амортизаційна вартість амортизаційної | вартість | основної суми |----------------------- вартості | | боргу | сума | відсотків | | | | номіналу ------------------------------------------------------------------ 1 липня 2004 р. 1000 0 1000 100
1 липня 2005 р. 1000 200 800 80
1 липня 2006 р. 1000 200 600 60
1 липня 2007 р. 1000 200 400 40
1 липня 2008 р. 1000 200 200 20
1 липня 2009 р. 1000 200 0 0

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2004 р. N 1036
РЕЄСТР
інвентаризації платників податку, яким бюджетна
заборгованість з податку на додану вартість,
що утворилася на 1 червня 2004 р.,
не відшкодована на 1 липня 2004 р.,
станом на ____ _________ 2004 року

------------------------------------------------------------------------- Наймену-|Юридична|Ідентифі-|Індиві- | Сума | У тому числі |При- вання | адреса |каційний |дуаль- |бюджетної |-------------------|мітка платника|платника| номер |ний по- |заборгова-|сума бюд-|з неї | податку |податку | |датковий|ності з |жетної |сума бюд-| | | |номер |ПДВ, що |заборго -|жетної | | | | |утворилася|ваності, |заборго- | | | | |на 1 |що підля-|ваності, | | | | |червня |гає пога-|що підля-| | | | |2004 р. і |шенню |гає пога-| | | | |не відшко-|шляхом |шенню | | | | |дована на |оформлен-|шляхом | | | | |1 липня |ня облі- |оформлен-| | | | |2004 р. |гаціями |ня облі- | | | | | |вну- |гаціями | | | | | |трішньої |вну- | | | | | |державної|трішньої | | | | | |позики |державної| | | | | | |позики | | | | | | |(кратна | | | | | | |1000 | | | | | | |гривень) | -------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2004 р. N 1036
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2003 р. N 2014 ( 2014-2003-п )

1. В останньому абзаці Основних умов випуску облігацій
внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної
заборгованості з податку на додану вартість, затверджених
зазначеною постановою, слова і цифри "яка утворилася на
1 листопада 2003 р. і не відшкодована до 1 січня 2004 р.,
облігаціями внутрішньої державної позики" виключити.
2. У Порядку випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої
державної позики із строком обігу п'ять років, затвердженому
зазначеною постановою:
у пункті 3 слова "для відображення в документах обліку"
виключити;
у пункті 11 слова "Державному казначейству" замінити словами
"органам Державного казначейства";
пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Відповідно до інформації Національного банку про стан
рахунків у цінних паперах та у порядку, визначеному
законодавством, банки у строк, що не перевищує трьох робочих днів
після одержання цієї інформації, зараховують належну кількість
облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку на
підставі їх розпоряджень на одержання облігацій.
Банки не пізніше ніж наступного робочого дня після
зарахування облігацій на рахунки у цінних паперах подають органам
Державного казначейства підтвердження про набуття платниками
податку облігацій згідно з додатком 4";
у першому реченні пункту 15 слова "Відповідно до виписки
Національного банку з рахунків у цінних паперах Державне
казначейство" замінити словами "Державне казначейство не пізніше
ніж наступного робочого дня після одержання від банків
підтверджень про набуття платниками податку облігацій";
доповнити додаток 3 новими графами п'ятою і шостою такого
змісту:
"---------------------- | Код | Код | | випуску |належності| |облігацій|облігацій | | |(1 - якщо | | |набувач є | | |фізичною | | |особою; | | |4 - якщо | | |набувач є | | |юридичною | | |особою) | | | | | | | | | | ---------------------- ";
доповнити Порядок додатком 4 такого змісту:
"Додаток 4
до Порядку
-------------------- (найменування банку)
ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про набуття платниками податку облігацій
внутрішньої державної позики
від ___ ____________ 200_ р. N

(гривень) ----------------------------------------------------------------- Наймену-|Юри- |Іденти- |Індиві- | Код | Код |Кіль- |Дата вання |дична |фікацій-|дуальний |випуску|належ- |кість |зараху- платника|адреса|ний код |податко- |обліга-|ності |облі- |вання податку | | |вий номер|цій |обліга-|гацій | | | | | |цій (1 | | | | | | |- якщо | | | | | | |набувач| | | | | | |є фі- | | | | | | |зичною | | | | | | |особою;| | | | | | |4 - як-| | | | | | |що на- | | | | | | |бувач є| | | | | | |юридич-| | | | | | |ною | | | | | | |особою)| | -----------------------------------------------------------------

Уповноважена особа
банку _________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П."вгору