Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }
Про заходи щодо підвищення ефективності
контрольно-ревізійної роботи

З метою посилення контролю за дотриманням фінансової
дисципліни, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів,
державного і комунального майна, активізації роботи щодо усунення
виявлених недоліків і порушень п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що Головне контрольно-ревізійне управління
України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує в
установленому порядку реалізацію державної політики у сфері
державного фінансового контролю за використанням відповідно до
законодавства підприємствами, установами і організаціями,
незалежно від форми власності, відомчої належності та
підпорядкованості, коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних
фондів, збереженням державного і комунального майна, веденням
бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
2. Кабінету Міністрів України:
1) подати у двотижневий строк проект Положення про Головне
контрольно-ревізійне управління України;
2) внести у місячний строк на розгляд Верховної Ради України
проект закону про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні", інших
законодавчих актів, передбачивши, зокрема, у законопроекті
відповідно до завдань, покладених на Головне контрольно-ревізійне
управління України статтею 1 цього Указу:
проведення органами державної контрольно-ревізійної служби за
дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України та
правоохоронних органів ревізій та перевірок
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і
організацій, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів,
позабюджетних фондів, перебувають у державній, комунальній
власності, а також таких, у статутних фондах яких є частка
державного, комунального майна;
прийняття органами державної контрольно-ревізійної служби
обов'язкових до виконання підприємствами, установами і
організаціями та іншими об'єктами, що ревізуються або
перевіряються, рішень за фактами порушень фінансової дисципліни,
нецільового використання коштів бюджетів усіх рівнів,
позабюджетних фондів, державного і комунального майна, несплати
податків, зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів та
приховування отриманих доходів;
надання органам державної контрольно-ревізійної служби права
звертатися в інтересах держави до судів і арбітражних судів;
встановлення періодичності проведення державною
контрольно-ревізійною службою планових ревізій і перевірок
використання коштів бюджетів усіх рівнів, позабюджетних фондів,
використання і збереження державного і комунального майна не рідше
одного разу на три роки;
встановлення адміністративної відповідальності за
недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами,
нецільове використання коштів бюджетів усіх рівнів, позабюджетних
фондів, за невиконання вимог органів державної
контрольно-ревізійної служби щодо усунення виявлених порушень;
3) посилити персональну відповідальність керівників
центральних і місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і
повне вжиття заходів щодо усунення порушень фінансової дисципліни
та притягнення в установленому порядку винних осіб до
відповідальності;
4) забезпечити з метою недопущення паралелізму та дублювання
в діяльності взаємодію контролюючих органів усіх рівнів, у тому
числі шляхом створення єдиної інформаційної бази державного
фінансового контролю, підвищити роль контрольно-ревізійних
підрозділів, що діють у міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади;
5) визначити порядок погодження планів контрольно-ревізійної
роботи державної контрольно-ревізійної служби за основними
напрямами діяльності;
6) прискорити підготовку проектів законів України:
- про фінансовий контроль в Україні;
- про державний контроль у сфері діяльності органів
виконавчої влади та їх посадових осіб;
7) вирішити у місячний строк у встановленому порядку питання
про впорядкування оплати праці працівників державної
контрольно-ревізійної служби, прирівнявши їх за умовами оплати
праці до відповідних категорій працівників державної податкової
служби;
8) не допускати в подальшому скорочення чисельності
працівників державної контрольно-ревізійної служби, вжити заходів
щодо поліпшення правового, соціального захисту, забезпечення
особистої безпеки працівників державної контрольно-ревізійної
служби;
9) передбачати під час розроблення проекту закону про
Державний бюджет України, починаючи з 2001 року, додаткові
асигнування на матеріально-технічне забезпечення державної
контрольно-ревізійної служби;
10) визначити базові навчальні заклади для підготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів державної
контрольно-ревізійної служби.
3. Запропонувати Генеральній прокуратурі України, іншим
правоохоронним органам:
1) забезпечити належний розгляд матеріалів, переданих
державною контрольно-ревізійною службою, про виявлені факти
порушень у використанні коштів бюджетів усіх рівнів, позабюджетних
фондів, державного, комунального майна, а також надання
відповідної інформації органам державної контрольно-ревізійної
служби;
2) своєчасно, у повній відповідності з законом реагувати на
факти порушення встановленого порядку розгляду матеріалів, що
надходять від контролюючих органів.
4. Головному контрольно-ревізійному управлінню України:
1) забезпечити під час виконання покладених на нього завдань
взаємодію, в тому числі щодо планування роботи, обміну
інформацією, організації спільних перевірок та ревізій
фінансово-господарської діяльності, усунення виявлених порушень, з
органами державної податкової служби, державного казначейства,
іншими контролюючими органами, контрольно-ревізійними
підрозділами, що діють у міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади;
2) систематично інформувати органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування про факти порушень фінансової дисципліни,
виявлені під час перевірок та ревізій фінансово-господарської
діяльності, вносити пропозиції щодо забезпечення усунення таких
порушень та притягнення винних до відповідальності;
3) посилити координацію роботи з правоохоронними органами,
забезпечити своєчасну передачу їм матеріалів перевірок і ревізій
фінансово-господарської діяльності про нецільове витрачання коштів
бюджетів усіх рівнів, позабюджетних фондів, порушення
законодавства з питань використання державного, комунального
майна.
5. Внести зміни до Схеми організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України
від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ), доповнивши розділи
II і IV після слів "Головне контрольно-ревізійне управління"
словом "України".
6. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 серпня 2000 року
N 1031/2000


Публікації документа