Документ 1031/2000, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.12.2010, підстава - 1085/2010


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }
 
Про заходи щодо підвищення ефективності
контрольно-ревізійної роботи

 
     З метою посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна, активізації роботи щодо усунення виявлених недоліків і порушень п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Установити, що Головне контрольно-ревізійне управління України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує в установленому порядку реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю за використанням відповідно до законодавства підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності, відомчої належності та підпорядкованості, коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів, збереженням державного і комунального майна, веденням бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     1) подати у двотижневий строк проект Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України;
 
     2) внести у місячний строк на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", інших законодавчих актів, передбачивши, зокрема, у законопроекті відповідно до завдань, покладених на Головне контрольно-ревізійне управління України статтею 1 цього Указу:
 
     проведення органами державної контрольно-ревізійної служби за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів, позабюджетних фондів, перебувають у державній, комунальній власності, а також таких, у статутних фондах яких є частка державного, комунального майна;
 
     прийняття органами державної контрольно-ревізійної служби обов'язкових до виконання підприємствами, установами і організаціями та іншими об'єктами, що ревізуються або перевіряються, рішень за фактами порушень фінансової дисципліни, нецільового використання коштів бюджетів усіх рівнів, позабюджетних фондів, державного і комунального майна, несплати податків, зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів та приховування отриманих доходів;
 
     надання органам державної контрольно-ревізійної служби права звертатися в інтересах держави до судів і арбітражних судів;
 
     встановлення періодичності проведення державною контрольно-ревізійною службою планових ревізій і перевірок використання коштів бюджетів усіх рівнів, позабюджетних фондів, використання і збереження державного і комунального майна не рідше одного разу на три роки;
 
     встановлення адміністративної відповідальності за недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, нецільове використання коштів бюджетів усіх рівнів, позабюджетних фондів, за невиконання вимог органів державної контрольно-ревізійної служби щодо усунення виявлених порушень;
 
     3) посилити персональну відповідальність керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і повне вжиття заходів щодо усунення порушень фінансової дисципліни та притягнення в установленому порядку винних осіб до відповідальності;
 
     4) забезпечити з метою недопущення паралелізму та дублювання в діяльності взаємодію контролюючих органів усіх рівнів, у тому числі шляхом створення єдиної інформаційної бази державного фінансового контролю, підвищити роль контрольно-ревізійних підрозділів, що діють у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади;
 
     5) визначити порядок погодження планів контрольно-ревізійної роботи державної контрольно-ревізійної служби за основними напрямами діяльності;
 
     6) прискорити підготовку проектів законів України:
 
     - про фінансовий контроль в Україні;
 
     - про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб;
 
     7) вирішити у місячний строк у встановленому порядку питання про впорядкування оплати праці працівників державної контрольно-ревізійної служби, прирівнявши їх за умовами оплати праці до відповідних категорій працівників державної податкової служби;
 
     8) не допускати в подальшому скорочення чисельності працівників державної контрольно-ревізійної служби, вжити заходів щодо поліпшення правового, соціального захисту, забезпечення особистої безпеки працівників державної контрольно-ревізійної служби;
 
     9) передбачати під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України, починаючи з 2001 року, додаткові асигнування на матеріально-технічне забезпечення державної контрольно-ревізійної служби;
 
     10) визначити базові навчальні заклади для підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів державної контрольно-ревізійної служби.
 
     3. Запропонувати Генеральній прокуратурі України, іншим правоохоронним органам:
 
     1) забезпечити належний розгляд матеріалів, переданих державною контрольно-ревізійною службою, про виявлені факти порушень у використанні коштів бюджетів усіх рівнів, позабюджетних фондів, державного, комунального майна, а також надання відповідної інформації органам державної контрольно-ревізійної служби;
 
     2) своєчасно, у повній відповідності з законом реагувати на факти порушення встановленого порядку розгляду матеріалів, що надходять від контролюючих органів.
 
     4. Головному контрольно-ревізійному управлінню України:
 
     1) забезпечити під час виконання покладених на нього завдань взаємодію, в тому числі щодо планування роботи, обміну інформацією, організації спільних перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності, усунення виявлених порушень, з органами державної податкової служби, державного казначейства, іншими контролюючими органами, контрольно-ревізійними підрозділами, що діють у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади;
 
     2) систематично інформувати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про факти порушень фінансової дисципліни, виявлені під час перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності, вносити пропозиції щодо забезпечення усунення таких порушень та притягнення винних до відповідальності;
 
     3) посилити координацію роботи з правоохоронними органами, забезпечити своєчасну передачу їм матеріалів перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності про нецільове витрачання коштів бюджетів усіх рівнів, позабюджетних фондів, порушення законодавства з питань використання державного, комунального майна.
 
     5. Внести зміни до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ), доповнивши розділи II і IV після слів "Головне контрольно-ревізійне управління" словом "України".
 
     6. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 27 серпня 2000 року
N 1031/2000вгору