Документ 103-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 січня 2005 р. N 103
Київ
Про внесення змін до Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 9, ст. 414, N 15, ст. 806; 2003 р., N 9, ст. 380, N 30,
ст. 1546; 2004 р., N 17, ст. 1182, N 49, ст. 3206), зміни, що
додаються.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2005 р. N 103
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ ( 228-2002-п )

1. У пункті 2:
доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого
змісту:
"План використання бюджетних коштів - це розподіл бюджетних
асигнувань, затверджених у кошторисі, за повною економічною
класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету.
Помісячний план використання бюджетних коштів - це помісячний
розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, за
скороченою економічною класифікацією видатків, який регламентує
для вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та наукових
установ, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (далі - вищі
навчальні заклади та наукові установи), протягом року взяття
бюджетних зобов'язань та здійснення платежів".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;
в абзаці шостому:
перше речення після слів "план спеціального фонду" доповнити
словами "план використання бюджетних коштів вищих навчальних
закладів та наукових установ, помісячний план використання
бюджетних коштів";
доповнити абзац реченням такого змісту: "Затверджені форми
плану використання бюджетних коштів і помісячного плану
використання бюджетних коштів можуть бути доповнені іншими
показниками".
2. У пункті 3:
доповнити пункт словами "а вищі навчальні заклади та наукові
установи також індивідуальні плани використання бюджетних коштів
та індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Кошториси за бюджетними програмами, призначення за якими
встановлюються законом про Державний бюджет України за кодом
відомчої класифікації 351 (у частині міжбюджетних трансфертів,
здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам
коштів та програми "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства,
прокуратури, суду"), а також за бюджетними програмами щодо
пенсійного забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького
і рядового складу не складаються".
3. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Зведені плани використання бюджетних коштів і зведені
помісячні плани використання бюджетних коштів - це зведення
показників індивідуальних планів використання бюджетних коштів та
індивідуальних помісячних планів використання бюджетних коштів
вищих навчальних закладів та наукових установ - розпорядників
коштів бюджету нижчого рівня, що складаються головним
розпорядником коштів, через якого вони отримують бюджетні
призначення, для подання цих показників Мінфіну, Міністерству
фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам
та органам Державного казначейства".
4. У пункті 5:
абзац перший доповнити словами "а вищим навчальним закладам
та науковим установам також за наявності затверджених планів
використання бюджетних коштів і помісячних планів використання
бюджетних коштів";
абзац другий доповнити словами "а вищі навчальні заклади та
наукові установи також установлених затвердженими планами
використання бюджетних коштів і помісячними планами використання
бюджетних коштів".
5. Абзац другий пункту 9 виключити.
6. Пункт 22 доповнити словами "і деталізовані за видами та
кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за
одиницю".
7. Абзац перший пункту 28 доповнити словами "а також проектів
зведених планів використання бюджетних коштів і зведених
помісячних планів використання бюджетних коштів".
8. Абзац перший пункту 30 після слів "зведених планів
спеціального фонду" доповнити словами "а головні розпорядники
коштів, через які отримують бюджетні призначення вищі навчальні
заклади та наукові установи, також уточнені проекти зведених
планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів
використання бюджетних коштів".
9. У пункті 31:
в абзаці третьому слова "та планів спеціального фонду"
замінити словами "планів спеціального фонду, планів використання
бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних
коштів";
абзац восьмий після слів "плани спеціального фонду" доповнити
словами "помісячні плани використання бюджетних коштів".
10. У пункті 33:
підпункт 8 виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани
надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального
фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани
використання бюджетних коштів і штатні розписи національних вищих
навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у
державному бюджеті, затверджуються керівниками цих закладів за
погодженням з головним розпорядником, якщо інше не передбачено
законодавством".
11. Пункт 35 після слів "плани спеціального фонду" доповнити
словами і цифрами "плани використання бюджетних коштів і помісячні
плани використання бюджетних коштів (для вищих навчальних закладів
I-IV рівня акредитації, що утримуються за рахунок бюджетних
коштів)".
12. У пункті 43:
абзац перший після слів "планах спеціального фонду" доповнити
словами "планах використання бюджетних коштів, помісячних планах
використання бюджетних коштів", а слова "та планів спеціального
фонду" замінити словами "планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів, помісячних планів використання
бюджетних коштів";
в абзаці другому:
перше речення після слів "планами спеціального фонду"
доповнити словами "а вищі навчальні заклади та наукові установи
також в межах асигнувань, затверджених планами використання
бюджетних коштів і помісячними планами використання бюджетних
коштів";
друге речення після слів "планів спеціального фонду"
доповнити словами "а також зведених планів використання бюджетних
коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних
коштів".
13. Абзаци перший і другий пункту 44 та пункт 52 після слів
"планів використання бюджетних коштів" доповнити словами
"помісячних планів використання бюджетних коштів".
14. У пункті 45:
друге речення абзацу першого після слів "тимчасові
індивідуальні кошториси" доповнити словами "а вищі навчальні
заклади та наукові установи також тимчасові індивідуальні плани
використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні
плани використання бюджетних коштів";
в абзаці другому:
після слів "та планів спеціального фонду" доповнити словами
"планів використання бюджетних коштів (крім планів використання
бюджетних коштів одержувачів) і помісячних планів використання
бюджетних коштів";
доповнити абзац словами "тимчасовими планами використання
бюджетних коштів і тимчасовими помісячними планами використання
бюджетних коштів".
15. У пункті 46:
абзац перший доповнити словами "а вищі навчальні заклади та
наукові установи також відповідно до плану використання бюджетних
коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів";
абзац третій доповнити словами "плани використання бюджетних
коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів".
16. У пункті 47:
доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом
такого змісту:
"Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду
бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету,
планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів і
помісячних планів використання бюджетних коштів вищих навчальних
закладів III-IV рівня акредитації, що утримуються за рахунок
бюджетних коштів, затверджуються керівниками цих закладів".
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим;
абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:
"Зміни до планів використання бюджетних коштів і помісячних
планів використання бюджетних коштів вносяться в порядку,
встановленому для їх затвердження, за формою, що відповідає плану
використання бюджетних коштів і помісячному плану використання
бюджетних коштів. При цьому плани використання бюджетних коштів і
помісячні плани використання бюджетних коштів
не перезатверджуються".
17. Друге речення абзацу першого пункту 27, абзац перший
пункту 28, абзаци перший і четвертий пункту 29, абзац сьомий
пункту 30, пункти 32 і 37, абзац другий пункту 38, пункт 41, абзац
перший пункту 42, абзаци третій і четвертий пункту 43, абзац
третій пункту 44, абзаци перший і дев'ятий пункту 47, друге
речення абзацу першого пункту 50, пункт 51 після слів "план
спеціального фонду" в усіх відмінках і формах числа доповнити
словами "план використання бюджетних коштів (крім плану
використання бюджетних коштів одержувачів), помісячний план
використання бюджетних коштів" у відповідному відмінку і числі.вгору