Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Інформація, Записка, Методика від 20.12.20171029
Документ 1029-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.09.2018, підстава - 768-2018-пДодаток 1
до Порядку проведення розрахунку індексу
регіонального людського розвитку

ПОКАЗНИКИ,
що застосовуються для розрахунку індексу регіонального людського розвитку

Найменування показника

Характеристика показника

Відповідальний за подання даних

Довге та здорове життя

Середня очікувана тривалість життя при народженні, років

інтегральний показник здоров’я населення

Держстат

Загальний коефіцієнт приросту (скорочення) чисельності населення, на 1000 осіб наявного населення, проміле

інтенсивність зростання (скорочення) чисельності населення

-“-

Коефіцієнт смертності від навмисного самоушкодження, на 100 тис. осіб наявного населення, просантиміле

вплив на психічне здоров’я населення соціальної нестабільності та напруженості у суспільстві

-“-

Добробут та гідні умови праці

Обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) на одну особу, гривень

стан формування фінансової бази для розвитку в регіонах, у тому числі соціальної спрямованості (на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист населення)

Мінфін

Відношення середньої заробітної плати до мінімальної, разів

фактичний розмір середньомісячної заробітної плати в регіонах відносно законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати як основної державної гарантії у сфері оплати праці

Мінсоцполітики

Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних, відсотків до кількості громадян, які мали статус безробітного протягом року

створення сприятливих умов для працевлаштування зареєстрованих безробітних

-“-

Освіта

Чистий показник охоплення дошкільними навчальними закладами дітей віком три - п’ять років, відсотків до загальної кількості дітей такого віку

рівень соціалізації дітей дошкільного віку, що сприяє їх фізичному та психічному розвитку

Держстат

Кількість випускників вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, відсотків до загальної кількості населення у віці 25-70 років

рівень освітньо-кваліфікаційної підготовки дорослого населення

-“-


Додаток 2
до Порядку проведення розрахунку індексу
регіонального людського розвитку

ІНФОРМАЦІЯ
для проведення розрахунку індексу регіонального людського розвитку


Додаток 3
до Порядку проведення розрахунку індексу
регіонального людського розвитку

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про основні тенденції зміни значень показників, що застосовуються для розрахунку індексу регіонального людського розвиткуЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1029

МЕТОДИКА
проведення розрахунку індексу регіонального людського розвитку

1. Ця Методика застосовується для розрахунку індексу регіонального людського розвитку.

2. Розрахунок індексу регіонального людського розвитку проводиться щороку Мінрегіоном на підставі наявних даних офіційної статистики, інформації, поданої міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за показниками, визначеними у додатку 1 до Порядку розрахунку індексу регіонального людського розвитку.

3. Приведення показників у відповідність з єдиною шкалою вимірювання проводиться шляхом стандартизації їх значень залежно від характеру впливу показника на людський розвиток.

Стандартизація значень здійснюється за кожним з показників, визначених у додатку 1 до Порядку розрахунку індексу регіонального людського розвитку, за окремими формулами для показників-стимуляторів та показників-дестимуляторів.

Для показників-стимуляторів використовується така формула:

де- стандартизоване значення i-го показника n-го регіону у t-му році;

- фактичне значення i-го показника n-го регіону у t-му році;

- максимальне значення i-го показника за п’ятирічний період.

Стандартизоване значення показника-стимулятора є відношенням фактичного значення показника конкретного регіону за конкретний рік до максимально досягнутого значення цього показника у досліджуваному періоді і приймає значення в інтервалі від 0 до 1, де 0 - це найгірше значення, 1 - найкраще значення.

Показниками-стимуляторами є:

середня очікувана тривалість життя при народженні, років;

загальний коефіцієнт приросту (скорочення) чисельності населення, на 1000 осіб наявного населення, проміле;

обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) на одну особу, гривень;

відношення середньої заробітної плати до мінімальної, разів;

рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних, відсотків до кількості громадян, які мали статус безробітного протягом року;

чистий показник охоплення дошкільними навчальними закладами дітей віком три - п’ять років, відсотків загальної кількості дітей такого віку;

кількість осіб із здобутою вищою освітою, відсотків до загальної кількості населення у віці 25-70 років.

Для показників-дестимуляторів використовується такою формула:

де - стандартизоване значення i-го показника n-го регіону у t-му році;

- фактичне значення i-го показника n-го регіону у t-му році;

- мінімальне значення i-го показника за п’ятирічний період.

Стандартизоване значення показника-дестимулятора є відношенням мінімального досягнутого значення показника у звітному періоді до фактичного значення показника конкретного регіону за конкретний рік, і приймає значення від 0 до 1, де 0 - це найгірше значення, 1 - найкраще значення.

Показником-дестимулятором є:

коефіцієнт смертності від навмисного самоушкодження, на 100 тис. осіб наявного населення, просантиміле.

4. Після стандартизації показників проводиться розрахунок індексу регіонального людського розвитку для кожного регіону за такою формулою:

де І(n,t) - регіональний індекс людського розвитку для n-го регіону у році t;

- стандартизовані показники людського розвитку для n-го регіону у році t;

- коефіцієнти рівняння, “ваги” показників. Ці показники визначаються за даними п’яти попередніх років;

- поправочні коефіцієнти, що визначаються за даними попереднього року та враховують відхилення (похибку) величини за попередній рік від індексу за попередній рік, розрахованого відповідно до Методики вимірювання регіонального людського розвитку, затвердженої рішенням президії Національної академії наук та колегії Держстату від 13 червня 2012 р. № 123-м.
вгору