Документ 1028-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 серпня 2007 р. N 1028
Київ
Про внесення змін до Положення про порядок надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень
на право здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять
відомості, що становлять державну таємницю

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 838
( 838-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 839;
2002 р., N 42, ст. 1934; 2003 р., N 18-19, ст. 841, N 34,
ст. 1827; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2007 р., N 33, ст. 1338),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. N 1028
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового
призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю ( 838-98-п )

1. Абзаци четвертий та сьомий пункту 4 викласти у такій
редакції:
"імпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин і
технологій для ремонту (продовження терміну експлуатації) чи
модернізації виробів військового призначення підприємствами
(установами, організаціями), які є розробниками або виробниками
таких товарів, а також імпорт запасних частин і технологій для
виробництва товарів військового призначення підприємствами
(установами, організаціями), які є виробниками таких товарів.";
"експорту навчального і допоміжного спеціалізованого
обладнання та приладдя, запасних частин і технологій до виробів
військового призначення, раніше поставлених підприємствами
(установами, організаціями) України іноземному споживачу, а також
послуг, пов'язаних із здійсненням авторського, технічного
(гарантійного) нагляду, з їх технічним обслуговуванням, ремонтом
(продовженням терміну експлуатації), випробуваннями тощо, якщо
вони здійснюються суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, який
був розробником, виробником або постачальником таких виробів.".
2. У назві розділу "Порядок надання та продовження терміну
дії повноважень" слова "та продовження терміну дії" виключити.
3. У пункті 6:
в абзаці першому слова "(продовження терміну дії)" виключити;
в абзаці третьому слова "або продовження терміну їх дії"
виключити;
в абзаці четвертому слова "(у разі подання заяви на
продовження терміну дії повноважень довідки надаються за кожний
рік дії повноважень)" виключити;
примітку до пункту виключити.
4. В абзаці першому пункту 7 слова "(продовження терміну
дії)" виключити.
5. У пункті 8 слова "(продовження терміну дії)" виключити.
6. У пункті 9:
у першому реченні абзацу першого слова "(продовження терміну
дії)" виключити;
в абзаці другому слова "чи продовження терміну їх дії"
виключити.
7. У пункті 10:
в абзаці першому слова "(продовження терміну дії)" виключити;
абзац другий виключити.
8. Пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. Проект відповідної постанови узгоджується в
установленому порядку Держекспортконтролем з Мінпромполітики,
Мінекономіки, Мінфіном, Міноборони, МЗС, СБУ, Службою зовнішньої
розвідки, іншими центральними органами виконавчої влади і
Державною компанією "Укрспецекспорт", а також надсилається на
розгляд Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного
співробітництва та експортного контролю.
Узгоджений проект постанови разом з витягом з рішення
зазначеної Комісії надсилається в установленому порядку
Держекспортконтролем Кабінетові Міністрів України.
У разі неприйняття Кабінетом Міністрів України постанови про
надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень
повторний розгляд його заяви можливий не раніше ніж через рік,
якщо інше не передбачено Кабінетом Міністрів України.";
9. У пункті 12:
абзац перший виключити;
в абзацах другому та четвертому слова "(продовження терміну
дії)" виключити.
10. Пункти 13 та 14 викласти у такій редакції:
"13. Вимоги пунктів 6-11 та абзаців другого-четвертого пункту
12 цього Положення не поширюються на випадки надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту продукції власного виробництва та імпорту продукції для
власного виробництва у рамках виконання міжнародних договорів про
військово-технічне співробітництво, виробничу або науково-технічну
кооперацію в галузі військово-технічного співробітництва, а також
державного оборонного замовлення.
Надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень
на право здійснення експорту продукції власного виробництва та
імпорту продукції для власного виробництва у рамках виконання
міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво,
виробничу або науково-технічну кооперацію в галузі
військово-технічного співробітництва, а також в рамках виконання
державного оборонного замовлення здійснюється за умови реєстрації
такого суб'єкта в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення
міжнародних передач товарів та за наявності у нього атестованої
системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної
суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів.
Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади,
відповідальний за виконання конкретного міжнародного договору чи
державного оборонного замовлення, з метою надання суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності відповідних повноважень готує
проект акта Кабінету Міністрів України, до якого додаються перелік
категорій товарів і список суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності - виконавців робіт у рамках міжнародного договору чи
виконавців державного оборонного замовлення, який узгоджується в
установленому порядку з Мінекономіки, Міноборони,
Держекспортконтролем, МЗС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки,
Національним космічним агентством, іншими центральними органами
виконавчої влади, розглядається в установленому порядку на
засіданні Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного
співробітництва та експортного контролю і подається на розгляд
Кабінету Міністрів України.
Для підтвердження факту реєстрації суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі як суб'єкта
здійснення міжнародних передач товарів та наявності у нього
атестованої системи внутрішньофірмового експортного контролю,
створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, такий
суб'єкт подає міністерству, іншому центральному органу виконавчої
влади, відповідальному за виконання конкретного міжнародного
договору чи державного оборонного замовлення, завірені в
установленому порядку копії посвідчення про реєстрацію в
Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач
товарів та свідоцтва про державну атестацію системи
внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом
здійснення міжнародних передач товарів.
14. Термін дії повноважень, крім випадків, передбачених
пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня
1996 р. N 1247 ( 1247-96-п ) "Питання Державної компанії з
експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального
призначення" та пунктом 13 цього Положення, встановлюється
Кабінетом Міністрів України на період до трьох років. Термін дії
повноважень, визначених Кабінетом Міністрів України, подовжується
автоматично на наступні три роки, якщо Держекспортконтроль чи інші
центральні органи виконавчої влади не подадуть Кабінетові
Міністрів України мотивоване клопотання про припинення таких
повноважень.
Термін дії повноважень у випадках, передбачених пунктом 13
цього Положення, встановлюється Кабінетом Міністрів України
відповідно до міжнародних договорів України або на період
виконання державного оборонного замовлення.".
11. Пункт 16 доповнити абзацами такого змісту:
"скасування рішення про реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності України як суб'єкта здійснення міжнародних передач
товарів;
скасування рішення про державну атестацію системи
внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом
здійснення міжнародних передач товарів.".вгору