Про затвердження Положення про санаторну школу
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 21.11.20181026
Документ 1026-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2018 р. № 1026
Київ

Про затвердження Положення про санаторну школу

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про санаторну школу, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2018 р. № 1026

ПОЛОЖЕННЯ
про санаторну школу

Загальна частина

1. Санаторна школа є закладом загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, що потребують тривалого лікування, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти та відновлення і зміцнення здоров’я учнів (вихованців), а також надання їм медичної допомоги.

Дія цього Положення поширюється на всі санаторні школи незалежно від їх профілю, форми власності та підпорядкування.

2. Санаторна школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, цим Положенням і власним статутом.

3. Санаторна школа є юридичною особою та діє на підставі статуту, що затверджується засновником (засновниками).

4. Санаторна школа може мати статус державної, комунальної, приватної чи корпоративної.

Засновниками санаторної школи можуть бути:

державної - орган державної влади від імені держави;

комунальної - відповідна рада від імені територіальної громади;

приватної - фізична та/або юридична особа;

корпоративної - кілька суб’єктів різних форм власності на засадах державно-приватного партнерства.

5. Санаторна школа провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти та господарську діяльність з медичної практики на підставі відповідної ліцензії.

6. Державні та комунальні санаторні школи можуть надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410). Засновник (засновники) санаторної школи може (можуть) затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до зазначеного переліку.

7. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, в санаторній школі перебувають на повному державному утриманні.

8. Здобуття загальної середньої освіти та отримання медичної допомоги в санаторній школі для учнів (вихованців) здійснюється безоплатно за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів засновника (засновників), інших джерел, не заборонених законодавством.

Профілі санаторних шкіл та їх структура

9. Профіль санаторної школи визначається з урахуванням необхідності лікування відповідних захворювань:

1) для дітей з психоневрологічними захворюваннями;

2) для дітей, хворих на сколіоз;

3) для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи;

4) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;

5) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення;

6) для дітей, хворих на цукровий діабет;

7) для дітей з малими і неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу.

10. Санаторна школа відповідно до контингенту учнів (вихованців) та статуту забезпечує здобуття ними початкової, базової середньої та профільної середньої освіти.

11. Санаторна школа може мати у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі філії, дошкільні групи, інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців).

Утримання учнів (вихованців) в інтернаті санаторної школи здійснюється за рахунок засновника (засновників) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Організація діяльності санаторної школи

12. Зарахування учнів (вихованців) до санаторної школи, відрахування та переведення до іншого закладу освіти здійснюються у порядку, встановленому МОН та МОЗ.

13. Режим роботи санаторної школи визначається відповідно до законодавства з урахуванням необхідності забезпечення системності освітнього процесу і медичної допомоги та відповідно до профілю санаторної школи.

Режим роботи санаторної школи схвалюється педагогічною радою і затверджується директором та повинен забезпечувати оптимальний розподіл інтелектуального та фізичного навантаження, навчальних занять і відпочинку, заходів з фізичного виховання та загартування, раціонального харчування, профілактики травматизму, дотримання протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.

14. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, схвалюються педагогічною радою санаторної школи та затверджуються директором.

15. Розклад уроків (занять) складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з урахуванням профілю санаторної школи та затверджується директором.

16. Санаторна школа повинна мати в своєму штаті медичних працівників для забезпечення надання учням (вихованцям) необхідної медичної допомоги відповідно до профілю школи.

Медичне обслуговування учнів (вихованців) санаторної школи здійснюється медичними працівниками санаторної школи та/або медичними працівниками відповідних закладів охорони здоров’я, на території обслуговування яких розташований заклад.

17. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у санаторній школі покладається на засновника (засновників) і директора цього закладу.

18. Граничний строк проживання учня (вихованця), крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернаті санаторної школи становить не більше ніж півроку (семестр).

За рішенням органу опіки та піклування та за погодженням з органом управління освітою, на підставі довідки лікарсько-консультативної комісії дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, може здобувати загальну середню освіту і отримувати інші послуги без обмеження строку проживання в інтернаті санаторної школи.

19. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті санаторної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік на міських, приміських і міжміських маршрутах загального користування перевищує одну годину або відсутнє пряме транспортне сполучення, або за протоколом лікування та/або реабілітації передбачено обмеження руху та/або фізичного навантаження.

За заявою батьків учня (вихованця) або інших законних його представників та за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання дитини учень може бути влаштований в інтернат санаторної школи на вихідні та святкові дні, крім канікул. Рішення про створення чергових груп оформляється наказом директора відповідно до статуту санаторної школи.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті санаторної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул.

Влаштування дітей до інтернату санаторної школи оформляється наказом директора.

Вихованці дошкільних груп не влаштовуються в інтернат санаторної школи.

20. Гранична наповнюваність класів (груп) у державній та комунальній санаторній школі - 20 учнів (вихованців). Наповнюваність дошкільних груп встановлюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”. У приватній та корпоративній санаторній школі наповнюваність класів (груп) визначається її засновником (засновниками) на підставі рішення педагогічної ради з урахуванням пропозицій батьків або інших законних представників, але не вище граничної наповнюваності.

Організація освітнього процесу та надання медичної допомоги

21. Освітній процес і медична допомога в санаторній школі здійснюються відповідно до освітньої програми, складеної на основі типових освітніх програм, схваленої педагогічною радою закладу та затвердженої його директором.

22. Санаторна школа може використовувати типову або інші освітні програми, які розроблені школою чи іншим суб’єктом освітньої діяльності та затверджені відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.

23. Освітній процес у санаторній школі здійснюється з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку учнів (вихованців).

24. Тривалість уроків у перших класах початкової школи становить 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. При цьому періодичність проведення перерв під час уроків (фізкультхвилинки) і тривалість перерв між уроками схвалюється педагогічною радою відповідно до особливостей організації освітнього процесу та харчування і затверджується директором санаторної школи.

25. У разі потреби в санаторній школі можуть проводитися індивідуальні та групові заняття з окремих предметів.

Тривалість індивідуальних занять становить 20 хвилин, групових - 40 хвилин.

26. У санаторній школі проводяться індивідуальні та групові заняття з лікувальної фізичної культури.

27. Поділ класу на групи під час вивчення окремих предметів (занять) в санаторній школі встановлюється відповідно до порядку, затвердженого МОН.

28. Для проведення уроків з трудового навчання та здійснення профорієнтації учнів (вихованців) у санаторній школі можуть створюватися навчально-виробничі майстерні, навчально-дослідні ділянки тощо. При цьому учням (вихованцям) забезпечується створення належних безпечних умов навчання та праці.

29. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершують здобуття певного рівня загальної середньої освіти, вимогам державних стандартів загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми та порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються МОН.

30. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти і на підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації учні отримують відповідні документи про освіту.

31. Для учнів (вихованців) можуть застосовуватися різні види морального стимулювання та матеріального заохочення.

32. Організація медичної допомоги в санаторній школі проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань і психологічних особливостей учнів (вихованців). Зміст основних напрямів медичної допомоги в санаторній школі визначається з урахуванням:

1) основного захворювання;

2) соматичної ослабленості, що спричинена загальним порушенням нервової регуляції, зниженням резистентності організму під впливом основного захворювання;

3) загальної недостатності функцій нервової системи (підвищена виснажливість, емоційна млявість або неврівноваженість, збудливість, схильність до вегетосудинної дистонії).

33. Медична допомога передбачає:

1) проведення оцінки фізичного та нервово-психічного розвитку дитини;

2) організацію профілактики основного захворювання;

3) забезпечення специфічної немедикаментозної, медикаментозної, фізіотерапевтичної, кліматичної терапії тощо;

4) організацію та здійснення контролю за проведенням профілактичних щеплень;

5) здійснення контролю і надання методичної допомоги в організації роботи з фізичного виховання, трудового навчання та загартування;

6) організацію щорічних профілактичних оглядів і планової диспансеризації учнів (вихованців);

7) здійснення контролю за режимом та організацією харчування у санаторній школі;

8) проведення інформаційної роботи серед працівників санаторної школи, учнів (вихованців), батьків (інших законних представників).

34. Медична допомога здійснюється в таких напрямах:

1) профілактика основного захворювання і реабілітація (специфічна медикаментозна, фізіо-, гідро-, кліматотерапія, лікувальна фізична культура, плавання, масаж);

2) терапія загальних нервово-психічних відхилень;

3) загальне оздоровлення.

35. Двічі на рік всі учні (вихованці) санаторної школи проходять планову диспансеризацію: перший огляд - поглиблений із залученням лікарів закладу охорони здоров’я, на території обслуговування якого розташована санаторна школа, другий огляд здійснюється педіатром та лікарями інших спеціальностей (з урахуванням профілю санаторної школи).

Подальша профілактика та реабілітація учнів (вихованців) здійснюються з урахуванням висновків поглибленого медичного огляду.

36. Спільна діяльність медичних та педагогічних працівників полягає у медичних і психолого-педагогічних спостереженнях за учнями (вихованцями). Дані спостережень узагальнюються на засіданнях медико-педагогічної комісії для розроблення індивідуального підходу та надання рекомендацій щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня (вихованця) у санаторній школі, його професійної орієнтації.

37. Надання консультативної методичної допомоги з питань організації освітнього процесу та медичної допомоги здійснюється спеціалізованими науково-дослідними, науково-методичними та закладами охорони здоров’я, на території обслуговування яких розташована санаторна школа.

Особливості освітнього процесу та надання медичної допомоги в санаторній школі для дітей з психоневрологічними захворюваннями

38. Організація освітнього процесу в санаторній школі для дітей з психоневрологічними захворюваннями здійснюється з урахуванням принципів диференційованого та індивідуального підходу на основі педагогічного, психологічного та клінічного вивчення поведінки і стану здоров’я учня (вихованця). Форми здобуття освіти в санаторній школі спрямовані на психологічну корекцію особистості.

39. Під час проведення уроків з трудового навчання за погодженням з лікарем-психіатром та за рішенням педагогічної ради санаторної школи за умови збереження змісту навчальної програми трудомісткі процеси, пов’язані із статичним напруженням, заміняються іншими видами діяльності.

Уроки фізичної культури проводяться за програмами спеціальної медичної групи.

40. З метою педагогічної корекції клінічного стану учнів (вихованців) і сприяння їх психомоторному розвитку вчителі музичного мистецтва або інші спеціалісти проводять музично-ритмічні заняття, які можуть вноситися до розкладу уроків (занять).

41. В освітньому процесі педагогічні працівники, крім рухливих пауз, застосовують перерви (до 3 хвилин) у діяльності учня.

42. Для учнів (вихованців) може організовуватися денний сон або відпочинок протягом 1-1,5 години.

43. Медична допомога включає лікувальну фізичну культуру, фізіотерапію, гідротерапію, масаж тощо та проводиться тричі на тиждень і може вноситися до розкладу уроків (занять).

У санаторній школі може бути організовано додатковий огляд лікарями (психіатром, педіатром, стоматологом та іншими спеціалістами), логопедичні заняття, заняття з психологічної корекції особистості.

44. Заняття з психологічної корекції особистості та реабілітаційні заходи координуються з діяльністю медичних працівників на підставі затверджених старшим лікарем процедурних листів.

Особливості освітнього процесу та надання медичної допомоги в санаторній школі для дітей, хворих на сколіоз

45. Організація освітнього процесу в санаторній школі для дітей, хворих на сколіоз, спрямована на максимальне розвантаження хребта, що передбачає проведення уроків (занять) і виконання домашніх завдань з дотриманням ортопедичного режиму за призначенням лікаря. Це передбачає оснащення приміщень, де проводяться уроки (заняття), спеціальними меблями для розвантаження хребта (динамічні парти, підгрудники тощо).

46. На всіх етапах освітнього процесу з учнями (вихованцями) педагогічні працівники організовують виконання особистого ортопедичного режиму.

47. Години лікувальної фізичної культури та плавання чергуються в розкладі уроків (занять). Заняття з лікувальної фізичної культури та плавання проводяться не менш як три рази на тиждень.

48. Комплекс процедур здійснюється за призначенням лікаря-ортопеда або фізіотерапевта (фізіотерапевтичні процедури, водні, гідромасаж, душ Шарко тощо) та передбачає:

1) розвантаження хребта, у тому числі за допомогою носіння функціонально-коригувального корсета;

2) обов’язковий денний відпочинок протягом 1-1,5 години;

3) функціональне лікування (фізіо-кінезотерапія): проведення лікувальної фізичної культури, плавання, сповивання, масаж, ходіння на лижах, стрільба з лука та інші спортивно-лікувальні ігри;

4) виконання інших видів ортопедичних призначень (носіння супінаторів тощо);

5) проведення загальнозміцнювальних і загартовувальних процедур та ранкової гімнастики, цільових прогулянок, сонячних ванн, кварцевого опромінювання, режиму аерації тощо.

Особливості освітнього процесу та надання медичної допомоги в санаторній школі для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи

49. Організація освітнього процесу та надання медичної допомоги в санаторній школі дітей із захворюваннями серцево-судинної системи здійснюється за трьома типами режимів: тренувальним, щадним або індивідуальним.

Під час визначення типу режиму враховується фаза процесу хвороби та лікування, характер захворювання, ступінь ураження та функціональна здатність серцево-судинної системи, можливості адаптаційних механізмів організму, ступінь недостатності кровообігу, натренованості дитини.

Тренувальний режим призначається учням (вихованцям) з неактивною фазою запального процесу у разі відсутності скарг і нормальних реакцій серцево-судинної системи під час навчального та фізичного навантаження.

Щадний режим призначається учням (вихованцям) протягом першого року після перенесеного різкого загострення захворювання серцево-судинної системи у його неактивній фазі, а саме: з недостатністю митрального клапана або без виражених органічних змін; з несприятливими реакціями серцево-судинної системи на навчальне, трудове навантаження; з комбінованими пороками серця при задовільних функціональних пробах серцево-судинної системи незалежно від тривалості захворювання, а також дітям, які перенесли хорею та інші форми ревматичних енцефалітів з тривалим синдромом астенізації нервової системи.

Учні (вихованці), яким призначено щадний режим, звільняються від додаткових навантажень під час освітнього процесу.

Індивідуальний режим призначається учням (вихованцям) із сполученими і комбінованими пороками серця у стадії нестійкої компенсації серцево-судинної системи та з порушенням ритму. Для таких учнів (вихованців) встановлюється мінімальне фізичне навантаження, а руховий режим обмежується комплексом лікувальної фізичної культури.

50. Система реабілітаційної роботи в санаторній школі для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи включає:

вивчення особливості стану учня (вихованця);

організацію відповідного режиму;

організацію дієтичного харчування;

проведення фізкультурно-оздоровчих заходів: динамічних пауз, занять з лікувальної фізичної культури, уроків фізичної культури, ранкової зарядки, лікувального плавання в басейні;

проведення за показаннями медикаментозного лікування тощо.

51. Під час проведення уроків з трудового навчання за погодженням із старшим лікарем та за рішенням педагогічної ради санаторної школи за умови збереження змісту навчальної програми трудомісткі процеси, пов’язані із статичним напруженням, заміняються іншими видами діяльності.

52. Уроки фізичної культури проводяться за навчальною програмою з фізичної культури для спеціальної медичної групи.

53. Заняття з лікувальної фізичної культури проводяться в усіх класах тричі на тиждень з урахуванням захворювання та вікових особливостей учнів (вихованців) і вносяться до розкладу уроків (занять).

За наявності басейну під час занять з лікувальної фізичної культури проводяться гідротерапевтичні заходи.

Особливості освітнього процесу та надання медичної допомоги у санаторній школі для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання

54. Освітній процес у санаторній школі для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання здійснюється з комплексною профілактикою виявленого захворювання. Одночасно з кліматолікуванням учні (вихованці) одержують масаж, інгаляції, медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування.

55. Уроки фізичної культури проводяться за навчальною програмою для спеціальної медичної групи.

Заняття з лікувальної фізичної культури проводяться в усіх класах тричі на тиждень з урахуванням захворювання і вікових особливостей учнів (вихованців).

56. Уроки трудового навчання проводяться під контролем лікаря-педіатра і пульмонолога. Фізичне навантаження учнів (вихованців) визначається в індивідуальному порядку з урахуванням стану здоров’я, фізичних можливостей кожного з них і систематично контролюється старшим лікарем санаторної школи.

Особливості освітнього процесу та надання медичної допомоги в санаторній школі для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення

57. Освітній процес та надання медичної допомоги в санаторній школі для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення спрямовуються на відновлення здоров’я учня (вихованця) і здійснюються з урахуванням навчального навантаження та функціональних можливостей організму учня (вихованця).

58. У санаторній школі для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення встановлюється дієтичне харчування. Дієтичні столи готуються відповідно до методичних рекомендацій щодо організації харчування дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення.

59. Фізичне навантаження визначається індивідуально з урахуванням стану здоров’я учня (вихованця) і систематично контролюється старшим лікарем санаторної школи.

60. Уроки фізичної культури проводяться за навчальною програмою для спеціальної медичної групи.

Заняття з лікувальної фізичної культури спрямовані на нормалізацію стану дитячого організму, його адаптацію до фізичного навантаження. Під час проведення занять з лікувальної фізичної культури виконуються загальнорозвивальні, коригувальні та дихальні вправи, серед яких діафрагмальне дихання, ходіння, дозований біг, плавання тощо. Ці заняття проводяться в усіх класах тричі на тиждень з урахуванням стану здоров’я, вікових особливостей учнів (вихованців).

Особливості освітнього процесу та надання медичної допомоги у санаторній школі для дітей, хворих на цукровий діабет

61. Освітній процес у санаторній школі для дітей, хворих на цукровий діабет, здійснюється з наданням медичної допомоги, що спрямована на утримання стану компенсації хворих дітей, профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності і працездатності, контроль за фізичним розвитком учнів (вихованців).

62. Система надання медичної допомоги передбачає:

1) приймання лікарських препаратів, що підтримують рівень цукру в організмі (застосування різних типів інсуліну для дітей, хворих на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

2) дієтотерапію (організація дієтичного харчування);

3) терапію загальнозміцнювальними препаратами, специфічну медикаментозну терапію, спрямовану на запобігання декомпенсації стану учня (вихованця);

4) помірне фізичне навантаження (дозовані регулярні фізичні заняття, плавання, біг, аеробіка тощо).

63. Медичні працівники санаторної школи навчають учнів (вихованців) навичкам самоконтролю їх стану здоров’я.

64. Уроки фізичної культури проводяться за навчальною програмою для спеціальної медичної групи. Під час виконання фізичних вправ, в іграх, що потребують значних фізичних навантажень, самопочуття учнів (вихованців) повинно постійно контролюватися медичним обстеженням та аналізом крові, щоб уникнути перевантаження. Фізичне навантаження визначається індивідуально для кожного учня (вихованця), ураховуючи стан його здоров’я на даний момент, і проводиться обов’язково під наглядом медичних працівників.

Заняття з лікувальної фізичної культури проводяться в усіх класах тричі на тиждень з урахуванням стадії захворювання та вікових особливостей учнів (вихованців).

65. Під час проведення уроків трудового навчання, зберігаючи зміст навчальних програм, за погодженням із старшим лікарем санаторної школи виключаються з усіх розділів програми об’єкти праці і трудомісткі процеси, пов’язані з надмірним фізичним навантаженням.

Особливості освітнього процесу та надання медичної допомоги в санаторній школі для дітей з малими і неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу

66. Освітній процес та надання медичної допомоги в санаторній школі для дітей з малими та неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу спрямовуються на профілактику таких захворювань.

67. У санаторній школі влаштовується огороджена земельна ділянка із зеленим насадженням для організації відпочинку, ігор, занять учнів (вихованців) на повітрі та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.

68. Перед кожним уроком (заняттям) з учнями (вихованцями) проводяться фізкультурні заняття (3-4 вправи з елементами дихальної гімнастики; для плечового пояса, спини та ніг - протягом 5 хвилин).

69. Уроки з трудового навчання проводяться під контролем лікаря-педіатра і дитячого фтизіатра санаторної школи. Трудове навантаження визначається з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня (вихованця).

70. Уроки фізичної культури проводяться за навчальною програмою з фізичної культури для спеціальної медичної групи.

71. У санаторній школі проводяться курси хіміопрофілактики антимікобактеріальними протитуберкульозними препаратами, а також сезонні протирецидивні курси, лікування за призначенням фтизіатра.

72. Під час відрахування (переведення) із санаторної школи учню (вихованцю) видається довідка про наслідки профілактики та лікування, яку необхідно подати до протитуберкульозного диспансеру (кабінету), а за відсутності такого - до закладу охорони здоров’я за місцем проживання учня (вихованця).

Медико-педагогічна комісія

73. У кожній санаторній школі функціонує медико-педагогічна комісія. Медико-педагогічна комісія утворюється наказом директора із затвердженням персонального складу та діє на підставі цього Положення.

До складу медико-педагогічної комісії входять: голова комісії - заступник директора та члени комісії: лікар-педіатр, лікар (відповідно до профілю санаторної школи), практичний психолог, соціальний педагог, інші педагогічні працівники. Із членів медико-педагогічної комісії обираються заступник голови та секретар комісії.

74. Основною метою медико-педагогічної комісії є визначення індивідуальної освітньої траєкторії, оптимальної профілактики та/або реабілітації учнів і проведення моніторингу стану здоров’я та особливостей розвитку учня (вихованця).

75. Основними функціями медико-педагогічної комісії є:

1) проведення моніторингу стану здоров’я та особливостей розвитку дитини з урахуванням захворювання, оптимальних умов, форм і методів освітньої, виховної діяльності та надання медичної допомоги та реабілітації;

2) надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів (вихованців) із санаторної школи в інший заклад освіти;

3) розроблення рекомендацій щодо особливостей організації освітнього процесу та надання медичної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку учня (вихованця), а також визначення індивідуальної освітньої траєкторії.

Рішення медико-педагогічної комісії відображаються у протоколі засідання та приймаються простою більшістю голосів від складу комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови медико-педагогічної комісії. Засідання медико-педагогічної комісії проводяться у разі потреби, але не менш як два рази на рік.

76. Під час визначення індивідуальної освітньої траєкторії учня (вихованця) залучаються батьки або інші законні представники.

Управління санаторною школою

77. Безпосереднє управління санаторною школою здійснює її директор. Повноваження директора санаторної школи визначаються законодавством, цим Положенням та статутом санаторної школи.

Директор зобов’язаний забезпечувати змінність контингенту учнів (вихованців) з метою охоплення лікуванням в умовах санаторної школи максимальної кількості дітей із захворюванням, яке відповідає профілю санаторної школи, а також виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством і трудовим договором.

78. Директор санаторної школи є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

79. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні та медичні працівники повинні брати участь у засіданнях педагогічної ради, діяльність якої регламентована законодавством. Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не менш як чотири рази на рік.

80. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування санаторної школи є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом закладу і колективним договором.

Загальні збори (конференція) колективу заслуховують звіт директора про провадження санаторною школою освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності.

81. У санаторній школі можуть утворюватися органи самоврядування учнів, органи батьківського самоврядування, методичні об’єднання та інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність санаторної школи

82. Санаторна школа повинна мати необхідну кількість будівель, приміщень та обладнання для організації освітнього процесу, надання медичної допомоги та проведення вихованої роботи.

Приміщення санаторної школи включають навчальний корпус (блок) з обладнаними кабінетами, лабораторіями, залами; спальний корпус (блок) з навчальними та побутовими кімнатами для самопідготовки; медичний блок, що включає фізіотерапевтичний кабінет і кабінет для проведення профілактичних щеплень, інші кабінети відповідно до профілю санаторної школи; їдальню та харчоблок із складськими приміщеннями; господарчо-побутовий комплекс тощо.

83. Санаторні школи забезпечуються засновником (засновниками) автомобільним транспортом для підвезення учнів (вихованців) до санаторної школи та в зворотному напрямку.

84. Кошторис і план асигнувань санаторної школи складаються і затверджуються відповідно до законодавства.

85. Штатний розпис державної та комунальної санаторної школи складається відповідно до типових штатних нормативів, затверджених МОН, в межах визначеного фонду оплати праці та затверджується директором. Штатний розпис приватної та корпоративної санаторної школи визначається засновником (засновниками) на основі нормативів та затверджується директором.вгору