Документ 1023-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.02.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про концесії"
щодо особливостей застосування концесійних угод
для об'єктів права державної чи комунальної власності,
що використовуються для здійснення діяльності
з централізованого водо-, теплопостачання
та водовідведення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 27, ст. 351 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про концесії" ( 997-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002
р., N 16, ст. 114, N 48, ст. 362; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р.,
N 19, ст. 254; із змінами, внесеними Законом України від 15 січня
2009 року N 891-VI) ( 891-17 ) такі зміни:
1. Частину другу статті 7 після абзацу десятого
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Концесієдавець зобов'язаний погодити умови концесійного
конкурсу щодо об'єктів права державної чи комунальної власності,
що використовуються для здійснення діяльності з централізованого
водо-, теплопостачання та водовідведення, з центральним органом
виконавчої влади, який здійснює державне регулювання у відповідній
сфері, до затвердження умов такого конкурсу".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом
дванадцятим.
2. Частину першу статті 10 доповнити абзацами
такого змісту:
"Для договорів концесії щодо об'єктів, що використовуються
для здійснення діяльності з централізованого водо-,
теплопостачання та водовідведення, істотними умовами додатково є:
обов'язковість додержання ліцензійних умов концесіонером при
здійсненні відповідного виду діяльності;
умови утримання об'єкта концесії згідно з вимогами державних
стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері
діяльності;
умови передачі концесієдавцю об'єкта концесії після
закінчення строку дії концесійного договору в належному технічному
стані згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що
діють на час передачі у відповідній сфері діяльності".
3. У статті 15:
частину першу після абзацу третього доповнити новим абзацом
такого змісту:
"анулювання ліцензії, виданої концесіонеру на здійснення
відповідного виду господарської діяльності".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
частину третю після слів "визнанням його банкрутом" доповнити
словами "або анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду
господарської діяльності".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 лютого 2009 року
N 1023-VIвгору