Документ 1021-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2018 р. № 1021
Київ

Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми, виходячи з можливостей державного бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати кожного півріччя до 15 числа наступного періоду Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення. Міністерство соціальної політики подає кожного півріччя до 25 числа наступного періоду узагальнену інформацію Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. № 1021

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення здійснення заходів з фізичної, медичної, психологічної реабілітації (далі - реабілітація) і соціальної та професійної реадаптації (далі - реадаптація) учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі - учасники), на період до 2022 року, спрямованих на проведення чіткого та прозорого адміністрування їх потреб, з урахуванням особливостей чоловіків та жінок, підвищення рівня самоусвідомлення ними участі у відповідних процесах реадаптації до цивільного життя, посилення їх соціального захисту, підтримку належного психічного стану, вирішення невідкладних питань надання послуг, зокрема з медичної, психологічної, соціальної, фізичної, професійної, фізкультурно-спортивної реабілітації та реадаптації (відповідно до потреб), а також на підвищення ефективності взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і міжнародних організацій із зазначених питань.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Основними шляхами розв’язання проблеми реабілітації та реадаптації учасників є:

проведення аналізу міжнародного досвіду та запровадження нормативно-правового підґрунтя реабілітації та реадаптації учасників;

навчання фахівців, задіяних у виконанні Програми;

ефективне інформування та адміністрування потреб громадян у сфері соціального захисту та реабілітації і реадаптації учасників та членів їх сімей;

психологічна реабілітація та реадаптація учасників із залученням членів їх сімей;

фізична та медична реабілітація учасників;

здійснення моніторингу та контролю результатів виконання Програми.

Можливі два основні варіанти розв’язання визначених проблем.

Перший варіант полягає в адаптації системи соціального захисту учасників до їх реальних, актуальних потреб і надання їм реабілітаційних послуг та послуг з реадаптації. Таким підходом (практикується з 2014 року) не забезпечується розв’язання системних проблем, оскільки він передбачає не зміну принципів організації системи реабілітації та реадаптації, а ситуативне реагування на потреби та запити із застосуванням існуючих методик.

Другий варіант передбачає зміну принципів організації системи реабілітації та реадаптації учасників, у тому числі (в разі потреби) із залученням членів їх сімей, і запровадження новітніх моделей організації та управління реабілітаційними і соціальними послугами та послугами з реадаптації, застосування нових методик оцінювання якості результатів реабілітації та реадаптації, розроблення та запровадження єдиної системи адміністрування потреб учасників.

Результати проведення аналізу досвіду держав, у яких діє ефективна система реабілітації та реадаптації ветеранів, свідчать про доцільність його застосування в Україні відповідно до потреб зазначеної категорії громадян. Практикою США та Хорватії у зазначеній сфері доведено ефективність організації спеціалізованих реабілітаційних центрів для ветеранів, зокрема центрів подолання наслідків психологічних травм. Вдалим прикладом є співпраця Уряду Ізраїлю та Ізраїльської асоціації травми - об’єднання громадських професійних організацій. Завдяки такій співпраці організовано національну мережу центрів забезпечення стресостійкості населення, в яких надається системна психосоціальна підтримка особам, що потребують невідкладної психологічної допомоги, а також послуги психотерапії та психологічної реабілітації.

Моніторинг практики організації реабілітації та реадаптації учасників в Україні виявив її низьку ефективність, тому досягнення цілей Програми можливе лише в межах другого варіанта розв’язання визначених проблем.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено в додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи Програми наведено в додатку 2.

Завдання і заходи програми здійснюватимуться з дотриманням принципу забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, урахуванням непропорційного впливу психотравмуючих подій, залученням членів їх сімей.

Строком виконання заходів, строк виконання яких завершується у 2018 році, вважати перше півріччя 2019 року.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання визначених Програмою заходів дасть змогу створити систему реабілітації та реадаптації учасників та членів їх сімей.

Удосконалення законодавства у зазначеній сфері сприятиме поліпшенню організації та підвищенню результативності реабілітації та реадаптації учасників, а також зменшенню прямих та опосередкованих витрат бюджетних коштів.

Застосування інструментів електронного урядування, міжвідомчих електронних протоколів, удосконалення принципів організації та роботи Єдиного державного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, розроблення та запровадження єдиної системи адміністрування потреб ветеранів війни сприятиме створенню умов для забезпечення ефективної міжвідомчої координації, оперативного прийняття рішень та моніторингу потреб понад 350 тис. учасників, а також членів їх сімей.

Запровадження прозорої системи обліку та оцінювання якості наданих реабілітаційних послуг та послуг з реадаптації як складової національної системи адміністрування потреб учасників дасть змогу здійснювати ефективне управління бюджетними коштами.

Завдяки запровадженню єдиної електронної картки (посвідчення) учасника буде мінімізовано корупційну складову процесів надання статусу, реабілітаційних послуг та послуг з реадаптації. Також наведене сприятиме підвищенню якості отримуваної інформації, посиленню контролю використання бюджетних коштів та вимог до оцінювання ефективності заходів, що здійснюватимуться.

Удосконалення галузевих стандартів реабілітації та реадаптації, розроблення та удосконалення державних стандартів соціальних послуг, у тому числі психологічних, з урахуванням успішного світового досвіду створить базові передумови для підвищення якості надання таких послуг.

Проведення організованої інформаційної кампанії з активним залученням громадськості та засобів масової інформації, спрямованої на інформування учасників, а також членів їх сімей про можливості, запропоновані Програмою, підвищить рівень поінформованості про реабілітаційні послуги та послуги з реадаптації.

Комплексний підхід до розв’язання зазначених проблем допоможе підвищити ефективність взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань соціального захисту, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, морально-психологічного, культурного забезпечення, медичної, психологічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації учасників, а також членів їх сімей.

Відповідно до викладеного планується забезпечити такі показники:

охоплення психологічними послугами: у 2019 році - до 80 відсотків учасників, щодо яких визначено потребу в отриманні психологічних послуг; протягом 2019-2022 років - до 100 відсотків;

охоплення послугами медичної та фізичної реабілітації: у 2018 році - 30 відсотків учасників, які отримали захворювання, поранення або каліцтво під час або внаслідок участі в антитерористичній операції або забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; у 2019 році - 40 відсотків; у 2020 році - 60; у 2021 році - 90; у 2022 році - до 100 відсотків;

охоплення заходами реадаптації, спрямованими на стимулювання можливостей учасників (у тому числі проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації): у 2019 році - до 30 відсотків учасників з числа демобілізованих, звільнених у запас або відставку, які мають право та виявили бажання скористатися зазначеними заходами; у 2020 році - до 60 відсотків; у 2021-2022 роках - до 100 відсотків.

Виконання Програми дасть змогу відпрацювати інструменти ефективного адміністрування наданих послуг, спрямованих на задоволення потреб учасників, з урахуванням особливостей чоловіків та жінок, на державному та місцевому рівні. Набутий у зазначеній сфері досвід може бути поширений на задоволення потреб інших соціальних груп населення. Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до учасників та ветеранів війни, патріотичного виховання молоді.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, зокрема в межах бюджетних призначень на організаційне забезпечення діяльності органів влади, бюджетної програми КПКВ 2505150, інших бюджетних програм; місцевих бюджетів; коштів міжнародних організацій, зокрема Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та інших не заборонених законодавством джерел.

Орієнтовний обсяг видатків становить 1 942 901 тис. гривень, у тому числі за роками: 2018 рік - 136 471 тис., 2019 рік - 523 359 тис., 2020 рік - 454 194 тис., 2021 рік - 476 454 тис., 2022 рік - 352 423 тис. гривень.

Обсяг бюджетних коштів для виконання завдань і заходів Програми уточнюється у відповідних бюджетних програмах головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за виконання відповідних завдань і заходів Програми, під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 475 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1809).

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1021.

3. Державний замовник - координатор - Мінсоцполітики.

4. Державні замовники - Мінсоцполітики, Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

5. Керівник Програми - Міністр соціальної політики.

6. Виконавці заходів Програми: МОЗ, Міноборони, МВС, МОН, МІП, Мінінфраструктури, Адміністрація Держспецзв’язку, СБУ (за згодою), Управління державної охорони (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднання громадян (за згодою), міжнародні організації (за згодою).

7. Строк виконання Програми - 2018-2022 роки.

8. Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, зокрема в межах бюджетних призначень на організаційне забезпечення діяльності органів влади, бюджетної програми КПКВ 2505150, інших бюджетних програм; місцевих бюджетів; коштів міжнародних організацій, зокрема Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та інших не заборонених законодавством джерел.

Орієнтовний обсяг видатків становить:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування тис. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

Державний бюджет

1 150 576

127 008

218 316

245 918

266 631

292 703

Місцеві бюджети

780 265

9463

305 043

196 963

209 823

58 973

Міжнародний банк реконструктції та розвитку

12 06011 313


747

Інші джерелаУсього

1 942 901

136 471

523 359

454 194

476 454

352 423

Обсяг видатків на виконання завдань і заходів Програми за джерелами фінансування уточнюється під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 рокуДодаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Проведення аналізу (аудиту) системи фізичної, медичної, психологічної реабілітації (далі - реабілітація) і соціальної та професійної реадаптації (далі - реадаптація) учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі - учасники) та членів їх сімей

кількість аналітичних документів

одиниць

5

4

1
2.

Удосконалення нормативно-правових актів з реабілітації та реадаптації

кількість розроблених і прийнятих нормативно-правових актів

-“-

8


6

1

1


3.

Аналітичне та методичне забезпечення проведення реабілітації та реадаптації; розроблення та прийняття державних стандартів

-“-

-“-

17

1

11

5

відсоток оцінених реабілітаційних установ

відсотків

100


100
4.

Навчання педагогічних працівників

кількість навчених педагогічних працівників

осіб

50


50
5.

Навчання фахівців у сфері реабілітації та реадаптації

кількість фахівців у сфері реабілітації та реадаптації, у тому числі родинної

-“-

2150


550

600

500

500

6.

Ефективне адміністрування потреб

кількість програмних продуктів

одиниць

42


2кількість комплектів обладнання

-“-

22

кількість проведених заходів

-“-

1
1


7.

Ефективне інформування

кількість проведених інформаційних кампаній

-“-

4


1

1

1

1відсоток охопленої аудиторії, у тому числі соціальною рекламою

відсотків

100


25

50

75

100

8.

Кадрове забезпечення

кількість посад фахівців із соціальної роботи

осіб

5603


2603

1500

1500


9.

Запровадження декомпресії як етапу реабілітації та реадаптації

відсоток учасників, які пройшли декомпресію

відсотків

20

20

20

20

20

20

10.

Забезпечення проведення психологічного скринінгу і реабілітації та реадаптації

відсоток кількості учасників, які пройшли психологічний скринінг

-“-

100

10

30

50

70

100кількість учасників, які отримали послуги з психологічної реабілітації за місцем проживання відповідно до потреб

осіб

32000

3500

6000

6500

7500

8500кількість функціонуючих центрів психосоціальної підтримки ветеранів війни (наростаючим підсумком)

одиниць

25

5

5

5

5

5кількість учасників, які отримали послуги з психологічної реабілітації в умовах стаціонару

осіб

38557

2600

8641

9112

9112

9112кількість учасників, які отримали послуги із реадаптації

-“-

20083

4571

4215

3951

3763

3583

11.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням

відсоток кількості учасників, забезпечених санаторно-курортним лікуванням

-“-

100

20

20

20

20

20

12.

Проведення аналізу ефективності виконання нормативно-правових актів щодо реабілітації та реадаптації учасників і заходів, передбачених у Програмі

відсоток військовослужбовців та звільнених у запас/демобілізованих учасників, охоплених заходами у межах Програми

-“-

100

20

20

20

20

20кількість аналітичних документів

одиниць

25

5

5

5

5

5
вгору