Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 10.08.20041018
Документ 1018-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.04.2005, підстава - 267-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 серпня 2004 р. N 1018
Київ
Деякі питання оплати праці працівників державних
і комунальних архівних установ
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 267 ( 267-2005-п ) від 09.04.2005 )

Відповідно до частини другої статті 39 Закону України "Про
Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок виплати надбавки за вислугу років
працівникам державних і комунальних архівних установ, що
додається.
2. Виплачувати працівникам державних і комунальних архівних
установ (далі - архівні установи) надбавку за знання та
використання в роботі давніх мов у такому розмірі: однієї
мови - 15, двох і більше - 25 відсотків посадового окладу.
3. Виплату надбавок за вислугу років, знання та використання
в роботі давніх мов здійснювати у межах фонду оплати праці
працівників архівних установ, затвердженого на відповідний рік.
4. Державному комітетові архівів за погодженням з
Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством
фінансів привести власні нормативно-правові акти з питань оплати
праці працівників архівних установ у відповідність з цією
постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2004 р. N 1018
ПОРЯДОК
виплати надбавки за вислугу років працівникам
державних і комунальних архівних установ

1. Надбавка за вислугу років установлюється працівникам
державних і комунальних архівних установ залежно від стажу роботи
у такому розмірі:
------------------------------------------------------------------ Стаж роботи |Розмір щомісячної надбавки, відсотків | посадового окладу ------------------------------------------------------------------ Понад 3 роки 10
Понад 10 років 20
Понад 20 років 30
2. Надбавка за вислугу років виплачується щомісяця керівним
працівникам, фахівцям державних і комунальних архівних установ,
які виконують науково-методичні та виробничі функції, згідно з
додатком, крім тих, що мають право на виплату надбавки за стаж
роботи (доплати за вислугу років) на інших підставах. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267
( 267-2005-п ) від 09.04.2005 )
3. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за
вислугу років, включається:
час роботи в архівних установах України, відповідних
установах колишнього СРСР та союзних республік СРСР;
відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, -
додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення
дитиною шестирічного віку;
час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від
роботи, якщо працівник до і після направлення на підвищення
кваліфікації працював в архівній установі;
строкова служба, якщо працівник протягом трьох місяців після
звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на
постійне місце проживання) був прийнятий на роботу в архівну
установу;
час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно
із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна
плата повністю або частково (в тому числі оплачуваний вимушений
прогул, спричинений незаконним звільненням або переведенням на
іншу роботу).
4. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на
одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка або інші
документи, які відповідно до законодавства підтверджують наявність
стажу роботи.
5. Надбавка за вислугу років в архівній установі обчислюється
з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.
Надбавка за вислугу років виплачується працівникам державних
і комунальних архівних установ з дня прийняття на роботу у разі
наявності стажу, який дає право на одержання надбавки.
Нарахування та виплата надбавки за вислугу років провадиться
щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів,
передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам,
які працюють за сумісництвом, надбавка за вислугу років не
виплачується.
6. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього
працівника, надбавка за вислугу років обчислюється з посадового
окладу за основною посадою (місцем роботи).
7. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення
розміру надбавки за вислугу років виникло протягом календарного
місяця, надбавка встановлюється з початку наступного місяця.

Додаток
до Порядку
ПЕРЕЛІК
посад керівних працівників, фахівців державних
і комунальних архівних установ, які виконують
науково-методичні та виробничі функції

Директор Державного центру збереження документів
Національного архівного фонду
Заступник директора Державного центру збереження документів
Національного архівного фонду
Головний методист Державного центру збереження документів
Національного архівного фонду
Завідуючий лабораторією мікрофільмування і реставрації
документів
Завідуючий відділом (сектором) з основної діяльності
Завідуючий архівосховищем
Головний науковий співробітник
Провідний науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Науковий співробітник
Молодший науковий співробітник
Архівіст, археограф, палеограф, методист I категорії
Архівіст, археограф, палеограф, методист II категорії
Архівіст, археограф, палеограф
Старший зберігач фондів
Зберігач фондів
Завідуючий фільмотекою, фонотекою
Провідний реставратор архівних документів, фільмокопій,
фільмових матеріалів, фотодокументів
Реставратор архівних документів, фільмокопій, фільмових
матеріалів, фотодокументів I категорії
Реставратор архівних документів, фільмокопій, фільмових
матеріалів, фотодокументів II категоріївгору