Документ 1016-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.11.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.12.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 листопада 2008 р. N 1016
Київ
Про внесення змін до Порядку виплати пенсій
та грошової допомоги за згодою пенсіонерів
та одержувачів допомоги через їх поточні
рахунки у банках

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за
згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні
рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 1999 р. N 1596 ( 1596-99-п ) "Про заходи
щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня
1998 року N 734" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35,
ст. 1803; 2001 р., N 39, ст. 1762; 2002 р., N 15, ст. 814;
2006 р., N 7, ст. 368; 2007 р., N 57, ст. 2291), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2008 р. N 1016
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку виплати пенсій
та грошової допомоги за згодою пенсіонерів
та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки
у банках ( 1596-99-п )

1. Доповнити абзац перший пункту 14 після слів "уповноважений
банк зобов'язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного
фонду або орган праці та соціального захисту населення" словами і
цифрами "не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі
обставини".
2. Пункт 15 викласти у такій редакції:
"15. Перерахування коштів установам уповноважених банків
здійснюється протягом місяця за датами у межах виплатного періоду.
Дати та виплатний період визначаються органами праці та
соціального захисту населення, органами Пенсійного фонду та
уповноваженими банками згідно з укладеними між ними угодами.".
3. Абзац шостий пункту 16 викласти у такій редакції:
"Перший примірник списків формується за датою виплати і у
порядку зростання номерів особових рахунків, а другий - за датою
виплати і у порядку зростання номерів пенсійних (особових)
справ.".
4. Абзаци третій-десятий пункту 17 замінити абзацами такого
змісту:
"Списки на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні
рахунки та описи до них подаються одночасно на паперових і
магнітних носіях за формою, визначеною органами Пенсійного фонду
або органами праці та соціального захисту населення, з
обов'язковим зазначенням відповідних показників і символів:
найменування відповідної установи уповноваженого банку;
найменування установи (філії, дирекції) уповноваженого банку;
загальної суми пенсій та грошової допомоги в установі
уповноваженого банку;
загальної кількості одержувачів в установі уповноваженого
банку;
номера поточного рахунка (19 символів);
загальної суми для зарахування на поточний рахунок;
прізвища, імені, по батькові (100 символів);
ідентифікаційного номера одержувача (10 символів);
дати виплати (2 символи).".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом
тринадцятим.
5. Доповнити пункт 18 абзацом такого змісту:
"Для забезпечення своєчасної виплати пенсії органи Пенсійного
фонду і органи праці та соціального захисту населення
перераховують кошти не пізніше ніж за один операційний день до
встановленої дати виплати.".
6. Абзаци перший і другий пункту 20 викласти у такій
редакції:
"20. Після зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів
уповноважений банк завіряє списки на зарахування пенсій та
грошової допомоги на поточні рахунки та описи до них і не пізніше
ніж через два робочих дні після останньої дати виплати у кожному
виплатному періоді повертає органам Пенсійного фонду або органам
праці та соціального захисту населення другий примірник списків і
по одному примірнику описів до них.
Незараховані суми пенсій та грошової допомоги не пізніше
наступного операційного дня після надходження коштів повертаються
уповноваженим банком органам праці та соціального захисту
населення або органам Пенсійного фонду. При цьому робиться
відповідна позначка на другому примірнику списків та описів до
них.".
7. Додатки 2 і 3 до Порядку ( 1596-99-п ) викласти у такій
редакції:

"Додаток 2
до Порядку
СПИСОК
на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки

в ________________________________________________________________
(назва установи уповноваженого банку)
за період з ____________________ по ______________________________
__________________________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду або органу праці
та соціального захисту населення)
__________________________________________________________________
(назва органу, що здійснює фінансування)
------------------------------------------------------------------ | Дата | Поряд-| Номер |Прізви-|Сума,|Номер |Ідентифі-| Причина | |випла-| ковий |поточ- | ще, |гри- |особо-|каційний |незараху- | | ти | номер | ного | ім'я, |вень |вого | номер | вання | | | |рахунка| по | |рахун-| | | | | | |батько-| | ка | | | | | | | ві | | | | | ------------------------------------------------------------------
XX.XX.XX
...
... ________________
Разом (за кожною
датою виплати)

Усього за списком _________ одержувачів.
На загальну суму _______________________________________ гривень.
(цифрами та словами)

Керівник органу
Пенсійного фонду
або органу праці
та соціального
захисту населення ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________
М.П.
Перевірено ___________ поточних рахунків на суму _______ гривень.
(кількість)

Керуючий банком ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________

Зараховано на вклади ________________________________ одержувачів
(кількість)
на загальну суму _______________________________________ гривень.
(цифрами та словами)
Не зараховано на вклади _____________________________ одержувачів
(кількість)
на загальну суму _______________________________________ гривень.
(цифрами та словами)
Керуючий банком ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________
М.П.

Додаток 3
до Порядку
ОПИС
списків на зарахування пенсій та допомоги
на поточні рахунки, переданих
до _______________________________________________________________
(назва центральної установи уповноваженого банку)
за період з ___________________ по _______________________________
__________________________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду або органу праці
та соціального захисту населення)
За рахунок коштів ___________________________________________
(назва органу, що здійснює фінансування)
------------------------------------------------------------------ |Дата виплати|Номер установи | Номер | Кількість | Сума, | | | (філії) банку | списку |одержувачів| гривень | ------------------------------------------------------------------ XX.XX.XX
...
... ________________
Разом (за кожною
датою виплати)

Усього _________ одержувачів.
На загальну суму _______________________________________ гривень.
(цифрами та словами)

Керівник органу
Пенсійного фонду
або органу праці
та соціального
захисту населення ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________
М.П.
Перевірено списків ______________ на суму ______________ гривень.
(кількість)

Керуючий банком ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________
М.П.
Зараховано на вклади __________________ одержувачів на загальну
(кількість) суму _____ гривень.
Не зараховано на вклади _______________ одержувачів на загальну
(кількість) суму ___ гривень.
Повернуто за платіжними дорученнями:
N ______ від ____ ________________ 20__р.
N ______ від ____ ________________ 20__р.
__________________________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду або органу праці
та соціального захисту населення)
на загальну суму _______________________________________ гривень.
(цифрами та словами)
Керуючий банком ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________
М.П.".вгору