Документ 1014-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.03.2019, підстава - 246-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 1014
Київ

Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 807 від 03.10.2018
№ 246 від 20.03.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про молодіжний центр;

Типове положення про експертну раду при молодіжному центрі.

2. Рекомендувати:

органам місцевого самоврядування утворити з урахуванням соціальних потреб молодіжні центри та забезпечити організацію їх діяльності;

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування включити проекти та заходи, що реалізуються та здійснюються молодіжними центрами, до місцевих програм реалізації державної молодіжної політики.

3. Міністерству молоді та спорту в однорічний строк:

{Абзац прший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 807 від 03.10.2018}

розробити та затвердити в установленому порядку за погодженням з Міністерством фінансів примірні штатні нормативи;

розробити в установленому порядку за погодженням з Міністерством соціальної політики і Міністерством фінансів та подати на розгляд Кабінету Міністрів України умови оплати праці працівників молодіжного центру.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1014

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про молодіжний центр

Загальні питання

1. Молодіжний центр (далі - центр) - установа, що утворюється для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та положенням про центр.

2-1.Мережа центрів в Україні складається з центру всеукраїнського рівня, що належить до сфери управління Мінмолодьспорту (далі - Всеукраїнський молодіжний центр), Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських (далі - регіональні центри), районних, міських, районних у містах, селищних, сільських центрів (далі - місцеві центри).

{Положення доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 807 від 03.10.2018; в редакції Постанови КМ № 246 від 20.03.2019}

3. Метою діяльності центру є сприяння:

соціалізації та самореалізації молоді;

інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу;

національно-патріотичному вихованню молоді;

популяризації здорового способу життя молоді;

працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

забезпеченню громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства;

підвищенню рівня мобільності молоді.

4. Засновниками центрів (далі - засновники) державної форми власності може бути Мінмолодьспорт, комунальної форми власності - органи місцевого самоврядування, приватної форми власності - юридичні та/або фізичні особи.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 246 від 20.03.2019}

5. Центри комунальної форми власності утворюються в установленому законодавством порядку насамперед на базі існуючих установ, які працюють з молоддю, виходячи з потреби конкретного регіону, а у разі відсутності таких установ - шляхом утворення нових центрів.

6. Центр діє на підставі положення, яке розробляється на основі цього Типового положення та затверджується засновником.

Принципи діяльності, завдання та права центру

7. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів:

1) повага до прав людини - визнання прав людини найвищою соціальною цінністю, боротьба з ксенофобією, проявами расизму та іншими формами дискримінації, поборення людиноненависницьких ідеологій;

2) рівність, відкритість та доступність - запобігання впливу будь-яких факторів, які можуть обмежити можливості участі молоді, проведення заходів для молоді у зручний час;

3) добровільна участь у діяльності центру;

4) активна участь молоді - залучення молоді до процесу ухвалення рішень щодо діяльності центру;

5) ціннісно-орієнтована освіта - сприяння національно-патріотичному вихованню та громадянській освіті молоді, зокрема через неформальну освіту;

6) різноспрямованість соціального впливу - забезпечення індивідуального розвитку та становлення молоді як активного соціального суб’єкта;

7) участь у формуванні та реалізації державної політики в молодіжній сфері - популяризація та проведення заходів щодо встановлення стандартів у галузях, які є важливими для реалізації політики у молодіжній сфері на загальнодержавному і місцевому рівні;

8) розвиток знань та освітніх інновацій - інновації в роботі з молоддю та формування знань і навичок, необхідних для самореалізації молоді.

7-1. Основними завданнями Всеукраїнського молодіжного центру є:

1) сприяння створенню та розвитку центрів в Україні;

2) здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності центрів;

3) організація та проведення міжнародних та всеукраїнських заходів з метою реалізації державної політики, виконання пріоритетних завдань у молодіжній сфері, проведення на належному рівні молодіжної роботи та задоволення потреб молоді;

4) вивчення, проведення аналізу та впровадження на всеукраїнському рівні кращих міжнародних практик, інноваційних форм і методів роботи з молоддю та підвищення рівня якості роботи центрів;

5) організація процесу присудження Національного знака якості для молодіжних центрів та здійснення моніторингу за якістю діяльності центрів відповідно до процедури та критеріїв якості, затверджених Мінмолодьспортом.

{Положення доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 246 від 20.03.2019}

8. Основними завданнями регіонального центру є:

1) сприяння створенню та розвитку місцевих центрів на території регіону;

2) забезпечення участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших програм з питань молодіжної політики;

3) здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів;

4) здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед місцевих центрів, формальних і неформальних структур молодіжного громадянського суспільства та молоді регіону, зокрема організація та проведення конференцій, засідань, форумів, семінарів, тренінгів, акцій, наметових таборів; замовлення видавничої продукції; вивчення громадської думки, використання соціальної реклами, забезпечення можливостей для неформальної освіти молоді;

5) вивчення, аналіз та впровадження інноваційних форм і методів роботи з молоддю, спрямованих на:

соціалізацію та самореалізацію молоді;

інтелектуальний, моральний, духовний розвиток молоді, реалізацію її творчого потенціалу;

національно-патріотичне виховання молоді;

популяризацію здорового способу життя молоді;

6) працевлаштування молоді та забезпечення зайнятості у вільний час, розвиток молодіжного підприємництва;

7) забезпечення громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства;

8) підвищення рівня мобільності молоді;

9) популяризація та здійснення заходів щодо встановлення стандартів у галузях, які є важливими для реалізації політики у молодіжній сфері на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях;

10) розроблення пропозицій щодо стандартів якості роботи з молоддю та інновацій у молодіжній сфері;

11) популяризація стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

12) створення власних матеріалів і програм у напрямах неформальної освіти, міжкультурних обмінів та громадянської освіти молоді;

13) сприяння розвитку молодіжних обмінів, міжрегіональному і міжнародному співробітництву в молодіжній сфері;

14) участь центру в мережевій роботі між молодіжними центрами;

15) здійснення моніторингу за якістю діяльності місцевих центрів відповідно до Національного знака якості та критеріїв якості для молодіжних центрів, затверджених Мінмолодьспортом.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 807 від 03.10.2018}

8-1. Основними завданнями місцевого центру є:

1) утвердження громадянської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей;

2) створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення та лідерських якостей у молоді;

3) популяризація здорового способу життя молоді;

4) сприяння працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

5) сприяння волонтерській діяльності та мобільності молоді;

6) участь у розвитку міжнародного молодіжного співробітництва та міжрегіональної взаємодії молоді в Україні;

7) популяризація стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

8) залучення потенціалу територіальної громади до реалізації молодіжної політики.

{Положення доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 807 від 03.10.2018}

8-2. Всеукраїнський молодіжний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить аналіз діяльності центрів, оцінку потреб молоді та стан забезпечення якості наданих центрами послуг;

2) готує пропозиції Мінмолодьспорту щодо розвитку мережі центрів;

3) сприяє обміну досвідом та налагодженню співпраці між центрами;

4) вивчає, аналізує та впроваджує на всеукраїнському рівні інноваційні форми і методи роботи з молоддю;

5) здійснює заходи з метою підвищення рівня якості роботи центрів;

6) організовує та проводить міжнародні та всеукраїнські заходи з метою реалізації державної політики, виконання пріоритетних завдань у молодіжній сфері, проведення на належному рівні роботи з молоддю та задоволення потреб молоді, у тому числі здійснює навчання працівників центрів з метою підвищення якості надання ними послуг;

7) поширює інформацію про наявні можливості для молоді та забезпечує такою інформацією центри шляхом проведення інформаційних кампаній, видання поліграфічної продукції, виготовлення і розміщення просвітницьких роликів та соціальної реклами, у тому числі через засоби масової інформації та соціальні мережі;

8) впроваджує у центрах кращі міжнародні практики та стандарти європейської молодіжної політики відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

9) організовує процес присудження Національного знака якості для молодіжних центрів та здійснює моніторинг за якістю діяльності центрів відповідно до процедури та критеріїв якості, затверджених Мінмолодьспортом;

10) узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно діяльності центрів та проведеної роботи в молодіжній сфері і подає їх Мінмолодьспорту;

11) взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, структурними підрозділами місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнівського та студентського самоврядування;

12) здійснює міжнародне молодіжне співробітництво щодо розвитку мережі центрів.

{Положення доповнено пунктом 8-2 згідно з Постановою КМ № 246 від 20.03.2019}

9. Регіональний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) сприяє створенню та розвитку місцевих центрів на території регіону, зокрема проводить аналіз потреб регіону в молодіжних центрах, готує пропозиції щодо розвитку їх мережі;

2) сприяє участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших програм з питань молодіжної політики;

3) здійснює організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення діяльності місцевих центрів;

4) проводить навчальні семінари для працівників місцевих центрів з метою підвищення якості надання ними послуг та молодіжної роботи;

5) здійснює інформаційно-просвітницьку роботу серед місцевих центрів, формальних і неформальних структур молодіжного громадянського суспільства та молоді регіону, зокрема організовує та проводить конференції, засідання, форуми, семінари, тренінги, акції, наметові табори; замовляє видавничу продукцію; вивчає громадську думку, бере участь у визначенні потреб молоді регіону; використовує соціальну рекламу, забезпечує можливості для неформальної освіти молоді;

6) вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню інноваційних форм і методів молодіжної роботи, спрямованих на:

соціалізацію та самореалізацію молоді;

інтелектуальний, моральний, духовний розвиток молоді, реалізацію її творчого потенціалу;

національно-патріотичне виховання молоді;

популяризацію здорового способу життя молоді;

працевлаштування молоді та сприяння зайнятості у вільний час, розвиток молодіжного підприємництва;

забезпечення громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства;

підвищення рівня мобільності молоді;

7) поширює інформацію про можливості для молоді та забезпечує такою інформацією місцеві центри;

8) здійснює заходи щодо встановлення стандартів у галузях, які є важливими для реалізації політики у молодіжній сфері на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівні;

9) розробляє пропозиції щодо стандартів якості роботи з молоддю та інновацій у питаннях формування молодіжної політики;

10) популяризує стандарти європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

11) створює власні матеріали і програми в напрямах неформальної освіти, міжкультурних обмінів та громадянської освіти молоді;

12) сприяє розвитку молодіжних обмінів, міжрегіональному і міжнародному співробітництву в молодіжній сфері;

13) бере участь в мережевій роботі між молодіжними центрами;

14) здійснює моніторинг за якістю діяльності місцевих центрів відповідно до Національного знака якості та критеріїв якості для молодіжних центрів, затверджених Мінмолодьспортом;

15) узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно діяльності місцевих центрів регіону;

16) подає Мінмолодьспорту, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної роботи в молодіжній сфері;

17) взаємодіє із структурними підрозділами місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнівського та студентського самоврядування.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 807 від 03.10.2018}

9-1. Місцевий центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) сприяє інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, забезпечує національно-патріотичне виховання та громадянську освіту молоді;

2) проводить заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя молоді;

3) проводить профорієнтаційну роботу серед молоді, сприяє її працевлаштуванню та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

4) організовує змістовне дозвілля молоді та сприяє її волонтерській діяльності;

5) сприяє вивченню та поширенню інноваційного досвіду з питань реалізації молодіжної політики;

6) сприяє залученню потенціалу територіальної громади до реалізації молодіжної політики;

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної молодіжної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

8) бере участь у розвитку міжнародного молодіжного співробітництва та міжрегіональної взаємодії молоді в Україні;

9) сприяє популяризації стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

10) проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді, зокрема організовує конференції, засідання, форуми, семінари, тренінги, акції; замовляє видавничу продукцію;

11) вивчає громадську думку, використовує соціальну рекламу, забезпечує можливості для неформальної освіти молоді;

12) взаємодіє із структурними підрозділами місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнівського та студентського самоврядування;

13) взаємодіє з іншими молодіжними центрами.

{Положення доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 807 від 03.10.2018}

10. Центр має право:

1) самостійно визначати форми та методи діяльності, планувати свою роботу, визначати стратегію та основні напрями розвитку відповідно до законодавства;

2) взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;

3) отримувати в установленому законом порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на центр завдань;

4) в установленому законодавством порядку придбавати, орендувати і відчужувати необхідне для провадження своєї діяльності майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у судах;

5) вносити за погодженням із засновником пропозиції органам державної влади та органам місцевого самоврядування стосовно діяльності центру;

6) здійснювати обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

7) здійснювати міжнародне співробітництво з питань реалізації державної політики в молодіжній сфері.

Керівництво центром

11. Центр очолює директор, який призначається на посаду на визначений засновником строк та звільняється з посади відповідно до законодавства.

12. Директор центру:

1) організовує роботу центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) затверджує організаційну структуру центру, посадові інструкції працівників центру, а також правила внутрішнього розпорядку центру та контролює їх виконання;

3) розробляє штатний розпис та подає його на затвердження в установленому законодавством порядку;

4) в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників центру, здійснює контроль за виконанням працівниками покладених на них обов’язків;

5) видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

6) укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;

7) розпоряджається за згодою засновника коштами та майном відповідно до законодавства;

8) відкриває і закриває рахунки центру в органах Казначейства, установах банків;

9) розробляє і подає на затвердження засновнику плани роботи центру і звіти про їх виконання;

10) на вимогу експертної ради, утвореної при центрі, надає інформацію про діяльність центру;

11) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності центру;

12) організовує планування видатків, необхідних для провадження діяльності центру, звітує про їх здійснення;

13) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

13. Директор центру підзвітний та підконтрольний засновнику.

14. З метою сприяння участі громадськості, зокрема молоді, у забезпеченні ефективної діяльності центру при центрі утворюється консультативно-дорадчий орган - експертна рада, яка діє відповідно до положення про експертну раду, затвердженого засновником.

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база центру

15. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Казначейства, установах банків, печатку та бланк із своїм найменуванням, а також власну символіку.

16. Центр володіє майном, орендованим або придбаним за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

17. Фінансове забезпечення центру здійснюється за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр може надавати платні послуги в установленому законодавством порядку.

18. Майно і кошти центр використовує виключно для досягнення мети, визначеної положенням про центр.

19. Центр веде бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітності в установленому порядку.

20. Центр через власний веб-ресурс оприлюднює інформацію про майно, кошти та напрями їх використання не менш як один раз на рік.

21. Діяльність центру може бути припинена в результаті його реорганізації або ліквідації в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1014

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про експертну раду при молодіжному центрі

1. Експертна рада при молодіжному центрі (далі - експертна рада) -консультативно-дорадчий орган, який утворюється при молодіжному центрі та сприяє участі громадськості, зокрема молоді, у забезпеченні ефективної діяльності центру.

2. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та положенням про експертну раду.

3. Експертна рада діє на підставі положення про експертну раду, яке розробляється на основі цього Типового положення та затверджується засновником молодіжного центру.

4. Основними завданнями експертної ради є:

1) здійснення громадського контролю за діяльністю молодіжного центру, в тому числі використанням майна і коштів центру, та діяльністю директора молодіжного центру, забезпеченням її прозорості, правомірності, законності, доцільності;

2) сприяння врахуванню молодіжним центром громадської думки під час провадження його діяльності;

3) підготовка пропозицій щодо визначення завдань, шляхів перспективного розвитку та основних напрямів діяльності молодіжного центру, здійснення контролю за виконанням;

4) підготовка пропозицій до плану роботи молодіжного центру, здійснення контролю за його виконанням;

5) заслуховування звіту директора молодіжного центру про діяльність центру;

6) проведення моніторингу стану виконання молодіжним центром покладених на нього завдань;

7) проведення аналізу результатів перевірок діяльності молодіжного центру.

5. Експертна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників вітчизняних та міжнародних громадських об’єднань, незалежних експертів, фахівців, науковців (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні та тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

5) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції експертної ради;

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності молодіжного центру;

7) подавати засновнику, директору та працівникам молодіжного центру обов’язкові для розгляду пропозиції та рекомендації щодо діяльності центру;

8) мати інші права, визначені законодавством.

6. Експертна рада утворюється у складі не менше трьох осіб. Посадовий склад експертної ради затверджує засновник молодіжного центру.

Не менше половини складу експертної ради повинні становити представники активної молоді, інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, які обираються на умовах конкурсу в порядку, визначеному засновником молодіжного центру. До складу експертної ради може бути делеговано не більш як по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Одна і та ж особа не може бути членом експертної ради більш як два строки поспіль. Члени експертної ради також не можуть бути працівниками молодіжного центру.

7. Персональний склад експертної ради затверджує її голова, якщо інше не передбачено законодавством.

8. Строк повноважень членів експертної ради становить два роки. Члени експертної ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Повноваження члена експертної ради можуть бути достроково припинені за рішенням засновника молодіжного центру в разі:

особистого бажання члена експертної ради;

неможливості виконання, невиконання або неналежного виконання повноважень членом експертної ради.

9. Експертну раду очолює її голова. Обрання та дострокове припинення повноважень голови експертної ради здійснюється більшістю голосів загальної кількості членів експертної ради.

10. Основною формою роботи експертної ради є засідання, які веде її голова. У разі неможливості здійснення головою експертної ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів експертної ради за її рішенням.

11. Засідання експертної ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання експертної ради скликає її голова за власною ініціативою, а у разі потреби - члени експертної ради або директор молодіжного центру.

Позачергові засідання експертної ради скликає її голова, а також директор молодіжного центру на вимогу члена експертної ради протягом десяти календарних днів з дня отримання такої вимоги. Вимога про скликання позачергового засідання експертної ради повинна містити обґрунтування питання, яке потребує обговорення експертною радою.

12. Засідання експертної ради можуть проводитися шляхом особистої присутності її членів або їх участі в режимі відеоконференції.

13. Засідання експертної ради є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин загальної кількості членів експертної ради.

14. Рішення експертної ради ухвалюється шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів. Кожен член експертної ради під час голосування має один голос і не може його передавати іншій особі. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Директор молодіжного центру та запрошені експертною радою особи можуть брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

15. Рішення, ухвалені на засіданні експертної ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

Член експертної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

16. Рішення експертної ради, що відповідають вимогам законодавства, мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду засновником, директором та працівниками молодіжного центру.

17. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності експертної ради здійснює молодіжний центр.вгору