Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про військово-технічне співробітництво
Болгарія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 12.12.2008
Документ 100_087, чинний, поточна редакція — Затвердження від 20.05.2009, підстава - 475-2009-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2010, підстава - v-109321-10. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Болгарія про військово-технічне
співробітництво

{ Угоду затверджено Постановою КМ N 475 ( 475-2009-п )
від 20.05.2009 }

Дата підписання: 12.12.2008 Дата набрання чинності для України: 12.01.2010
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Болгарія,
пойменовані надалі "Сторони",
- бажаючи встановити взаємовигідне та довгострокове
співробітництво, на основі взаємної поваги та довірі і враховуючи
інтереси кожної Сторони,
- поважаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ),
- керуючись спільними цілями, принципами суверенної рівності,
невтручання у внутрішні справи та мирного вирішення спорів,
- виявляючи свою зацікавленість в організації співробітництва
на основі використання новітніх наукових і технічних досягнень в
галузі оборонної промисловості,
- керуючись принципами і механізмами міжнародного контролю
торгівлі зброєю та товарами і технологіями з можливим подвійним
призначенням,
домовились про таке:
Стаття 1
Сфери співробітництва
Сторони бажають розвивати дружні відносини з метою покращення
обороноздатності своїх держав при оптимальному використанні
існуючих можливостей.
Сторони сприятимуть українським та болгарським підприємствам,
інституціям і організаціям, пойменованим надалі "організації", у
здійсненні військово-технічного співробітництва, зокрема у
наступних галузях:
засвоєння озброєнь і продукції військового призначення в
рамках спільних проектів та їх виробництво за замовленням одного з
уповноважених органів Сторін;
взаємне постачання озброєння, військової техніки та іншої
продукції військового призначення;
підтримання, ремонт та модернізація озброєння, військової
техніки і надання інших послуг у військовій і технічній галузях;
спільна дослідницька діяльність у військово-технічній галузі
та взаємний обмін результатами цієї діяльності;
обмін експертами для забезпечення підтримки виконання
спільних програм військово-технічного співробітництва;
обмін досвідом і інформацією з питань стандартизації,
кодифікації, контролю якості військової техніки з метою
впровадження їх у спільні програми військово-технічного
співробітництва,
інші галузі співробітництва.
Зміст і форми співробітництва за вищезазначеними галузями
додатково погоджуватимуться уповноваженими органами Сторін шляхом
укладання відповідних угод та протоколів, або Комісією відповідно
до ст. 2.
Співробітництво має базуватися на договорах і угодах між
організаціями Сторін.
Треті сторони можуть бути залучені до співробітництва за
письмовою згодою уповноважених органів Сторін.
Стаття 2
Уповноважені органи Сторін
Уповноваженими органами Сторін для виконання положень цієї
Угоди є:
з Української Сторони - Міністерство промислової політики
України; Міністерство оборони України,
з Болгарської Сторони - Міністерство економіки та енергетики
Республіки Болгарія; Міністерство оборони Республіки Болгарія;
Міжвідомча Рада з питань військово-промислового комплексу та
мобілізаційної підготовки країни, Рада Міністерств Республіки
Болгарія.
Для виконання положень цієї Угоди Сторони створять спільну
Українсько-Болгарську Комісію з питань військово-технічного
співробітництва, пойменовану надалі "Комісія".
Комісія розробить Статут про свою діяльність протягом
узгодженого Сторонами терміну.
Стаття 3
Зобов'язання Сторін
Вся економічна діяльність організацій по виконанню положень
цієї Угоди здійснюється на підставі відповідних угод (контрактів)
між ними згідно із законодавством держав Сторін.
Жодна із Сторін не буде продавати та/або передавати третій
стороні озброєння, технології та технічну документацію для їхнього
виробництва, а також іншу інформацію та матеріали, які здобуті
та/або отримані в межах цієї Угоди від іншої Сторони в результаті
спільної діяльності, без попередньої письмової згоди уповноважених
органів іншої Сторони.
Стаття 4
Захист інформації
Відповідно до цієї Угоди та національного законодавства своїх
держав Сторони вживатимуть усі необхідні заходи для захисту
інтелектуальної власності та класифікованої інформації, якою
Сторони обмінялися під час імплементації цієї Угоди.
Сторони продовжують нести відповідальність за використання
інформації та запобігання її розголошенню навіть після припинення
дії цієї Угоди.
Сторони погоджуються, що питання, які відносяться до обміну
інформацією, що необхідна для виконання спільних робіт в рамках
цієї Угоди, прав на використання такої інформації, а також
взаємного захисту секретної інформації та матеріалів будуть
врегульовані окремою Угодою між Сторонами.
Обмін класифікованою інформацією та матеріалами
здійснюватиметься відповідно до умов Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки Болгарія щодо взаємного захисту та
принципів обміну класифікованою інформацією ( 100_057 ),
підписаною в Києві 21 травня 2004 року та в рамках цієї Угоди.
Стаття 5
Зобов'язання Сторін
стосовно інших міжнародних угод
Ця Угода не впливатиме на зобов'язання Сторін за іншими
міжнародними угодами, учасниками яких вони є.
Стаття 6
Зміни та доповнення
Сторони можуть вносити пропозиції щодо змін та доповнень до
цієї Угоди у письмовому вигляді шляхом повідомлення дипломатичними
каналами. У такому випадку Сторони започатковують переговори не
пізніше, ніж за 90 днів від дати отримання повідомлення.
Узгоджені зміни та доповнення набувають чинності відповідно
до положень статті 8 цієї Угоди і є її невід'ємною частиною.
Стаття 7
Вирішення спорів
Будь-які спори, пов'язані із тлумаченням та/або застосуванням
положень цієї Угоди вирішуватимуться Комісією.
Якщо Комісія не зможе вирішити спір, він вирішуватиметься
шляхом переговорів між уповноваженими органами Сторін.
Стаття 8
Прикінцеві положення
Ця Угода набуває чинності з дати отримання дипломатичними
каналами останнього письмового повідомлення про виконання
Сторонами відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набуття цією Угодою чинності.
Ця Угода укладається терміном на 5 років. Дія цієї Угоди буде
автоматично подовжуватися на наступні однорічні періоди за умови,
що жодна зі Сторін не пізніше ніж за 90 днів до закінчення
відповідного періоду дії цієї Угоди не повідомить письмово
дипломатичним шляхом іншу Сторону про свій намір припинити її дію.
У випадку припинення дії цієї Угоди, статті 3 та 4
залишаються чинними, окрім якщо Сторони не домовляться про інше.
Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на виконання
будь-яких незавершених проектів,, програм та контрактів, укладених
відповідно до цієї Угоди, окрім якщо Сторони не домовляться про
інше.
Вчинено у м. Софія 12 грудня 2008 року у двох ідентичних
примірниках, кожний українською, болгарською та англійською
мовами, причому усі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цієї
Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Болгарія
(підпис) (підпис)вгору