Документ 100_077, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.09.2007

               Угода 
про співробітництво між Державним комітетом
архівів України та Державним агентством "Архіви"
Ради Міністрів Республіки Болгарія

Дата підписання: 13.09.2007 Дата набрання чинності: 13.09.2007
Державний комітет архівів України та Державне агентство
"Архіви" Ради Міністрів Республіки Болгарія, які надалі йменуються
Сторони,
діючи в інтересах подальшого розвитку фахових, наукових та
культурних зв'язків,
виходячи із взаємного прагнення до всебічної співпраці між
архівними установами обох держав
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони розвивають співробітництво на основі принципів
рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням відповідного
національного законодавства обох держав Сторін, загальновизнаних
принципів і норм міжнародного права.
Стаття 2
Сторони здійснюють обмін спеціалістами з метою проведення
спільних наукових досліджень, вивчення архівних матеріалів на
безвалютній основі.
При цьому Сторона, що приймає, бере на себе витрати,
пов'язані з перебуванням відрядженого на період до 10 днів, а
Сторона, що направляє, бере на себе витрати на проїзд до місця
призначення на території держави Сторони, що приймає, та назад.
Сторони зобов'язуються погоджувати терміни, умови і програму
таких відряджень не пізніше, ніж за два місяці до їхнього початку.
За взаємною згодою Сторони здійснюють інші професійні
контакти у вигляді участі спеціалістів іншої Сторони в семінарах,
конференціях, стажуванні на підставі окремих Угод, укладених в
рамках цієї Угоди між конкретними державними архівами обох Сторін.
Стаття 3
Сторони здійснюють обмін інформацією про чинне законодавство
у галузі архівної справи та про зміни в ньому, забезпечують обмін
методичними посібниками, інструкціями, правилами та іншою фаховою
архівознавчою літературою.
Сторони щорічно направлятимуть одна одній повні комплекти
журналів "Архіви України", "Архивен преглед", та "Известия на
държавните архиви".
Стаття 4
Відповідно до національних законодавств обох держав Сторони
забезпечують вільний доступ архівних співробітників і дослідників,
що працюють в рамках реалізації цієї Угоди, до відкритих архівних
документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів,
як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тем їхніх
досліджень.
Стаття 5
З метою поповнення національних архівних фондів Сторони
домовляються про обмін копіями архівних документів, які
знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони, на
основі взаємності.
Сторони надають одна одній копії виявлених архівних
документів, що являють взаємний інтерес, по принципу кадр за кадр
(або аркуш за аркуш) або згідно з домовленостями в кожному
конкретному випадку.
Виконання запитів здійснюватиметься Сторонами за письмовими
замовленнями.
Сторони на основі взаємності надають копії відкритих архівних
документів відповідно до національного законодавства обох держав
Сторін у сфері використання інформації про особу.
Стаття 6
Сторони готують до публікації спільні збірники документів з
історії відносин між Україною і Болгарією, організовують спільні
виставки документів за тематикою, що представляє інтерес для обох
Сторін, при цьому письмово узгоджуючи конкретні умови в кожному
окремому випадку.
Стаття 7
Кожна із Сторін виконує соціально-правові запити громадян
іншої Сторони у стислі терміни.
Стаття 8
З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть
укладати окремі угоди щодо конкретних напрямків двостороннього
співробітництва згідно з законодавством України та Болгарії, у
тому числі здійснювати прямі контакти між державними архівними
установами Сторін.
Стаття 9
Ця Угода є повноцінною домовленістю Сторін і заміняє собою
будь-яку попередню домовленість.
З набуттям чинності цієї Угоди припиняється дія Угоди про
співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті
Міністрів України та Головним управлінням архівів при Раді
Міністрів Республіки Болгарії від 13 листопада 1995 року
( 100_031 ).
Ця Угода набуває чинності з дати підписання і діє протягом
трьох років. Вона може бути продовжена на наступний період, якщо
жодна зі Сторін не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну
дії Угоди письмово не повідомить іншій Стороні про свій намір
припинити її дію.
Стаття 10
За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цієї Угоди
зміни та доповнення, які оформлюються додатковим Протоколом, що
становитиме невід'ємну частину цієї Угоди.
Вчинено в м. Києві 13 вересня 2007 році в двох примірниках,
кожний українською, болгарською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в
тлумаченні цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською
мовою.
За Державний комітет архівів За Державне агентство
України "Архіви" Ради Міністрів
Республіки Болгарія
(підпис) (підпис)
О.П.Гінзбург д-р Боряна Бужашкавгору