Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про співробітництво з прикордонних питань
Болгарія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 25.09.2006
Документ 100_067, поточна редакція — Затвердження від 27.12.2006, підстава - 1832-2006-п

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Республіки Болгарія про співробітництво
з прикордонних питань
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 1832 ( 1832-2006-п ) від 27.12.2006 }

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Болгарія, (далі -
Договірні Сторони),
керуючись загальновизнаними нормами та принципами
міжнародного права, бажанням розвивати дружні добросусідські
відносини та сприяти взаємному забезпеченню безпеки державних
кордонів України і Республіки Болгарія,
прагнучи розвивати двосторонні відносини в дусі Договору про
дружні відносини і співробітництво між Україною і Республікою
Болгарія ( 100_003 ) від 5 жовтня 1992 року,
виходячи із взаємної заінтересованості в установленні
двостороннього співробітництва для забезпечення надійної охорони
державних кордонів та виключних економічних зон України і
Республіки Болгарія,
бажаючи ефективно протидіяти транскордонній злочинності та
нелегальній міграції шляхом активного співробітництва в
прикордонних питаннях,
домовилися про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони здійснюють та розвивають між собою
співробітництво, спрямоване на ефективне вирішення завдань щодо
охорони своїх державних кордонів, враховуючи взаємні інтереси та
відповідно до свого національного законодавства, у таких сферах:
1. Обмін інформацією, що становить взаємний інтерес.
2. Оперативно-розшукова діяльність в інтересах охорони
державного кордону.
3. Боротьба з незаконною міграцією через державний кордон
шляхом використання міжнародних транспортних зв'язків.
4. Боротьба з торгівлею людьми.
5. Боротьба з контрабандою зброї, боєприпасів, вибухових,
отруйних та радіоактивних матеріалів.
6. Боротьба з незаконним перевезенням наркотичних речовин
через державний кордон.
7. Захист громадян, державної та іншої власності Договірних
Сторін від злочинних посягань на морських просторах, що
перебувають під їхньою юрисдикцією.
8. Обмін досвідом у галузі охорони державного кордону,
прикордонного контролю та підготовки фахівців, а також у
використанні технічних засобів під час охорони державного кордону
та здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску.
9. Надання взаємної допомоги при форс-мажорних та аварійних
ситуаціях на морі.
Стаття 2
1. Договірні Сторони здійснюють співробітництво з
прикордонних питань через такі компетентні органи:
від Республіки Болгарія: Міністерство внутрішніх справ -
Національна служба "Поліція" - Головна дирекція "Прикордонна
поліція";
від України: Адміністрація Державної прикордонної служби
України.
2. Договірні Сторони своєчасно інформують дипломатичним
шляхом одна одну про зміни у компетентних органах за цією Угодою.
Стаття 3
Співробітництво між компетентними органами здійснюється у
таких формах:
1. Обмін інформацією, що становить взаємний інтерес, про
обстановку на державних кордонах України і Республіки Болгарія.
2. Обмін інформацією та досвідом у боротьбі з нелегальною
міграцією і транскордонною злочинністю.
3. Розроблення та здійснення у разі необхідності узгоджених
заходів боротьби з протиправними діями на міжнародних транспортних
шляхах.
4. Обмін законодавчими та іншими чинними нормативними актами
з питань охорони державного кордону, функціонування пунктів
пропуску, науковими публікаціями та іншими інформаційними
матеріалами, що становлять взаємний інтерес.
5. Сприяння у підготовці фахівців прикордонних відомств,
виходячи з можливостей Договірних Сторін.
6. Обмін методами розкриття протизаконних дій на державному
кордоні та у пунктах пропуску.
Стаття 4
1. Компетентні органи не пізніше, ніж за три місяці з часу
набуття чинності цією Угодою, обмінюються законодавчими та іншими
чинними нормативними актами з питань охорони державного кордону
України і Республіки Болгарія.
2. У майбутньому обмін такими актами здійснюватиметься у
двомісячний термін після набуття ними чинності.
Стаття 5
1. Спосіб обміну інформацією для цілей цієї Угоди
визначається окремим протоколом, підписаним особами,
уповноваженими компетентними органами.
2. Обмін інформацією згідно з пунктом 1 цієї статті
здійснюється безоплатно.
3. Договірні Сторони зобов'язуються не передавати третій
стороні або особі отримані одна від одної матеріали та інформацію
без письмової згоди компетентного органу тієї Договірної Сторони,
від якої ці матеріали та інформацію було отримано.
4. Обмін класифікованою інформацією між Договірними Сторонами
здійснюватиметься відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки Болгарія про взаємну охорону та
принципи обміну секретною інформацією ( 100_057 ), підписаної
21 травня 2004 року.
Стаття 6
У випадках, коли в рамках цієї Угоди надаються особисті дані,
при дотриманні діючого для кожної з Договірних Сторін
національного законодавства, застосовуються такі положення:
1. Використання даних одержувачем дозволяється тільки для
вказаної ним мети та лише на умовах, указаних органом, що їх
надав.
2. Одержувач інформує орган, що надав на його прохання дані,
про використання наданих даних та про досягнуті шляхом їх
використання результати.
3. Особисті дані можуть надаватися лише компетентним органам.
Подальша передача іншим органам можлива лише за попереднім
погодженням з органом, що їх надав.
4. Орган, що надає дані, повинен відстежувати як
достовірність даних, що передаються, так і необхідність та
співвідносність такого надання у контексті поставленої мети.
При цьому повинні дотримуватися обмежень щодо надання даних
згідно з відповідним національним законодавством. Якщо виявиться,
що було надано невірні дані або такі, надавати які було
неприпустимо, слід негайно поінформувати про це одержувача. Він
повинен виправити або знищити ці дані.
5. Органи, що надають та отримують дані, повинні
документувати надання та отримання особистих даних.
6. Органи, що надають та отримують дані, повинні ефективно
захищати надані особисті дані від неправомірного доступу,
неправомірної зміни та неправомірного розголошення.
Стаття 7
1. Компетентні органи Договірних Сторін здійснюють
співробітництво у галузі оперативно-розшукової діяльності для
забезпечення охорони державного кордону України та державного
кордону Республіки Болгарія відповідно до своїх національних
законодавств.
2. Форми співробітництва та взаємодії при здійсненні
оперативно-розшукової діяльності визначаються компетентними
органами Договірних Сторін окремим протоколом.
Стаття 8
Договірні Сторони вживають необхідних заходів для здійснення
співробітництва у боротьбі з тероризмом, незаконним перевезенням
через державний кордон зброї, боєприпасів, наркотичних речовин,
радіоактивних матеріалів та інших предметів контрабандної
діяльності, торгівлею людьми, незаконною міграцією та для
запобігання іншим злочинам транскордонного характеру.
Стаття 9
Договірні Сторони взаємодіють у сфері забезпечення, розробки,
запровадження та ремонту технічних засобів охорони кордону.
Стаття 10
1. Для координації співробітництва з прикордонних питань
Договірні Сторони періодично проводять зустрічі керівників
компетентних органів або уповноважених ними осіб почергово на
території Республіки Болгарія та на території України.
2. Склад делегацій, час проведення зустрічей, питання, що
обговорюватимуться, погоджуються у робочому порядку за взаємною
домовленістю.
3. Для забезпечення виконання цілей цієї Угоди та для
вирішення питань, що виникають у процесі співробітництва та
взаємодії, Договірні Сторони у разі необхідності можуть проводити
консультації або організовувати змішані робочі групи.
4. Витрати, пов'язані з перебуванням делегацій, крім витрат
на дорогу, відповідно, до Республіки Болгарія або до України та у
зворотному напрямку, здійснюються за рахунок приймаючої Договірної
Сторони.
Стаття 11
Для виконання цієї Угоди керівники компетентних органів або
уповноважені ними представники можуть за взаємною згодою
підписувати протоколи з метою конкретизації розвитку вказаних у
цій Угоді сферах та формах співробітництва.
Стаття 12
1. Положення цієї Угоди не стосуються прав та зобов'язань
Договірних Сторін, взятих на себе згідно з іншими міжнародними
договорами, сторонами яких вони є.
2. Ця Угода не стосується порядку в'їзду та перебування осіб
на території держав Договірних Сторін.
Стаття 13
За взаємною письмовою згодою Договірних Сторін до цієї Угоди
може бути внесено зміни та доповнення, що оформлюються окремими
протоколами, які набувають чинності відповідно до положень статті
15 цієї Угоди.
Стаття 14
Кожна Договірна Сторона може тимчасово припинити повністю або
частково дію цієї Угоди, якщо, за її оцінкою, йтиметься про
загрозу її національній безпеці або іншим важливим громадським
інтересам, або якщо це суперечить її національному законодавству.
Інша Договірна Сторона своєчасно інформується про це в письмовій
формі, коротко вказуючи мотиви, що зумовлюють відмову.
Стаття 15
1. Ця Угода набуває чинності від дати отримання другої з нот,
якими Договірні Сторони взаємно повідомляють одна одну про
виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею
чинності.
2. Ця Угода укладається на п'ять років. Її дія автоматично
продовжується на наступний п'ятирічний період, якщо жодна з
Договірних Сторін не заявить про своє бажання припинити дію Угоди,
про що вона повинна письмово повідомити іншу Договірну Сторону не
пізніше ніж за шість місяців до дня закінчення відповідного
періоду.
Вчинено у м. Софія, 25 вересня 2006 року в двох однакових
примірниках, кожен з яких українською та болгарською мовами,
причому два тексти мають однакову силу.
За Кабінет За Уряд
Міністрів України Республіки Болгарія
(підпис) (підпис)
{ Угоду додано до Постанови КМ N 1832 ( 1832-2006-п ) від
27.12.2006 }вгору