Документ 100_060, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 30.06.2009

               Угода 
між Державним комітетом України з питань технічного
регулювання та споживчої політики і Державним агентством з метрології і технічного нагляду Республіки Болгарія
про співробітництво в сфері взаємного визнання
результатів робіт з оцінки відповідності
( Угода припинила свою дію,
див. Документ ( p0100697-10 )

Дата підписання: 30.06.2004 р. Дата набуття чинності: 30.06.2004 р.
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики і Державне агентство з метрології і технічного
нагляду Республіки Болгарія, далі "Сторони", з метою усунення технічних бар'єрів у зовнішньоторговельних
відносинах, враховуючи взаємну зацікавленість у забезпеченні
захисту прав споживачів і безпеці продукції, що взаємно
постачається, усвідомлюючи прагнення Сторін до гармонізації своїх
національних систем оцінки відповідності, у тому числі
сертифікації продукції на основі директив Ради Європейських
Співтовариств, міжнародних і європейських стандартів і
рекомендацій та прагнучи до взаємовигідного співробітництва у
сфері оцінки відповідності, домовились про таке:
Стаття 1
Співробітництво між Сторонами у сфері оцінки відповідності
продукції, яка виготовляється та взаємно постачається,
здійснюється відповідно до національного законодавства держав
кожної із Сторін.
Стаття 2
Співробітництво між Сторонами ґрунтується на взаємному
визнанні процедур оцінки відповідності в законодавчо регульованій
сфері з урахуванням: а) гармонізації національних систем оцінки відповідності в
рамках системи, яка застосовується в Європейських Співтовариствах; б) застосування узгоджених процедур взаємного визнання
результатів випробувань і сертифікатів відповідності; в) взаємного обміну інформацією щодо законів, інших
нормативно-правових актів, технічних регламентів і пов'язаних з
ними стандартів у сфері оцінки відповідності і змін до них.
Стаття 3
Сторони взаємно інформують одна одну про групи продукції, які
відносяться до регульованої сфери і підлягають оцінці
відповідності в випробувальних та сертифікаційних організаціях.
Стаття 4
1. Взаємному визнанню мають підлягати як зафіксовані в
протоколах результати випробувань, так і сертифікати відповідності
продукції. 2. Визнання результатів випробувань продукції і сертифікатів
відповідності продукції в рамках цієї Угоди відноситься до
продукції, яка виготовляється в Україні і в Республіці Болгарія. 3. Визнання результатів випробувань продукції здійснюється
уповноваженими Сторонами випробувальними лабораторіями і
організаціями з сертифікації (далі "уповноважені органи") на
основі укладених ними додаткових угод, які ґрунтуються на цій
Угоді. 4. Визнання сертифікатів відповідності продукції будуть
здійснювати: а) уповноважені органи з сертифікації в Україні, б) уповноважені органи з сертифікації в Республіці Болгарія. 5. Сторони один раз на рік повідомляють одна одну про
уповноважені ними органи, які мають право укладати додаткові угоди
про порядок визнання протоколів випробувань і сертифікатів
відповідності продукції. 6. Компетентність уповноважених органів має встановлюватися
через процедуру акредитації на національному рівні з урахуванням
вимог міжнародних та європейських норм з акредитації. У разі
необхідності і на основі взаємної згоди, ці органи можуть
підлягати перевірці щодо компетентності іншою Стороною. 7. При взаємному визнанні результатів випробувань продукції і
сертифікатів відповідності Сторони і уповноважені органи керуються
національним законодавством своїх держав.
Стаття 5
1. Відповідно до процедури, яка передбачена цією Угодою,
імпортер подає до уповноваженого органу країни, що імпортує,
сертифікат відповідності і протокол випробувань, який видано
уповноваженим органом, що уклав додаткову угоду, а також
нормативно-правові акти, технічні регламенти і стандарти
(англійською мовою, або іншою мовою за взаємним погодженням), на
відповідність яким проводились випробування і в яких визначені
методи випробувань, і, за необхідністю, інші документи і
матеріали. Давність результатів випробувань повинна відповідати
відповідному національному законодавству Сторін для даної
продукції. Результати випробувань повинні бути оформлені
відповідно до вимог норм ISO/IEC 17025. 2. Уповноважений орган порівнює отримані результати
випробувань і документи з вимогами, які діють в країні, що
імпортує. За умови відповідності цих вимог та підтвердження в
протоколі результатів випробувань, без проведення подальших
випробувань уповноваженим органом видається свідоцтво про визнання
відповідності. 3. В обумовлених випадках, у разі відсутності в протоколах
випробувань окремих показників безпечності продукції або більш
жорстких вимог оцінки відповідності національного законодавства
країни, що імпортує, уповноважений орган має право проводити
необхідні додаткові випробування за замовленням і за рахунок
імпортера. 4. За умови позитивних результатів додаткових випробувань,
уповноважений орган видає на даний вид продукції сертифікат
відповідності або інший необхідний для даного виду продукції
документ, який передбачений національним законодавством держав
Сторін. 5. Термін дії зазначених документів залежить від застосованої
при оцінці відповідності схеми (процедури).
Стаття 6
Роботи з визнання результатів випробувань продукції та
сертифікатів відповідності виконуються за замовленням та
сплачуються за рахунок імпортера на договірній основі.
Стаття 7
Відповідальність за достовірність сертифіката відповідності і
документа про визнання сертифіката відповідності несуть
організації, які видали ці документи згідно з національним
законодавством держав Сторін.
Стаття 8
1. Сторони мають право проводити вибірковий контроль
імпортованої продукції, на яку поширюється дія цієї Угоди, згідно
з національним законодавством держав Сторін. 2. В разі виявлення в продукції недоліків, які роблять її
використання небезпечним для життя і здоров'я населення, майна або
навколишнього середовища, Сторони вживають заходів згідно з
національним законодавством своїх держав. 3. Про виявлені недоліки і вжиті заходи невідкладно
інформується інша Сторона.
Стаття 9
Фінансування співробітництва з реалізації даної угоди
здійснюється на договірній основі між Сторонами.
Стаття 10
Сторони забезпечують конфіденційність документації та іншої
інформації, отриманих в результаті виконання робіт в рамках цієї
Угоди, які можуть поставити під загрозу інтереси Сторін.
Документація й інформація може бути передана третій стороні лише
за згодою Сторін.
Стаття 11
1. За попередньою домовленістю Сторін до Угоди можуть
вноситись зміни і доповнення шляхом підписання відповідного
протоколу, що становитиме невід'ємну частину Угоди від дати його
підписання. 2. Спірні питання, пов'язані із тлумаченням або реалізацією
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів. При
цьому Сторони, уповноважені органи керуються положеннями цієї
Угоди.
Стаття 12
1. Угода укладається терміном на 5 років та набуває чинності
від дати її підписання. 2. Кожна із Сторін може денонсувати цю Угоду, письмово
повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Угоди припиняється
через 6 місяців від дати одержання іншою Стороною такого
повідомлення.
Вчинено в м. Варна 30 червня 2004 року у двох примірниках,
кожний українською, болгарською та російською мовами, причому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї
Угоди перевага надається тексту російською мовою.
За Державний комітет За Державне агентство з
України з питань метрології і технічного
технічного регулювання нагляду Республіки
та споживчої політики Болгарія
С. Черепков А. Ганєв
(підпис) (підпис)вгору