Документ 100_007, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.11.2007, підстава - 100_082

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія
про створення міжурядової українсько-болгарської
комісії з питань торговельно-економічного
співробітництва
(укр/рос)

{ Щодо припинення чинності Угоди додатково див. Угоду ( 100_082 )
від 27.11.2007 }

Дата підписання: 11.03.1993 Дата набуття чинності: 11.03.1993
Уряд України та Уряд Республіки Болгарія, далі - "Договірні
Сторони",
з метою подальшого розвитку торговельно-економічного
співробітництва між двома країнами, яке ґрунтується на принципах
дружби, рівноправ'я та взаємної користі,
домовилися про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони домовилися створити Міжурядову
українсько-болгарську комісію з питань торгово-економічного
співробітництва (далі "Комісія").
Стаття 2
Основними завданнями Комісії є:
контроль та перевірка ходу виконання угоди з
торгово-економічного співробітництва між обома країнами
( 100_002 ) та відповідних домовленостей;
висування пропозицій, спрямованих на сприяння стабільному
розвитку двосторонніх торгово-економічних відносин;
вирішення питань, які можуть виникнути в торгово-економічній
діяльності, та розглядання заходів, спрямованих на подальше
розширення співробітництва.
Стаття 3
Комісія з торгово-економічного співробітництва складається з
двох частин - української та болгарської.
У кожну частину Комісії призначається Голова, заступник
голови, члени, відповідальний секретар.
Стаття 4
З метою виконання своїх завдань та при потребі Комісія може
створювати постійні та тимчасові робочі органи (підкомісії, робочі
групи), визначати їх завдання, повноваження, склад.
На засідання Комісії кожна з частин може запрошувати
необхідну кількість радників та експертів.
Стаття 5
Комісія проводить засідання згідно із затвердженим планом
роботи не рідше одного разу на рік по черзі в кожній з країн.
Про скликання засідання та порядок денний Голови частин
домовляються по можливості за два місяці.
Раніше затверджений порядок денний за домовленістю Договірних
Сторін може коригуватися.
Стаття 6
Комісія приймає рішення за наявності згоди Договірних Сторін.
Рішення заносяться до протоколу, який підписують Голови частин
Комісії. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер для
компетентних органів країн Договірних Сторін.
Стаття 7
Витрати на проведення засідань Комісії, її постійних і
тимчасових робочих органів несе країна, на території якої
проводиться засідання.
Витрати на проїзд із України в Болгарію та із Болгарії в
Україну учасників засідань Комісії, її постійних і тимчасових
органів несе країна, яка направляє своїх представників на такі
засідання.
Стаття 8
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання та буде
діяти протягом п'яти років. Вона буде автоматично продовжуватися
кожен раз на наступні п'ять років, якщо жодна з Договірних Сторін
не повідомить письмово іншу Договірну Сторону за шість місяців до
закінчення строку дії цієї Угоди про свій намір призупинити її
дію.
Вчинено в м. Софія 11 березня 1993 р. у двох оригінальних
примірниках кожен російською мовою, причому обидва тексти мають
однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Болгарія
(підпис) (підпис)
Соглашение
между Правительством Украины и Правительством
Республики Болгария о создании Межправительственной
украинско-болгарской комиссию по вопросам
торгово-экономического сотрудничества

Правительство Украины и Правительство Республики Болгария,
которые далее именуются "Договаривающиеся Стороны", с целью дальнейшего развития торгово-экономического
сотрудничества между двумя странами, которое основывается на
принципах дружбы, равноправия и взаимной выгоды, договорились о следующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны согласились создать
Межправительственную украинско-болгарскую комиссию по вопросам
торгово-экономического сотрудничества, которая далее именуется
"Комиссия".
Статья 2
Основными задачами Комиссии являются: контроль и проверка хода выполнения соглашения по
торгово-экономическому сотрудничеству между обеими странами и
( 100_002 ) соответствующих договоренностей; выдвижение предложений, направленных на содействие
стабильному развитию двухсторонних торгово-экономических
отношений; решение вопросов, которые могут возникать в
торгово-экономической деятельности и рассмотрение мероприятий,
направленных на дальнейшее расширение сотрудничества.
Статья 3
Комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству состоит из
двух частей - украинской и болгарской. В каждую часть Комиссии назначаются Председатель, заместитель
председателя, члены, ответственный секретарь.
Статья 4
В целях выполнения своих задач и по мере необходимости
Комиссия может создавать постоянные и временные рабочие органы
(подкомиссии, рабочие группы), определять их задачи, полномочия,
состав. На заседания Комиссии каждая из частей может приглашать
необходимое количество советников и экспертов.
Статья 5
Комиссия проводит заседания согласно утвержденному плану
работы не реже одного раза в год поочередно в каждой из стран. О созыве заседания и повестке дня Председатели частей
договариваются по возможности за два месяца. Ранее утвержденная повестка дня по согласованию
Договаривающихся Сторон может корректироваться.
Статья 6
Комиссия принимает решение при наличии согласия
Договаривающихся Сторон. Решения заносятся в протокол, который подписывают
Председатели частей Комиссии. Решения Комиссии носят рекомендательный характер для
компетентных органов стран Договаривающихся Сторон.
Статья 7
Затраты на проведение заседаний Комиссии, ее постоянных и
временных рабочих органов несет страна, на территории которой
проводится заседание. Затраты на проезд из Украины в Болгарию и из Болгарии в
Украину участников заседаний Комиссии, ее постоянных и временных
органов несет страна, которая отправляет своих представителей на
такие заседания.
Статья 8
Это соглашение вступает в силу с момента его подписания и
будет действовать в течение пяти лет. Оно будет автоматически
продлеваться каждый раз на последующие пять лет, если ни одна из
Договаривающихся Сторон не уведомит письменно другую
Договаривающуюся Сторону за шесть месяцев до окончания срока
действия этого Соглашения о своем намерении приостановить его
действие.
Совершено в г. София 11 марта 1993 г. в двух подлинных
экземплярах, каждый на русском языке, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
За Правительство За Правительство
Украины Республики Болгария
(подпись) (подпись)вгору