Про Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України
Указ Президента України; Положення від 27.08.20041009/2004
Документ 1009/2004, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.06.2006, підстава - 510/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 510/2006 ( 510/2006 ) від 09.06.2006 }
Про Положення про Міністерство транспорту
та зв'язку України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )

1. Затвердити Положення про Міністерство транспорту та
зв'язку України (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 3 червня 1999 року N 601
( 601/99 ) "Про Положення про Державний комітет зв'язку та
інформатизації України";
Указ Президента України від 2 жовтня 1999 року N 1273
( 1273/99 ) "Про внесення доповнення до Положення про Державний
комітет зв'язку та інформатизації України";
Указ Президента України від 11 травня 2000 року N 678
( 678/2000 ) "Про Положення про Міністерство транспорту України";
пункт 10 статті 1 Указу Президента України від 1 серпня
2000 року N 943 ( 943/2000 ) "Про зміни та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Президента України";
Указ Президента України від 26 листопада 2001 року N 1144
( 1144/2001 ) "Про внесення змін до Положення про Міністерство
транспорту України";
пункт 3 змін, що вносяться до актів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 27 березня 2002 року
N 304 ( 304/2002 ) "Про внесення змін до деяких положень про
міністерства";
пункт 13 змін, що вносяться до деяких указів Президента
України, затверджених Указом Президента України від 29 жовтня
2003 року N 1227 ( 1227/2003 ) "Про внесення змін до деяких указів
Президента України";
пункти 13 і 20 змін, що вносяться до указів Президента
України, затверджених Указом Президента України від 5 березня
2004 року N 280 ( 280/2004 ) "Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";
статтю 2 Указу Президента України від 16 серпня 2004 року
N 912 ( 912/2004 ) "Про внесення змін до деяких указів Президента
України".
3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 серпня 2004 року
N 1009/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 серпня 2004 року N 1009/2004
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство транспорту та зв'язку України

1. Міністерство транспорту та зв'язку України
(Мінтрансзв'язку України) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України.
Мінтрансзв'язку України є головним (провідним) органом у
системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення
впровадження державної політики в галузі автомобільного,
залізничного, морського і річкового транспорту (далі - галузь
транспорту), у сферах навігаційно-гідрографічного забезпечення
судноплавства, надання послуг поштового зв'язку, телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України.
2. Мінтрансзв'язку України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Мінтрансзв'язку України
організовує виконання актів законодавства України і здійснює
контроль за їх реалізацією.
Мінтрансзв'язку України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінтрансзв'язку України є:
участь у формуванні та реалізації державної політики в галузі
транспорту, у сферах навігаційно-гідрографічного забезпечення
судноплавства, надання послуг поштового зв'язку, телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України;
забезпечення взаємодії та координації роботи автомобільного,
авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту;
здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення
телекомунікаційних мереж загального користування та мереж
поштового зв'язку загального користування, підвищення їх якості та
доступності, забезпечення сталого функціонування;
формування Національної програми інформатизації та
забезпечення її виконання;
створення умов для інтеграції національної транспортної
системи України до європейської та світової транспортної системи,
а також сфер надання послуг поштового зв'язку, телекомунікацій,
інформатизації до європейського та світового інформаційного
простору.
4. Мінтрансзв'язку України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) здійснює державне управління в галузі транспорту, у сферах
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, надання
послуг поштового зв'язку, телекомунікацій, інформатизації,
користування радіочастотним ресурсом України;
2) вживає заходів щодо розвитку національної транспортної
системи України, створення і функціонування національної мережі
міжнародних транспортних коридорів та інфраструктури транспортного
комплексу України;
3) здійснює відповідно до законодавства України заходи щодо
реалізації єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційної,
науково-технічної, кадрової та соціальної політики в галузі
транспорту, у сферах навігаційно-гідрографічного забезпечення
судноплавства, надання послуг поштового зв'язку, телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України;
4) розробляє і реалізовує заходи щодо налагодження взаємодії
та координації діяльності всіх видів транспорту;
5) відповідно до законодавства організовує і контролює
роботу, пов'язану із забезпеченням безпеки руху транспортних
засобів, вживає заходів до зменшення шкідливого впливу
функціонування транспорту на довкілля та забезпечує екологічну
безпеку на транспорті;
6) здійснює нагляд за додержанням юридичними (крім
Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної
служби України, Управління державної охорони України, а також
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх
управління) та фізичними особами вимог нормативно-правових актів
щодо безпеки судноплавства, руху відповідно на морському і
річковому, залізничному та автомобільному транспорті;
7) контролює відповідно до законодавства впровадження
автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного та
навігаційного забезпечення національної транспортної системи
України і національної мережі міжнародних транспортних коридорів;
8) забезпечує в межах своєї компетенції правове регулювання
перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти, безпеки руху
транспортних засобів, технічної експлуатації рухомого складу,
функціонування морських та річкових портів, будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання шляхів сполучення,
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства;
9) здійснює загальне керівництво проведенням державної
реєстрації морських суден, дипломуванням спеціалістів морського і
річкового транспорту, роботою рятувальної, лоцманської та
гідрографічної служб морського і річкового транспорту;
10) здійснює відповідно до законодавства функції спеціально
уповноваженого органу у сфері перевезення небезпечних вантажів
залізничним, автомобільним, повітряним, морським і річковим
транспортом та великовагових і негабаритних вантажів автомобільним
транспортом;
11) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
12) здійснює повноваження центрального органу виконавчої
влади в галузі зв'язку відповідно до Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 );
13) визначає перелік технічних засобів, які можуть
застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального
користування, та погоджує в установленому законодавством порядку
застосування технічних засобів телекомунікацій, не включених до
цього переліку;
14) визначає перелік засобів поштового зв'язку, що
застосовуються у мережах поштового зв'язку загального користування
та підлягають стандартизації і сертифікації відповідно до
законодавства;
15) установлює порядок надання операторами телекомунікацій
незалежно від форми власності ресурсів своїх мереж у користування
державній системі урядового зв'язку, національній системі
конфіденційного зв'язку, органам з надзвичайних ситуацій, безпеки,
оборони, внутрішніх справ;
16) здійснює регулювання у сфері фельд'єгерського і
спеціального поштового зв'язку;
17) установлює в межах своєї компетенції вимоги щодо надання
послуг з пересилання поштових відправлень та поштових переказів;
18) визначає склад, функції, права та обов'язки
Редакційно-художньої ради, яка погоджує тематику і зразки поштових
марок, маркованих конвертів і карток;
19) виконує відповідно до законодавства функції Генерального
державного замовника Національної програми інформатизації;
20) забезпечує координацію діяльності органів виконавчої
влади, пов'язаної зі створенням та інтеграцією електронних
інформаційних систем і ресурсів в Єдиний веб-портал органів
виконавчої влади та наданням інформаційних та інших послуг через
електронну інформаційну систему "Електронний Уряд";
21) координує та контролює роботи, пов'язані зі створенням,
веденням і забезпеченням функціонування Національного реєстру
електронних інформаційних ресурсів, визначає організаційні та
методичні засади ведення Національного реєстру та правила
користування ним;
22) здійснює повноваження центрального органу виконавчої
влади в галузі зв'язку щодо управління у сфері користування
радіочастотним ресурсом України, визначені Законом України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 );
( Підпункт 23 пункту 4 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
24) здійснює відповідно до законодавства повноваження щодо
регулювання цін (тарифів);
25) організовує в межах своєї компетенції реалізацію заходів,
спрямованих на посилення профілактики правопорушень у сфері
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінтрансзв'язку
України (далі - підприємства галузі);
26) організовує і виконує відповідно до законодавства роботи
із стандартизації, сертифікації, метрології;
27) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень,
визначених законодавством;
28) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
його управління;
29) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо
досудової санації державних підприємств, які належать до сфери
управління Мінтрансзв'язку України, готує пропозиції щодо обсягів
і напрямів державних капітальних вкладень у галузь транспорту,
сфери інформатизації та користування радіочастотним ресурсом
України;
30) вживає заходів, спрямованих на вдосконалення
зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів українських
товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього
ринку;
31) погоджує з відповідними органами інших держав квоти
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;
32) за дорученням Кабінету Міністрів України з питань, що
належать до компетенції Мінтрансзв'язку України, бере участь у
роботі міжнародних організацій;
33) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у
межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України та
забезпечує їх виконання;
34) вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва
України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень
забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою
про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським
Союзом ( 998_012 ), адаптацію законодавства України з питань
функціонування транспортного комплексу та галузі зв'язку, сфер
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, надання
послуг поштового зв'язку, телекомунікацій, інформатизації,
користування радіочастотним ресурсом України до законодавства
Європейського Союзу та євроатлантичних структур, здійснює інші
заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу;
35) здійснює добір кадрів у системі Мінтрансзв'язку України,
відповідно до законодавства формує кадровий резерв для державної
служби та кадровий резерв керівників підприємств галузі,
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників, здійснює в установленому порядку
заохочення працівників підприємств галузі;
36) у межах своїх повноважень бере участь у реалізації
державної політики зайнятості населення, розробляє заходи щодо
забезпечення потреб підприємств галузі у висококваліфікованих
працівниках, у встановленому порядку координує діяльність
зазначених підприємств з питань підготовки спеціалістів галузі
транспорту, сфер навігаційно-гідрографічного забезпечення
судноплавства, надання послуг поштового зв'язку, телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України;
37) координує здійснення заходів щодо впровадження
енергозберігаючих технологій у галузі транспорту, сферах
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, надання
послуг поштового зв'язку, телекомунікацій, інформатизації,
користування радіочастотним ресурсом України;
38) здійснює координацію та методичне забезпечення реалізації
заходів підготовки національної транспортної системи України та
національної системи зв'язку до сталого функціонування, а також
забезпечення транспортних перевезень в особливий період, вирішує у
межах своєї компетенції питання готовності функціонування
телекомунікаційних мереж загального користування та мереж
поштового зв'язку в особливий період;
організовує будівництво та ремонт нових та підвищення строку
експлуатації і пропускної спроможності діючих транспортних
об'єктів;
визначає порядок створення, підготовки та підтримання в
готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ
та організацій транспорту, транспортної інфраструктури,
призначених для забезпечення функціонування національної
транспортної системи України в умовах надзвичайного стану та в
особливий період;
забезпечує у разі запровадження в державі особливого періоду
переведення транспорту, транспортної інфраструктури, ліній і мереж
зв'язку на відповідний режим роботи, а також технічне прикриття та
відбудову шляхів сполучення та об'єктів зв'язку оборонного
значення;
39) бере участь у розслідуванні причин аварійних подій і
катастроф на транспорті, у межах своєї компетенції та в порядку,
визначеному законодавством, проводить службові розслідування;
40) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному
апараті Міністерства та на підприємствах галузі;
41) здійснює реалізацію державної політики у сфері охорони
праці та пожежної безпеки, підвищення рівня промислової безпеки,
впровадження економічних методів управління охороною праці на
підприємствах галузі;
42) виконує інші функції, передбачені законодавством.
5. Мінтрансзв'язку України має право:
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
6. Мінтрансзв'язку України під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних
держав.
У міжнародних відносинах у частині вирішення питань, що
належать до його компетенції, Мінтрансзв'язку України виконує
функції Морської адміністрації України і Адміністрації зв'язку та
радіочастот України.
7. Мінтрансзв'язку України у межах своїх повноважень на
основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
Мінтрансзв'язку України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінтрансзв'язку України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Мінтрансзв'язку України є обов'язковими для виконання центральними
та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх
форм власності та громадянами.
8. Мінтрансзв'язку України очолює Міністр, якого призначає на
посаду та припиняє його повноваження на цій посаді в установленому
законодавством порядку Президент України.
Міністр:
1) керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України
особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики
в галузі транспорту, у сферах навігаційно-гідрографічного
забезпечення судноплавства, надання послуг поштового зв'язку,
телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним
ресурсом України та на виконання вимог законодавства в межах
наданих повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні
напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;
2) спрямовує і координує здійснення центральними органами
виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
3) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Міністерства, а також з питань функціонування
дорожнього господарства;
4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Мінтрансзв'язку України;
5) затверджує програми і плани роботи Мінтрансзв'язку
України, розглядає та затверджує звіти про їх виконання;
6) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінтрансзв'язку України;
7) підписує нормативно-правові акти Мінтрансзв'язку України;
8) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посади перших заступників та
заступників Міністра;
9) розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками та
заступниками;
10) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідальності перших заступників та
заступників Міністра у разі неналежного виконання ними своїх
обов'язків;
11) вносить Президентові України подання, погоджене з
Прем'єр-міністром України, щодо призначення на посаду та
звільнення з посади Голови Адміністрації Державної спеціальної
служби транспорту;
12) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації та ліквідації у складі Мінтрансзв'язку
України урядових органів державного управління;
13) вносить Кабінету Міністрів України подання про
призначення на посади і звільнення з посад керівників урядових
органів державного управління, утворених у складі Мінтрансзв'язку
України;
14) за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів;
15) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Мінтрансзв'язку України;
16) представляє в установленому порядку працівників
Мінтрансзв'язку України до відзначення державними нагородами
України;
17) розглядає щорічні звіти щодо результатів діяльності
Державної служби автомобільних доріг України в межах, визначених
спеціальним директивним наказом;
18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України.
9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінтрансзв'язку України, його поточної роботи, а також
забезпечення діяльності Міністра організовується першим
заступником Міністра - керівником апарату Мінтрансзв'язку України.
10. Через Міністра транспорту та зв'язку України Кабінетом
Міністрів України спрямовується і координується діяльність
Державної служби автомобільних доріг України.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінтрансзв'язку України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у
складі Міністра (голова колегії), перших заступників та
заступників Міністра (за посадою), керівників урядових органів
державного управління, що утворені у складі Мінтрансзв'язку
України, інших керівних працівників Міністерства, а також
підприємств галузі.
У разі потреби до складу колегії Мінтрансзв'язку України
можуть входити в установленому порядку інші особи.
Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінтрансзв'язку
України.
12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо основних напрямів розвитку науки і техніки в галузі
транспорту, сферах навігаційно-гідрографічного забезпечення
судноплавства, надання послуг поштового зв'язку, телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Міністерстві
може утворюватися науково-технічна (наукова) рада з учених і
висококваліфікованих фахівців.
Склад цієї ради та положення про неї затверджує Міністр.
13. Гранична чисельність працівників Мінтрансзв'язку України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінтрансзв'язку України,
затверджує Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків Мінтрансзв'язку України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінтрансзв'язку України затверджує Міністр.
14. Мінтрансзв'язку України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору