Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 вересня 2009 р. N 1004
Київ
Про затвердження Державної цільової
економічної програми "Ядерне паливо України"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 535 ( 535-2010-п ) від 30.06.2010
N 964 ( 964-2011-п ) від 14.09.2011
N 1287 ( 1287-2011-п ) від 12.12.2011
N 895 ( 895-2012-п ) від 08.08.2012
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову економічну програму "Ядерне
паливо України" (далі - Програма), що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з
Міністерством фінансів передбачати під час підготовки проекту
Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання
визначених Програмою завдань і заходів виходячи з можливостей
державного бюджету. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 964
( 964-2011-п ) від 14.09.2011 }
4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з
Державним концерном "Ядерне паливо" розробити та подати до 1
жовтня 2010 р. проект рішення Кабінету Міністрів України щодо
затвердження плану заходів із забезпечення позабюджетних
надходжень для виконання Програми. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 535
( 535-2010-п ) від 30.06.2010, N 964 ( 964-2011-п ) від
14.09.2011 }
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРЖДЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2009 р. N 1004
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
"Ядерне паливо України"
Мета програми
Мета Програми полягає в забезпеченні розвитку уранового і
цирконієвого виробництва в Україні та створенні потужностей для
виробництва ядерного палива і його елементів.
Шляхи розв'язання проблеми
Можливі такі три варіанти розв'язання проблеми забезпечення
атомних електростанцій України ядерним паливом:
перший варіант - закупівля ядерного палива на світовому
ринку;
другий варіант - створення потужностей для виробництва
ядерного палива силами вітчизняних підприємств та організацій;
третій варіант - створення потужностей для виробництва
ядерного палива та його елементів шляхом кооперації з іншими
країнами.
На сьогодні за першим варіантом забезпечення ядерним паливом
своїх атомних електростанцій здійснюють Фінляндія (4 реактори),
Угорщина (4 реактори), Чехія (6 реакторів), Болгарія (2 реактори),
Словаччина (5 реакторів), Україна (15 реакторів). Недолік такого
варіанта полягає у повній залежності від іноземного постачальника.
Забезпечення ядерним паливом своїх атомних електростанцій за
другим варіантом здійснюють країни, що володіють повним комплексом
ядерних технологій, у тому числі технологією ізотопного збагачення
урану. Реалізація такого варіанта в Україні недоцільна у зв'язку з
тим, що розроблення і впровадження всього комплексу необхідних
технологій потребує значних витрат.
Оптимальним є третій варіант, за яким в Україні створюється
виробництво ядерного палива з придбанням у закордонних фірм та
запровадженням технологій виготовлення комплектувальних виробів,
паливних таблеток і тепловидільних збірок, а також придбанням на
світовому ринку послуг з конверсії та збагачення урану для
вітчизняного виробництва ядерного палива.
Програма передбачає досягнення визначеної мети шляхом:
збільшення виробництва концентрату природного урану до
1880 тонн на рік;
створення повного циклу цирконієвого виробництва з випуском
цирконієвого прокату в обсязі 170 тонн на рік;
створення виробництва комплектувальних виробів для
тепловидільних збірок потужністю 620 комплектів на рік;
створення виробництва ядерного палива (починаючи з
деконверсії урану до виготовлення тепловидільних збірок) та
будівництва першої черги заводу з виробництва тепловидільних
збірок (починаючи з комплектації твелів до виготовлення таких
збірок) потужністю 220 тонн збагаченого урану на рік.
Програма розрахована на 2009-2013 роки.
Прогнозні обсяги, джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
Завдання і заходи програми
Основними завданнями Програми є:
збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану;
створення виробництва ядерного палива, цирконієвого
виробництва, виробництва комплектувальних виробів;
наукове, проектне та інформаційне супроводження об'єктів
ядерно-паливного циклу.
Завдання і заходи Програми наведені у додатку 2.
Для виконання завдань Програми необхідно створити такі
обов'язкові умови.
З метою збільшення обсягу виробництва концентрату природного
урану необхідно забезпечити стабільне функціонування існуючого
комплексу з видобутку та переробки уранової руди і створити умови
для збільшення обсягу виробництва на довгострокову перспективу (до
2030 року) до рівня потреби атомних електростанцій України з
урахуванням кількості введених в експлуатацію та виведених з
експлуатації генеруючих потужностей згідно з Енергетичною
стратегією України до 2030 року.
Для організації виробництва ядерного палива та будівництва
першої черги заводу з виробництва ядерного палива необхідно:
визначити потенційного партнера, який володіє технологією
такого виробництва для реакторів типу ВВЕР, та узгодити умови
передачі зазначеної технології в Україну (починаючи з конверсії
гексафториду урану в порошок двоокису урану до складення
тепловидільних збірок);
придбати технології та обладнання для виробництва
тепловидільних елементів і тепловидільних збірок;
забезпечити фінансування придбання Державним концерном
"Ядерне паливо" акцій додаткової емісії ПрАТ "Завод з виробництва
ядерного палива"; { Розділ доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 895 ( 895-2012-п ) від 08.08.2012 }
розробити нормативні документи з питань забезпечення ядерної
та радіаційної безпеки під час виробництва ядерного палива;
забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері
виробництва ядерного палива;
побудувати першу чергу заводу з виготовлення тепловидільних
збірок, місце розташування якого визначається у
техніко-економічному обґрунтуванні.
З метою виконання робіт із забезпечення виробництва
цирконієвого прокату необхідно:
придбати технології та обладнання для виробництва
цирконієвого сплаву і трубної заготовки;
удосконалити технології холодної деформації та придбати
обладнання для виробництва цирконієвого прокату;
провести реконструкцію і технічне переоснащення:
- державного науково-виробничого підприємства "Цирконій" для
забезпечення виробництва двоокису цирконію та будівництва і
введення в експлуатацію дільниці з виробництва цирконієвого сплаву
та трубної заготовки;
- Запорізького металургійного дослідно-промислового заводу
державного науково-дослідного і проектного Інституту титану для
будівництва і введення в експлуатацію дільниці з виробництва
цирконієвої губки;
- державного підприємства "Дніпропетровський завод
прецизійних труб" для організації дільниць з виробництва
цирконієвого прокату (труби, стрічка, прутки).
З метою створення виробництва комплектувальних виробів для
тепловидільних збірок із цирконієвого прокату та нержавіючої сталі
передбачається:
придбання необхідних технологій та обладнання;
забезпечення будівництва і введення в експлуатацію зазначених
виробництв, місце розташування яких визначається у
техніко-економічному обґрунтуванні.
Виконання Програми планується за умови:
дотримання всіх вимог щодо забезпечення безпеки, захисту
персоналу, населення та навколишнього природного середовища під
час введення в експлуатацію, експлуатації та виведення з
експлуатації підприємств атомно-промислового комплексу, в тому
числі створення системи індивідуального дозиметричного контролю на
підприємствах галузі та системи радіаційного моніторингу;
забезпечення приведення нормативних документів з питань
безпеки під час видобутку та переробки уранових руд у
відповідність з вимогами міжнародних стандартів;
виконання заходів щодо виведення з експлуатації уранових
об'єктів.
З метою наукового, проектного та інформаційного супроводження
(далі - наукове супроводження) об'єктів ядерно-паливного циклу
передбачається проведення науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт для вдосконалення технологій
гірничого видобутку, переробки уранової та цирконової сировини і
радіаційного захисту персоналу та населення, зняття з експлуатації
зазначених об'єктів, проведення оцінки їх впливу на навколишнє
природне середовище, приведення нормативних документів з питань
проектування об'єктів атомної промисловості, ядерної та
радіаційної безпеки у відповідність з вимогами міжнародних
стандартів, проведення комплексної експертизи проектів, у тому
числі експертизи у сфері ядерної та радіаційної безпеки,
проведення технічного переоснащення науково-дослідних установ і
проектних організацій.
Наукове супроводження виробництва концентрату природного
урану здійснюється з метою:
удосконалення технології проведення гірничих та закладних
робіт, поводження з відходами гірничого виробництва;
розроблення зразків техніки і технологій для радіометричного
сортування гірничої маси;
забезпечення радіаційного захисту і медичного моніторингу
персоналу та населення;
зменшення впливу об'єктів гірничого виробництва на навколишнє
природне середовище;
удосконалення технології переробки уранової руди та
модернізації обладнання;
впровадження технології купчастого і блокового вилуговування;
розроблення нових способів складування відходів
гідрометалургійного заводу;
вивчення технічних та екологічних можливостей розробки
уранових родовищ України за технологією підземного свердловинного
вилуговування;
приведення системи радіаційного захисту у відповідність із
сучасними міжнародними нормами;
удосконалення технологій та обладнання для виробництва
іонообмінних смол на державному підприємстві "Смоли";
розроблення та виготовлення спеціальних машин, обладнання,
механізмів, пристроїв, засобів вимірювання, контролю, зв'язку,
автоматики та систем управління технологічними процесами
видобутку, переробки уранової руди та виробництва закису-окису
урану.
Наукове супроводження виробництва ядерного палива і
цирконієвого виробництва здійснюється з метою удосконалення
технологій:
виробництва двоокису цирконію;
магнієтермічного виробництва цирконієвої губки;
виробництва цирконієвого сплаву і трубної заготовки;
виробництва цирконієвого прокату.
Програма виконується з дотриманням режиму ядерної та
радіаційної безпеки, безпеки людини та навколишнього природного
середовища, гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, встановлених
законодавчими актами.
З метою забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час
виконання Програми передбачається:
розробити нормативно-правові акти та нормативні документи,
якими регламентується діяльність та встановлюються технічні вимоги
щодо проектування та будівництва ядерних установок та виведення їх
з експлуатації з урахуванням специфіки проведення робіт із
створення ядерно-паливного циклу;
удосконалити:
- нормативні документи, якими встановлюються технічні вимоги
до майданчиків для будівництва об'єктів ядерно-паливного циклу;
- законодавство з питань державної системи обліку та контролю
ядерних матеріалів;
- методичну базу з питань проведення державної експертизи у
сфері ядерної та радіаційної безпеки і оцінки відповідності
споруд, обладнання та систем вимогам нормативно-правових актів;
- законодавство з питань поводження з урановими об'єктами на
всіх етапах їх життєвого циклу.
Очікувані результати, ефективність програми
Виконання Програми дасть змогу:
істотно підвищити рівень енергетичної безпеки України;
збільшити обсяг виробництва концентрату природного урану, в
результаті чого зменшиться залежність України від імпорту
природного урану в період виконання Програми на 75 відсотків, а
також створити базу для уникнення такої залежності до 2020 року;
створити виробництво цирконієвої губки, трубної заготовки та
цирконієвого прокату, що забезпечить уникнення залежності України
від імпорту цирконієвої продукції, необхідної для виготовлення
ядерного палива;
створити виробництво тепловидільних збірок, що забезпечить
зменшення до 2014 року залежності України від імпорту
тепловидільних збірок на 80 відсотків та створення бази для
уникнення до 2020 року залежності від імпорту ядерного палива;
максимально використати місцеві трудові, виробничі,
науково-технічні та інші ресурси, зокрема зберегти 9365 робочих
місць та створити 3285 нових робочих місць у Кіровоградській,
Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях;
створити умови для забезпечення ядерної та радіаційної
безпеки під час виробництва ядерного палива.
Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.
Обсяг та джерела фінансування Програми
Загальний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми,
становить 13550 млн. гривень.
Обсяг видатків на виконання передбачених Програмою заходів
уточнюється щороку з урахуванням можливостей спеціального фонду
державного бюджету, конкретизації завдань за підсумками виконання
Програми та можливостей фінансування з інших джерел.
Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової економічної
програми "Ядерне паливо України"

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 216 ( 216-2009-p ).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2009 р. N 1004.
3. Державний замовник-координатор: Міненерговугілля.
4. Державний замовник: Міненерговугілля.
5. Керівник Програми: Міністр енергетики та вугільної
промисловості.
6. Виконавці заходів Програми: Державний концерн "Ядерне
паливо", державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний
комбінат", державне підприємство "Дирекція підприємства, що
будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд",
державне підприємство "Смоли", державне науково-виробниче
підприємство "Цирконій", державне підприємство "Український
науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової
технології", державне підприємство "Дніпропетровський завод
прецизійних труб".
7. Строк виконання: 2009-2013 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг, | У тому числі за роками | |фінансування| млн. |---------------------------------------| | | гривень | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |------------+-----------+-------+--------+------+------+--------| |Спеціальний | 4335 |860,193|505,931 |989,6 |989,6 |989,676 | |фонд | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | | | | | |------------+-----------+-------+--------+------+------+--------| |Інші | 9215 | | 1501,9 | 2069 |2886,1| 2758 | |джерела, в | | | | | | | |тому числі | | | | | | | |кошти | | | | | | | |підприємств | | | | | | | |атомно- | | | | | | | |промислового| | | | | | | |комплексу | | | | | | | |------------+-----------+-------+--------+------+------+--------| |Усього | 13550 |860,193|2007,831|3058,6|3875,7|3747,676| ------------------------------------------------------------------ { Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 964
( 964-2011-п ) від 14.09.2011 }

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної
програми "Ядерне паливо України"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування |Значення показника за роками |Найменування заходу | Головний | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками | | завдання | показника | | | розпорядник |фінансування| обсяг | | | | |-----------------------------| | бюджетних |(державний, |фінансових|---------------------------------------------| | | |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | | коштів | місцевий |ресурсів | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | | | | | | |бюджет, інші| для | | | | | | | | | | | | | | | | джерела) |виконання | | | | | | | | | | | | | | | | |завдань, | | | | | | | | | | | | | | | | | млн. | | | | | | | | | | | | | | | | | гривень | | | | | | |--------------+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |1. Збільшення | | | | | | |1) підтримання | | | | | | | | | |обсягу | | | | | | |досягнутих обсягів | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | |видобутку уранової | | | | | | | | | |концентрату | | | | | | |руди та забезпечення | | | | | | | | | |природного | | | | | | |розвитку потужностей | | | | | | | | | |урану | | | | | | |діючих шахт шляхом: | | | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |виробнича |220 |220 |220 |220 |220 |відпрацювання запасів|Міненерго- |спеціальний | 62 | 30 | 10 | 22 | | | | |потужність | | | | | |нижніх горизонтів |вугілля |фонд | | | | | | | | |підприємств з | | | | | |Ватутінського | |державного | | | | | | | | |видобутку | | | | | |родовища | |бюджету | | | | | | | | |уранової руди, | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |тис. тонн | | | | | | | |інші | 151 | | 40 | 40 | 40 | 31 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |виробнича |111 |111 |111 |111 |111 |переробки відвалів | - " - |спеціальний | 17 | 10 | 7 | | | | | |потужність | | | | | |Ватутінського | |фонд | | | | | | | | |підприємств з | | | | | |родовища | |державного | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | |концентрату | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |природного | | | | | | | |інші | 38 | | 10 | 10 | 8 | | | |урану, тонн | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |виробнича |230 |340 |340 |340 |340 |відпрацювання запасів| - " - |спеціальний | 124 | 30 | 10 | 40 | 44 | | | |потужність | | | | | |Мічурінського | |фонд | | | | | | | | |підприємств з | | | | | |родовища в горизонті | |державного | | | | | | | | |видобутку | | | | | |280-420 метрів | |бюджету | | | | | | | | |уранової руди, | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |тис. тонн | | | | | | | |інші | 282 | | 70 | 70 | 70 | 72 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |виробнича | | 90 | 90 |110 |130 |переробки відвалів |Міненерго- |спеціальний | 17 | 10 | 7 | | | | | |потужність | | | | | |Мічурінського |вугілля |фонд | | | | | | | | |підприємств з | | | | | |родовища | |державного | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | |концентрату | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |природного | | | | | | | |інші | 38 | | 10 | 10 | 18 | | | |урану, тонн | | | | | | | |джерела | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |виробнича |220 |220 |220 |220 |220 |відпрацювання запасів| - " - |спеціальний | 60 | 20 | 10 | 30 | | | | |потужність | | | | | |східної зони | |фонд | | | | | | | | |підприємств з | | | | | |Центрального | |державного | | | | | | | | |видобутку | | | | | |родовища | |бюджету | | | | | | | | |уранової руди, | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |тис. тонн | | | | | | | |інші | 135 | | 30 | 30 | 30 | 45 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |кількість | 20 | 20 | 16 | | |технічного | - " - |спеціальний | 92 | 30 | 32 | 30 | | | | |придбаних | | | | | |переоснащення | |фонд | | | | | | | | |одиниць гірничої | | | | | |виробничих | |державного | | | | | | | | |техніки | | | | | |потужностей при | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | |відпрацюванні запасів| |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | |Ватутінського, | |інші | 208 | | 52 | 52 | 52 | 52 | | | | | | | | |Мічурінського і | |джерела | | | | | | | | | | | | | | |Центрального родовища| | | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | |2) освоєння | | | | | | | | | | | | | | | | |Новокостянтинівського| | | | | | | | | | | | | | | | |родовища, зокрема: | | | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |виробнича | | 80 | 80 |500 |500 |будівництво першої | - " - |спеціальний |1777,664 |550,323 | 343 | 420 | 217,1 |247,241 | | |потужність | | | | | |черги підприємства на| |фонд | | | | | | | | |підприємств з | | | | | |базі | |державного | | | | | | | | |видобутку | | | | | |Новокостянтинівського| |бюджету | | | | | | | | |уранової руди, | | | | | |родовища, в тому | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |тис. тонн | | | | | |числі створення | |інші |1682,336 | | 300 | 330 | 520 |532,336 | | | | | | | | |системи радіаційного | |джерела | | | | | | | | | | | | | | |моніторингу | | | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | |3) освоєння нових | | | | | | | | | | | | | | | | |родовищ урану | | | | | | | | | | | | | | | | |шляхом: | | | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |виробнича | | |130 |260 |350 |промислового освоєння|Міненерго- |спеціальний | 400 | | 10 | 100 | 150 | 140 | | |потужність | | | | | |видобування урану за |вугілля |фонд | | | | | | | | |підприємств з | | | | | |технологією | |державного | | | | | | | | |виробництва | | | | | |підземного | |бюджету | | | | | | | | |концентрату | | | | | |свердловинного | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |природного | | | | | |вилуговування | |інші | 270 | | | | 135 | 135 | | |урану, тонн | | | | | |Сафонівського | |джерела | | | | | | | | | | | | | | |родовища | | | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | |будівництва | - " - |спеціальний | | | | | | | | | | | | | | |гірничодобувних | |фонд | | | | | | | | | | | | | | |підприємств на базі | |державного | | | | | | | | | | | | | | |Северинського та | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | |західної зони | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | |Центрального | |інші | 2956 | | 690 | 690 | 860 | 716 | | | | | | | | |родовища | |джерела | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | |4) збільшення обсягу | | | | | | | | | | | | | | | | |переробки уранової | | | | | | | | | | | | | | | | |руди шляхом: | | | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | - " - |830 |1110 |1240 |1770 |1880 |реконструкції і | - " - |спеціальний | 406,336 | 93,37 | 14,231 |137,16 |128,34 | 33,235 | | | | | | | | |розширення існуючого | |фонд | | | | | | | | | | | | | | |гідрометалургійного | |державного | | | | | | | | | | | | | | |заводу і збільшення | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | |ємності | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | |хвостосховища | |інші |1041,664 | | 250 | 250 | 250 |291,664 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | |------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |виробнича | 55 | 55 |100 |120 |120 |реконструкції та |Міненерго- |спеціальний | 34 | 12,86 | 7,1 | 9,14 | 4,9 | | | |потужність | | | | | |переоснащення |вугілля |фонд | | | | | | | | |підприємств з | | | | | |виробництва | |державного | | | | | | | | |виробництва | | | | | |іонообмінних смол | |бюджету | | | | | | | | |іонообмінних | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |смол, тонн | | | | | | | |інші | 68 | | 14,9 | 13 | 16,1 | 24 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | |---------------------------------------------------+-------------------------------------------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |Разом за завданням 1 | | | 9860 |786,553 |1917,231 |2283,3 |2553,44 |2319,476 | |---------------------------------------------------+-------------------------------------------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |У тому | | | | | | | | |спеціальний | 2990 |786,553 |450,331 |788,3 |544,34 |420,476 | |числі | | | | | | | | |фонд | | | | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | |інші | 6870 | | 1466,9 | 1495 |2009,1 | 1899 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | |--------------+-----------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |2. Створення |твели, | | | | |220 |будівництво першої | - " - |спеціальний | 587 | | 5 | 20 | 207,9 | 354,1 | |виробництва |тепловидільні | | | | | |черги заводу з | |фонд | | | | | | | |ядерного |збірки, тонн | | | | | |виробництва ядерного | |державного | | | | | | | |палива |урану | | | | | |палива | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | |інші | 1092 | | 34,5 |214,5 | 395 | 448 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | |--------------------------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |Разом за завданням 2 | | | | | | | | | 1679 | | 39,5 |234,5 | 602,9 | 802,1 | |--------------------------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |У тому | | | | | | | | |спеціальний | 587 | | 5 | 20 | 207,9 | 354,1 | |числі | | | | | | | | |фонд | | | | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | |інші | 1092 | | 34,5 |214,5 | 395 | 448 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | |--------------+-----------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |3. Створення |виробнича | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | |цирконієвого |потужність | | | | | |цирконієвого | | | | | | | | | |виробництва |підприємств з | | | | | |виробництва шляхом: | | | | | | | | | | |виробництва: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |двоокису |190 |220 | 250 |270 |270 |технічного |Міненерго- |спеціальний | 116,5 | 43,64 | 21,7 | 38,3 | 12,86 | | | |цирконію, тонн | | | | | |переоснащення |вугілля |фонд | | | | | | | | |цирконію | | | | | |державного науково- | |державного | | | | | | | | | | | | | | |виробничого | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | |підприємства | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | |"Цирконій" для | |інші | 212 | | | 80 | 90 | 42 | | | | | | | | |виробництва двоокису | |джерела | | | | | | | | | | | | | | |цирконію та | | | | | | | | | | | | | | | | |утримання об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | |незавершеного | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | |-----------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |цирконієвої | | | |100 |210 |будівництва дільниці | - " - |спеціальний | 59,5 | | 5 | 30 | 24,5 | | | |губки, тонн | | | | | |з виробництва | |фонд | | | | | | | | |цирконію | | | | | |цирконієвої губки | |державного | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | |інші | 122 | | | 40 | 42 | 40 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | |-----------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |трубної | | | | 90 |190 |будівництва дільниці | - " - |спеціальний | 231 | | | 28 | 95 | 108 | | |заготовки, | | | | | |з виробництва | |фонд | | | | | | | | |тонн | | | | | |цирконієвого сплаву | |державного | | | | | | | | | | | | | | |та трубної заготовки | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | |інші джерела| 449 | | | 150 | 150 | 149 | | |-----------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |цирконієвого | | | | |170 |реконструкції та | - " - |спеціальний | 161 | | 5,9 | 50 | 50 | 55,1 | | |прокату, тонн | | | | | |технічного | |фонд | | | | | | | | | | | | | | |переоснащення | |державного | | | | | | | | | | | | | | |виробництва | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | |цирконієвого прокату | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | |інші | 289 | | | 89 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | |--------------------------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |Разом за завданням 3 | | | | | | | | | 1640 | 43,64 | 32,6 |505,3 |564,36 | 494,1 | |--------------------------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |У тому числі | | | | | | | | |спеціальний | 568 | 43,64 | 32,6 |146,3 |182,36 | 163,1 | | | | | | | | | | |фонд | | | | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | |інші | 1072 | | | 359 | 382 | 331 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | |-----------------+--------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |4. Створення |кількість, | | | 50 |200 |620 |будівництво |Міненерго- |спеціальний | 100 | | 3 | 20 | 40 | 37 | |виробництва |комплектів | | | | | |підприємств з |вугілля |фонд | | | | | | | |комплектувальних |тепловидільних| | | | | |виробництва | |державного | | | | | | | |виробів |збірок | | | | | |комплектувальних | |бюджету | | | | | | | |з нержавіючої | | | | | | |виробів з | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |сталі | | | | | | |цирконієвого прокату | |інші | 180 | | | | 100 | 80 | |та цирконієвого | | | | | | |і нержавіючої сталі | |джерела | | | | | | | |прокату | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |Разом за завданням 4 | | | | | | | | | 280 | | 3 | 20 | 140 | 117 | |--------------------------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |У тому числі | | | | | | | | |спеціальний | 100 | | 3 | 20 | 40 | 37 | | | | | | | | | | |фонд | | | | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | |інші | 180 | | | | 100 | 80 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | |-----------------+--------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | |1) забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | |виробництва: | | | | | | | | | |-----------------+--------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |5. Наукове, |кількість | |12 | 12 | 12 | 14 |концентрату | - " - |спеціальний | 56 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | |проектне та |звітів | | | | | |природного урану | |фонд | | | | | | | |інформаційне | | | | | | | | |державного | | | | | | | |супроводження | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | |об'єктів ядерно- | | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |паливного циклу | | | | | | | | |інші | | | | | | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | |--------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | - " - | | 4 | 6 | 5 | 5 |ядерного палива та | - " - |спеціальний | 34 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |цирконієвого | |фонд | | | | | | | | | | | | | | |виробництва | |державного | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | |інші | | | | | | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | |--------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | |кількість | | 5 | 3 | | |2) проведення |Міненерго- |спеціальний | | | | | | | | |експертиз | | | | | |державних експертиз з|вугілля |фонд | | | | | | | | | | | | | | |ядерної та | |державного | | | | | | | | | | | | | | |радіаційної безпеки | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | | |інші | 1 | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | |--------------------------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |Разом за завданням 5 | | | | | | | | | 91 | 30 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | |--------------------------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |У тому числі | | | | | | | |спеціальний | 90 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | |фонд | | | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | |інші | 1 | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | |--------------------------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |Усього за Програмою | | | | | | | | | 13550 |860,193 |2007,831 |3058,6 |3875,7 |3747,676 | |--------------------------------+------+----+------+-----+-----+---------------------+---------------+------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| |У тому числі | | | | | | | |спеціальний | 4335 |860,193 |505,931 |989,6 | 989,6 |989,676 | | | | | | | | | |фонд | | | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+--------+---------+-------+--------+---------| | | | | | | | | |інші | 9215 | | 1501,9 | 2069 |2886,1 | 2758 | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 964
( 964-2011-п ) від 14.09.2011, N 1287 ( 1287-2011-п ) від
12.12.2011 }

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної
програми "Ядерне паливо України"

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування |Значення показника за роками | | завдання | показника |-----------------------------| | | |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | |-----------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----| |Збільшення обсягу|обсяг |670 |860 |860 |1280 |1280 | |виробництва |виробництва | | | | | | |концентрату |уранової руди, | | | | | | |природного урану |тис. тонн на рік| | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |обсяг |830 |852 |1240 |1770 |1880 | | |виробництва | | | | | | | |концентрату | | | | | | | |природного | | | | | | | |урану, тонн | | | | | | | |урану на рік | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |чисельність |8000 |8750 |9200 |9645 |9645 | | |персоналу, осіб | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |залежність | 67 | 66 | 50 | 29 | 25 | | |України від | | | | | | | |імпорту | | | | | | | |концентрату | | | | | | | |природного | | | | | | | |урану, | | | | | | | |відсотків | | | | | | |-----------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----| |Створення |обсяг | | | | |220 | |виробництва |виробництва | | | | | | |ядерного палива |твелів, тонн | | | | | | | |урану на рік | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |обсяг | | | | |220 | | |виробництва | | | | | | | |тепловидільних | | | | | | | |збірок, тонн | | | | | | | |урану на рік | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |чисельність | | 20 | 50 |200 |535 | | |персоналу, осіб | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |залежність |100 |100 |100 |100 | 20 | | |України від | | | | | | | |імпорту твелів | | | | | | | |та | | | | | | | |тепловидільних | | | | | | | |збірок, | | | | | | | |відсотків | | | | | | |-----------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----| |Створення повного|обсяг |190 |220 |250 |270 |270 | |циклу |виробництва | | | | | | |цирконієвого |двоокису | | | | | | |виробництва |цирконію, тонн | | | | | | | |цирконію на рік | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |обсяг | | | |100 |210 | | |виробництва | | | | | | | |цирконієвої | | | | | | | |губки, тонн | | | | | | | |цирконію на рік | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |обсяг | | | | 90 |190 | | |виробництва | | | | | | | |трубної | | | | | | | |заготовки, тонн | | | | | | | |на рік | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |обсяг | | | | |170 | | |виробництва | | | | | | | |цирконієвого | | | | | | | |прокату, тонн на| | | | | | | |рік | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |чисельність |1100 |1220 |1270 |1350 |2005 | | |персоналу, осіб | | | | | | |-----------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----| |Створення |обсяг | | | | |620 | |виробництва |виробництва | | | | | | |комплектувальних |цирконієвих | | | | | | |виробів |комплектувальних| | | | | | | |виробів, | | | | | | | |комплектів | | | | | | | |тепловидільних | | | | | | | |збірок на рік | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |обсяг | | | 50 |200 |620 | | |виробництва | | | | | | | |комплектувальних| | | | | | | |виробів з | | | | | | | |нержавіючої | | | | | | | |сталі, | | | | | | | |комплектів | | | | | | | |тепловидільних | | | | | | | |збірок на рік | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |чисельність | | 20 |200 |465 |465 | | |персоналу, осіб | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----| | |рівень |100 |100 |100 |100 | | | |залежності | | | | | | | |України від | | | | | | | |імпорту | | | | | | | |комплектувальних| | | | | | | |виробів, | | | | | | | |відсотків | | | | | | ------------------------------------------------------------------


Публікації документа