Деякі питання обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа, Програма, Акт, Форма від 19.07.20061000
Документ 1000-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.11.2016, підстава - 736-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 липня 2006 р. N 1000
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 736 ( 736-2016-п ) від 19.10.2016 }
Деякі питання обліку, зберігання і використання
документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять службову інформацію
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 938 ( 938-2011-п ) від 07.09.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 938 ( 938-2011-п ) від 07.09.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 1998 р. N 1893 ( 1893-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2001 р., N 49, ст. 2190;
2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. 3033), зміни, що
додаються.
2. Установити, що вимоги Інструкції про порядок обліку,
зберігання і використання документів, справ, видань та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію
( 1893-98-п ), не поширюються на відносини, що виникають у зв'язку
з перебуванням в органах державної влади громадян країн - членів
Європейського Союзу, залучених до підготовки та реалізації в
Україні проектів програми Twinning. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 938
( 938-2011-п ) від 07.09.2011 }
3. Головному управлінню державної служби разом із Службою
безпеки подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо врегулювання особливостей перебування в органах
державної влади громадян країн - членів Європейського Союзу,
залучених до підготовки та реалізації в Україні проектів програми
Twinning.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р.
N 558 ( 558-96-п );
постанову Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р.
N 1048 ( 1048-96-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 травня 1996 р. N 558";
пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1601 ( 1601-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 49, ст. 2190).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 1000
ЗМІНИ,
що вносяться до Інструкції про
порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ,
видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є
власністю держави ( 1893-98-п )

1. У пункті 28 Інструкції ( 1893-98-п ):
абзац перший виключити;
в абзаці четвертому слова "за кордон або" виключити.
2. Доповнити Інструкцію ( 1893-98-п ):
1) новими розділами такого змісту:
"Особливості поводження з мобілізаційними документами
74. Працівники організації допускаються до роботи з
документами мобілізаційного характеру, яким надано гриф "Для
службового користування" (далі - мобілізаційні документи), на
підставі списку, складеного мобілізаційним підрозділом,
погодженого з керівником канцелярії та затвердженого керівником
організації.
75. Під час підготовки та реєстрації мобілізаційних
документів на кожному їх примірнику в правому верхньому кутку
нижче грифа обмеження доступу проставляється позначка "Літер "М".
76. Робота з мобілізаційними документами здійснюється в
окремо виділених і належним чином обладнаних службових приміщеннях
з дотриманням вимог, які виключають можливість ознайомлення із
змістом таких документів сторонніх осіб.
77. Мобілізаційні документи пересилаються в пакетах з
позначкою "Літер "М".
Пересилати мобілізаційні документи в одному пакеті з
документами, що не стосуються мобілізаційних питань,
забороняється.
78. Друкування та розмноження мобілізаційних документів
здійснюється в друкарнях та відділах розмножувальної техніки
організації їх працівниками за участю працівника мобілізаційного
підрозділу відповідно до вимог пунктів 17-27 цієї Інструкції.
Друкування таких документів може здійснюватися у
мобілізаційних підрозділах їх працівниками.
79. Мобілізаційні документи долучаються до справ з
мобілізаційної роботи, які формуються відповідно до вимог
пунктів 29-33 цієї Інструкції.
Робочі папки виконавців та справи з мобілізаційними
документами зберігаються в окремому сейфі (металевій шафі), що
надійно замикається та опечатується.
Незначну кількість мобілізаційних документів дозволяється
зберігати разом з іншими документами з грифом "Для службового
користування", але в окремих робочих папках, футлярах або пакетах,
опечатаних особистою печаткою виконавця, що безпосередньо з ними
працює. На таких папках, футлярах або пакетах зазначаються
ініціали та прізвища посадових осіб, які мають право їх розкрити,
і номери особистих печаток таких осіб.
80. Контроль за роботою з мобілізаційними документами
покладається на керівників організації, канцелярії та
мобілізаційного підрозділу.
Охорона конфіденційної інформації,
що є власністю держави, під час прийому
іноземних делегацій, груп та окремих іноземців
81. Рішення про можливість прийому організацією іноземних
делегацій, груп та окремих іноземців (далі - іноземці) приймається
керівником організації, що несе відповідальність за прийом
іноземців і проведення роботи з ними та вжиття необхідних заходів
для охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.
Безпосередню організацію прийому іноземців і роботи з ними
забезпечує підрозділ зовнішніх відносин, а в організації, де
такого підрозділу немає, - спеціально призначена наказом керівника
посадова особа (далі - підрозділ зовнішніх відносин).
82. Підрозділом зовнішніх відносин разом з іншими
підрозділами, що беруть участь у прийомі іноземців, розробляється
програма роботи з іноземцями (додаток 14), яка повинна містити:
1) відомості про іноземців, іноземні підприємство, установу,
організацію (викладаються в обсязі, відомому організації, що
приймає іноземців, - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
посада, рік народження, громадянство, стать особи, найменування та
місцезнаходження підприємства, установи, організації);
2) підстави, мету та строк перебування іноземців;
3) список посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців
і проведення роботи з ними, а також за здійснення інших заходів,
пов'язаних з візитом;
4) переліки:
питань, які плануються для обговорення, із зазначенням обсягу
і характеру інформації, що може бути передана іноземцям;
структурних підрозділів та службових приміщень організації,
які іноземцям дозволено відвідати;
місць, де застосовуватимуться іноземцями кіно-, фото-, аудіо-
і відеоапаратура, інші технічні засоби, і порядок їх застосування;
маршрутів і порядок переміщення іноземців на території
організації;
інші необхідні відомості.
Програму роботи з іноземцями затверджує керівник організації.
83. Керівник організації або за його дорученням керівник
режимно-секретного підрозділу завчасно інформує у письмовій формі
орган СБУ про склад закордонної делегації із зазначенням прізвищ,
імен та посад її членів, а також про час перебування та мету
відвідання організації. Разом з інформацією надсилається копія
програми проведення роботи з іноземцями.
84. З метою запобігання просоченню конфіденційної інформації,
що є власністю держави, всі матеріальні носії інформації, які
плануються для передачі іноземцям, попередньо оцінюються
експертною комісією. За результатами оцінки комісія складає акт
експертизи:
за наявності в матеріальних носіях конфіденційної інформації,
що є власністю держави, згідно з додатком 15;
за відсутності в матеріальних носіях конфіденційної
інформації, що є власністю держави, згідно з додатком 16.
Експертиза матеріальних носіїв інформації проводиться
експертною комісією до затвердження керівником організації
програми проведення роботи з іноземцями.
85. У разі коли експертною комісією виявлено в матеріальних
носіях конфіденційну інформацію, що є власністю держави, у
складеному за формою 15 акті зазначаються назва таких матеріальних
носіїв та відповідний пункт переліку відомостей, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави.
86. Передача іноземцям зазначених в акті матеріальних носіїв,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави,
здійснюється з дозволу керівника організації, якому надано право
відповідно до пункту 1 цієї Інструкції затверджувати переліки
відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави.
87. У разі коли експертною комісією не виявлено в
матеріальних носіях конфіденційну інформацію, що є власністю
держави, рішення про передачу іноземцям таких носіїв приймається
керівником організації на підставі акта, складеного за формою 16.
88. В організаціях, що систематично приймають іноземців,
обладнуються виділені для цієї мети приміщення, які до початку
відвідання іноземцями та після його завершення перевіряються
працівниками підрозділу технічного захисту інформації.
У таких організаціях може складатися список посадових осіб,
які беруть безпосередню участь у прийомі і проведенні роботи з
іноземцями.
89. Повноваження осіб, на яких покладаються функції з
організації прийому і проведення роботи з іноземцями, визначаються
у відповідних програмах та письмовими розпорядженнями керівників
організації і підрозділу зовнішніх відносин. Працівники
організації, які беруть участь у прийомі і проведенні роботи з
іноземцями, повинні діяти лише в межах наданих їм повноважень і
забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що є власністю
держави.
90. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями
забороняється залишати іноземців у службових приміщеннях та на
території організації без супроводу.
91. Підрозділ зовнішніх відносин веде журнал обліку ділових
зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями
за формою згідно з додатком 17.
92. За підсумками прийому і проведення роботи з іноземцями
підрозділ зовнішніх відносин складає у довільній формі звіт про
виконання відповідної програми, в якому зазначаються:
відомості щодо іноземців (викладаються в обсязі, відомому
організації, що приймає іноземців, - ім'я та по батькові (за
наявності), прізвище, рік народження, посада);
інформація про виконання програми роботи з іноземцями (стисло
розкривається зміст переговорів, зазначаються найменування
структурних підрозділів, які відвідали та з роботою яких
ознайомилися іноземці);
відомості щодо передачі іноземцям конфіденційної інформації,
що є власністю держави, ким надано дозвіл на таку передачу;
пропозиції та рекомендації.
Звіт готується в кількох примірниках, затверджується
керівником організації та надсилається за його рішенням
заінтересованим організаціям.
93. Програма проведення роботи з іноземцями, акт експертизи,
складений за формою 15 або 16, та звіт про виконання програми
зберігаються в підрозділі зовнішніх відносин в окремій
номенклатурній справі.
94. Керівники організацій, що приймають іноземців,
зобов'язані здійснювати контроль за діяльністю осіб, на яких
покладаються функції організації прийому і проведення роботи з
іноземцями, а також за виконанням відповідних програм.
95. У разі потреби в одночасному здійсненні охорони
конфіденційної інформації, що є власністю держави, і забезпечення
режиму секретності під час прийому іноземців захист конфіденційної
та секретної інформації провадиться відповідно до вимог розділу XX
Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р.
N 1561-12";
2) додатками 14-17 такого змісту:

"Додаток 14
до Інструкції
Форма 14
ЗАТВЕРДЖУЮ ___________________________________
(посада керівника організації) __________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"______"__________________ 200_ р.
ПРОГРАМА
проведення роботи ____________________________
(найменування організації)
з_____________________________________________
(іноземною делегацією, групою,
окремими іноземцями)
фахівцями в галузі____________________________

Відомості про іноземців___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________
(за наявності), посада, рік народження, громадянство, стать) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підстави прийому__________________________________________________ __________________________________________________________________
Мета прийому______________________________________________________
Строк перебування_______днів з_______________________по___________
Відповідальні за прийом___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, __________________________________________________________________
номер телефону)
Перелік питань, що плануються для обговорення,____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Перелік структурних підрозділів та службових приміщень
організації, які іноземцям дозволено відвідати,___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Перелік місць, де іноземцями застосовуватимуться кіно-, фото-,
аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби, і порядок їх
застосування______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Маршрути та порядок переміщення іноземців на території
організації_______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Перелік конфіденційної інформації, яка планується для передачі
іноземцям_________________________________________________________ __________________________________________________________________
Робота з іноземцями:
1-й день 10 год. Прибуття___________ Зустрічають__________
число, місяць, (місце _____________________
день тижня прибуття) _____________________ ___________________________
2-й день 10 год. Бесіда Проводить____________
число, місяць, Обговорювання питання______ Присутні_____________
день тижня ___________________________ _____________________
14 год. Відвідування_______ Організовує__________ ___________________________ Присутні_____________
Вечір - вільний
__й день 8 год. Виліт до____________ Супроводжує__________
число, місяць,
день тижня 9 год. 30 хв. Прибуття до__ ___________________________
10 год. Обговорювання Проводить____________
питання____________________ Присутні_____________ ___________________________ _____________________
14 год. Заключна бесіда Проводить____________
Присутні_____________
18 год.
Відвідування_______________ Супроводжує__________ ___________________________ _____________________
10 год. Від'їзд Організовує__________ _____________________
____________________________ __________ ______________________
(посада керівника підрозділу (підпис) (ініціали та прізвище) зовнішніх відносин)
ПОГОДЖЕНО ____________________________ __________ ______________________
(посада керівника, (підпис) (ініціали та прізвище)
найменування структурного
підрозділу)
"___" ___________ 200_ р.

Додаток 15
до Інструкції
Форма 15 _________________________
(гриф обмеження доступу)
ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________________
(посада керівника організації) ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"_____" _______________ 200_ р.
АКТ
експертизи матеріальних носіїв
інформації, які планується
передати іноземцям

Експертна комісія____________________________________________
(найменування організації) у складі__________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
розглянувши_______________________________________________________
(найменування матеріальних носіїв інформації, __________________________________________________________________
дата і номер реєстрації, стислий зміст) _________________________________________________________________,
вважає, що:
1) у матеріальних носіях__________________________________________
(найменування матеріальних носіїв __________________________________________________________________
інформації, дата і номер реєстрації) __________________________________________________________________
міститься інформація стосовно_____________________________________
(стислий зміст) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
яка відповідно до пункту _____ переліку відомостей, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави, _________________________________________________ і належить до
(найменування організації, що його затвердила) конфіденційної інформації, що є власністю держави;
2) передача іноземцям матеріальних носіїв конфіденційної
інформації, що є власністю держави, зазначених у пункті 1 цього
акта, повинна здійснюватися відповідно до законодавства з дозволу __________________________________________________________________
(посада керівника організації)

Голова комісії _____________________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії _____________________ ________________________ _____________________ ________________________

"_____" _______________ 200_ р.

Додаток 16
до Інструкції
Форма 16 __________________________________
(гриф обмеження доступу)
ЗАТВЕРДЖУЮ __________________________________
(посада керівника організації) __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"_____" __________________ 200_ р.
АКТ
експертизи матеріальних носіїв
інформації, які планується
передати іноземцям

Експертна комісія_________________________________________у складі
(найменування організації) __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
розглянувши_______________________________________________________
(найменування матеріальних носіїв інформації, дата і __________________________________________________________________
номер реєстрації, стислий зміст) _________________________________________________________________,
вважає, що:
1) у матеріальних носіях_____________________________________
(найменування матеріальних носіїв __________________________________________________________________
інформації, дата і номер реєстрації) __________________________________________________________________
не міститься конфіденційна інформація, що є власністю держави;
2) перелічені в пункті 1 цього акта матеріальні носії можуть
бути передані іноземцям.
Голова комісії _____________________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії _____________________ __________________________

"_____" _______________ 200_ р.

Додаток 17
до Інструкції
Форма 17
ЖУРНАЛ
обліку ділових зустрічей
з іноземними делегаціями,
групами та окремими іноземцями
______________________________________
(найменування організації)
---------------------------------------------------------------------------- |Поряд-|Час |Прізвище,|Мета |Підроз-|Ініціали|Підсумки |Номер | |ковий |пере-|ім'я та |прийому,|діли |та пріз-|прийому |справи, | |номер |бува-|по бать- |ініціали|органі-|вище |(зазначаються |тому, | | |ння |кові (за |та пріз-|зації,з|праців- |відомості |аркушів, | | | |наявнос- |вище |роботою|ників |про виконання |що | | | |ті) |посадо- |яких |органі- |програми |передані | | | |іноземця,|вих |ознайо-|зації, |проведення |іноземцям| | | |держава, |осіб, |милися |які |роботи з | | | | |підприєм-|відпові-|інозем-|брали |іноземцями, | | | | |ство |дальних |ці |участь |у разі передачі| | | | |(устано- |за | |у |конфіденційної | | | | |ва, |прийом | |прийомі |інформації- | | | | |організа-| | | |відомості про | | | | |ція) | | | |неї, ким видано| | | | | | | | |дозвіл на | | | | | | | | |передачу такої | | | | | | | | |інформації) | | |------+-----+---------+--------+-------+--------+---------------+---------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- _______________
Примітка. Підрозділи зовнішніх відносин організацій у звітах про
ділові зустрічі з іноземцями відображають також
інформацію про прийом іноземців на підприємствах, в
установах і організаціях, що їм підпорядковані або
належать до сфери їх управління".вгору