Документ 100-90-п, поточна редакція — Прийняття від 28.04.1990

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 28 квітня 1990 р. N 100
Київ
Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та стан
захворюваності населення

На виконання Указу Президії Верховної Ради Української РСР
від 19 січня 1990 р. "Про відповідальність за порушення вимог,
спрямованих на поліпшення екологічної обстановки в Українській
РСР" ( 8711-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 5,
ст. 60) Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити порядок і періодичність обнародування
відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та
стан захворюваності населення, що додається.
Установити, що цей порядок діє до створення єдиної системи
моніторингу навколишнього середовища та республіканської
екологічної інформаційної системи.
Органи, на які покладено державний контроль за охороною і
використанням природних ресурсів, та органи охорони здоров'я
забезпечують з травня 1990 р. систематичне подання зазначених
відомостей до республіканських і місцевих засобів масової
інформації.
2. Державному комітетові УРСР по охороні природи і
Міністерству охорони здоров'я УРСР разом з облвиконкомами,
Київським міськвиконкомом, відповідними міністерствами і
відомствами, науковими установами, громадськими організаціями
розгорнути роз'яснювальну роботу у зв'язку з широким
обнародуванням відомостей про екологічну обстановку та стан
захворюваності населення.
3. Академії наук УРСР разом з Державним комітетом УРСР по
охороні природи, Держпланом УРСР, Держагропромом УРСР, Українським
республіканським управлінням по гідрометеорології, Міністерством
охорони здоров'я УРСР, Державним комітетом УРСР по статистиці,
Міністерством меліорації і водного господарства УРСР,
Міністерством лісового господарства УРСР, іншими заінтересованими
міністерствами і відомствами, Українським головним
координаційно-геологічним управлінням "Укргеологія" Міністерства
геології СРСР, науковими установами розробити і подати у листопаді
1990 р. на розгляд Ради Міністрів УРСР концепцію створення єдиної
системи моніторингу навколишнього середовища в Українській РСР і
республіканської екологічної інформаційної системи та пропозиції
по її реалізації.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 28 квітня 1990 р. N 100
ПОРЯДОК І ПЕРІОДИЧНІСТЬ
обнародування відомостей про екологічну,
в тому числі радіаційну, обстановку
та стан захворюваності населення

1. Органи, що здійснюють державний контроль за станом
екологічної, в тому числі радіаційної, обстановки, раціональним
використанням природних ресурсів, та інші державні органи
відповідно до покладених на них функцій за встановленими формами з
картографічними матеріалами у зазначені нижче строки подають таку
інформацію:
про рівень забруднення, в тому числі радіоактивного, грунтів,
атмосферного повітря, поверхневих вод суші та морських вод:
Укргідромет до Держкомприроди УРСР,
Міністерства охорони здоров'я УРСР за
перше півріччя - до 10 серпня, за рік
- до 15 березня наступного року;
обласні центри по гідрометеорології
до обласних, Київського міського
комітетів по охороні природи,
обласних, Київської міської
санітарно-епідеміологічних станцій про
рівень забруднення атмосферного
повітря щомісяця до 15 числа
наступного періоду, за перше
півріччя - до 20 липня, за рік - до
15 лютого наступного року; про рівень
забруднення поверхневих вод суші та
морських вод щоквартально - до
30 числа наступного за кварталом
місяця, за перше півріччя - до
1 серпня, за рік - до 15 лютого
наступного року; про рівень
радіоактивного забруднення
атмосферного повітря щомісяця -
до 25 числа наступного періоду;
про рівень забруднення, в тому числі радіоактивного,
сільськогосподарських угідь і стічних вод, що скидаються з них:
Держагропром УРСР до Держкомприроди
УРСР, Міністерства охорони здоров'я
УРСР за рік - до 15 березня наступного
року;
обласні ради та комітети
агропромислових формувань до обласних
комітетів по охороні природи, обласних
санітарно-епідеміологічних станцій за
рік - до 15 лютого наступного року;
про рівень радіоактивного забруднення поверхневих вод суші, в
тому числі в зоні впливу діючих атомних електростанцій:
Мінводгосп УРСР до Держкомприроди
УРСР, Міністерства охорони здоров'я
УРСР за перше півріччя - до 10 серпня,
за рік - до 15 березня наступного
року;
басейнові водогосподарські
об'єднання до обласних комітетів по
охороні природи, обласних
санітарно-епідеміологічних станцій
щомісяця - до 15 числа наступного
періоду, за перше півріччя - до
20 липня, за рік - до 15 лютого
наступного року;
про рівень забруднення, в тому числі радіоактивного,
підземних вод:
Укргеологія Міністерства геології
СРСР до Держкомприроди УРСР,
Міністерства охорони здоров'я УРСР за
рік - до 15 березня наступного року;
виробничі геологічні об'єднання до
обласних, Київського міського
комітетів по охороні природи,
обласних, Київської міської
санітарно-епідеміологічних станцій
щоквартально - до 20 числа наступного
за кварталом місяця;
про рівень техногенних змін геологічного середовища:
Укргеологія Міністерства геології
СРСР до Держкомприроди УРСР за рік -
до 15 березня наступного року;
дані автоматизованої республіканської інформаційної системи
"Здоров'я та навколишнє середовище":
Міністерство охорони здоров'я УРСР
до Держкомприроди УРСР за рік - до
15 березня наступного року;
обласні, Київська міська
санітарно-епідеміологічна станції до
обласних, Київського міського
комітетів по охороні природи за рік -
до 15 березня наступного року;
про рівень забруднення, в тому числі радіоактивного,
продуктів тваринництва і рослинництва:
Держагропром УРСР до Держкомприроди
УРСР і Міністерства охорони здоров'я
УРСР за перше півріччя - до 1 серпня,
за рік - до 1 березня наступного року;
обласні ради та комітети
агропромислових формувань до обласних
комітетів по охороні природи, обласних
санітарно-епідеміологічних станцій по
продуктах тваринництва щоквартально -
до 15 числа наступного за кварталом
місяця, в період вільного випасу
худоби щомісяця - до 10 числа
наступного періоду; по продуктах
рослинництва - по мірі їх
дозрівання;
звітні дані державного обліку земель:
Держагропром УРСР до Держкомприроди
УРСР щорічно за станом на 1 листопада
- до 1 березня наступного року;
обласні ради та комітети
агропромислових формувань до обласних
комітетів по охороні природи щорічно
за станом на 1 листопада - до 15 січня
наступного року;
дані державного земельного кадастру:
Держагропром УРСР до Доржкомприроди
УРСР раз на 5 років за станом на
1 листопада - до 1 березня наступного
за звітним періодом року (починаючи
з 1991 року);
обласні ради та комітети
агропромислових формувань до обласних
комітетів по охороні природи раз на
5 років за станом на 1 листопада - до
5 січня наступного за звітним періодом
року (починаючи з 1991 року);
дані державного водного кадастру по якості поверхневих вод
суші:
Укргідромет до Держкомприроди УРСР
за рік - до 1 липня наступного року;
дані державного водного кадастру по режиму поверхневих вод
суші:
Укргідромет до Держкомприроди УРСР
за рік - до 1 грудня наступного року;
дані державного водного кадастру по підземних водах:
Укргеологія Міністерства геології
СРСР до Держкомприроди УРСР за рік -
до 1 травня наступного року;
виробничі геологічні об'єднання до
обласних, Київського міського
комітетів по охороні природи
щоквартально - до 15 числа наступного
за кварталом місяця;
дані державного водного кадастру по використанню водних
ресурсів:
Мінводгосп УРСР до Держкомприроди
УРСР за рік - до 1 липня наступного
року;
дані обліку державного лісового фонду:
Мінлісгосп УРСР до Держомприроди
УРСР, обласних комітетів по охороні
природи раз на 5 років - до 25 грудня
наступного за звітним періодом року
(починаючи з 1991 року);
перелік підприємств і організації - забруднювачів водних
об'єктів:
Мінводгосп УРСР до Держкомприроди
УРСР, Міністерства охорони здоров'я
УРСР за рік - до 15 лютого наступного
року;
басейнові водогосподарські
об'єднання до обласних, Київського
міського комітетів по охороні природи,
обласних, Київської міської
санітарно-епідеміологічних станцій за
рік - до 15 лютого наступного року;
про стан екологічно небезпечних промислових підприємств і
виробництв - нагромаджувачів стоків та інших промислових відходів,
ліквідацію екологічних наслідків аварій на них:
Держгіртехнагляд УРСР до
Держкоприроди УРСР, Міністерства
охорони здоров'я УРСР за перше
півріччя до 20 липня, за рік - до
15 лютого наступного року;
управління округів Держгіртехнагляду
УРСР до обласних комітетів по охороні
природи, обласних
санітарно-епідеміологічних станцій за
перше півріччя - до 10 липня, за рік -
до 15 січня наступного року;
про обсяг побутових відходів, зайняті ними площі земель і
розміри підтоплення міських територій:
Мінжитлокомунгосп УРСР до
Держкомприроди УРСР за рік - до
1 квітня наступного року;
обласні, Київське міське управління
житлово-комунального господарства до
обласних, Київського міського
комітетів по охороні природи за рік -
до 25 лютого наступного року;
про руйнування берегів дніпровських водосховищ, підтоплення
земель сільськогосподарського призначення та сільських населених
пунктів:
Мінводгосп УРСР, Держагропром УРСР
до Держкомприроди УРСР за рік - до
1 березня наступного року;
басейнові водогосподарські
об'єднання, обласні ради та комітети
агропромислових формувань до обласних
комітетів по охороні природи за рік -
до 15 лютого наступного року;
дані про використання води:
Мінводгосп УРСР до Держкомприроди
УРСР за рік - до 15 березня наступного
року;
басейнові водогосподарські
об'єднання до обласних, Київського
міського комітетів по охороні природи
за рік - до 15 лютого наступного року;
про хід виконання плану лісогосподарських робіт, відпуск
деревини, підсочку та побічне користування, лісозахист, залишки
деревини на лісосіках:
Мінлісгосп УРСР, Мінліспром УРСР,
Держагропром УРСР до Держкомприроди
УРСР за рік - до 25 березня наступного
року;
обласні виробничі лісогосподарські
об'єднання, ради та комітети
агропромислових формувань до обласних
комітетів по охороні природи за рік -
до 20 лютого наступного року;
про заготівлю дикорослих лікарських рослин:
Міністерство охорони здоров'я УРСР,
Укоопспілка, Мінлісгосп УРСР,
Мінліспром УРСР до Держкомприроди УРСР
за рік - до 25 березня наступного
року;
обласні управління по охороні
здоров'я, облспоживспілки, обласні
виробничі лісогосподарські об'єднання
до обласних комітетів по охороні
природи за рік - до 20 лютого
наступного року;
про виконання завдань по підвищенню родючості земель,
поліпшенню угідь, боротьбі з ерозією грунтів, рекультивації,
зняттю та використанню родючого шару грунту:
Держагропром УРСР до Держкомприроди
УРСР за рік - до 1 березня наступного
року;
обласні ради та комітети
агропромислових формувань до обласних
комітетів по охороні природи за рік -
до 15 лютого наступного року;
про застосування хімічних, біологічних засобів захисту
сільськогосподарських культур і заходи щодо запобігання
забрудненню навколишнього середовища засобами хімізації:
Держагропром УРСР до Держкомприроди
УРСР, Міністерства охорони здоров'я
УРСР за рік - до 1 березня наступного
року;
обласні ради та комітети
агропромислових формувань до обласних
комітетів по охороні природи, обласних
санітарно-епідеміологічних станцій
за рік - до 15 лютого наступного
року;
про виконання планів озеленення міст і селищ міського типу:
Мінжитлокомунгосп УРСР до
Держкомприроди УРСР за рік - до
15 лютого наступного року;
обласні, Київське міське управління
житлово-комунального господарства до
обласних, Київського міського
комітетів по охороні природи за рік -
до 1 лютого наступного року;
про виконання завдань по будівництву та введенню в дію
природоохоронних об'єктів, здійсненню природоохоронних заходів та
іншу екологічну інформацію, передбачену системою державної
статистичної звітності, а також одержану за результатами
спеціальних обстежень:
Держкомстат УРСР до Держкомприроди
УРСР, Міністерства охорони здоров'я
УРСР за перше півріччя - до 1 серпня,
за рік - до 15 березня наступного
року;
обласні управління статистики до
обласних, Київського міського
комітетів по охороні природи,
обласних, Київської міської
санітарно-епідеміологічних станцій за
перше півріччя - до 20 липня, за рік -
до 1 березня наступного року;
про результати контролю за охороною та використанням
земельних, водних і лісових ресурсів, станом атмосферного повітря,
про додержання державних стандартів по охороні навколишнього
середовища:
Держагропром УРСР, Мінводгосп УРСР,
Мінлісгосп УРСР, Міністерство охорони
здоров'я УРСР, Українське
республіканське управління
Держстандарту СРСР до Держкомприроди
УРСР за перше півріччя - до 20 липня,
за рік - до 15 лютого наступного року;
обласні ради та комітети
агропромислових формувань, басейнові
водогосподарські об'єднання, обласні
лісогосподарські об'єднання, обласні,
Київська міська
санітарно-епідеміологічні станції,
обласні центри стандартизації і
метрології до обласних, Київського
міського комітетів по охороні природи
за перше півріччя - до 10 липня, за
рік - до 20 січня наступного року;
про додержання вимог екологічної радіаційної безпеки на
атомних електростанціях:
Управління південно-західного округу
Держпроматомнагляду СРСР до
Держкомприроди УРСР за перше півріччя
- до 16 липня, за рік - до 15 лютого
наступного року.
2. Інформація, що подається до Держкомприроди УРСР,
Міністерства охорони здоров'я УРСР та їх органів на місцях, має
включати також текстовий аналіз відповідних показників у
територіальному і галузевому розрізі порівняно з установленими
екологічними, санітарно-гігієнічними та іншими нормативами.
3. Держкомприрода УРСР і її органи на місцях разом з наявними
у них матеріалами узагальнюють одержану інформацію.
4. Міністерство охорони здоров'я УРСР і його органи на місцях
визначають ступінь впливу екологічної, зокрема радіаційної,
обстановки та вдавання забруднених продуктів харчування на
здоров'я населення, а також стан захворюваності населення на
основі власної та одержаної інформації.
5. Держкомприрода УРСР, Міністерство охорони здоров'я УРСР,
Прокуратура УРСР, КНК УРСР та їх органи на місцях здійснюють
взаємний обмін інформацією про стан екологічної обстановки,
захворюваність населення та вживають заходів до притягнення
порушників природоохоронного законодавства до відповідальності.
6. Інформацію про факти екстремального забруднення
навколишнього середовища або загрозу такого забруднення в
результаті аварійних чи інших ситуацій органи, що здійснюють
державний контроль за станом екологічної обстановки, терміново
передають до Держкомприроди УРСР, Міністерства охорони здоров'я
УРСР та їх органів на місцях.
Ця інформація передається Держкомприродою УРСР і
Міністерством охорони здоров'я УРСР до засобів масової інформації
разом з прогнозом поширення забруднення та рекомендаціями про
заходи, спрямовані на зменшення негативного впливу екстремального
забруднення навколишнього середовища на природні об'єкти та
здоров'я населення. За результатами розслідування причин,
ліквідації наслідків, притягнення винуватців до відповідальності
до засобів масової інформації подається остаточна інформація.
7. Наукові установи, що проводять дослідження екологічної
обстановки і стану захворюваності населення, передають відомості
до засобів масової інформації, а також до Держомприроди УРСР,
Міністерства охорони здоров'я УРСР та їх органів на місцях для
аналізу, узагальнення та відповідного реагування.
8. Узагальнена комплексна інформація про екологічну, в тому
числі радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення
підлягає обнародуванню:
по території республіки за поданням Держкомприроди УРСР і
Міністерства охорони здоров'я УРСР через РАТАУ, республіканські
газети, радіо і телебачення, прес-центри Держомприроди УРСР і
Міністерства охорони здоров'я УРСР двічі на рік: за перше півріччя
- до 15 серпня та за рік - до 1 квітня наступного року; по
областях і крупних населених пунктах за поданням місцевих органів
Держкомприроди УРСР і Міністерства охорони здоров'я УРСР через
місцеві газети, радіо і телебачення не рідше одного разу на
місяць.вгору