Документ 10-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.09.2012, підстава - 832-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 січня 2009 р. N 10
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 832 ( 832-2012-п ) від 05.09.2012 }
Про затвердження Порядку та умов призначення
і виплати одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми
або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців
Державної прикордонної служби
та інвалідності звільнених з військової служби осіб

Відповідно до статті 26 Закону України "Про Державну
прикордонну службу України" ( 661-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок та умови призначення і виплати
одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення
(контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності
військовослужбовців Державної прикордонної служби та інвалідності
звільнених з військової служби осіб (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р.
N 731 ( 731-2004-п ) "Про затвердження Порядку призначення та
проведення компенсаційних виплат у разі загибелі (смерті) або
каліцтва військовослужбовців Державної прикордонної служби"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 22, ст. 1506);
постанову Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р.
N 1549 ( 1549-2004-п ) "Про внесення змін до Порядку призначення
та проведення компенсаційних виплат у разі загибелі (смерті) або
каліцтва військовослужбовців Державної прикордонної служби"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3035).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2009 р. N 10
ПОРЯДОК
та умови призначення
і виплати одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми
або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців
Державної прикордонної служби
та інвалідності звільнених з військової служби осіб

1. У разі загибелі (смерті) під час виконання обов'язків
військової служби військовослужбовця Держприкордонслужби членам
сім'ї загиблого (померлого) виплачується одноразова грошова
допомога у розмірі його десятирічного грошового забезпечення.
Члени сім'ї визначаються відповідно до Сімейного кодексу
України ( 2947-14 ).
Одноразова грошова допомога виплачується рівними частками
всім особам, що мають право на її одержання. У разі відмови однієї
з осіб від одноразової грошової допомоги її частка розподіляється
між іншими особами, що мають таке право.
2. Одноразова грошова допомога виплачується:
1) військовослужбовцям у разі поранення (контузії, травми або
каліцтва) без встановлення групи інвалідності, заподіяного ним під
час виконання обов'язків військової служби, залежно від ступеня
втрати працездатності - у розмірі, що визначається у відсотках
36-місячного грошового забезпечення;
2) військовослужбовцям у разі настання інвалідності в період
проходження військової служби та особам, звільненим з військової
служби, у разі настання інвалідності не пізніше ніж через три
місяці після звільнення з такої служби чи після закінчення
зазначеного строку, але внаслідок захворювання або нещасного
випадку, що мали місце в період її проходження, - у розмірі
48-місячного грошового забезпечення - інвалідам I групи;
42-місячного грошового забезпечення - інвалідам II групи;
36-місячного грошового забезпечення - інвалідам III групи;
зазначеним військовослужбовцям і особам у разі настання
інвалідності внаслідок виконання обов'язків військової служби - у
розмірі 60-місячного грошового забезпечення - інвалідам I групи;
54-місячного грошового забезпечення - інвалідам II групи;
48-місячного грошового забезпечення - інвалідам III групи.
3. Розмір грошового забезпечення визначається виходячи з
окладу за військовим званням, відсоткової надбавки за вислугу
років, посадового окладу для військовослужбовців за останньою
посадою, яку вони займали на день загибелі (смерті), втрати
працездатності, а для осіб, звільнених із служби, - на день
звільнення.
У разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок
захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період
проходження служби, після виплати особі грошової допомоги у разі
поранення (контузії, травми або каліцтва) без настання
інвалідності грошова допомога у зв'язку з інвалідністю
виплачується з урахуванням раніше виплаченої суми.
У разі встановлення групи інвалідності, яка дає право на
одержання грошової допомоги у більшому розмірі, ніж за раніше
встановленою за тих самих обставин групою інвалідності, грошова
допомога виплачується з урахуванням вже виплаченої суми.
4. Особа, якій виплачується одноразова грошова допомога у
разі загибелі (смерті) військовослужбовця, подає до Адміністрації
Держприкордонслужби, її територіального органу, загону морської
охорони, органу охорони державного кордону, розвідувального
органу, навчального закладу, науково-дослідної установи, органу
забезпечення Держприкордонслужби, у якому військовослужбовець
проходив службу (далі - орган Держприкордонслужби):
1) заяву, написану власноручно, а якщо вона є малолітньою або
неповнолітньою дитиною - іншим з батьків або опікуном чи
піклувальником, про виплату грошової допомоги;
2) копію документа, що свідчить про причини та обставини
загибелі (смерті) військовослужбовця, зокрема про те, що загибель
(смерть) не пов'язана з вчиненням ним злочину чи адміністративного
правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані
алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, навмисного
заподіяння собі тілесного ушкодження;
3) копію свідоцтва про смерть військовослужбовця;
4) витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) під
час виконання обов'язків військової служби військовослужбовця із
списків особового складу органу Держприкордонслужби;
5) довідку органу реєстрації чи відповідного
житлово-експлуатаційного підприємства, організації або органу
місцевого самоврядування про склад сім'ї військовослужбовця;
6) копію свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги
дружині (чоловікові);
7) копію свідоцтва про народження дитини - для виплати
грошової допомоги дитині;
8) копію свідоцтва про народження військовослужбовця - для
виплати грошової допомоги батькам загиблого (померлого), якщо вони
є членами сім'ї загиблого;
9) копію іншого документа, який підтверджує, що особа є
членом сім'ї загиблого військовослужбовця;
10) копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по
батькові, дату його видачі і місця реєстрації, документа про
присвоєння ідентифікаційного номера.
У разі призначення опікуна чи піклувальника дитини
військовослужбовця подається копія відповідного посвідчення.
5. Особа, якій виплачується одноразова грошова допомога у
разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності,
подає до органу Держприкордонслужби:
1) заяву, написану власноручно, про виплату одноразової
грошової допомоги у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або
каліцтвом) чи настанням інвалідності;
2) копію документа, що свідчить про причини та обставини
поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно
не пов'язане з вчиненням особою злочину чи адміністративного
правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані
алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного
заподіяння собі тілесного ушкодження;
3) довідку медико-соціальної експертної комісії про
встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної
військово-медичної установи щодо визнання поранення (контузії,
травми або каліцтва);
4) довідку медико-соціальної експертної комісії про
встановлення групи інвалідності;
5) копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по
батькові, дату його видачі і місця реєстрації, документа про
присвоєння ідентифікаційного номера.
6. Копії зазначених у пунктах 4 і 5 цих Порядку та умов
документів завіряються в установленому порядку керівником органу
Держприкордонслужби.
7. У разі коли особа одночасно має право на одержання
одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених статтею 26
Закону України "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 ), та одноразової грошової допомоги або компенсаційної
виплати, установлених іншими законами, виплата відповідних
грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, що
має право на одержання таких виплат.
8. Керівник органу Держприкордонслужби подає в 15-денний
строк з дня реєстрації документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цих
Порядку та умов, Адміністрації Держприкордонслужби висновок щодо
можливості виплати одноразової грошової допомоги, до якого
додаються такі документи.
Адміністрація Держприкордонслужби приймає у місячний строк
рішення про призначення одноразової грошової допомоги і надсилає
його разом із зазначеними документами органові Держприкордонслужби
для проведення такої виплати. Рішення про відмову у призначенні
допомоги надсилається для письмового повідомлення заявникові із
зазначенням причини.
Одноразова грошова допомога виплачується шляхом її
перерахування органом Держприкордонслужби на рахунок в установі
банку, зазначений одержувачем виплати, або через касу органу
Держприкордонслужби.
Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку
черговості надходження документів.
9. Фінансування витрат, пов'язаних з виплатою одноразової
грошової допомоги, здійснюється відповідно до статті 27 Закону
України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ).
Грошова допомога не виплачується, якщо загибель (смерть),
поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність настали у
зв'язку з вчиненням військовослужбовцем злочину чи
адміністративного правопорушення або є наслідком вчинення ним дій
у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або
навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження.
10. Одноразова грошова допомога у разі смерті (загибелі)
військовослужбовця, який на день загибелі (смерті) займав посаду в
державному органі, установі і організації із залишенням на
військовій службі, виплачується членам сім'ї, а у разі поранення
(контузії, травми або каліцтва) - військовослужбовцю, який
проходить військову службу на відповідній посаді, та особі,
звільненій з військової служби безпосередньо з такої посади, за
рахунок коштів Держприкордонслужби.вгору