Угода між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Бразилія про торговельно-економічне співробітництво
Бразилія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 25.10.1995
Документ 076_686, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 01.11.1996, підстава - 468/96-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 30.12.1996. Подивитися в історії? )


Угода
між Урядом України і
Урядом Федеративної Республіки Бразилія
про торговельно-економічне співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом
N 468/96-ВР ( 468/96-ВР ) від 01.11.96 )

Дата підписання: 25.10.1995 Дата ратифікації Україною: 01.11.1996 Дата набрання чинності для України: 30.12.1996
Уряд України і Уряд Федеративної Республіки Бразилія (далі -
"Сторони"), виходячи із прагнення сприяти розвитку
торговельно-економічного співробітництва між обома країнами і
розширенню його на основі принципів суверенної рівності держав,
взаємності та взаємовигоди, з метою найширшої інтенсифікації двосторонніх відносин на
взаємовигідній основі, домовились про наступне:
Стаття 1
Сторони на основі взаємності і відповідно до чинного
законодавства обох країн, сприятимуть поліпшенню розвитку
товарообміну та різних форм економічного співробітництва, вигідних
для обох країн.
Стаття 2
1. Після приєднання України до Світової Організації Торгівлі
(СОТ) Сторони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння в
усіх галузях торговельно-економічного співробітництва та, зокрема,
таких, що мають відношення до: а) мит та зборів усіх видів, що пов'язані чи застосовуються
до імпорту та експорту, включаючи засоби їх справлення; b) митної очистки, транзиту, складування та перевантаження; с) податків та інших внутрішніх зборів, що прямо чи непрямо
застосовуються до товарів, що імпортуються; d) правил та формальностей, що стосуються імпорту та експорту
товарів; е) правил продажу, купівлі, транспортування, розподілу та
використання товарів на внутрішньому ринку. 2. Кожна Сторона надаватиме іншій Стороні недискримінаційний
режим стосовно використання кількісних обмежень та надання
ліцензій на експорт та імпорт товарів з території іншої Сторони, а
також відносно розподілу та асигнування коштів для таких імпортних
операцій.
Стаття 3
Положення Статті 2 цієї Угоди не поширюватимуться на
переваги, свободи та пільги, які кожна із Сторін надає або може
надати: а) іншим країнам внаслідок їх участі з зоні вільної торгівлі,
митному союзі, спільному ринку чи іншій формі угоди економічної
інтеграції, членом якої вона є; b) прилеглим країнам для поліпшення транзиту через кордони
і/або сприяння прикордонній торгівлі; с) щодо третіх країн згідно з договорами про уникнення
подвійного оподаткування або багатосторонніх угод, чи в яких не
приймає участь одна із Сторін, таких як Глобальна Система
Торговельних Преференцій між країнами, що розвиваються (ГСТП).
Стаття 4
1. Торговельно-економічне співробітництво між Сторонами
здійснюватиметься згідно з законодавством, що діє в кожній із
країн щодо експорту та імпорту. 2. Економічна і комерційна діяльність здійснюватиметься в
межах цієї Угоди на підставі контрактів чи договорів між
підприємствами, організаціями, державними або приватними
установами обох країн. 3. Кожна Сторона в межах можливого домагатиметься надати
допомогу та підтримку підприємствам, організаціям та компетентним
установам іншої Сторони для укладення контрактів та договорів,
здійснених відповідно до цієї Угоди.
Стаття 5
1. Платежі за операції, проведені в рамках цієї Угоди,
здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті, за винятком
випадків, коли Сторони, залучені до приватних операцій, дійшли
іншої домовленості згідно з чинним законодавством кожної країни. 2. Платежі і перекази платежів здійснюються відповідно до
законодавчих норм, діючих на території кожної із Сторін.
Стаття 6
Кожна Сторона в межах можливого надаватиме допомогу
заінтересованим організаціям, підприємствам і фірмам іншої Сторони
в пошуках можливостей розширення товарообміну.
Стаття 7
1. Сторони беруть не себе зобов'язання розвивати всіма
можливими засобами торговельно-економічне співробітництво між
обома країнами з метою сприяння, зокрема, хоча і не виключно, в: а) зміцненні та поширенні форм економічних зв'язків; b) використанні нових джерел постачання і нових ринків; с) заохочуванні потоків інвестицій і обміни технологіями; d) стимулюванні та захисті інвестицій і створенні для них
сприятливих умов та взаємності. 2. Співробітництво може набувати, крім інших, таких форм: а) взаємодія між суб'єктами економічного співробітництва,
зокрема, між малими та середніми підприємствами; b) обмін економічною та юридичною інформацією; с) створення спільних підприємств; d) співробітництво між фінансовими установами; е) візити, контакти і діяльність, спрямована на покращення
співробітництва між представниками підприємств та економічних
організацій, а також створення відповідних механізмів та установ; f) участь у ярмарках та виставках, семінарах і конференціях,
які проводяться на територіях кожної із Сторін; g) технічна допомога та консультаційні послуги; h) обмін торговельними делегаціями та взаємними візитами
підприємців.
Стаття 8
Кожна Сторона сприятиме залученню підприємств іншої Сторони
до участі у торговельних ярмарках та виставках, які проходитимуть
на її території, відповідно до термінів та умов, що
визначатимуться належними компетентними органами.
Стаття 9
1. Сторони домовляються про створення спільної
українсько-бразильської міжурядової комісії з
торговельно-економічного співробітництва, яка надалі
іменуватиметься "Комісія", з метою перевірки виконання цієї Угоди
і надання пропозицій та рекомендацій, спрямованих на розширення
торгівлі та зміщення співробітництва між обома країнами. 2. Комісія створюватиме спеціальні підкомісії та робочі
групи, які допомагатимуть їй у реалізації цих цілей. 3. Комісія проводитиме свої засідання в Україні або в
Федеративній Республіці Бразилія за домовленістю між обома
Сторонами. 4. Сторони сприятимуть активній участі приватного сектора
обох країн через його залучення для участі у спільних нарадах
Комісії та подання їх пропозицій на розгляд Комісії.
Стаття 10
Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами відносно
тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом
безпосередніх переговорів або по дипломатичних каналах.
Стаття 11
1. Ця Угода набуває чинності з дати отримання останньої ноти,
що підтверджує виконання Сторонами необхідних процедур щодо її
схвалення згідно з чинним законодавством. 2. Угода діятиме протягом п'яти років та автоматично
продовжуватиметься на наступні річні періоди, якщо жодна з Сторін
не повідомить письмово по дипломатичних каналах іншу Сторону про
своє рішення припинити дію цієї Угоди не пізніше, як за шість
місяців до закінчення строку її дії.
Стаття 12
У випадку закінчення дії цієї Угоди її положення
продовжуватимуть застосовуватись до всіх контрактів, укладених в
період чинності Угоди і не повністю виконаних до моменту
закінчення строку дії цієї Угоди.
Вчинено в м.Бразиліа 25 жовтня 1995 р. в двох примірниках,
кожний українською, португальською та англійською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу. У випадку розбіжностей,
відносно тлумачення положень цієї Угоди, текст англійською мовою
матиме переважну силу.
За Уряд За Уряд Федеративної
України Республіки Бразилія
(підпис) (підпис)вгору