Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво в оборонній сфері
Бразилія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 15.09.2010
Документ 076_026, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 02.11.2011, підстава - 3987-VI

               Угода 
між Урядом України та Урядом Федеративної
Республіки Бразилія про співробітництво
в оборонній сфері
{ Угоду ратифіковано Законом
N 3987-VI ( 3987-17 ) від 02.11.2011 }

Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Бразилія (далі -
Сторони),
поділяючи спільну думку, що взаємне співробітництво в
оборонній сфері поліпшить відносини між Сторонами;
бажаючи зробити внесок у міжнародний мир і процвітання, а
також бажаючи зміцнювати різні форми співробітництва між
Сторонами, ґрунтуючись на спільному вивченні об'єктів взаємного
інтересу,
домовилися про таке:
Стаття 1

Цілі
Співробітництво між Сторонами, що керуються принципами
рівності, взаємності та спільних інтересів, згідно з національним
законодавством держав кожної зі Сторін та їхніми міжнародними
зобов'язаннями має такі цілі:
a) розвиток співробітництва між Сторонами в оборонній сфері,
особливо у сфері досліджень та розробок, матеріально-технічного
забезпечення та закупівлі оборонних товарів і послуг;
b) обмін знаннями та досвідом, набутими у сфері операцій, під
час використання імпортного та національного військового
обладнання, а також під час проведення міжнародних миротворчих
операцій;
c) обмін знаннями та досвідом у науково-дослідній і
технологічній сферах;
d) участь у спільних заходах з навчання та підготовки
військовослужбовців, військових навчаннях, а також обмін
інформацією стосовно цих питань;
e) співробітництво у сфері оборонних систем та обладнання;
f) сприяння співробітництву у сфері обміну розвідувальною
інформацією з метою боротьби з міжнародними злочинами відповідно
до національного законодавства держав Сторін, а також
g) співробітництво в інших напрямах оборонної сфери, які
можуть становити інтерес для обох Сторін.
Стаття 2
Співробітництво
Співробітництво між Сторонами в оборонній сфері здійснюється
за такими напрямами:
a) взаємні візити вищих посадових осіб до цивільних та
військових установ;
b) зустрічі між рівнозначними оборонними структурами;
c) обмін інструкторами, а також студентами військових
навчальних закладів;
d) участь у теоретичних і практичних навчальних курсах,
ознайомлювальних етапах, семінарах, конференціях, обговореннях та
симпозіумах, що проводяться у військових і цивільних установах
оборонної сфери, за спільною згодою Сторін;
e) візити військових кораблів та літаків (відповідно до
національного законодавства держав Сторін);
f) культурні та спортивні заходи;
g) співробітництво, пов'язане з матеріалами військового
призначення й оборонними послугами;
h) застосування та розроблення оборонних програм і проектів,
а також
i) взаємний обмін представниками Збройних Сил держав Сторін
(їхні взаємні візити).
Стаття 3
Гарантії
Під час виконання заходів співробітництва відповідно до цієї
Угоди, Сторони зобов'язуються поважати відповідні принципи та цілі
Статуту ООН ( 995_010 ), що включає суверенну рівність держав,
територіальну цілісність та недоторканність, а також невтручання у
внутрішні справи інших Держав.
Стаття 4
Фінансова відповідальність
1. Кожна Сторона відповідає за всі витрати, понесені її
персоналом, пов'язані з виконанням службових обов'язків відповідно
до цієї Угоди, якщо Сторони не домовляться про інше.
2. Проведення всіх заходів відповідно до цієї Угоди
здійснюється за умови наявності коштів у Сторін.
Стаття 5
Цивільна відповідальність
1. Сторона не створює жодного цивільного позову проти іншої
Сторони або представника Збройних Сил держави іншої Сторони
внаслідок збитків, завданих під час виконання обов'язків,
здійснених відповідно до цієї Угоди.
2. Якщо представник Збройних Сил однієї з держав Сторін
навмисно або через грубу недбалість спричинить шкоду чи завдасть
збитків третій стороні, то зазначена Сторона нестиме
відповідальність за таку шкоду або збитки відповідно до
законодавства держави Сторони, що приймає.
3. Відповідно до чинного законодавства держави Сторони, що
приймає, Сторони убезпечать будь-яку третю Сторону від шкоди або
збитків, завданих представниками Збройних Сил своїх держав під час
виконання службових обов'язків відповідно до цієї Угоди.
4. Якщо представники Збройних Сил держав обох Сторін є
відповідальними за спричинення будь-якої шкоди або завдання
збитків державі третьої сторони, то Сторони повинні однаковою
мірою відшкодувати ці збитки.
Стаття 6
Захист інформації з обмеженим доступом
Обмін інформацією з обмеженим доступом та її захист за цією
Угодою здійснюватимуться після підписання спеціальної
двосторонньої Угоди про взаємний захист інформації з обмеженим
доступом.
Стаття 7
Додаткові протоколи (доповнення)
(програми)
1. За згодою обох сторін, додаткові протоколи до цієї Угоди
можуть бути підписані в конкретних сферах співробітництва з питань
оборони.
2. Виконавчі програми спеціальних дій стосовно
співробітництва згідно із цією Угодою або її додатковими
протоколами визначаються, розробляються й застосовуються за
взаємною згодою Сторін.
3. Ця Угода може бути доповнена або змінена за взаємною
згодою Сторін шляхом обміну нотами між Сторонами дипломатичними
каналами.
4. Додаткові протоколи та доповнення набирають чинності
згідно так, як це зазначено в статті 10 цієї Угоди.
Стаття 8
Застосування
1. Сторони повинні створити спільну робочу групу з метою
координації дій відповідно до цієї Угоди.
2. Спільна робоча група повинна складатися з представників
Міністерства оборони України та Міністерства оборони Федеративної
Республіки Бразилія, а також з представників будь-яких інших
інституцій, що можуть бути залучені Сторонами.
3. Місце й дата зустрічі спільної робочої групи визначаються
за спільною домовленістю Сторін, що не повинна завдати якоїсь
шкоди існуючим механізмам двостороннього співробітництва між
Сторонами.
Стаття 9
Вирішення спорів
Будь-які спори стосовно тлумачення або застосування положень
цієї Угоди вирішуються шляхом проведення прямих переговорів та
консультацій між Сторонами дипломатичними каналами.
Стаття 10
Набрання чинності
Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними
каналами останнього письмового повідомлення, у якому одна Сторона
інформує іншу про виконання їхніх внутрішньодержавних вимог,
необхідних для набрання Угодою чинності.
Стаття 11
Припинення дії
1. Будь-яка зі Сторін може будь-коли повідомити іншій в
письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити
дію цієї Угоди.
2. Припинення дії набирає чинності через дев'яносто (90) днів
з дати повідомлення й не впливає на поточні програми та заходи
згідно із цією Угодою, якщо інше не погоджене Сторонами.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
на те вповноважені своїми відповідними Урядами, підписали цю Угоду
у двох примірниках, кожний українською, португальською та
англійською мовами. У разі виникнення розбіжностей під час
тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст
англійською мовою.
Учинено в м. Київ 15 вересня 2010 року.
За Уряд За Уряд Федеративної
України Республіки Бразилія
(підпис) (підпис)вгору