Документ 076_020, чинний, поточна редакція — Підписання від 06.06.2008

              Меморандум 
про взаєморозуміння про науково-технічне
співробітництво у сфері метрології між Державним
комітетом України з питань технічного регулювання
та споживчої політики та Національним інститутом
метрології, стандартизації та промислової якості
Федеративної Республіки Бразилія

Дата підписання: 06.06.2008 Дата набрання чинності для України: 06.06.2008
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики та Національний інститут метрології,
стандартизації та промислової якості Федеративної Республіки
Бразилія, надалі "Сторони",
підкреслюючи міжнародний характер метрології, її важливу роль
в усуненні технічних бар'єрів в торговельно-економічному та
науково-технічному співробітництві, в посиленні ефективності
виробництва, якості продукції, яка взаємно постачається,
навколишнього середовища та безпеки праці, і
визнаючи взаємну вигоду співробітництва,
погодились у наступному:
Стаття 1. Сфери діяльності
1. Сторони мають намір налагодити науково-технічне
співробітництво у сфері метрології на взаємовигідних умовах в
наступних напрямах:
1.1. Дослідження нових принципів та методів впровадження
еталонів вимірювання.
1.2. Створення, удосконалення та звірення національних
еталонів вимірювання.
1.3. Дослідження та розвиток нових методів вимірювання,
випробування, повірки та калібрування.
1.4. Обмін інформацією про участь у ключових та додаткових
звіреннях національних еталонів.
1.5. Створення та використання, а також обмін методами
виробництва, сертифікації та технологіями для стандартних зразків
складу та властивостей речовин і матеріалів.
1.6. Створення та використання стандартних довідкових даних
про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.
1.7. Навчання та професійна підготовка метрологів.
1.8. Обмін інформацією у сфері метрології.
2. Співпраця буде здійснюватись також в інших сферах, що
представлятимуть взаємний інтерес.
Стаття 2. Шляхи реалізації
2.1. Сторони погодились на обмін:
2.1.1. Науковою, технічною та технологічною інформацією,
законодавством, публікаціями, звітами та іншою інформацією у сфері
метрології.
2.1.2. Делегаціями з метою вивчення досвіду та організації
стажування спеціалістів у сфері метрології.
2.1.3. Інформацією і матеріалами щодо навчальних програм з
метою проведення спільних семінарів, конференцій та симпозіумів у
сфері метрології.
2.2. Підготовка спільних публікацій.
2.3. Співробітництво у сферах, обумовлених цим Меморандумом,
буде здійснюватись на основі програм, контрактів та робочих
планів, погоджених Сторонами згідно з національним законодавством
держав Сторін.
Стаття 3. Фінансування
Форми реалізації та умови фінансування в будь-якому випадку
будуть визначені Сторонами в окремих угодах.
Стаття 4. Координація співпраці
4.1. Для координації співпраці та ефективного вирішення
проблем, пов'язаних з виконанням цього Меморандуму, Сторони мають
намір створити спільну робочу групу. Місце та умови зустрічі
спільної робочої групи будуть визначатись за взаємною домовленістю
Сторін.
4.2. Кожна Сторона несе витрати за призначення своїх
представників на такі зустрічі.
Стаття 5. Права та обов'язки
Цей Меморандум не впливає на права та обов'язки Сторін, що
випливають з міжнародних договорів держав Сторін.
Стаття 6. Права інтелектуальної власності
Питання захисту прав інтелектуальної власності відносно
результатів, які здобуті в рамках співробітництва, умови та
процедури розподілу та використання прав на них, процедури та
правила стосовно врегулювання суперечок щодо питань
інтелектуальної власності будуть визначені програмами, контрактами
та робочими планами, зазначеними в Статті 2 цього Меморандуму.
Стаття 7. Конфіденційність
7.1. Сторони забезпечують конфіденційність документації та
інформації, отриманої в результаті діяльності, проведеної в рамках
цього Меморандуму, якщо будь-яка із Сторін заявить про їх
конфіденційний характер.
7.2. Наукова та технічна інформація, надана однією з Сторін
протягом співробітництва, може бути передана третій Стороні лише
за попередньою письмовою згодою Сторони, яка надала цю інформацію.
7.3. Інформація відносно результатів співробітництва може
бути опублікована за спільною домовленістю Сторін.
Стаття 8. Вирішення спірних питань
Спірні питання, щодо тлумачення положень Меморандуму та його
реалізації, будуть вирішуватись шляхом спільних консультацій та
переговорів.
Стаття 9. Доповнення до Меморандуму
За попередньою письмовою згодою Сторін до Меморандуму можуть
бути внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідного
протоколу, який буде невід'ємною частиною цього Меморандуму.
Стаття 10. Дія та терміни
Цей Меморандум укладається терміном на п'ять років і набирає
чинності з дати його підписання.
Кожна із Сторін може припинити дію цього Меморандуму,
письмово повідомивши іншу Сторону про свої наміри через
дипломатичні канали.
Дія цього Меморандуму припиняється через 6 місяців від дня
отримання іншою Стороною такого повідомлення.
Вчинено в м. Києві 6 червня 2008 року в двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо положень цього
Меморандуму, перевага надається тексту англійською мовою.
За Державний комітет України За Національний інститут
з питань технічного регулювання метрології, стандартизації
та споживчої політики та промислової якості
Федеративної Республіки
Бразилія
(підпис) (підпис)
Богдан Баласинович Іван Рамальовгору