Протокол про наміри між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія у сфері оборони
Бразилія, Кабінет Міністрів України; Протокол, Міжнародний документ від 21.10.2003
Документ 076_014, чинний, поточна редакція — Затвердження від 13.07.2004, підстава - 915-2004-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.05.2006. Подивитися в історії? )

               Протокол 
про наміри між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Федеративної Республіки
Бразилія у сфері оборони
( Протокол затверджено Постановою КМ
N 915 ( 915-2004-п ) від 13.07.2004 )

Дата підписання: 21.10.2003 Дата затвердження: 13.07.2004 Дата набрання чинності: 09.05.2006
Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки
Бразилія (далі - Сторони),
грунтуючись на спільній зацікавленості у підтриманні та
зміцненні міжнародного миру та безпеки,
прагнучи до розвитку взаємовигідного і рівноправного
співробітництва між Сторонами,
визнаючи, що зміцнення демократії відкриває суттєві
можливості для поглиблення співробітництва між ними,
висловлюючи зацікавленість у розвитку різних форм
співробітництва між Сторонами на основі взаємного вивчення питань,
що становлять спільний інтерес,
домовились про таке:
Сфера співробітництва
Стаття 1
Сторони сприятимуть співробітництву у сфері оборони, зокрема,
щодо наукових досліджень та конструкторських розробок,
виробництва, міжнародній передачі товарів оборонного призначення
та тилового забезпечення згідно з положеннями цього Протоколу,
будь-яких додатків до нього відповідно до чинного законодавства
держав Сторін, а також міжнародних зобов'язань чи зобов'язань за
контрактами.
Стаття 2
Цей Протокол не суперечить жодним двостороннім чи
багатостороннім угодам і не впливає на подібні попередні угоди,
укладені Сторонами раніше.
Стаття 3
Сторони докладатимуть зусиль стосовно проведення щорічних
зустрічей за власні кошти, в залежності від їх бюджетів, в строки,
визначені Сторонами за попередньою домовленістю, з метою обміну
інформацією у сфері оборони, що становить спільний інтерес.
Напрями співробітництва:
створення каналів зв'язку у сфері оборони та визначення
напрямів співробітництва відповідно до статті 1 цього Протоколу;
обмін досвідом, у галузі використання військового обладнання,
зокрема, пов'язаного з міжнародними миротворчими операціями;
обмін досвідом у науковій та технологічній галузях.
Конкретні питання співробітництва у галузях, зазначених у цій
статті Сторони визначають у виконавчих протоколах, підписаних
повноважними представниками Сторін.
Обмін та захист інформації з обмеженим доступом
Стаття 4
Захист, розголошення та передача інформації з обмеженим
доступом, яка створюється Сторонами або якою Сторони обмінюються у
рамках цього Протоколу, здійснюється відповідно до законодавства
держав Сторін та на підставі окремої міжурядової угоди.
Стаття 5
Сторони гарантують, що отримана інформація з обмеженим
доступом в жодному разі не буде використана з іншими цілями крім
тих, що визначені власником інформації.
Стаття 6
Сторона, що отримала інформацію з обмеженим доступом, не
надаватиме її третій стороні без попередньої згоди Сторони, яка
надала цю інформацію.
Стаття 7
Інформація з обмеженим доступом буде передаватися лише
урядовими каналами, або каналами, погодженими відповідними
уповноваженими органами Сторін з питань безпеки.
Вирішення спірних питань
Стаття 8
Усі спірні питання, які стосуються тлумачення або
застосування цього Протоколу, вирішуватимуться шляхом консультацій
між Сторонами.
Набуття чинності та припинення дії Протоколу
Стаття 9
Цей Протокол набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення про виконання Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття цим
Протоколом чинності.
Цей Протокол укладається на невизначений термін. Кожна із
Сторін може припинити дію цього Протоколу шляхом направлення
письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше, ніж за шість
місяців до дати припинення дії цього Протоколу.
Припинення дії цього Протоколу не зупиняє виконання
незавершених договорів (контрактів), укладених відповідно до цього
Протоколу в період його дії, крім тих випадків, коли з таких
питань Сторони досягнуть інших домовленостей.
Стаття 10
Цей Протокол може бути змінений або доповнений у будь-який
час за письмовим погодженням обох Сторін.
Стаття 11
Зобов'язання Сторін щодо безпеки і захисту технічних даних,
інформації з обмеженим доступом та матеріалів залишатимуться в
силі і після припинення дії цього Протоколу.
На посвідчення чого належним чином уповноважені представники
Сторін підписали цей Протокол.
Вчинено у м. Бразиліа 21 жовтня 2003 року у двох примірниках,
кожний українською, португальською та англійською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у
тлумаченні тексту цього Протоколу перевага надаватиметься тексту
англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд Федеративної
України Республіки Бразилія
(підпис) (підпис)вгору