Документ 051_009, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.03.1993

               Угода 
між Міністерством фінансів України і Міністерством
фінансів Республіки Вірменія про неторгові платежі
(укр/рос)

Дата підписання: 24 березня 1993 Дата набуття чинності: 24 березня 1993
Міністерство фінансів України і Міністерство фінансів
Республіки Вірменія, надалі іменовані Сторонами,
керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Республіки
Вірменія про неторгові платежі,
погодилися про нижченаведене;
Стаття 1
Сторони забезпечують вільний переказ коштів фізичним особам,
що перебувають постійно або тимчасово, а також юридичним особам,
офіційно зареєстрованим на території іншої країни, по таких видах
неторгових операцій:
- послуг транспорту і зв'язку;
- організований і неорганізований туризм;
- зміст дипломатичних, торговельних, консульських,
транспортних і інших представництв за домовленістю Сторін, а також
витрати по відрядженню делегацій;
- плата за навчання громадян однієї держави в навчальних
закладах іншої держави;
- лікування громадян однієї держави в лікувальних закладах
іншої держави;
- платежі, пов'язані зі смертю осіб;
- проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій,
спортивних і культурних заходів, а також інших міжнародних
зустрічей;
- розрахунки, зв'язані з проведенням виставок і ярмарків, за
виключенням платежів у вільноконвертованих валютах і витрат на
капіталовкладення й інші матеріальні витрати, порядок розрахунку
по яких установлюється за узгодженням Сторін;
- переказ коштів, що належать громадянам, пенсій, аліментів,
допомоги (включаючи допомогу через хворобу), премій і заощаджень,
спадкоємних сум;
- внески в громадські організації;
- придбання і будівництво будинків для нестатків державних
установ;
- гастролі артистів;
- прокат кінофільмів;
- виплата авторських гонорарів і платежів за користування
авторськими правами;
- заробітна плата, стипендії, добові й інші грошові виплати,
що виплачуються громадянам Сторін, що прибули для роботи або
навчання на підприємства, в установи, навчальні заклади по
міждержавних угодах;
- внески по соціальному страхуванню;
- суми, виплачувані за рішенням судових і інших правомочних
органів;
- залишки коштів, що утворилися від оплати чеків, грошових
акредитивів і переказів, а також залишки завезеної готівкою
національної валюти країни перебування;
- платежі по відшкодуванню витрат судових, арбітражних,
нотаріальних і інших юридичних і адміністративних органів, за
виключенням зборів, що випливають з рішень по врегулюванню зборів
по торговельних організаціях;
- інші витрати установ, організацій і окремих громадян за
узгодженням між Міністерствами фінансів Сторін.
Стаття 2
Платежі по неторгових операціях здійснюються у валюті країни
платника в порядку, що визначається Національним банком України і
Національним банком Республіки Вірменія.
Стаття 3
Дана Угода набирає сили з дати підписання Угоди між Урядом
України й Урядом Республіки Вірменія про неторгові платежі.
Вчинено в м. Києві 24 березня 1993 р. у двох справжніх
примірниках російською мовою.
Міністр фінансів Міністр фінансів
України Республіки Вірменія
(підпис) (підпис)
М. П'ятаченко Л. Бархударян
Соглашение
между Министерством финансов Украины и
Министерством финансов Республики Армения
о неторговых платежах

Министерство финансов Украины и Министерство финансов
Республики Армения, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Соглашением между Правительством Украины и
Правительством Республики Армения о неторговых платежах, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны обеспечивают свободный перевод денежных средств
физическим лицам, которые пребывают постоянно или временно, а
также юридическим лицам, официально зарегистрированным на
территории другой страны, по таким видам неторговых операций: - услуг транспорта и связи; - организованный и неорганизованный туризм; - содержание дипломатических, торговых, консульских,
транспортных и других представительств по договоренности Сторон, а
также расходы по командированию делегаций; - плата за обучение граждан одного государства в учебных
заведениях другого государства; - лечение граждан одного государства в лечебных заведениях
другого государства; - платежи, связанные со смертью лиц; - проведение международных конгресов, симпозиумов,
конференций, спортивных и культурных мероприятий, а также других
международных встреч; - расчеты, связанные с проведением выставок и ярмарок, за
исключением платежей в свободно конвертируемых валютах и расходов
на капиталовложения и других материальных затрат, порядок расчета
по которым устанавливается по согласованию Сторон; - переводы средств, принадлежащих гражданам, пенсий,
алиментов, помощи (включая помощь по болезни), премий и
сбережений, наследственных сумм; - взносы в общественные организации; - приобретение и строительство зданий для нужд
государственных учреждений; - гастроли артистов; - прокат кинофильмов; - выплата авторских гонораров и платежей за пользование
авторскими правами; - заработная плата, стипендии, суточные и другие денежные
выплаты, которые выплачиваются гражданам Сторон, прибывшим для
работы или обучения на предприятия, в учреждения, учебные
заведения по межгосударственным соглашениям; - взносы по социальному страхованию; - суммы, выплачиваемые по решению судебных и других
правомочных органов; - остатки денежных средств, образовавшиеся от оплаты чеков,
денежных аккредитивов и переводов, а также остатки ввезенной
наличностью национальной валюты страны пребывания; - платежи по возмещению расходов судебных, арбитражных,
нотариальных и других юридических и административных органов, за
исключением сборов, вытекающих из решений по урегулированию сборов
по торговым организациям; - другие расходы учреждений, организаций и отдельных граждан
по согласованию между Министерствами финансов Сторон.
Статья 2
Платежи по неторговым операциям осуществляются в валюте
страны плательщика в порядке, который определяется Национальным
банком Украины и Национальным банком Республики Армения.
Статья 3
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания
Соглашения между Правительством Украины и Правительством
Республики Армения о неторговых платежах.
Совершено в г.Киеве 24 марта 1993 г. в двух подлинных
экземплярах на русском языке.
Министр финансов Министр финансов
Украины Республики Армения
(подпись) (подпись)
Г. Пятаченко Л. Бархударянвгору