Угода про науково-технічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія
Угода Кабінету Міністрів України; Австрія; Міжнародний документ від 06.06.2003
Документ 040_020, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.02.2004, підстава - 1506-IV
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.01.2005. Подивитися в історії? )

               Угода 
про науково-технічне співробітництво
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Австрія
( Угоду ратифіковано Законом
N 1506-IV ( 1506-15 ) від 18.02.2004 )

Дата підписання: 06.06.2003 Дата набуття чинності: 01.01.2005
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Австрія, далі -
Сторони, прагнучи розвивати співробітництво в галузі науки і техніки,
зміцнювати дружні зв'язки і взаєморозуміння між обома країнами та
сприяти науково-технічному прогресові задля добробуту обох країн, усвідомлюючи, що науково-технічне співробітництво є важливою
складовою частиною двосторонніх відносин, беручи до уваги історичні зв'язки, з одного боку, та з огляду
на європейську перспективу, якої прагне Україна та яка
підтримується Австрією, з іншого боку, домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони відповідно до цієї Угоди та свого національного
законодавства сприятимуть співробітництву в галузі науки і техніки
на основі рівноправності та взаємної вигоди.
Стаття 2
1. Сторони надають сприяння і підтримку розвитку прямих
науково-технічних зв'язків між державними установами, академіями
наук, вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами
і центрами, підприємствами та іншими інституціями обох Сторін. 2. Сторони згідно зі своїм національним законодавством
підтримують участь вчених та експертів обох країн у спільних
проектах в рамках існуючих і майбутніх європейських та міжнародних
програм.
Стаття 3
Співробітництво, яке передбачено в Статті 1 цієї Угоди, може
здійснюватися, зокрема, в таких формах: 1. Обмін ученими та фахівцями в рамках затверджених обома
Сторонами двосторонніх проектів з реалізації спільного
науково-технічного співробітництва. 2. Спільні наукові семінари, конференції, виставки. 3. Обмін науково-технічною інформацією. 4. Спільні дослідження, які можуть бути включені у діючі і
майбутні європейські та міжнародні проекти.
Стаття 4
1. З метою виконання цієї Угоди Сторони створюють
українсько-австрійську Змішану комісію з питань науково-технічного
співробітництва (далі - Змішана комісія), члени якої призначаються
кожною із Сторін. 2. Засідання Змішаної комісії будуть проводитись почергово в
Україні і Австрії. Строки проведення засідання будуть
погоджуватись дипломатичними каналами. 3. Завданнями Змішаної комісії відповідно до Пункту 1 цієї
Статті є: 1) Планування та координація співробітництва; 2) Визначення пріоритетів науково-технічного співробітництва; 3) Розробка робочої програми; 4) Вибір проектів відповідно до Пункту 1 Статті 3; 5) Аналіз стану співробітництва Сторін та розробка
рекомендацій. 4. Змішана комісія, в разі необхідності, може створювати
робочі групи з конкретних галузей співробітництва та залучати
експертів до участі у засіданнях Змішаної комісії.
Стаття 5
1. Кожна Сторона забезпечує відповідно до свого національного
законодавства та міжнародних угод, учасницею яких вона є, захист
прав на інтелектуальну власність стосовно результатів, які були
одержані в рамках співробітництва на основі цієї Угоди. Форми
розмежування цих прав можуть бути предметом окремої угоди. 2. Аналогічний захист прав на інтелектуальну власність
забезпечуватиметься Сторонами й стосовно використання
науково-технічної інформації, яку вони надаватимуть одна одній під
час спільної роботи в рамках цієї Угоди.
Стаття 6
1. Відповідно до цієї Угоди, між Сторонами не здійснюється
ніяких платіжних операцій. При здійсненні спільних проектів
відповідно до Пункту 1 Статті 3 кожна Сторона бере на себе витрати
на проїзд під час відрядження своїх представників та витрати,
пов'язані з перебуванням запрошених представників іншої Сторони. 2. Організації Сторін, що відряджають своїх учених та
експертів, забезпечують достатнє медичне страхування та надають, у
разі необхідності, підтримку при пошуку відповідного місця
проживання для представників іншої Сторони.
Стаття 7
Українська Сторона призначає Міністерство освіти і науки
України, а Австрійська Сторона призначає Федеральне міністерство
освіти, науки і культури Республіки Австрія бути органами,
відповідальними за виконання цієї Угоди на державному рівні.
Стаття 8
У разі виникнення в процесі співробітництва розбіжностей щодо
тлумачення або застосування цієї Угоди, Сторони проводитимуть
консультації по дипломатичних каналах.
Стаття 9
1. Ця Угода набуває чинності в перший день третього місяця,
який іде за місяцем, коли Сторони по дипломатичних каналах
письмово повідомлять одна одну про те, що ними виконані відповідні
внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності цієї
Угоди. 2. Угода залишатиметься чинною протягом п'яти років та
автоматично продовжуватиметься на наступні п'ять років, якщо жодна
зі Сторін не пізніше як за шість місяців до закінчення терміну її
дії письмово не повідомить іншу Сторону дипломатичними каналами
про своє рішення припинити дію цієї Угоди. 3. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення за
згодою Сторін та відповідно до чинного національного законодавства
та процедурних правил кожної зі Сторін. Ці зміни і доповнення
набувають чинності у порядку, передбаченому Пунктом 1 цієї Статті. 4. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання спільних
проектів, погоджених відповідно до положень цієї Угоди і не
завершених на момент припинення її дії.
Вчинено в м. Київ, 6 червня 2003 року в двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Австрія
(підпис) (підпис)вгору