Документ 020_001, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.03.2010

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним
комітетом фінансового моніторингу України
та Підрозділом фінансової розвідки Князівства Андорра
щодо співробітництва в сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
та фінансуванню тероризму

Дата підписання: 17.03.2010 Дата набрання чинності для України: 17.03.2010
Державний комітет фінансового моніторингу України та
Підрозділ фінансової розвідки Князівства Андорра, далі -
"Сторони",
Враховуючи зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму,
Вважаюи, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та
кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням
тероризму,
Домовились про таке:
Стаття 1
Сторони, відповідно до законодавства держав Сторін,
співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є
у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є
підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або
кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або
фінансуванням тероризму.
З цією метою, Сторони обмінюватимуться, за власною
ініціативою або на запит, наявною інформацією, що може мати
відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних
з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних
осіб, які залучені до здійснення таких операцій.
Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься
стислим викладенням основних фактів.
Стаття 2
Інформація та/або документи, отримані від відповідної
Сторони, не розголошуватимуться будь-якій третій стороні та не
використовуватимуться у адміністративних, слідчих або судових
цілях без попередньої згоди Сторони, що їх надала.
Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може
використовуватися лише при здійсненні правосуддя, якщо вона
стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, та/або фінансування тероризму, як визначено національним
законодавством держав Сторін.
Стаття 3
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації та/або документів, отриманих в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попередньої згоди Сторони, що їх надала.
Стаття 4
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною, та на неї поширюється режим захисту, аналогічний
передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для
подібної інформації, отриманої з національних джерел.
Умови цього Меморандуму щодо конфіденційності інформації,
отриманої до припинення цього Меморандуму, залишаються чинними
після припинення дії цього Меморандуму.
Стаття 5
Сторони спільно узгодять, відповідно до законодавства держав
Сторін, прийнятні процедури співробітництва, у тому числі обміну
інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання
положень цього Меморандуму.
Стаття 6
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською
мовою.
Стаття 7
Сторони не зобов'язані співпрацювати у разі, якщо по фактах,
яких стосується запит, вже порушено досудове або судове
провадження у державі запитуваної Сторони.
Сторони відмовляють у наданні інформації у разі, якщо надання
інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському
порядку або національним інтересам чи суперечити законодавству
держави запитуваної Сторони.
Стаття 8
За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть
вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими
протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.
Стаття 9
Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.
Стаття 10
Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає
чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з
дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено в __________ 2010 року, та в 17 March 2010 року,
у двох примірниках, кожний англійською, українською, каталонською
мовами, при цьому усі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або
застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме
текст англійською мовою.
За Державний комітет За Підрозділ фінансової
фінансового моніторингу розвідки Князівства Андорра
України
(підпис) (підпис)
Сергій Гуржій, Карлес Фіняна Піфарре,
Голова Головавгору